ሃሌሉያ

፦ ኣብ “ንያህ ወድስዎ” ርአ።

ሃረር

መዝ 84:2 ንኣጸዳት የሆዋ ሃ. እብሎ ኣለኹ

ሃቡ

ማቴ 22:21 ናይ ቄሳር ንቄሳር፡ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ሃ.

ሃብቱ

ምሳ 11:28ሃ. ዚእመን ይወድቕ

ምሳ 18:11 ንሃብታምሲ ሃ. ብሓሳቡ ኸም መካበብያ እዩ

ሃብቲ

መዝ 62:10 ሃ.ኹም እንተ በዝሐ፡ ልብኹም ኣይተውድቑሉ

ምሳ 11:4 ብመዓልቲ ነድሪ ሃ. ኣይጠቅምን

ምሳ 30:8 ድኽነት ኰነ ሃ. ኣይትሃበኒ

መክ 5:10 ፈታው ሃ. ብኣታዊ ኸቶ ኣይጸግብን

ህዝ 28:5 ልብኻ ብሃ.ኻ ተዓብዩ ኣሎ

ማቴ 13:22 ምትላል ሃ. ነቲ ቓል ይሓንቆ

ሃብታማት

ሉቃ 14:12 ምሳሕ ምስ እትገብር፡ ሃ. ኣይትዓድም

1ጢሞ 6:17 ሃ. ከይዕበዩ፡ ብሃብቲ ተስፋ ኸይገብሩ

ሃብታም

ዘሌ 19:15ሃ. ኣብሊጽካ ኣይትርአ

ኤር 9:23 ሃ. ብሃብቱ ኣይመካሕ

ራእ 3:17 ሃ. እየ ስለ ዝበልካ

ሃተውቀጠው

ሉቃ 24:11 እዚ ዘረባ እዚ፡ ሃ. ኰይኑ ተራእዮም

ሃና

ሉቃ 2:36, 37 ነብዪት ሃ.፡ 84 ዓመት ዝዕድሚኣ

ሃናንያ

ግብ 5:1 ሃ. ምስ ሰበይቱ ሰጲራ

ሃካይ

ምሳ 6:6 ኣታ ሃ.፡ ናብ ጻጸ ኺድ

ምሳ 10:26 ከም ትኪ ንኣዒንቲ፡ ሃ. ከምኡ እዩ

ምሳ 19:24 ሃ. ንኢዱ ናብ ጻሕሊ የእትዋ

ምሳ 20:4 ሃ. ብኽረምቲ ኣይሓርስን

ማቴ 25:26 ኣታ እኩይን ሃ.ን ባርያ

ሃዋርያት

ማቴ 10:2 ስማት እቶም 12 ሃ. እዚ እዩ

ግብ 15:6 ሃ.ን እቶም ሽማግለታትን ኪምርምሩ ተኣከቡ

1ቈረ 15:9 ካብ ኵሎም ሃ. ዝነኣስኩ እየ

2ቈረ 11:5 ኣዝዮም ብሉጻት ሃ.ኩም

ሃውቲተ

መዝ 119:176 ከም ጥፍእቲ በጊዕ ሃ. ኣለኹ

ሃደስ

፦ ኣብ “መቓብር” ርአ።

ሃዲኑ

ዘሌ 17:13 ሃ. እንተ ሒዙ፡ ነቲ ደሙ ኣፍሲሱ

ሃገር

ኢሳ 66:8 ሃ.ዶ ብሓንቲ መዓልቲ ትውለድ እያ፧

ሄኖክ

ዘፍ 5:24 ሄ. ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ

ህሞት

ኢሳ 26:20 ንሓጺር ህ. ተሓብኡ

ህቡብ

ኤር 8:6 ነፍሲ ወከፍ ናብ ህ. መገዲ ይምለስ ኣሎ

ህውከት

1ቈረ 14:33 ናይ ሰላም እምበር፡ ናይ ህ. ኣምላኽ ኣይኰነን

ህዝቅያስ

2ነገ 19:15 ህ. ኣብ ቅድሚ የሆዋ ጸለየ

ህዝቢ

ዘጸ 19:6 መንግስቲ ኻህናትን ቅዱስ ህ.

መዝ 33:12 የሆዋ ዝኣምላኹ ህ. ሕጉስ እዩ

ኢሳ 66:8 ህ.ዶ ብሓንሳእ ይውለድ እዩ፧

ማቴ 21:43 መንግስቲ ፍሪኣ ንዚፈሪ ህ. ኽትውሃብ

ማቴ 24:7 ህ. ኣብ ልዕሊ ህ. ኺልዓል እዩ

ግብ 17:26 ካብ ሓደ ሰብ ኵሉ ህ. ገይሩ

1ጴጥ 2:9 ሕሩይ ዓሌት፡ ቅዱስ ህ.

ህያዋን

ሉቃ 20:38 ንዕኡ ዅላቶም ህ. እዮም እሞ፡ ንሱ ኣምላኽ ህ.

ህያው

እዮ 14:14 ሰብ እንተ ሞይቱ፡ መሊሱዶ ህ. ኪኸውን ይኽእል፧

ዳን 6:26 ንሱስ ህ. ኣምላኽ እዩ

እብ 4:12 ቃል ኣምላኽ ህ.ን ዚዓይን እዩ

1ጴጥ 3:18 ብመንፈስ ግና ህ. ኰይኑ

ህይወተይ

ግብ 20:24ህ. ከም ክብርቲ ገይረ ኣይርእያን

ህይወቱ

ሉቃ 9:24ህ. ኼድሕና ዚደሊ፡ ኬጥፍኣ እዩ

ህይወት

ዘዳ 30:19 ህ.ን ሞትን ኣብ ቅድሜኻ ኣንቢረልካ ኣለኹ

መዝ 36:9 ምንጪ ህ. ምሳኻ እዩ

ዮሃ 5:26 ከምቲ ኣቦ ብርእሱ ህ. ዘላቶስ፡ ንወዲ እውን

ዮሃ 11:25 ትንሳኤን ህ.ን ኣነ እየ

1ተሰ 4:15 ንሕና ብህ. እንጸንሕ ዘበልና

ህደሙ

1ቈረ 6:18 ካብ ምንዝርና ህ.!

ህዱእ

ምሳ 14:30 ህ. ልቢ ንሰብነት ህይወት ይህብ

1ጴጥ 3:4ህ.ን ልኡምን መንፈስ

ህድኣት

1ተሰ 4:11ህ. ክትነብሩ ጽዓቱ

ህጹጽ

2ጢሞ 4:2 ብእዋን ራህዋን ብእዋን ጸበባን ብህ. ግበሮ

ለምኑ

ማቴ 7:7 ብቐጻሊ ለ. እሞ፡ ኪውሃበኩም እዩ

ለበዳ

ሉቃ 21:11 ኣብ በቦታኡ ለ. ኪኸውን

ለባማት

ኤፌ 5:15 ከም ለ. ከመይ ከም እትመላለሱ

ለውሃት

ምሳ 31:26 ሕጊ ለ. ኣብ ልሳና ኣሎ

ለይቲ

መዝ 19:2 ለ. ለ. ፍልጠት ይገልጹ

ሮሜ 13:12 ለ. ሓሊፋ፡ መዓልቲ ቀሪባ

ለጋሳት

1ጢሞ 6:18 ለ.ን መማቐልትን ኪዀኑ

ለጋስ

ምሳ 11:25 ለ. ሰብ ጽቡቕ ይረክብ

ሉላት

ማቴ 13:45 መንግስተ ሰማያት ሉ. ዚደሊ ነጋዳይ

ሉል

ማቴ 7:6 ሉ.ኩም ኣብ ቅድሚ ሓሰማታት ኣይትደርብዩ

ሉቃስ

ቈሎ 4:14 ሉ. እቲ ፍቑር ሓኪም

ሊቀ መላእኽቲ

1ተሰ 4:16 ብድምጺ ሊ.

ይሁ 9 ሚካኤል እቲ ሊ. ብዛዕባ ሬሳ ሙሴ

ሊቀ ኻህናት

እብ 2:17 መሓርን እሙንን ሊ.

ላህማም

ምሳ 19:15 ላ. ሰብ ድማ ይጠሚ

ላዕለ ላዕሊ

ሮሜ 12:16 ሓሳብኩም ኣብ ላ. ኣይትግበሩ

ሌዊ

ሚል 3:3 ንደቂ ሌ. ኬጽርዮም እዩ

ሌዋውያን

ዘጸ 32:26 ኵሎም ሌ. ናብኡ ተኣከቡ

ዘሁ 3:12 ሌ. ናተይ ይኹኑ

2ዜና 35:3 ነቶም መምህራን እስራኤል ዝዀኑ ሌ.

ልሙስ

ሉቃ 5:24 ነቲ ል.፡ ተንስእ፡ ቃሬዛኻ ኣልዒልካ ኺድ በሎ

ልማኖ

መዝ 20:5 የሆዋ ንዅሉ ል.ኻ ይፈጽመልካ

ልሳኑ

ያእ 1:26 ሓደ እኳ ንል. ዘይለጕም ክነሱ

ልሳን

መዝ 34:13 ል.ካ ኻብ ክፉእ ሓሉ

ምሳ 18:21 ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን ል. እየን

ኢሳ 35:6 ል. ዓባስ እልል ኪብል እዩ

ኢሳ 50:4 የሆዋ ል. እተማህሩ ሂቡኒ

ያእ 3:8ል. ኪገርሓ ዝኸኣለ ሓደ ሰብ እኳ የልቦን

ልቡ

ዘፍ 6:5 ኵሉ ዝንባለ ሓሳባት ል.

1ነገ 8:38 ነፍሲ ወከፍ ቍስሊ ል. ይፈልጥ

እዝ 7:10 እዝራ ል. ኣዳለወ

ምሳ 28:26ል. ዚእመን፡ ዓሻ እዩ

ሉቃ 15:17 ናብ ል. ምስ ተመልሰ

ልቡጥ

ራእ 3:16 ል. ስለ ዝዀንካ

ልቢ

ዘዳ 6:6 እዚ ቓላት ኣብ ል.ኻ ይኹን

መዝ 51:10 ጽሩይ ል. ፍጠረለይ

መዝ 51:17 እተሰብረን እተደቝሰን ል. ኣይትንዕቕን

ምሳ 4:23 ልዕሊ ዅሉ ንል.ኻ ሓልዎ

ምሳ 17:3ል. ዚምርምሮ የሆዋ እዩ

ምሳ 17:22 ሕጉስ ል. ጽቡቕ መድሃኒት እዩ

ምሳ 17:25 ዓሻ ወዲ ጓሂ ል. እዩ

ኤር 17:9 ል. ኻብ ኵሉ ጠላም እዩ

ኤር 17:10 ኣነ የሆዋ ንል. እፍትሾ

ማቴ 15:19 ካብ ል.፡ ክፉእ ሓሳብ፡ ቅትለት ይወጽእ

ማቴ 22:37 ንየሆዋ ብምሉእ ል.ኻ ኣፍቅሮ

ሉቃ 12:34 መዝገብኩም ኣብ ዘለዎ፡ ኣብኡ ል.ኹም ኣሎ

ሉቃ 21:34 ጭንቀት ናብራ ንል.ኹም ከይከብዶ

ሉቃ 24:32 ኪዛረበና ኸሎዶ ግዳ ል.ና ይነድድ ኣይነበረን፧

ሮሜ 6:17 ካብ ል. ስለ እተኣዘዝኩምዎ

እብ 3:12 ካባኻትኩም ሓደ ዘይኣምን እኩይ ል. ኸይህልዎ

1ዮሃ 3:20 ኣምላኽ ካብ ል.ና ይዓቢ

ልባ

ግብ 16:14 ናብ ጳውሎስ ከተቕልብ፡ የሆዋ ል. ኸፈተላ

ልባዊ

ቈሎ 3:12 ል. ርሕራሐ ልበሱ

ልቦም

1ነገ 8:47 ናብ ል. እንተ ተመሊሶም

2ዜና 16:9 ል. ምሉእ ብምሉእ ናብኡ ዝዀነ

መዝ 147:3 ል. ንእተሰብሩ የሕውዮም

ኤር 31:33 ሕገይ ኣብ ል. ክጽሕፎ እየ

ልቦና

መዝ 119:99 ሓለፋ መምህራነይ ል. ኣሎኒ

ምሳ 19:11 ል. ንሰብ፡ ንቝጥዓ ደንጓዪ ይገብሮ

ዳን 12:3 እቶም ል. ዘለዎም ደሚቖም ኪበርሁ

ልኡማት

1ተሰ 2:7 ከም ኣደ፡ ል. ኔርና

ልኡም

1ቈረ 4:13 እናኣካፍኡና ብል. ንምልስ

2ጢሞ 2:24 ንዅሉ ል. ኪኸውን ይግብኦ

1ጴጥ 3:4 ህዱእን ል.ን መንፈስ

 ልኡኸይ

ሚል 3:1 ል. እልእኽ ኣለኹ

ልኣኸኒ

ኢሳ 6:8 እነኹ፡ ል.!

ልእምቲ

ምሳ 25:15 ል. ልሳን ዓጽሚ ትሰብር

ልክዕ ፍልጠት

ሮሜ 10:2 ኣብ ል. እተመስረተ ኣይኰነን እምበር

ቈሎ 3:10ል. ዚሕደስ ዘሎ ሓድሽ ስብእና

1ጢሞ 2:4 ሰብ ናብ ል. ሓቂ ኺመጽእ እዩ ዚደሊ

ልዑላዊ ጐይታ

መዝ 73:28 ነቲ ል. መዕቈብየይ ገይረዮ

ግብ 4:24ል.፡ ሰማይን ምድርን ዝገበርካ

ልዑል

መዝ 83:18 የሆዋ ኣብ ልዕሊ ዅላ ምድሪ ል.

ዳን 4:17 እቲ ል. ገዛኢ ምዃኑ ኺፈልጡ

ልዙባት

ፊል 4:5 ል. ምዃንኩም ኣብ ኵሉ ሰብ ይፈለጥ

ልደቱ

ዘፍ 40:20 ንፈርኦን መዓልቲ ል. ነበረ

ማቴ 14:6 ሄሮድስ ዕለተ ል. ኼብዕል ከሎ

ልድያ

ግብ 16:14 ል. ዝስማ ብዓልቲ ትያቲራ፡ ሸያጢት ጁዅ

ልገቡ

እያ 23:8 ናብ የሆዋ ኣምላኽኩም ል.

ሮሜ 12:9 ናብ ሰናይ ል.

ልገብ

ዘዳ 10:20 ንየሆዋ ፍርሃዮ፡ ናብኡ ኸኣ ል.

ልግሲ

ዘዳ 15:8 ኢድካስ ብል. ደኣ ኽፈተሉ

ምሳ 11:24 ገሊኡ ብል. ይህብ እሞ፡ ዝያዳ ይረክብ

ያእ 1:5 ነቲ ብል. ዚህብ ኣምላኽ ይለምኖ

ሎጥ

ሉቃ 17:32 ንሰበይቲ ሎ. ዘክርዋ

2ጴጥ 2:7 ነቲ ጻድቕ ሎ. ኣናጊፍዎ

ሑጻ

ዘፍ 22:17 ንዘርእኻ ኸም ሑ. ኸብዝሖ

ራእ 20:8 ቍጽሮም ከም ሑ. ባሕሪ እዩ

ሒደት

ኢሳ 60:22 እቲ ሒ. ሽሕ ኪኸውን

ሒደት መጓሰ

ሉቃ 12:32 ኣታ ሒ.፡ ኣይትፍራህ

ሓለውቲ

ኢሳ 60:17 ንሰላም ሓ.ኺ ገይረ ኽሸይም እየ

ግብ 20:28 መንፈስ ቅዱስ ሓ. ገይሩ ዝሸመኩም

1ጴጥ 5:2 ሓ. ዄንኩም ብፍታው እናኣገልገልኩም

ሓለፋ

ፊል 1:29 ሓ. እተዋህበ፡ ምእንታኡ መከራ ኽትጸግቡ

ሓላዊ

1ጢሞ 3:1 ሓ. ኪኸውን እንተ ተመጣጢሩ

1ጴጥ 2:25 ጓሳን ሓ.ን ነፍሳትኩም

ሓላውነቱ

ግብ 1:20 ሓ. ኻልእ ይውሰዶ

ሓልዎ

ምሳ 4:23 ልዕሊ ዅሉ ንልብኻ ሓ.

ሓመድ

ዘፍ 2:7 ንሰብ ካብ ሓ. ምድሪ ገበሮ

ዘፍ 3:19 ሓ. ኢኻ እሞ፡ ናብ ሓ. ድማ ክትምለስ ኢኻ

መዝ 103:14 ሓ. ምዃንና ይዝክር እዩ

ማቴ 13:23 ኣብ ጽቡቕ ሓ. እተዘርአ

ሓሚመ

ኢሳ 33:24 ካብቶም ነበርቲ ሓደ እኳ፡ ሓ. ኣይኪብልን

ሓማዪ

ምሳ 16:28 ሓ. ንናይ ቀረባ ፈተውቲ ይፈላሊ

ሓምሓም

ዮና 4:10 ነታ ዘየዕበኻያ ተኽሊ ሓ. ደንጊጽካላ

ሓሪቕካ

መዝ 37:8 ሓ. እከይ ኣይትግበር

ሓራ

ዮሃ 8:32 ሓቂ ድማ ሓ. ኸተውጽኣኩም እያ

ሮሜ 6:7 እቲ ዝሞተስ ካብ ሓጢኣት ሓ. ወጺኡ እዩ

ሮሜ 6:18 ካብ ሓጢኣት ሓ. ስለ ዝወጻእኩም

ሓርነት

ሮሜ 8:21 ክቡር ሓ. ደቂ ኣምላኽ

2ቈረ 3:17 ኣብቲ መንፈስ የሆዋ ዘለዎ፡ ሓ. ኣሎ

1ጴጥ 2:16ሓ.ኩም ከም መጐልበቢ ኽፍኣት

2ጴጥ 2:19 ሓ. የተስፍውዎም ኣለዉ

ሓሰማ

ሉቃ 8:33 ኣጋንንቲ ናብተን ሓ.ታት ኣተዉ

ሉቃ 15:15 ሓ.ታት ኪጓሲ ኢሉ፡ ናብ መሬቱ ሰደዶ

2ጴጥ 2:22 ሓ. ተሓጺባስ ኣብ ጸብሪ ኣንገርገረት

ሓሰር

ኢሳ 65:25 ኣንበሳ ኸም ብዕራይ ሓ. ኪበልዕ

1ቈረ 3:12 ኣብ ልዕሊ እዚ መሰረት ብሓ. እንተ ሃኒጹ

ሓሳቡ

ራእ 17:17 ሓ. ኺገብሩ ኣብ ልቦም ኣእትዩ

ሓሳባተይ

መዝ 26:2 ንውሽጣዊ ሓ. ኣጽርዮ

ኢሳ 55:8 ሓ. ሓሳባትኩም ኣይኰነን

ሓሳባቱ

መዝ 146:4 በታ መዓልቲ እቲኣ ሓ. ይጠፍእ

ሓሳባት

መዝ 139:17 ሓ.ካ ክንደይ ኰን ክቡር እዩ!

ምሳ 20:5 ሓ. ልቢ ሰብ ከም ዓሚቝ ማያት እዩ

ሓሳብ

1ቈረ 2:16 ሓ. ክርስቶስ ኣሎና

2ቈረ 10:5 ኵሉ ሓ. ንክርስቶስ ምእንቲ ኺእዘዝ

ቈሎ 3:2 ሓ.ኩም ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ የተኵር

ሓሳቦም

ፊል 3:19 ሓ. ናይ ምድሪ እዩ

ሓሳዊ

መዝ 101:7 ሓ. ኣብ ቅድመይ ደው ኣይኪብልን

ምሳ 19:22 ሓ. ኻብ ምዃን ድኻ ምዃን ይሓይሽ

ዮሃ 8:44 ድያብሎስ፡ ሓ.ን ኣቦ ሓሶትን

ሓሶት

ማቴ 26:59 ሊቃውንቲ ኻህናት ናይ ሓ. ምስክር ደለዩ

ገላ 2:4 ሰላሕ ኢሎም ዝኣተዉ ናይ ሓ. ኣሕዋት

2ተሰ 2:11ሓ. ምእንቲ ኺኣምኑ

ሓቂ

መዝ 15:2 ብልቡ ሓ. ዚዛረብ

መዝ 119:160 ብዘሎ ቓልካ ሓ. እዩ

ምሳ 23:23ሓ. ዓድጋ እሞ ኸቶ ኣይትሽጣ

ዮሃ 4:24 ብመንፈስን ብሓ.ን ኬምልኽዎ ይግብኦም

ዮሃ 8:32ሓ. ኽትፈልጥዋ፡ እታ ሓ. ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም

ዮሃ 14:6 መገድን ሓ.ን ህይወትን ኣነ እየ

ዮሃ 16:13 መንፈስ ሓ. ናብ ኵሉ ሓ. ኺመርሓኩም

ዮሃ 17:3 በይንኻ ናይ ሓ. ኣምላኽ ንዝዀንካ ንዓኻ ምፍላጦም

ዮሃ 17:17 በቲ ሓ. ቐድሶም፣ ቃልካ ሓ. እዩ

ዮሃ 18:38 ጲላጦስ፡ ሓ. እንታይ እዩ፧ በሎ

2ቈረ 13:8 ምስ ሓ. ዚጻረር ገለ እኳ ኽንገብር ኣይንኽእልን

ኤፌ 4:25 ነፍሲ ወከፍ ምስ ብጻዩ ሓ. ተዛረቡ

2ጴጥ 1:12 ኣብታ ሓ. ብጽኑዕ ሰሪትኩም

3ዮሃ 4 ደቀይ በታ ሓ. ይመላለሱ ኸም ዘለዉ

ሓብቱ

ዘዳ 27:22 ምስ ሓ. ዚድቅስ ርጉም ይኹን

ሓንካስ

ኢሳ 35:6 ሓ. ከም እራብ ኪሰራሰር

ሚል 1:8 ሓ. ወይ ሕሙም እንስሳ ኸተቕርቡ ኸለኹም

ሓወልቲ

ዘፍ 19:26 ሰበይቲ ሎጥ፡ ሓ. ጨው ኰነት

ሓዊ

ኤር 20:9 ኣብ ኣዕጽምተይ ተዓጽዩ፡ ከም ዚነድድ ሓ.

ማቴ 25:41 ንድያብሎስ እተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓ.

1ቈረ 3:13 እቲ ሓ. ዕዮ ነፍሲ ወከፍ ኪፍትኖ

1ተሰ 5:19 ሓ. መንፈስ ኣይተጥፍኡ

2ጴጥ 3:7 ሰማያትን ምድርን ንሓ. ተዓቚሩ ኣሎ

ሓው

ምሳ 17:17 ንግዜ ጭንቂ እተወልደ ሓ. እዩ

ምሳ 18:24 ካብ ሓ. ኣብሊጹ ዚለግብ ፈታዊ ኣሎ

1ቈረ 5:11 ሓ. ዚብሃል እሞ ኣመንዝራ ዝዀነ

ሓዘን

መክ 7:2 ናብ ቤት ሓ. ምኻድ ይሓይሽ

ሓይለይ

መዝ 31:10 ብሰሪ ስሕተተይ ሓ. ማህሚኑ

2ቈረ 12:9 ሓ. ብድኻም እዩ ፍጹም ዚኸውን

ሓይሊ

መዝ 84:7 ካብ ሓ. ናብ ሓ. ይኸዱ

ኢሳ 40:29 ንድኹም ሓ. ይህብ

ዘካ 4:6 ብመንፈሰይ እምበር፡ ብሓ. ኣይኰነን

ማር 5:30 ካብኡ ሓ. ኸም ዝወጸ ተፈሊጥዎ

ግብ 1:8 መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወረደ፡ ሓ. ኽትቅበሉ

2ቈረ 4:7 ካብ ንቡር ዝሓለፈ ሓ. ኻብ ኣምላኽ እምበር

ፊል 4:13 በቲ ሓ. ዚህበኒ ንዅሉ እኽእሎ

ራእ 3:8 ሒደት ሓ. ኸም ዘሎካ እፈልጥ እየ

ሓይልኻ

ማር 12:30 ንየሆዋ ብምሉእ ሓ. ኣፍቅሮ

ሓይሎም

ኢሳ 40:31 እቶም ብየሆዋ ተስፋ ዚገብሩ ሓ. ይሕደስ

ሓደ

1ቈረ 8:6 ሓ. ኣምላኽ፡ ኣቦ፡ ሓ. ጐይታ፡ የሱስ ኣሎና

ሓደ ወዱ

ዮሃ 3:16 ኣምላኽሲ በቲ ሓ. ዚኣምን ኵሉ

ሓደ ውሉድ

ዮሃ 1:18 እቲ ሓ. ዝዀነ ኣምላኽ ገለጾ

ሓደ ዘረባ

1ቈረ 1:10 ኵላትኩም ሓ. ኽትዛረቡ

ሓደጋ

ምሳ 22:3 ጐራሕሲ ሓ. ይርኢ እሞ ይሕባእ

2ቈረ 11:26 ኣብ ከተማ ኣብ ሓ.፡ ኣብ በረኻ ኣብ ሓ.

ሓዲግኩምሎም

ማቴ 6:14 ንሰብ በደሎም እንተ ሓ.

ሓድሽ

ኢሳ 42:9 ሓ. ነገር እነግረኩም ኣለኹ

ዮሃ 13:34 ሓ. ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ

ግብ 17:21 ሓ. ነገር ኣብ ምዝራብ ወይ ኣብ ምስማዕ

ራእ 21:1 ሓ. ሰማይን ሓዳስ ምድርን

ሓድነት

መዝ 133:1 ኣሕዋት ብሓ. ሓቢሮም ኪቕመጡስ

ጸፎ 3:9ሓ. ምእንቲ ኼገልግልዎ

ኤፌ 4:3ሓ. መንፈስ ክትሕልውዎ ተጋደሉ

ኤፌ 4:13 ኵላትና ናብ ሓ. እምነት ክሳዕ እንበጽሕ

ፊል 2:2 ምሉእ ብምሉእ ሓ. ኣልዩኩም

ሓጋዚ

ዮሃ 14:16 ካልእ ሓ. ኺህበኩም እዩ

ዮሃ 14:26 እቲ ሓ.፡ መንፈስ ቅዱስ፡ ኪምህረኩም

ሓጋይ

ማቴ 24:32 ሓ. ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም

ሓጐሰይ

መዝ 137:6 ቀንዲ ምኽንያት ሓ.

ሓጐስ

ነህ 8:10 ሓ. የሆዋ ዕርድኹም እዩ

መዝ 100:2 ንየሆዋ ብሓ. ኣገልግልዎ

ሉቃ 8:13 ነቲ ቓል ብሓ. ይቕበልዎ

ሉቃ 15:7 ብሓደ ዚንሳሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ሓ. ኪኸውን

ዮሃ 16:22 ሓ.ኩም ካባኻትኩም ዚወስዶ የልቦን

ሮሜ 15:13 ኣምላኽ ብሓ.ን ሰላምን ይምላእኩም

1ተሰ 1:6 ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓ.

እብ 12:2 ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓ. ተጻዊሩ

3ዮሃ 4 ሓ.፦ ደቀይ በታ ሓቂ ይመላለሱ ኸም ዘለዉ

ሓጢኣተይ

መዝ 38:18ሓ. ተረቢሸ ነይረ

ኢሳ 38:17 ኵሉ ሓ. ናብ ድሕሪ ዝባንካ ደርቢኻዮ

ሓጢኣቱ

መዝ 32:1 ሓ. እተኸድነሉ ሕጉስ እዩ

ህዝ 33:14 እኩይ ካብ ሓ. ተመሊሱ

ሓጢኣት

ዘፍ 4:7 ሓ. ኣብ ኣፍ ደገ ትቃጸወካ ኣላ

ዘፍ 39:9 ከመይ ገይረ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓ. ክገብር፧

ኢሳ 1:18 ሓ.ኩም ከም ቀይሕ ዝሕብሩ እኳ እንተ ዀነ

 ኢሳ 53:12 ሓ. ብዙሓት ተሰኪሙ

ማር 3:29 ንመንፈስ ቅዱስ ዚጸርፍ፡ ብናይ ዘለኣለም ሓ.

ዮሃ 1:29 ሓ. ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ!

ግብ 3:19 ሓ.ኩም ምእንቲ ኺድምሰሰልኩም ተነስሑ

ሮሜ 3:25 ነቲ ቐደም እተገብረ ሓ. ብምሕዳግ

ሮሜ 5:12 ብሓደ ሰብ ሓ. ናብ ዓለም ኣተወ

ሮሜ 6:14 ሓ. ኣይምለኽኩም

ሮሜ 6:23 ዓስቢ ሓ. ሞት እዩ

1ጢሞ 5:24 ሓ. ገሊኦም ጸኒሑ እዩ ዚግሃድ

ያእ 4:17 ቅኑዕ ምግባር ዚፈልጥ እሞ ዘይገብሮ፡ ሓ. ይዀኖ

ያእ 5:15 ሓ. ገይሩ እንተ ዀይኑ ኪሕደገሉ እዩ

1ዮሃ 1:7 ደም የሱስ ካብ ኵሉ ሓ.ና የንጽሃና

1ዮሃ 5:17 ዓመጻ ዘበለ ዅሉ ሓ. እዩ

ሓጢኣቶም

ኤር 31:34 ሓ. ደጊም ኣይክዝክርን

ሓጢኦም

ሮሜ 3:23 ኵሎም ሓ.፡ ክብሪ ኣምላኽ ጐዲልዎም

ሓጥኣን

መዝ 1:5 ሓ. ኣብ ኣኼባ ጻድቃን ዘይቈሙ

ዮሃ 9:31 ኣምላኽ ንሓ. ከም ዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና

ግብ 24:15 ንጻድቃንን ንሓ.ን ትንሳኤ ኪኸውን

ሮሜ 5:8 ገና ሓ. ከለና፡ ክርስቶስ ምእንታና ብሙማቱ

ሓጥእ

ሉቃ 15:7 ብሓደ ዚንሳሕ ሓ. ኣብ ሰማይ ዝያዳ ሓጐስ

ሉቃ 18:13 ኦ ኣምላኽ፡ ንዓይ ንሓ. ራሕርሓለይ

ሓጺን

ምሳ 27:17 ከምቲ ሓ. ሓ. ዚስሕሎ

ኢሳ 60:17 ኣብ ክንዲ ሓ.፡ ብሩር ከምጽእ

ዳን 2:43 ከምቲ ሓ. ምስ ካይላ ዘይሕወስ

ሕለየላ

ማቴ 16:22 ጐይታይ፡ ንርእስኻ እባ ሕ.

ሕልሚ

መክ 5:3 ሕ.ስ ብዛዕባ ዕዮ ኻብ ምሕሳብ ይመጽእ

ሕልና

ሮሜ 2:15 ሕ.ኦም ምሳታቶም ኰይኑ እናመስከረሎም

ሮሜ 13:5 ስለ ሕ. ኢልኩም እምበር

1ቈረ 8:12 ነቲ ድኹም ሕ.ኦም ምስ እተቝስልዎ

ኤፌ 4:19 ሕ.ኦም ደንዚዙ

ቈሎ 3:21 ሕ.ኦም ምእንቲ ኸይዓርቦም

1ጢሞ 4:2 ሕ.ኦም ከም ብመዓለም ዝሓረረ

1ጴጥ 3:16 ሰናይ ሕ. ይሃሉኹም

1ጴጥ 3:21 ንኣምላኽ ሰናይ ሕ. ብምልማን

ሕማም

ኢሳ 53:4ሕ.ና ጾይርዎ

ማቴ 9:35 ኵሉ ሕ. እናኣሕወየ

ሕማቕ

ኤፌ 4:29 ሕ. ቃል ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ

ሕሜት

ዘሌ 19:16 ሕ. ክትነዝሕ ኣብ መንጎ ህዝብኻ ኣይትዙር

ሕረ

ዘዳ 30:19 ህይወት ሕ.

ሕረዩ

እያ 24:15 ንመን ከም እተገልግሉ፡ ሎሚ ሕ.

ሕሩያቱ

ማቴ 24:31 መላእኽቱ ንሕ. ኺእክብዎም እዮም

ሕሩያት

ማቴ 24:22 ምእንቲ እቶም ሕ.፡ ኪሓጽራ እየን

ሕርሻ

1ቈረ 3:9 ንስኻትኩም ሕ. ኣምላኽ ኢኹም

ሕርያ

ሮሜ 9:11 ሕ. ካብቲ ጸዋዒ እምበር

ሕሱር

1ቈረ 1:28 ኣምላኽ ነቲ ሕ. እዛ ዓለም እዚኣ ሓርዩ

ሕቝፉ

ኢሳ 40:11 ኣብ ሕ. ኺስከመን እዩ

ሕቡእ

ሉቃ 8:17 ዘይገሃድ ሕ. የልቦን

ሕተተኒ

መዝ 2:8 ሕ. እሞ፡ ኣህዛብ ክህበካ እየ

ሕነ

ዘዳ 32:35 ሕ.ን ፍዳን ናተይ እዩ

ሮሜ 12:19 ባዕላትኩም ሕ. ኣይትፍደዩ

2ተሰ 1:8 ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ሕ. ኺፈድዮም

ሕውነታዊት ፍቕሪ

ሮሜ 12:10ሕ. ኻብ ልቢ ተፋቐሩ

ሕያዋይ

ምሳ 11:17 ሕ. ሰብ ንርእሱ ይጠቅም

ሮሜ 5:7 ምእንቲ ሕ. ኪመውት ዚደፍር ኣይሰኣንን

ሕድሪ

ሉቃ 16:11 ነቲ ናይ ሓቂ መን ብሕ. ኺህበኩም

ሕድገት

ማቴ 26:28ሕ. ሓጢኣት ዚፈስስ ደም

ሕገይ

ኤር 31:33 ሕ. ኣብ ውሽጦም ከንብር

ሕጉሳት

ማቴ 5:3 መንፈሳዊ ነገራት ዚሃርፉ ሕ. እዮም

ሕጉስ

1ዜና 28:9 ንኣምላኽ ብሕ. ነፍሲ ኣገልግሎ

መዝ 32:1 ሓጢኣቱ እተኸድነሉ ሕ. እዩ

መዝ 94:12 ንስኻ እትእርሞ ሰብ ሕ. እዩ

መዝ 144:15 የሆዋ ዝኣምላኹ ህዝቢ ሕ. እዩ!

2ቈረ 9:7 ኣምላኽ ሕ. ወሃቢ እዩ ዚፈቱ

1ጢሞ 1:11 ብስራት እቲ ሕ. ኣምላኽ

ሕጊ

መዝ 19:7 ሕ. የሆዋ ፍጹም እዩ

መዝ 40:8 ሕ.ኻ ኣብ ውሽጠይ እዩ

መዝ 94:20 ብስም ሕ. ሽግር እናመሃዘ

መዝ 119:97ሕ.ኻ ኽንደይ ኰን እየ ዘፍቅሮ!

ኣን 1:4 ሕ. ለሚሱ፡ ፍትሒ ኣይወጽእን ኣሎ

ሮሜ 7:22 በቲ ሕ. ኣምላኽ ደስ ይብለኒ

ሮሜ 10:4 ክርስቶስ መወዳእታ ሕ. እዩ

ሮሜ 13:8 እቲ ንብጻዩ ዜፍቅር ንሕ. ፈጺምዎ እዩ

ገላ 3:24 እቲ ሕ. መጕዚ ዀይኑና

ገላ 6:2 ሕ. ክርስቶስ ክትፍጽሙ

ገላ 6:16 በዚ ሕ. እዚ ብስርዓት ዚመላለሱ

ያእ 2:8 ነቲ ንጉሳዊ ሕ. እንተ ፈጺምኩምዎ

ያእ 4:12 ሓጋግ ሕ.ን ፈራድን ሓደ ጥራይ እዩ

ሕጸበኒ

መዝ 51:2 ካብ ስሕተተይ ኣጸቢቕካ ሕ.

ሕጻናት

ሉቃ 10:21ሕ. ስለ ዝገለጽካዮ

1ቈረ 14:20 ንኽፍኣት ደኣ ሕ. ኩኑ እምበር

ሕጻንነትካ

2ጢሞ 3:15 ካብ ሕ. ኣትሒዝካ ትፈልጦ

መለበሚ

1ቈረ 10:6 እዚ መ. ዀይኑና ኣሎ

መለክዒ

2ጢሞ 1:13 መ. እቲ ጥዑይ ቃል

መላእኽቱ

እዮ 4:18መ. ጕድለት ይረኽበሎም

ማቴ 13:41 ወዲ ሰብ መ. ኺልእኽ እዩ

ማቴ 24:31 መ. ንሕሩያቱ ኺእክብዎም እዮም

መላእኽቲ

ዘፍ 28:12 መ. ይድይቡሉን ይወርዱሉን ነበሩ

ማቴ 22:30 ኣብ ሰማይ ከም ዘለዉ መ. ደኣ እዮም ዚዀኑ

1ቈረ 4:9መ. ምርኢት ስለ ዝዀንና

1ቈረ 6:3መ. ኸም እንፈርዶምዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧

እብ 13:2 ከይፈለጡ ንመ. ኣአንጊዶም

1ጴጥ 1:12 መ. ኺጥምቱ ይምነዩ ኣለዉ

ይሁ 6 ቦታኦም ዘይሓለዉ መ.

መላገጽቲ

2ጴጥ 3:3 ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት መ. ኸም ዚመጹ

መልህቕ

እብ 6:19 ተስፋ ኸም መ. ነፍሲ

መልኣኹ

ዳን 3:28 መ. ልኢኹ ንገላዉኡ ዘናገፎም

ግብ 12:11 መ. ልኢኹ ኸም ዘናገፈኒ

መልኣኽ

2ነገ 19:35 መ.፡ 185,000 ቀተለ

መዝ 34:7 መ. የሆዋ ኣብ ዙርያ ይሰፍር

ሆሴ 12:4 [ያእቆብ] ምስ መ. ተቓሊሱ

ግብ 5:19 መ. ንመዓጹ ቤት ማእሰርቲ ኸፊቱ

መልከጼዴቅ

ዘፍ 14:18 መ. ንጉስ ሳሌም ካህን ነበረ

መዝ 110:4 ከም ስርዓት መ. ንዘለኣለም ካህን

መልክዕና

ዘፍ 1:26መ. ሰብ ንግበር

መሓሪ

ዘዳ 4:31 የሆዋ መ. ኣምላኽ እዩ

ያእ 5:11 የሆዋ ኣዝዩ ፈቃርን መ.ን እዩ

መሓርቲ

ማቴ 5:7 መ. ሕጉሳት እዮም

ሉቃ 6:36 ከምቲ ኣቦኹም መሓሪ ዝዀነ፡ መ. ኹኑ

መምህራነይ

መዝ 119:99 ሓለፋ ዅሎም መ. ልቦና ኣሎኒ

መምህራን

ኤፌ 4:11 ገሊኦም ጓሶትን መ.ን ኪዀኑ ሂቡ

መምርሒ

ምሳ 11:14 ጥበባዊ መ. ምስ ዘይህሉ፡ ህዝቢ ይወድቕ

መሪሕነት

1ዜና 28:12መ. መንፈስ እተመሓላለፈሉ ንድፊ

መራሒ

ምሳ 28:16 መ. ንስልጣኑ ብዘይግቡእ ይጥቀመሉ

ማቴ 23:10 መ.ኹም ሓደ፡ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ

መርሚሮም

1ጴጥ 1:10 ኣጸቢቖም ደልዮምን መ.ን እዮም

መርምረኒ

መዝ 26:2 ኦ የሆዋ፡ መ.፣ ንልበይ ኣጽርዮ

መርምሩ

1ዮሃ 4:1 ብድራኸ መንፈስ ንዚዝረብ ዘረባታት መ.

መርምርዎ

1ተሰ 5:21 ንዅሉ መ.፣ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ

መርምሮ

ዘዳ 13:14 ኣጸቢቕካ መ.

መርቑ

ሉቃ 6:28 ንዚረግሙኹም መ.

ሮሜ 12:14 ንዚሰጕጉኹም መ.

መርበብ

ማቴ 13:47 መንግስተ ሰማያት፡ መ. ትመስል

ሉቃ 5:4 መ.ኩም ኣውርዱ

መርከብ

ዘፍ 6:14 ንዓኻ መ. ስራሕ

መርዓ

ማቴ 22:2 ንወዱ መ. ዝገበረ ንጉስ ትመስል

ዮሃ 2:1 ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መ. ዀነ

ራእ 19:7 መ. እቲ ገንሸል በጺሑ

መርዓት

ራእ 21:9 ነታ መ.፡ ሰበይቲ እቲ ገንሸል፡ ከርእየካ እየ

መርዓት ዓይነይ

ዘካ 2:8 ዚትንክየኩም ዘበለ፡ መ. እዩ ዚትንኪ

መርዓት ዓይንኻ

መዝ 17:8 ከም መ. ሓልወኒ

መሰል

ህዝ 21:27 እቲ ሕጋዊ መ. ዘለዎ ኽሳዕ ዚመጽእ

መሰረት

ሮሜ 15:20 ኣብ መ. ካልእ ምእንቲ ኸይሃንጽ

1ቈረ 3:11 ብዘይካ እቲ ስሩት መ.፡ ንሱ ክርስቶስ፡ ካልእ መ.

መሰንገለ

ዘፍ 2:22 ካብቲ ሰብኣይ ዝወሰዳ መ.፡ ሰበይቲ ገይሩ ሰርሓ

መሰኻኽረይ

ኢሳ 43:10 ንስኻትኩም መ. ኢኹም ይብል የሆዋ

ራእ 11:3 ክልተ መ.፡ 1,260 መዓልቲ ኸም ዚንበዩ

መሰኻኽር

ዘዳ 19:15 ብምስክርነት ክልተ መ.

ማቴ 18:16 ብምስክርነት ክልተ ወይ ሰለስተ መ.

ግብ 1:8 መ. ክትኰኑኒ ኢኹም

መሰውኢ

ዘፍ 8:20 ኖህ መ. ሰርሐ

ዘጸ 27:1 ካብ ዕንጨይቲ ሰራው መ. ግበር

ማቴ 5:24 መባእካ ኣብ ቅድሚ እቲ መ. ሓዲግካ ኺድ

ግብ 17:23 ‘ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ’ ዚብል እተጻሕፎ መ.

 መሲሕ

ዳን 9:25 ክሳዕ እቲ መ.፡ እቲ መራሒ፡ 7 ሰሙን

ዳን 9:26 ድሕሪ 62 ሰሙን እቲ መ. ኪቕተል

ዮሃ 1:41መ. ረኺብናዮ

ዮሃ 4:25 መ. ከም ዚመጽእ እፈልጥ እየ

መሳፍንቲ

መዝ 45:16 ኣብ ኵላ ምድሪ መ. ጌርካ ኽትሸሞም

ኢሳ 32:1 መ. ምእንቲ ፍትሒ ኺገዝኡ

መስሓቒ

ኤር 20:7 ምሉእ መዓልቲ መ. ዀይነ

መስትያት

1ቈረ 13:12መ. ብረት ዘይንጹር ምስሊ ንርኢ

2ቈረ 3:18 ክብሪ የሆዋ ኸም መ. እናኣንጸባረቕና

ያእ 1:23 ገጹ ብመ. ዚርኢ ሰብ ይመስል

መስኰት

ግብ 20:9 ኣብ መ. ተቐሚጡ ዝነበረ ኣውጢኮስ

መስዋእቲ

ዘሌ 7:37 ዚሓርር መ.መ. እኽልን መ. ሓጢኣትን

1ሳሙ 15:22 ተኣዛዝነት ካብ መ. ይበልጽ

2ሳሙ 24:24 ዋጋ ብዘይከፈልኩሉስ መ. ኣየቕርበሉን

1ዜና 29:9 እቲ ህዝቢ በቲ መ. ፍታው ተሓጐሰ

መዝ 40:6 መ.ን መባእን ኣይደለኻን

መዝ 51:17 ንኣምላኽ ባህ ዜብሎ መ.፡ ስቡር መንፈስ እዩ

ምሳ 15:8 መ. እኩያት ኣብ የሆዋ ፍንፉን እዩ

ኢሳ 1:11 ዚሓርር መ. ፍጊዕ ኢሉኒ

ሆሴ 6:6መ. ዘይኰነስ፡ ብተኣማንነት ብዚርአ ፍቕሪ ደስ ይብለኒ

ሮሜ 12:1 ንሰብነትኩም ህያውን ቅዱስን መ. ጌርኩም ከተቕርብዎ

እብ 13:15 ንኣምላኽ መ. ውዳሰ ነቕርብ

መስዋእቲ መስተ

ፊል 2:17 ከም መ. እፈስስ ኣለኹ

መስጐጕቲ

ማቴ 13:21 መ. ምስ ተላዕለ፡ ብኡብኡ ይዕንቀፍ

ማር 4:17 መ. ምስ ተላዕለ፡ ብኡብኡ ይዕንቀፉ

ማር 10:30 ውሉዳትን ግራውትን ምስ መ.

መስፈሪ

ሉቃ 6:38 ብእትሰፍሩሉ መ. ኺስፈረልኩም

መስፍን

ኢሳ 9:6 ስሙ መ. ሰላም ኪብሃል

ዳን 10:13 መ. ፋርስ ኣንጻረይ ቈይሙ

መሶብ

ማቴ 14:20 እቲ ዝተረፈ ቝርስራስ፡ 12 መ.

መቄዶንያ

ግብ 16:9 ናብ መ. ሕለፍ እሞ ርድኣና

መቓብር

እዮ 14:13 ኣብ መ. እንተ ትሓብኣኒ

መክ 9:10 ኣብ መ. ዕዮ ዀነ ወይ ጥበብ የልቦን

ሆሴ 13:14 ካብ ሓይሊ መ. ክብጀዎም እየ

ዮሃ 5:28 ኣብ መ. ዘለዉ ድምጹ ዚሰምዑላ ሰዓት

ግብ 2:31 ክርስቶስ ኣብ መ. ከም ዘይሕደግ

ራእ 1:18 መፍትሕ ሞትን መ.ን ኣሎኒ

ራእ 20:13 ሞትን መ.ን ምዉታት ሃቡ

መቕደስ

ዘጸ 25:8 መ. ይግበሩለይ

መዝ 73:17 ናብቲ ዓብዪ መ. ኣምላኽ ክሳዕ ዝኣቱ

መበለታት

ያእ 1:27 ንዘኽታማትን ንመ.ን ምክንኻን

መበለት

መዝ 146:9 ንዘኽታምን ንመ.ን ይኣልዮም

ማር 12:43 እዛ ድኻ መ. ካብ ናይ ኵሎም ዚበዝሕ ኣውዲቓ

ሉቃ 18:3 ሓንቲ መ. ናብኡ እናተመላለሰት

መባእ

2ዜና 31:10 መ. ኬምጽኡ ኻብ ዝጀመሩሉ ግዜ ኣትሒዙ

መባእታዊ ነገራት

ገላ 4:9 ናብቲ መ. ትምለሱ ኣለኹም

መብልዕ ማል

ሉቃ 2:7 ኣብ መ. ኣደቀሰቶ

መብራህቲ

መዝ 119:105 ቃልካ ንእግረይ መ.

ማቴ 6:22 መ. ሰብነት፡ ዓይኒ እያ

መብጽዓ

ዘዳ 23:21 ንየሆዋ መ. እንተ ተመባጺዕካ

መተኣማመኒ

ግብ 17:31 ንዕኡ ኻብ ምዉታት ብምትንሳእ፡ መ.

መተዓረቒ

ሮሜ 3:25 ነቶም ብደሙ ዚኣምኑ መ. ገይሩ

መናፍስቲ

ኤፌ 6:12 ቅልስና ምስ እኩያት መ. እዩ

መናፍስትነት

ገላ 5:20 ኣምልኾ ጣኦት፡ መ.፡ ጽልኢ

መናፍቕ

ቲቶ 3:10መ. ኣርሕቆ

መንበር ፍርዲ

ዮሃ 19:13 ጲላጦስ ኣብ መ. ተቐመጠ

ሮሜ 14:10 ኣብ ቅድሚ መ. ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና

መንእሰያት

መዝ 110:3 ከም ኣውሊ ዝበሉ መ.

መንእሰይ

እዮ 33:25 ስጋኡ ኻብ ናይ መ. ይለምልም

መንኰርኰር

ህዝ 1:16 ሓደ መ. ኣብ ውሽጢ ሓደ መ. ከም ዘሎ

መንደላይ ተመን

ኢሳ 11:8 ኣብ ልዕሊ ሰፈር መ. ኪጻወት

መንደልሃጺ

መዝ 73:18 ኣብ መ. ቦታ ተንብሮም

መንደቕ

ዳን 5:5 ኣብ መ. እቲ ቤተ መንግስቲ

መንግስተይ

ዮሃ 18:36 መ. ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኰነትን

መንግስቲ

ዘጸ 19:6 መ. ኻህናት ክትኰኑኒ ኢኹም

ዳን 2:44 ኣምላኽ ሰማይ መ. ኬቕውም እዩ

ዳን 7:14 ግዝኣትን ክብርን መ.ን ንዕኡ ተዋህቦ

ዳን 7:18 እቶም ቅዱሳት ነታ መ. ኪቕበልዋ

ማቴ 4:8 ድያብሎስ ኵለን መ.ታት ኣርኣዮ

ማቴ 6:10 መ.ኻ ትምጻእ። ፍቓድካ ኸምቲ

ማቴ 6:33 ቅድም መ. ኣምላኽ ብቐጻሊ ድለዩ

ማቴ 21:43 መ. ፍሪኣ ንዚፈሪ ህዝቢ ኽትውሃብ እያ

ማቴ 24:14 እዚ ብስራት መ. ኪስበኽ እዩ

ማቴ 25:34 ንዑ፡ እተዳለወልኩም መ. ውረሱ

ሉቃ 12:32 መ. ኺህበኩም ኣቦኹም ሰሚርዎ እዩ

ሉቃ 22:29 ምሳኻትኩም ኪዳን መ. እገብር ኣለኹ

ግብ 1:6 ኣብዚ ግዜ እዚዶ መ. ኽትመልስ ኢኻ፧

1ቈረ 15:24 ነታ መ. ንኣምላኹ ኣረከባ

ገላ 5:21 ከምዚ ዚገብሩ ንመ. ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ

ቈሎ 1:13 ናብታ መ. ወዱ ኣእትዩና

ራእ 1:6 መ.፡ ከምኡ ድማ ንኣምላኹ ካህናት ዝገበረና

ራእ 11:15 መ. ዓለም ናይ ጐይታና ዀይና

መንጎኛ

1ጢሞ 2:5 ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰባትን፡ ሓደ መ. እዩ ዘሎ

መንፈሰይ

ዮኤ 2:28 መ. ኣብ ልዕሊ ዅሉ ዓይነት ስጋ ኸፍስስ እየ

ዘካ 4:6መ. እምበር፡ ብሓይሊ ኣይኰነን

ሉቃ 23:46 መ. ኣብ ኢድካ አማዕቍብ ኣለኹ

መንፈሱ

መዝ 146:4 መ. ይወጽእ፡ ናብ ምድሪ ይምለስ

መንፈሳዊ

ማቴ 5:3 መ. ነገራት ዚሃርፉ

ሮሜ 1:11 መ. ውህበት ክመቕለኩም ኢለ

1ቈረ 2:15 መ. ሰብ ንዅሉ ይምርምር

1ቈረ 15:44 መ. ኣካል ይትንስእ

መንፈስ

ዘሁ 11:25 ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ መ. ወሲዱ

1ሳሙ 16:13 መ. የሆዋ ንዳዊት ኣኽእሎ ሃቦ

2ሳሙ 23:2 መ. የሆዋ ብኣይ ተዛረበ

መዝ 51:10 ጽኑዕ ዝዀነ ሓድሽ መ. ኣብ ውሽጠይ ኣንብር

መዝ 51:17 ንኣምላኽ ባህ ዜብሎ መስዋእቲ፡ ስቡር መ. እዩ

ኢሳ 61:1 መ. የሆዋ ኣብ ልዕለይ እዩ

ማቴ 3:16 መ. ኣምላኽ ከም ርግቢ ወሪዱ

ማቴ 12:31 ኣብ ልዕሊ መ. ዚዝረብ ጸርፊ ኣይኪሕደግን

ማቴ 26:41 መ. ህንጡይ እዩ፡ ስጋ ግና ድኹም እዩ

ዮሃ 4:24 ኣምላኽ መ. እዩ፣ እቶም ዜምልኽዎ ብመ.

ዮሃ 16:13 እቲ መ. ሓቂ ኺመርሓኩም

ሮሜ 8:16 እቲ መ. እዩ ምስ መንፈስና ዀይኑ ዚምስክር

ሮሜ 8:26 መ. ብዘይተዘርበ እህህታ ገይሩ ይልምነልና

2ቈረ 3:17 የሆዋ መ. እዩ

ገላ 5:16መ. ተመላለሱ፡ ትምኒት ስጋ ኣይክትፍጽሙን

ገላ 5:22 እቲ ፍረ መ.፡ ፍቕሪ

ገላ 6:8 እቲ ንመ. ኢሉ ዚዘርእ

1ጴጥ 3:18መ. ህያው ኰይኑ

መንፈስ ቅዱስ

መዝ 51:11 መ.ካ ኣይተግድፈኒ

ሉቃ 1:35 መ. ኬጽልለኪ እዩ

ሉቃ 3:22 መ. ከም ርግቢ ኣብኡ ወረደ

ሉቃ 11:13 ኣቦ ንዚልምንዎ ኽንደይ ኣብዚሑ መ. ዘይህቦም

ዮሃ 14:26 መ. ኵሉ ኺምህረኩም፡ ኬዘክረኩም

ግብ 1:8 መ. ምስ ወረደ፡ ሓይሊ ኽትቅበሉ

ግብ 2:4 ኵላቶም ብመ. ተመልኡ

ግብ 5:32 ኣምላኽ ነቶም ዚእዘዝዎ ዝሃቦም መ.

ኤፌ 4:30 ነቲ ናይ ኣምላኽ መ. ኣይተጕህይዎ

መንፈሶም

መዝ 34:18 ነቶም መ. እተደቝሰ የድሕኖም

መዝ 104:29 መ. እንተ ወሲድካ፡ ይሞቱ

መኣዲ

ዳን 11:27 ኣብ ሓደ መ. ተቐሚጦም ሓሶት ኪዛራረቡ

1ቈረ 10:21 ካብ መ. የሆዋን ካብ መ. ኣጋንንትን ክትምቀሉ

መከረኛ

ሮሜ 7:24 እዋይ ኣነ መ. ሰብ!

መከራ

ሮሜ 8:17 ወረስቲ ኢና፣ ምስኡ መ. እንተ ጸጊብና

ሮሜ 8:18 መ. ኣብ ግምት ከም ዘይኣቱ

ፊል 1:29 ምእንታኡ መ. ኽትጸግቡ

እብ 2:10 ነቲ ቐንዲ ወኪል ድሕነቶም ብመ. ፍጹም ኪገብሮ

1ጴጥ 3:14 ስለ ጽድቂ መ. እኳ እንተ ጸገብኩም፡ ሕጉሳት

1ጴጥ 5:9 እዚ መ. እዚ ንኣሕዋት ከም ዚበጽሖም ፈሊጥኩም

መካበብያ

ህዝ 38:11 መ.ን ተገዳማትን ዘይብለን ሰፈራት

ዮኤ 2:7 ከም ተዋጋእቲ ናብ መ. ይሓዅሩ

መኻሪ

ኢሳ 9:6 ስሙ ድማ ግሩም መ.

መኻን

ዘጸ 23:26 መ. ሰበይቲ ኣይክትርከብን እያ

ኢሳ 54:1 ኣቲ መ.፡ እልል በሊ!

መወዳእታ

ኢሳ 46:10 ካብ መጀመርታ፡ መ.ኡ እነግር

ማቴ 24:14 ሽዑ፡ መ. ኺመጽእ እዩ

ዮሃ 13:1 የሱስ፡ ነቶም ናቱ፡ ክሳዕ መ. ኣፍቀሮም

መዋርስቱ

ሮሜ 8:17 ንክርስቶስ መ. ኢና

መዋቲ ሰብ

መዝ 8:4 እትዝክሮስ፡ መ. እንታይ እዩ፧

መዋጽኦ

1ቈረ 10:13 ምስቲ ፈተና መ. ገይሩልኩም ኣሎ

መውስቦ

እብ 13:4 መ. ኣብ ኵሉ ኽቡር ይኹን

መውቃዕቲ

2ቈረ 6:5መ.፡ ብማእሰርቲ

መዐንቀፊ

ማቴ 13:41 መ. ዘበለ ኺኣርዩ እዮም

ሮሜ 14:13 መ. ኸይገብረሉ ይወስን

1ቈረ 10:32 መ. ኣይትኹኑ

መዓልቲ

መዝ 84:10 ሓንቲ መ. ኣብ ኣጸድካ ትሓይሽ!

ህዝ 4:6 ሓንቲ መ. ኽንዲ ሓንቲ ዓመት

 ማቴ 24:36 ብዛዕባ እታ መ. እቲኣ ዚፈልጥ የልቦን

2ጴጥ 3:8 ሓንቲ መ. ኸም ሽሕ ዓመት

መዓልቲ የሆዋ

ዮኤ 2:1 መ. ትመጽእ ኣላ፡ ቀሪባ ኸኣ እያ

ኣሞ 5:18 መ. ንዓኻትኩም እንታይ ክትከውን እያ፧

ጸፎ 1:14 እታ ዓባይ መ. ቐሪባ እያ!

1ተሰ 5:2 መ. ኸም ሰራቒ ኸም እትመጽእ

2ተሰ 2:2 መ. መጺኣ ኣላ

2ጴጥ 3:12 ነቲ መ. ኣብዚ እትህልወሉ እዋን ተጸበይዎ

መዓሙቝ

ሮሜ 11:33 መ. ሃብትን ጥበብን ኣምላኽ!

1ቈረ 2:10 እቲ መንፈስ ንመ. ኣምላኽ ይምርምር

ራእ 11:7 ካብ መ. ዚወጽእ ኣራዊት

ራእ 17:8 ኣራዊት ካብ መ. ኪወጽእ

ራእ 20:3 ናብ መ. ደርብዩ

መዓር

ዘጸ 3:8 ጸባን መ.ን እተውሕዝ ምድሪ

ምሳ 25:27 መ. ኣብዚሕካ ምብላዕ ጽቡቕ ኣይኰነን

መዓታ

ራእ 18:4 ካብቲ መ. ኸይትካፈሉስ

መዓት

ዘጸ 11:1 ናብ ልዕሊ ፈርኦን ሓደ መ. ከምጽእ እየ

መዓይይቲ

1ቈረ 3:9 ንሕና መ. ኣምላኽ ኢና

መዓጹ

ዮሃ 20:19 መ. ተሸጒሩ እኳ እንተ ነበረ፡ የሱስ መጺኡ

መዕቘር ማይ

ምሳ 5:15 ማይ ካብ መ.ካ ደኣ ስተ

መዘከርታይ

ሉቃ 22:19 እዚ ንመ. ኪኸውን ብቐጻሊ ግበርዎ

መዘኻኸሪ

መዝ 19:7 መ.ታት የሆዋ እሙን እዩ

መዝ 119:24መ.ታትካ እፈትዎም እየ

መዛግብቲ

ምሳ 2:4 ከም ንሕቡእ መ. ጌርካ ሃለው እንተ ኢልካያ

ምሳ 10:2 ብእከይ እተረኽበ መ. ኣይጠቅምን

መዝሙራት

ነህ 12:46 መ. ውዳሰን ምስጋናን

መዝሙር

መዝ 98:1 ንየሆዋ ሓድሽ መ. ዘምሩሉ

ማቴ 26:30 መ. ውዳሰ ምስ ዘመሩ

ግብ 16:25 ጳውሎስን ሲላስን ብመ. ንኣምላኽ ይውድሱ ነበሩ

ኤፌ 5:19መ.ን ብውዳሰ ኣምላኽን

መዝገብ

ማቴ 6:21 መ.ካ ኣብ ዘለዎስ፡ ኣብኡ ልብኻ ኣሎ

ማቴ 13:44 መንግስተ ሰማያት፡ ኣብ ግራት እተሓብአ መ. ትመስል

ሉቃ 6:45 ካብ ጽቡቕ መ. ልቡ፡ ጽቡቕ የውጽእ

ሉቃ 12:33 ዘይጐድል መ. ኣብ ሰማያት ግበሩ

2ቈረ 4:7 እዚ መ. እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት ኣሎና

መደምደምታ

መክ 12:13 መ. ነገር እዚ እዩ

ማቴ 28:20 ክሳዕ መ. እቲ ስርዓት ምሳኻትኩም እየ

መደረ

ግብ 15:32 ብብዙሕ መ.ታት ኣተባብዕዎም

መደያይቦ

ዘፍ 28:12 መ.፡ ርእሱ ክሳብ ሰማያት በጺሑ

መድሃኒት

ምሳ 17:22 ሕጉስ ልቢ ጽቡቕ መ. እዩ

መድሓኒ

ግብ 5:31 ቀንዲ ወኪልን መ.ን ገይሩ ልዕል ኣቢልዎ

መድሓንየይ

2ሳሙ 22:3 እምባይ፡ መ.

መጀመርታ

ኢሳ 46:10 ካብ መ.፡ መወዳእታኡ እነግር

ማቴ 24:8 እዚ ዅሉ፡ መ. ቕልውላው እዩ

መገዱ

ዮኤ 2:7 ነፍሲ ወከፍ ብመ. ይኸይድ

መገዲ

ምሳ 4:18 መ. ጻድቃን ከም ብሩህ ብርሃን ወጋሕታ

ምሳ 16:25 ቅንዕቲ እትመስሎ መ. ኣላ፣ ናብ ሞት ትመርሕ

ኢሳ 30:21 እታ መ. እዚኣ እያ። ብእኣ ተመላለሱ

ማቴ 13:4 ገሊኡ ኣብ ጥቓ መ. ወደቐ

ዮሃ 14:6 መ.ን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ

ግብ 9:2 በታ መ. እቲኣ ዝረኸቦም ኣሲሩ

መገዳ

ማቴ 7:14 ናብ ህይወት እትወስድ፡ መ. እውን ቀጣን

መጋቢ

ሉቃ 12:42 እቲ እሙንን ኣስተውዓልን መ. መን ኰን እዩ፧

መግናሕቱ

ምሳ 3:11 መ. ኣይትፈንፍን

መግናሕቲ

ምሳ 27:5 ካብ ሕቡእ ፍቕርስ፡ ግሉጽ መ. ይሓይሽ

ምሳ 29:1 ድሕሪ ብዙሕ መ. ኽሳዱ ዜትርር፡ ይስበር

መክ 7:5 መ. ጥበበኛ ምስማዕ ይሓይሽ

መጐልበቢ

2ቈረ 3:15 መ. ንልቦም ይሽፍኖ ኣሎ

መጓሰ

ሉቃ 12:32 ኣታ ሒደት መ.፡ ኣይትፍራህ

መጓሰዪ

ኢሳ 30:23 ማልካ ኣብ ሰፊሕ መ.ታት ኪበልዓ

መጕረምረምቲ

ይሁ 16 እዚኣቶም መ. እዮም

መጠምጠምያ

ህዝ 21:26 መ. ቐንጥጥ፣ ዘውዲ ኣውጽእ

መጠንቀቕታ

ህዝ 3:17 ካባይ መ. ሃቦም

1ቈረ 10:11መ. ኪዀነና እዩ እተጻሕፈ

መጥፋእቲ

ራእ 11:18 ነቶም መ. ምድሪ እተጥፍኣሉ

መጸናናዕቲ

እዮ 16:2 እተሸግሩ መ. ኢኹም

መጸናንዒ

ሮሜ 15:4 ካብ ቅዱሳት ጽሑፋት ብዚርከብ መ.

መጻሕፍቲ

መክ 12:12 ምጽሓፍ ብዙሕ መ.ስ መወዳእታ የብሉን

መጻሕፍቶም

ግብ 19:19 መ. ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ዅሉ ኣንደድዎ

መጻኢ

መዝ 73:17 መ.ኦም ክሳዕ ዘስተውዕል

ምሳ 24:20 ንኽፉእሲ ብሩህ መ. የብሉን

መጻወድያ

መዝ 91:3 ካብ መ. ኣፈንጣሪ ዑፍ ኬናግፈካ እዩ

መጽሓፈይ

ዘጸ 32:33 ካብ መ. እድምስሶ

መጽሓፍ

እያ 1:8 እዚ መ. ሕጊ እዚ ኻብ ኣፍካ ኣይፈለ

ሚል 3:16 መ. መዘከርታ ኣብ ቅድሚኡ ተጻሕፈ

ራእ 20:15 ኣብ መ. ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ

መፈንጠራ

ምሳ 29:25 ፍርሂ ሰብ መ. እዩ

ሉቃ 21:34, 35 እታ መዓልቲ ኸም መ. ከይትመጸኩም

መፋትሕ

ማቴ 16:19 መ. መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ

ራእ 1:18 መ. ሞትን መቓብርን ኣሎኒ

መፍትሕ

ሉቃ 11:52 መ. ፍልጠት ወሲድኩም

ሙሴ

ዘሁ 12:3 ሙ. ኻብ ኵሉ ሰብ፡ ዓቃል ነበረ

መዝ 106:32 ብሰሮም እውን ሙ. ተጐድአ

ግብ 7:22 ሙ. ብቓሉን ብግብሩን በርትዐ

2ቈረ 3:7 ገጽ ሙ. ኺጥምቱ ኣይከኣሉን

ሚርያም

ዘሁ 12:1 ሚ.ን ኣሮንን ነቐፍዎ

ሚካኤል

ዳን 10:13 ሚ. ሓደ ኻብቶም ኣውራታት መሳፍንቲ

ዳን 12:1 በቲ ግዜ እቲ፡ ሚ. ኪቐውም እዩ

ራእ 12:7 ሚ.ን መላእኽቱን ተዋግኡ

ሚዛናውያን

፦ ኣብ “ልዙባት” ርአ።

ሚዛን

ዘሌ 19:36 ልክዕ ሚ. ተጠቐሙ

ምሳ 11:1 ዘይቅኑዕ ሚ. ኣብ የሆዋ ፍንፉን እዩ

ማህመነ

2ቈረ 4:16 እቲ ናይ ወጻኢ ሰብና እኳ እንተ ማ.

ማልታ

ግብ 28:1 እታ ደሴት ማ. ኸም እትብሃል ፈለጥና

ማሕረዲ

መዝ 44:22 ከም ኣባጊዕ ማ.

ኢሳ 53:7 ከም በጊዕ ናብ ማ. ተወሲዱ

ማሕተም

መሃ 8:6 ከም ማ. ኣብ ልብኻ ኣንብረኒ

2ቈረ 1:22 ማ. ገይሩልና፡ ኣብ ልብና ዕርቡን

ማሕደር

መዝ 78:60 ነቲ ኣብ ሺሎ ዘሎ ማ. ሓደጎ

መዝ 84:1 እቲ ዓብዪ ማ.ካ ኽንደይ ኰን ይፍተወካ!

ማርቆስ

ቈሎ 4:10 ማ. ዘመድ በርናባስ

ማርታ

ሉቃ 10:41 ማ.፡ ብብዙሕ ነገር ትጭነቒ ኣለኺ

ማርያም 1.

ማር 6:3 እቲ ጸራቢ ወዲ ማ.

ማርያም 2.

ሉቃ 10:39 ማ. ዘረባኡ ትሰምዕ ነበረት

ሉቃ 10:42 ማ. ጽቡቕ ግደ ሓርያ

ዮሃ 12:3 ማ. ክቡር ቅዱይ ቅብኢ ወሲዳ

ማርያም 3.

ማቴ 27:56 ማ. መግደላዊትን

ሉቃ 8:2 እታ ሸውዓተ ኣጋንንቲ ዝወጹላ መግደላዊት እትብሃል ማ.

ማርያም 4.

ማቴ 27:56 ማ. ኣደ ያእቆብን

ማርያም 5.

ግብ 12:12 ቤት ማ. ኣደ እቲ ማርቆስ ዚብሃል ዮሃንስ

ማና

ዘጸ 16:31 እስራኤል ነቲ እንጌራ፡ ማ. ኢሎም ሰመይዎ

እያ 5:12 ንጽብሒቱ ማ. ኣቋረጸ

ማንም

ገላ 6:3 ሓደ ሰብ ማ. ክነሱ፡ ኣገዳሲ እንተ መሲልዎ

ማእሰር

ኤፌ 4:3ማ. ሰላም ክትሕልውዎ ተጋደሉ

ቈሎ 3:14 ፍቕሪ ፍጽምቲ ማ. ሓድነት እያ

ማዕረ

ፊል 2:6 ማ. ኣምላኽ ኪኸውን ኣይሓሰበን

ማያታ

ኤር 50:38 ማ. ኪነቅጽ እዩ

ማያት

ምሳ 20:5 ሓሳባት ልቢ ከም ዓሚቝ ማ. እዩ

ዘካ 14:8 ህያው ማ. ካብ የሩሳሌም ኪውሕዝ እዩ

ራእ 7:17 ናብ ዓይኒ ማ. ማይ ህይወት ኪመርሖም

ራእ 17:1 ኣብ ብዙሕ ማ. እትቕመጥ ኣመንዝራ

ማይ

ዘሁ 20:10 ካብዚ ኸውሒ እዚዶ ማ. ከነውጽኣልኩም ኢና፧

ምሳ 25:25 ከም ዝሑል ማ. ንዝደኸመት ነፍሲ እዩ

ኢሳ 55:1 ጽሙኣት ኵላትኩም፡ ናብ ማ. ንዑ!

ኤር 2:13 ንዓይ ንምንጪ ህያው ማ. ሓዲጎምኒ

ዮሃ 4:10 ማ. ህይወት ምሃበኪ ነይሩ

ማይ ብሑቝ

ማቴ 13:33 መንግስተ ሰማያት ማ. ትመስል

1ቈረ 5:6 ሒደት ማ. ንብዘሎ ብሑቝ የብኵዖ

ማይ ኣይሂ

ዘፍ 9:11 ደጊም ስጋ ዘበለ ብማ. ኣይኪጠፍን

ማቴ 24:38 ከምቲ ቕድሚ ማ. ዝነበረ፡ ይበልዑን ይሰትዩን

2ጴጥ 2:5 ኣብ ዓለም ማ. ምስ ኣውረደ

ማጎግ

ህዝ 38:2 ጎግ ብዓል ሃገር ማ.

ሜላታተይ

1ቈረ 4:17 ሜ. ኬዘኻኽረኩም እዩ

ምሃረኒ

መዝ 143:10 ፍቓድካ ኽገብር ም.

ምሃርዎም

ማቴ 28:20 ዝኣዘዝኩኹም ኵሉ ኺሕልዉ ም.

ምሃሮ

ምሳ 9:9 ንጻድቕ ም.፡ ንምህሮኡ ኺውስኸሉ እዩ

ምሃብ

ግብ 20:35 ካብ ምቕባል፡ ም. የሐጕስ

ምህለላ

1ጢሞ 2:1 ም.ን ጸሎትን ምእንቲ ዅሉ ሰብ

እብ 5:7 ክርስቶስ ም.ን ልማኖን ኣቕሪቡ

ያእ 5:16 ም. ጻድቕ መስለጢት እያ

ምሉእ

1ዜና 28:9 ንኣምላኽ ብም. ልቢ ኣገልግሎ

2ዜና 16:9 ልቦም ም. ብምሉእ ናብኡ ዝዀነ

ምሉእ ነፍሲ

ኤፌ 6:6 ፍቓድ ኣምላኽ ብም.ኹም እናገበርኩም

ቈሎ 3:23 እትገብርዎ ዘበለ ብም.ኹም ግበርዎ

 ምላሽ፦ ምሳ 15:1 ልኡም ም.፡ ነድሪ የህድእ

ምሳ 15:23 ሰብ ብቕኑዕ ም. ይሕጐስ

1ጴጥ 3:15 ም. ንምሃብ ኵሉ ሳዕ እተዳሎኹም ኩኑ

ምልኣት

ሉቃ 6:45 ኣፍ ካብ ም. ልቢ ይዛረብ

ምልእዋ

ዘፍ 1:28 ንምድሪ ም.ን ግዝእዋን

ምልክት

ህዝ 9:4 ኣብ ግምባር እቶም ዚግዕሩ ም. ግበር

ማቴ 24:3 ም. እቲ ኣብዚ እትህልወሉ እዋን

2ተሰ 3:14 ም. ግበሩሉ፡ ደጊም ምስኡ ኣይትሕበሩ

ራእ 13:17 እቲ ም. ዘለዎ እንተ ዘይኰይኑ

ምሕረቱ

1ዜና 21:13 ም. ኣዝዩ ዓብዪ እዩ እሞ

ምሕረት

ነህ 9:19 ም.ካ ዓብዪ ብምዃኑ፡ ኣይሓደግካዮምን

ምሳ 28:13 ኣበሳኡ ዚናዘዘሉ ም. ይረክብ

ማቴ 9:13 መስዋእቲ ዘይኰነስ፡ ም. እየ ዝደሊ

ያእ 2:13 ም. ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ትዕወት እያ

ምሕሳብ

ሮሜ 8:6 ናይ ስጋ ም.፡ ሞት እዩ

ምሕዳስ

ኢሳ 57:15 መንፈስ ትሑታት ንም.

ምሕጓስ

መክ 2:24 ብጻዕሩ ኻብ ም. ዚሓይሽ

መክ 8:15 ካብ ምብላዕን ምስታይን ም.ን ዚሓይሽ

ምምሃር

እዝ 7:10 እዝራ ንም. ልቡ ኣዳለወ

ምምላሱ

ምሳ 15:28 ጻድቕ ቅድሚ ም. የስተንትን

ምምሕዳር

ኤፌ 1:10 እቲ ምዱብ ግዜያት ምስ ኣኸለ ንም.

ምምርማር

ምሳ 25:2 ነገር ም. ክብሪ ነገስታት እዩ

ምምርዓው

1ቈረ 7:9 ብፍትወት ካብ ምንዳድሲ ም. ይሓይሽ

ምምስጋን

መዝ 92:1 ንየሆዋ ም. ጽቡቕ እዩ

ምምዕርራይ

2ቈረ 8:14 ም. ምእንቲ ኪኸውን ኢለ

ምምዝዛን

ምሳ 1:4 ንጐበዝ ም. ንምሃብ

ምረቱ

ምሳ 14:10 ልቢ ንም. ይፈልጦ

ምረት

ኤፌ 4:31 ም.ን ቍጥዓን ነድርን

ምራኽ

ዘጸ 32:4 ንዕኡ ምስሊ ም. ገበሮ

ኢሳ 11:6 ም.ን ሽደን ኣንበሳን ብሓባር ኪዀኑ እዮም

ምርኢት

1ቈረ 4:9 ንሃዋርያት፡ ኣብ መወዳእታ ም.

1ቈረ 4:9 ም. ስለ ዝዀንና

ምርኮ

ኤር 39:18 ህይወትካ ም.ኻ ኽትኰነልካ እያ

ምሰሉ

1ቈረ 11:1 ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ፡ ንዓይ ም.

ምሰልዎ

ኤፌ 5:1 ከም ፍቑራት ውሉዳት፡ ንኣምላኽ ም.

ምሳሌታት

ማቴ 13:34 የሱስ ብም. ነገሮም

ማር 4:2ም. ብዙሕ መሃሮም

ምስሊ

ዘጸ 20:4 ጽሩብ ም. ኣይትግበር

ዳን 2:31 ዓብዪ ም. ርኢኻ

ዳን 3:18 ነቲ ዘቘምካዮ ም. ወርቂ ኸም ዘይንሰግደሉ

ምስልታቱ

እብ 8:5 ኵሉ ኸምቲ ም. ጌርካ ግበሮ

ምስማዕ

ግብ 4:19 ካብ ንኣምላኽ፡ ንዓኻትኩም ም.

ያእ 1:19ም. ቅልጡፍ፡ ንምዝራብ ደንጓዪ

ምስራት

ማቴ 25:34 ነቲ ኻብ ም. ዓለም ኣትሒዙ እተዳለወልኩም

ምስትንታን

መዝ 19:14 ም. ልበይ ባህ ዜብለካ ይኹን

ምስክር

ማቴ 24:14 እዚ ብስራት መንግስቲ፡ ንም. ኪስበኽ እዩ

ራእ 1:5 እሙን ም. ዝዀነ የሱስ ክርስቶስ

ምስዓም

ሉቃ 22:48 ንወዲ ሰብ ብም. ኣሕሊፍካዶ ትህቦ ኣለኻ፧

ምስጋና

መዝ 95:2ም. ናብ ቅድሚኡ ንቕረብ

ምስጢሩ

ኣሞ 3:7 ም. ንገላዉኡ ነብያት ከይገለጸ

ምስጢር

ምሳ 11:13 እሙን ግና ም. ይሕሉ

ምሳ 20:19 ሓማዪ ም. ይቐልዕ

ምሳ 25:9ም. እተነግረካ ኣይትቕላዕ

ፊል 4:12 ናይ ርኽበትን ስእነትን ም. እፈልጥ

ምስፋይ ድንኳን

ግብ 18:3 ዕዮኦም ም. ነበረ

ምሹእ

ሉቃ 4:13 ድያብሎስ፡ ም. ግዜ ኽሳዕ ዚረክብ ሓደጎ

ምቕራብ

መዝ 73:28 ንዓይ ግና ናብ ኣምላኽ ም. ይሕሸኒ

ምቕባል ኣጋይሽ

እብ 13:2 ም. ኣይትረስዑ

ምቝሳል

ምሳ 23:29 ብዘይ ምኽንያት ም. ንመን እዩ፧

ምሳ 27:6 ናይ ፈታዊ ም. እሙን እዩ

ምብራቕ ጸሓይ

ኢሳ 41:2 ካብ ም. ዘተንስኦ

ምትህልላኽ

ገላ 5:26 ንሓድሕድና ብም.

ምትላል

መዝ 34:13 ከናፍርካ ም. ካብ ምዝራብ ሓሉ

ኤፌ 4:25 ም. ካብ ኣርሓቕኩም፡ ሓቂ ተዛረቡ

ምትዕራቕ

ዘሌ 16:34 ሓንሳእ ኣብ ዓመት ንም.

ምና

ሉቃ 19:16 ጐይታይ፡ ም.ኻ ዓሰርተ ም. ወሊዳ

ምናሴ

2ዜና 33:13 ም.፡ የሆዋ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ምዃኑ ፈለጠ

ምንቅጥቃጥ

ፊል 2:12 ብፍርሃትን ብም.ን ድሕነትኩም ፈጽሙ

ምንቅጥቃጥ ምድሪ

ሉቃ 21:11 ብርቱዕ ም. ኪኸውን

ምንዝርና

ማቴ 15:19 ካብ ልቢ፡ ም.

ግብ 15:20 ካብ ም.ን ካብ ደምን ኪርሕቁ

1ቈረ 6:18 ካብ ም. ህደሙ!

ገላ 5:19 ም.፡ ርኽሰት፡ ንውርምና

ኤፌ 5:3 ም. ኣባኻትኩም ከቶ ኣይሰማዕ

1ተሰ 4:3 ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ም. ኽትርሕቁ እዩ

ምንጪ

መዝ 36:9 ም. ህይወት ምሳኻ እዩ

ኤር 2:13 ንዓይ ንም. ህያው ማይ ሓዲጎምኒ

ምንፍርፋር

ማቴ 4:24 ሕማም ም. ዘለዎምን ልሙሳትን ኣሕወዮም

ምእማን

እብ 10:23 ነቲ ም. ተስፋና ኣጽኒዕና ንሓዞ

ምክብባር

ሮሜ 12:10 ንሓድሕድኩም ኣብ ም. ቀዳሞት ኩኑ

ምኽሪ

ምሳ 15:22 ም. ኣብ ዘይብሉ፡ ውጥናት ይፈሽል

ምኽንያት

መክ 7:25 ም. ነገር ክምርምር ኢለ

ዮሃ 15:22 ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ም. የብሎምን

ምዅላዕ

ዳን 11:35 ዕዮ ም. ምእንቲ ኺገብር

ምዉታት

መክ 9:5 ም. ግና ገለ እኳ ኣይፈልጡን

ሉቃ 20:38 ኣምላኽ ህያዋን እዩ እምበር፡ ኣምላኽ ም. ኣይኰነን

ኤፌ 2:1 ብሓጢኣትኩም ም. ንዝነበርኩም ህያዋን ገይሩኩም

ራእ 14:13 ምስ ጐይታ ሓድነት ኣልይዎም ዚሞቱ ም. ሕጉሳት

ምውራዮም

ዘሁ 14:36 ብዛዕባ እታ ምድሪ ኽፉእ ብም.

ምውዳሱ

መዝ 147:1 ም.ስ ክንደይ ባህ ዜብልን ግቡእን ኰን እዩ!

ምዕጕርትኻ

ማቴ 5:39 የማነይቲ ም. ንዚጸፍዓካ፡ እታ ኻልአይቲ

ምዝማት

እብ 10:34ም. ንብረትኩም ብሓጐስ ተቐቢልኩምዎ

ምዱብ ግዜ

ኣን 2:3 እቲ ራእይሲ ገና ንም. እዩ

ሉቃ 21:24 ም.ያት ኣህዛብ ክሳዕ ዚፍጸም

ምድሓን

ኢሳ 59:1 ኢድ የሆዋ ንም. ሓጻር ኣይኰነትን

ምድረ በዳ

ኢሳ 35:1 ጐልጐል ም. ኺሕጐስ፡ ኪዕምብብ

ኢሳ 35:6 ወሓይዝ ኣብ ጐልጐል ም. ኺፍልፍል

ምድሪ

ዘፍ 1:28ም. ምልእዋን ግዝእዋን

ዘጸ 9:29 ም. ናይ የሆዋ ምዃና

እዮ 38:4ም. ኽስርታ ኸለኹ

መዝ 37:11 ዓቃላት ንም. ኺርስተይዋ

መዝ 37:29 ጻድቃን ንም. ኺርስተይዋ

መዝ 104:5 ም. ኻብ ቦታኣ ኣይትነቓነቕን

መዝ 115:16 ም. ግና ንደቂ ሰብ ሃቦም

ምሳ 2:21 ቅኑዓት ጥራይ እዮም ኣብ ም. ዚነብሩ

ኢሳ 45:18ም. ኺንበረላ ዝፈጠራ

ማቴ 5:5 ልኡማት ንም. ኺወርስዋ እዮም

ምግላጽ

ሮሜ 8:19 ፍጥረት ንም. ደቂ ኣምላኽ

ምግሳጽ

ምሳ 23:13 ንቘልዓ ኻብ ም. ድሕር ኣይትበል

ምግቢ

ዮሃ 6:27 ንዚበላሾ ም. ዘይኰነስ፡ ንህይወት ዘለኣለም

ግብ 14:17 ዝናም እናሃበኩምን ብም. እናኣጽገበኩምን

ምግቦም

መዝ 145:15 ብግዜኡ ም. ትህቦም

ማቴ 24:45 ም. ብግዜኡ ኺህቦም ኢሉ ዝሸሞ

ምጕርምራም

ዘሁ 14:27 እስራኤላውያን ዘጕረምረምዎ ም.

ፊል 2:14 ንዅሉ ብዘይ ም. ግበርዎ

ምጽላእ

ምሳ 8:13 ፍርሃት የሆዋ ንኽፍኣት ም. እዩ

ምጽንናዕ

ኤር 31:15 ራሄል ስለ ደቃ ም. ኣብያ

2ቈረ 1:3 ኣምላኽ ኵሉ ም.

ምፍርራህ

ኤፌ 6:9 ም. ሓዲግኩም፡ ከምኡ ግበሩሎም

ምፍቓር

ሮሜ 13:8 ንሓድሕድኩም ም. እንተ ዘይኰይኑ

ሞተ

ዮሃ 11:25 እንተ ሞ. እኳ፡ ህያው ኪኸውን እዩ

ሞት

ሩት 1:17 ብዘይካ ሞ. ካልእ ካባኺ እንተ ፈልዩንስ

መዝ 89:48 ሞ. ከይረኣየ ኪነብር ዚኽእል መን ኣሎ፧

ኢሳ 25:8ሞ. ንዘለኣለም ኪውሕጦ እዩ

ህዝ 18:32ሞ. ሓደ እኳ ባህ ኣይብለንን

ሆሴ 13:14 ኣታ ሞ.፡ መንደፍካ ኣበይ ኣሎ፧

ዮሃ 8:51 ቃለይ ዚሕሉ፡ ሞ. ከቶ ኣይክርእን እዩ

ሮሜ 5:12 ሞ. ናብ ኵሉ ሰብ ሓሊፉ

ሮሜ 6:23 ዓስቢ ሓጢኣትሲ ሞ. እዩ

ሮሜ 8:38 ሞ. ኰነ፡ ህይወት ኰነ

1ቈረ 15:26 እቲ ዚሰዓር ናይ መወዳእታ ጸላኢ ሞ. እዩ

እብ 2:9 የሱስ ኣብ ክንዲ ዅሉ ሞ. ኪጥዕምሲ

እብ 2:15 ብፍርሂ ሞ. ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ

ራእ 21:4 ደጊም ሞ. ኣይኪኸውንን

ሞይቱ

እዮ 14:14 ሰብ እንተ ሞ.፡ መሊሱዶ ህያው ኪኸውን ይኽእል፧

ሉቃ 15:24 ወደይሲ ሞ. ነይሩ፡ ህያው ኰይኑ

ሞይትና

ሮሜ 14:8 እንተ ሞ.፡ ናይ የሆዋ ኢና

ሞይቶም

1ተሰ 4:13 ብዛዕባ እቶም ሞ. ዘለዉ ዘይትፈልጡ

ሞገስ

ኢሳ 26:10 እኩይሲ ሞ. እኳ እንተ ተገብረሉ፡ ኣይምሃርን

ረብሓ

ምሳ 15:27 ረ. ሸፈጥ ጭንቂ የምጽእ

ረዳኢ ኣልቦ

መዝ 40:17 ኣነ ግና ረ.ን ድኻን እየ

ረድኤት

መዝ 46:1 ብግዜ ጭንቂ ብቐሊሉ ዚርከብ ረ.

ረጊምካ

እዮ 2:9 ሰበይቱ፡ ንኣምላኽ ግዳ ረ. ሙት! በለቶ

 ራሄል

ዘፍ 29:18 ምእንቲ ራ. ሸውዓተ ዓመት ክግዝኣካ

ኤር 31:15 ራ. ንደቃ ትበኽየሎም ኣላ

ራእይ

ዳን 10:14 ገና ንዚመጽእ ዚኸውን ራ.

ሬካባውያን

ኤር 35:5 ኣብ ቅድሚ ሬ. ወይኒ ዝመልአ

ርሕሩሕ

ዘጸ 34:6 የሆዋ፡ መሓርን ር.ን ኣምላኽ

ርሕራሐ

ግብ 28:2 እቶም ህዝቢ ፍልይ ዝበለ ር. ገበሩልና

2ቈረ 1:3 ኣቦ ር.

ቈሎ 3:12 ልባዊ ር. ልበሱ

ርስቲ

መዝ 127:3 ውሉዳት ካብ የሆዋ እተዋህቡ ር. እዮም

ኤፌ 1:18 ክቡር ሃብቲ ኸም ር. ኸም ዚህቦም

1ጴጥ 1:4 ዘይረኸሰን ዘይጽምሉን ር.

ርስትኻ

ዘሁ 18:20 ግደኻን ር.ን ኣነ እየ

ርብቃ

ዘፍ 26:7 ር. ትርኢታ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ

ርኣዩለይ

1ዮሃ 2:16 መነባብሮኻ ር. ምባል

ርእሰ ውዳሰ

ፊል 2:3ር. ኢልኩም ሓንቲ እኳ ኣይትግበሩ

ርእሰ ግትኣት

ገላ 5:22, 23 ፍረ መንፈስ፡ ር.

ርእሲ

ዘፍ 3:15 ንሱ ር.ኻ ኺጭፍልቕ እዩ

ዳን 2:32 ር. እቲ ምስሊ፡ ጽሩይ ወርቂ

1ቈረ 11:3 ር. ሰበይቲ ኸኣ ሰብኣይ

ኤፌ 5:23 ክርስቶስ ር. ጉባኤኡ

ኤፌ 5:23 ሰብኣይ ር. ሰበይቱ እዩ

ርእይቶ

1ነገ 18:21 ኣብ መንጎ ኽልተ ር. እትሕንክሱ፧

ሮሜ 14:1 እተፈልየ ር.ታት ኣይትፍረዱ

ርኹስ

ዘሌ 13:45 ር.ር.! ኢሉ ይጨድር

እዮ 14:4 ካብ ር. ንጹህ ኬውጽእ ዚኽእል መን ኣሎ፧

ርኽሰት

ሮሜ 1:24 ኣምላኽ ንር. ኣሕሊፉ ሂብዎም

ቈሎ 3:5 ምንዝርና፡ ር.

ርጉም

ዮሃ 7:49 እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ፡ ር. እዩ

ርግቢ

ማቴ 3:16 መንፈስ ኣምላኽ ከም ር. ወሪዱ

ማቴ 10:16 ጥንቁቓት ከም ተመን፡ ገርህታት ከም ር.

ርግጸኛታት

መክ 7:14 ኣብ መጻኢ ዚዀንዎ ነገር ር. ከይኰኑ ኢሉ

ሰለስተ

ዘዳ 16:16 ተባዕታይካ ዘበለ ዅሉ ኣብ ዓመት ሰ. ሳዕ

ሰሊኾም

ይሁ 4 ገለ ሰባት ሰ. ኣትዮም ኣለዉ

ሰላሙ

ኢሳ 9:7ሰ. መወዳእታ ኣይኪህልዎን

ሰላማዊ

ኢሳ 32:18 ሰ. መንበሪ

ሰላም

መዝ 29:11 ንህዝቡ ብሰ. ኪባርኾ እዩ

መዝ 37:11 ብብዝሒ ሰ. ደስ ኪብሎም እዩ

መዝ 72:7 ወርሒ ኽሳዕ እትጠፍእ ሰ. ኪበዝሕ

መዝ 119:165 እቶም ሕግኻ ዜፍቅሩ ብዙሕ ሰ. ኣለዎም

ምሳ 17:1 ቍራስ እንጌራ ምስ ሰ. ይሓይሽ

ኢሳ 48:18 ሽዑ፡ ሰ.ካ ኸም ፈለግ ምዀነ

ኢሳ 54:13 ሰ. ደቅኺ ብዙሕ ኪኸውን

ኢሳ 57:21 ንእኩያትሲ ሰ. የብሎምን

ኢሳ 60:17ሰ. ሓለውትኺ ገይረ ኽሸይም

ኤር 6:14 ሰ. ዘየልቦስ፡ ሰ. ኣሎ! እናበሉ

ማቴ 5:9 ገበርቲ ሰ. ሕጉሳት እዮም

ማር 9:50 ንሓድሕድኩም ብሰ. ንበሩ

ዮሃ 14:27 ሰ. እሓድገልኩም፡ ሰላመይ እህበኩም

ግብ 9:31 ጉባኤ ሰ. ረኺባ

ሮሜ 5:1 ምስ ኣምላኽ ብጐይታና የሱስ ሰ. ይሃልወና

ሮሜ 8:6 ናይ መንፈስ ምሕሳብ፡ ሰ. እዩ

ሮሜ 12:18 ምስ ኵሉ ሰብ ብሰ. ንበሩ

ፊል 4:7 ሰ. ኣምላኽ ንልብኹም ኪሕልዎ እዩ

1ተሰ 5:3 ሰ.ን ደሓንን! ኪብሉ ኸለዉ፡ ሃንደበታዊ ጥፍኣት

1ጴጥ 3:11ሰ. ይድለያ፡ ይስዓባ እውን

2ዮሃ 10 ሰ. ኣይትበልዎ

ራእ 6:4ሰ. ካብ ምድሪ ኼርሕቓ ተፈቕደሉ

ሰሎሞን

1ነገ 4:29 ኣምላኽ ንሰ. ጥበብን ኣእምሮን ሃቦ

ማቴ 6:29 ሰ. እኳ በቲ ዅሉ ኽብሩ ኣየጌጸን

ሰሙን

ዳን 9:24 70 ሰ. ተመዲቡ ኣሎ

1ቈረ 16:2 ኣብ ሰሰ. ኣብታ ቐዳመይቲ ኣዋህሊሉ የቐምጥ

ሰሚዑ

ምሳ 1:5 ጥበበኛ ሰ. ትምህርቲ ይውስኽ

ሰሚዖም

ህዝ 2:7 እንተ ሰ. ወይ እንተ ኣብዮም፡ ንገሮም

ሰማርያ

2ነገ 17:6 ንጉስ ኣሶር ንሰ. ሓዛ

ዮሃ 4:7 ካብ ሰ. ዝዀነት ሰበይቲ፡ ማይ ክትቀድሕ

ሰማያት

መዝ 8:3 ሰ.ካ፡ ወርሕን ከዋኽብትን ክርኢ ኸለኹ

መዝ 19:1 ሰ. ክብሪ ኣምላኽ ይነግር

2ጴጥ 3:13 ሓድሽ ሰ.ን ሓዳስ ምድርን

ሰማይ

ዮሃ 3:13 ናብ ሰ. ዝዓረገ ሓደ እኳ የልቦን

2ቈረ 12:2 ናብ ሳልሳይ ሰ. ከም እተመንዝዐ

ሰረቕቲ

ማቴ 6:20 ሰ. ኣብ ዘይሰርቅዎ፡ ኣብ ሰማይ

1ቈረ 6:10 ሰ. ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኪወርስዋን

ሰረገላ

መሳ 4:13 ማዕጺድ ሓጺን ዘለወን 900 ሰ.ታት

2ነገ 6:17 ኣብ ዙርያ ኤልሳእ፡ ሰ.ታትን ሓዊ መሊኡ ነበረ

ሰራሕተኛ

ምሳ 8:30 ክኢላ ሰ. ዀይነ ምስኡ ነበርኩ

ሰራሕ ካይላ

ኢሳ 64:8 ንሕና ኻይላ ኢና፣ ንስኻ ሰ. ኢኻ

ሮሜ 9:21 ሰ.ዶ ኣብቲ መሬት ስልጣን የብሉን እዩ፧

ሰራቒ

ምሳ 6:30 ሰ. ጠምዩ እንተ ሰሪቑ

ምሳ 29:24 መሻርኽቲ ሰ. ንርእሱ ይጸልኣ

ማቴ 24:43 ሰ. ኣበየናይ ሓለዋ ኸም ዚመጽእ እንተ ዚፈልጥ

1ተሰ 5:2 መዓልቲ የሆዋ ኸምቲ ሰ. ብለይቲ ዚመጾ ዀይና

ሰራዊት

መዝ 68:11 እተን ዜበስራ ኣንስቲ ዓብዪ ሰ. እየን

ዘካ 4:6 ብመንፈሰይ እምበር፡ ብሰ. ኣይኰነን

ራእ 19:14 ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሰ. ሰዓብዎ

ሰቐልዎ

ማር 15:25 ኣብ ሳልሰይቲ ሰዓት ሰ.

ሰበ ስልጣን

ሮሜ 13:1 ነቶም ኣብ ልዕሊኡ ዘለዉ ሰ. ይገዝኣዮም

ቲቶ 3:1ሰ.ን ኪግዝኡ፡ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳለዉ ኪዀኑ

ሰበይቱ

ዘፍ 2:24 ምስ ሰ. ይጠብቕ

ሰበይቲ

ዘፍ 3:15 ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እታ ሰ. ጽልኢ

ዘፍ 27:46 ያእቆብ ካብ ኣዋልድ ሔት ሰ. እንተ ወሲዱ

ምሳ 5:18ሰ. ንእስነትካ ተሓጐስ

ምሳ 12:4 ክኢላ ሰ.፡ ዘውዲ ሰብኣያ እያ

ምሳ 18:22 ሕያወይቲ ሰ. ዚረክብ፡ ሞገስ የሆዋ ይረክብ

ምሳ 21:19 ካብ ምስ ነግራምን ተበሳጫዊትን ሰ.

ምሳ 31:10 ክኢላ ሰ.ስ መን ይረኽባ፧

መክ 7:26 ካብ ሞትሲ እታ ኸም መርበብ ዝዀነት ሰ. ትመርር

መክ 9:9 ምስታ ፍቕርቲ ሰ.ኻ ብህይወት ተሓጐስ

ሚል 2:15 ሓደ እኳ ንሰ. ንእስነቱ ኣይጥለም

1ቈረ 7:2 ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰ. ትሃልዎ

1ቈረ 9:5 ኣማኒት ሰ. ኸነዝውር

ራእ 12:1 ሰ.፡ ጸሓይ ተወንዚፋ ነበረት

ሰባኺ

ሮሜ 10:14 ብዘይ ሰ.ኸ ኸመይ ገይሮም ኪሰምዑ እዮም፧

ሰባኽ

2ጴጥ 2:5 ንኖህ እቲ ሰ. ጽድቂ

ሰብነቱ

1ቈረ 7:4 ኣብ ገዛእ ሰ. ስልጣን የብሉን፣ ሰበይቱ ግና ኣለዋ

ሰብነት

ሮሜ 6:13 ሰ.ኩም ንኣምላኽ ኣቕርቡ

ሮሜ 12:1ሰ.ኩም ህያው ጌርኩም ከተቕርብዎ

1ቈረ 12:18 ኣምላኽ ንኣካላት ሰ. ሰሪዕዎ ኣሎ

ፊል 3:21 ነዚ እተዋረደ ሰ.ና ለዊጡ

ሰብኡት

1ቈረ 16:13 ሰ. ኩኑ

ኤፌ 5:25 ኣቱም ሰ.፡ ኣንስትኹም ኣፍቅሩ

ቈሎ 3:18 ኣትን ኣንስቲ፡ ንሰ.ክን ተገዝኣኦም

ሰብኣይ

ዘሌ 20:13 ሰ. ምስ ሰብኣይ እንተ ደቂሱ

1ቈረ 7:2 ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ናይ ገዛእ ርእሳ ሰ. ይሃልዋ

1ቈረ 7:14 እቲ ዘይኣማኒ ሰ. ተቐዲሱ እዩ

ሰብ ዝቐተለ

ዘሁ 35:6 ሰ. ኪሃድመለን እትህብወን ከተማታት ዕቝባ

ሰነድ ውዕል መሸጣ

ኤር 32:12 ነታ ሰ. ንባሩኽ ሃብክዎ

ሰናክሪብ

2ነገ 19:16 ሰ. ንኣምላኽ ንምብጫው ዝለኣኾ ቓላት

ሰናይ

ሮሜ 7:19 ነቲ ዝደልዮ ሰ. ኣይኰንኩን ዝገብሮ

ገላ 6:10 ንዅሉ ሰ. ንግበር

ሰንበት

ዘጸ 20:8 ንመዓልቲ ሰ. ኽትሕልዋ ዘክር

ማቴ 12:8 ወዲ ሰብ ጐይታ ሰ. እዩ

ማር 2:27 ሰ. ደኣ እያ ምእንቲ ሰብ ኰይና

ሉቃ 14:5 ወዱ ወይ ብዕራዩ ብመዓልቲ ሰ. ዘየውጽኦ መን ኣሎ፧

ቈሎ 2:16ሰ. ዝመጸ፡ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም

እብ 4:9 ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰ. ተሪፋትሎም ኣላ

ሰኽራማት

1ቈረ 6:10 ሰ. ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኪወርስዋን

ሰኽራም

ምሳ 23:21 ሰ.ን ህሩፍንሲ ይደኽዩ

1ቈረ 5:11 ምስ ሰ. ደጊም ከይትጽምበሩ

ሰዓብዎ

ማቴ 4:20 መርበቦም ሓዲጎም ሰ.

ሰዓብየይ

ማቴ 19:21 ንዓ እውን ሰ. ኩን

ሰዓት

ማቴ 24:36 ብዛዕባ እታ ሰ. እቲኣ ዚፈልጥ

ሰይጣን

እዮ 1:6 ሰ. ኣብ መንጎኦም ኣተወ

ዘካ 3:2 ኣታ ሰ.፡ የሆዋ ይግናሕካ

ማቴ 4:10 ጽሑፍ ኣሎ እሞ፡ ኪድ፡ ሰ.!

ማቴ 16:23 ንጴጥሮስ፡ ናብ ድሕረይ ኪድ፡ ሰ.!

ማር 4:15 ሰ. መጺኡ ነቲ እተዘርአ ቓል ይወስዶ

ሮሜ 16:20 ኣምላኽ ንሰ. ኣብ ትሕቲ ኣእጋርኩም ኪጭፍልቖ

1ቈረ 5:5 ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ንሰ. ኣሕሊፍኩም ሃብዎ

2ቈረ 2:11 ሰ. ከይብለጸልና

2ቈረ 11:14 ሰ. ንርእሱ ኸም መልኣኽ ብርሃን የምስል

2ተሰ 2:9 ብተግባር ሰ. እዩ ዚኸውን

ራእ 12:9 እቲ ድያብሎስን ሰ.ን ዚብሃል ዓብዪ ገበል

ራእ 20:2ሰ. 1,000 ዓመት ኣሰሮ

 ሰይፊ

1ሳሙ 17:47 የሆዋ ዜድሕን ብሰ. ከም ዘይኰነ ኺፈልጡ

ማቴ 26:52 ሰ. ዜልዕሉ፡ ብሰ. ኺጠፍኡ እዮም

ኤፌ 6:17 ናይ መንፈስ ሰ.፡ ማለት ቃል ኣምላኽ

እብ 4:12 ቃል ኣምላኽ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰ. ዚበልሕ እዩ

ሰጒጐያ

ግብ 22:4 ነዛ መገዲ እዚኣ ኽሳዕ ሞት ሰ.

ሱር

ሉቃ 8:13 ብሓጐስ ዚቕበልዎ፡ ግናኸ ሱ. ዘይብሎም

ቈሎ 2:7 ኣብኡ ሱ. ስደዱን ብእምነት ጽንዑን

ሲምሶን

መሳ 13:24 ሲ. ኢላ ሰመየቶ

ሲና

ዘጸ 19:20 የሆዋ ናብ ልዕሊ ኸረን ሲ. ወረደ

ሲኦል

፦ ኣብ መቓብር ርአ።

ሳሙኤል

1ሳሙ 1:20 ሃና፡ ሳ. ኢላ ሰመየቶ

1ሳሙ 2:18 ሳ. ገና ቘልዓ ኽነሱ፡ የገልግል ነበረ

ሳምራዊ

ሉቃ 10:33 ሓደ ሳ. ደንገጸሉ

ሳራ

ዘፍ 17:19 ሳ. ወዲ ኽትወልደልካ እያ

1ጴጥ 3:6 ሳ. ንኣብርሃም፡ ጐይታይ እናበለት ትእዘዞ ነይራ

ሳኦል

1ሳሙ 15:11ሳ. ብምንጋሰይ ተጣዒሰ

ሳውል

ግብ 7:58 ኣብ ኣእጋር ሳ. ዚብሃል ጐበዝ

ግብ 8:3 ሳ. ነታ ጉባኤ የጥፍኣ ነበረ

ግብ 9:1 ሳ. እናጠለቐሎምን ከም ዚቐትሎም እናፈከረን

ግብ 9:4 ሳ.ሳ.፡ ስለምንታይ ትሰጕጐኒ ኣለኻ፧

ሳዕስዒት

መሳ 11:34 ጓሉ ብሳ. ክትቅበሎ ወጸት

ሳዕቤናቱ

ምሳ 27:12 ዘይለበሙ ብሳ. ይጕድኡ

ስሉባት

ኢሳ 56:4 ደስ ዚብለኒ ዚሓርዩ ስ.

ማቴ 19:12 ስ. ኰይኖም እተወልዱ ኣለዉ

ስሉብ

ግብ 8:27 ሓደ ስ. ኢትዮጵያዊ

ስልማት

1ጴጥ 3:3 ስ.ክን ደጋዊ ኣይኹን

ስልጠና

1ጴጥ 5:10 ኣምላኽ ንስ.ኹም ኪፍጽሞ እዩ

ስልጣኑ

ምሳ 28:16 ምስትውዓል ዘይብሉ መራሒ ንስ. ብዘይግቡእ

ስልጣን

ማቴ 28:18 ኵሉ ስ. ተዋሂቡኒ ኣሎ

ሉቃ 4:6 እዚ ዅሉ ስ.ን ክብረንን ክህበካ እየ

1ቈረ 9:18 ኣብቲ ብስራት ዘሎኒ ስ. ከይብለጸሉ

2ጴጥ 2:10 ነቶም ንስ. ዚንዕቁ

ስሒር

ዘዳ 18:10 ስ. ዚገብር

ግብ 19:19 ስ. ዚገብሩ ዝነበሩ መጻሕፍቶም ኣንደድዎ

ስሒቱ

ገላ 6:1 ሰብ ብዘይ ፍላጥ እንተ ስ.

ስሕተተይ

መዝ 40:12 ስ. ካብ ጸጕሪ ርእሰይ ይበዝሕ

ስሕተት

መዝ 130:3 ስ. ትቋመት ኔርካ እንተ ትኸውን

ኢሳ 53:5 ምእንቲ ስ.ና ተጨፍሊቑ

ስመይ

ዘጸ 3:15 የሆዋ፡ እዚ ንዘለኣለም ስ. እዩ

ዘጸ 9:16 ስ. ኣብ ኵላ ምድሪ ምእንቲ ኺውረ

ኤር 23:27 ንህዝበይ ስ. ኬረስዕዎ

ህዝ 39:25 ነቲ ቕዱስ ስ. ብቕንኣት ክከላኸለሉ እየ

ሚል 1:11 ስ. ኣብ ኣህዛብ ዓብዪ ኪኸውን እዩ

ዮሃ 14:14ስ. ገለ እንተ ለሚንኩም፡ ክገብሮ እየ

ስሙ

ዘጸ 3:13 ስ. መን እዩ፧ እንተ ኢሎምኒ

ሚል 3:16 ነቶም ንስ. ዜስተንትኑሉ

ግብ 15:14 ካብ ኣህዛብ ንስ. ህዝቢ ምእንቲ ኼውጽእ

ስም

ዘፍ 11:4 ስ.ና ነጸውዕ

ዘጸ 20:7 ስ. የሆዋ ብኸንቱ ኣይተልዕል

1ሳሙ 17:45ስ. የሆዋ እመጸካ ኣለኹ

1ዜና 29:13 ነቲ ጽቡቕ ስ.ካ ንውድሶ ኣለና

መዝ 9:10 ስ.ካ ዚፈልጡ ብኣኻ ኺእመኑ እዮም

መዝ 79:9 ምእንቲ እቲ ኽቡር ስ.ካ ኢልካ

ምሳ 18:10 ስ. የሆዋ ጽኑዕ ግምቢ እዩ

ምሳ 22:1 ጽቡቕ ስ. ካብ ብዙሕ ሃብቲ ይሕረ

መክ 7:1 ካብ ጽቡቕ ዘይትስ ጽቡቕ ስ. ይሓይሽ

ማቴ 6:9 ስ.ካ ይቀደስ

ዮሃ 12:28 ኣቦ፡ ንስ.ካ ኣኽብሮ

ዮሃ 17:26 ስ.ካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ

ግብ 4:12 ብእኡ ኽንድሕን ዚግባእ ካልእ ስ. ኣይተዋህበን

ሮሜ 10:13 ስ. የሆዋ ዚጽውዕ ዘበለ ኺድሕን

ፊል 2:9 ካብ ኵሉ ስ. ልዕል ዝበለ ስ.

ስምምዕ

1ቈረ 7:5ስ. ክልቴኹም እምበር፡ ሓደ ነቲ ሓደ

ስምኦን

ግብ 8:18 ስ. ገንዘብ ኣምጺኡ

ስምዒቱ

ምሳ 16:32 ስ. ዚቈጻጸር፡ ካብቲ ንኸተማ ዚሕዝ ይበልጽ

ስምዕዎ

ማቴ 17:5 ፍቑር ወደይ፡ ንዕኡ ስ.

ስርናይ

ማቴ 13:25 ኣብ መንጎ እቲ ስ. ክርዳድ ዘርአ

ስርዓት

1ዜና 15:13 ነቲ ግቡእ ስ. ስለ ዘይደለናዮ

ማር 7:13 በቲ ስ. ንቓል ኣምላኽ ከንቱ ትገብርዎ

1ቈረ 14:40 ብኣገባብን ብስ.ን ይኹን

ገላ 1:14ስ. ኣቦታተይ ዝያዳ ቕንኣት ስለ ዝነበረኒ

ገላ 5:25 ብመንፈስ ብስ. ንመላለስ

1ጢሞ 3:2 ሓላዊ ለባም፡ ስ. ዚሕሉ

2ጢሞ 2:5 ከምቲ ስ. ገይሩ እንተ ዘይተወዳዲሩ

ስርዓትኩም

ማቴ 15:3 ምእንቲ ስ. ትእዛዝ ኣምላኽ እትጥሕሱ፧

ስሱዓት

1ቈረ 6:10 ስ. ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኪወርስዋን

ስሱዕ

1ቈረ 5:11 ምስ ስ. ደጊም ከይትጽምበሩ

ስስዐ

ሉቃ 12:15 ካብ ኵሉ ስ. ተሓለዉ

ቈሎ 3:5 ስ.፡ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣኦት

ስቐሎ

ሉቃ 23:21 ስ.! ኢሎም ጨደሩ

ስቓይ

ሮሜ 9:2 ኣብ ልበይ ብዙሕ ጓህን ዘየቋርጽ ስ.ን ኣሎ

ስቕ

መዝ 4:4 ብልብኹም ተዛረቡ፡ ስ. በሉ

መዝ 32:3 ስ. ኢለ ኸለኹ፡ ኣዕጽምተይ ማህሚኑ

መክ 3:7 ስ. ንምባል ግዜ ኣለዎ፡ ንምዝራብ

ኢሳ 53:7 ኣብ ቅድሚ ቐምቀምታ ስ. ከም እትብል በጊዕ

ስበኽ

2ጢሞ 4:2 ነቲ ቓል ስ.፣ ብህጹጽ ግበሮ

ስቡር

መዝ 34:18 የሆዋ ነቶም ስ. ዝልቦም ቀረባኦም እዩ

መዝ 51:17 ንኣምላኽ ባህ ዜብሎ መስዋእቲ፡ ስ. መንፈስ እዩ

ኢሳ 66:2 ናብዚ ትሑትን ስ. ዝመንፈሱን ክጥምት እየ

ስብእና

ኤፌ 4:24 ሓድሽ ስ. ልበሱ

ቈሎ 3:9 ነቲ ኣረጊት ስ. ምስ ግብርታቱ ቐንጢጥኩም

ስቱር

መዝ 91:1 ኣብ ስ. ቦታ እቲ ልዑል ዚቕመጥ

ስዒረያ

ዮሃ 16:33 ኣጆኹም! ኣነ ንዓለም ስ. እየ

ስዓሮ

ሮሜ 12:21 ነቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ስ.

ስደተኛታት

እብ 11:13 ስ. ምዃኖም እናተኣመኑ

ስዲ

ምሳ 29:15 ስ. እተሓድገ ውሉድ ንኣዲኡ የሕፍራ

ስጋ

ዘፍ 2:24 ሓደ ስ. ድማ ይዀኑ

እዮ 33:25 ስ.ኡ ኻብ ናይ መንእሰይ ይለምልም

ምሳ 23:20 ሃርጓፋት በላዕቲ ስ.

ማቴ 10:28 ነቶም ንስ. ዚቐትሉ ኣይትፍርህዎም

ሮሜ 8:5 እቶም ብስ. ዚነብሩስ

1ቈረ 2:14 ስ.ዊ ሰብ ኣይቅበሎን

1ቈረ 3:3 ገና ስ.ውያን ኢኹም

1ቈረ 15:44 ስ.ዊ ኣካል ይዝራእ፡ መንፈሳዊ ኣካል ይትንስእ

1ቈረ 15:50 ስ.ን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስ

ገላ 5:19 ግብሪ ስ. ግሁድ እዩ

ቈሎ 2:18ስ.ዊ ኣተሓሳስባኡ

ስጋይ

ማቴ 26:26 ውሰዱ፡ ብልዑ። እዚ ስ. ማለት እዩ

ስጕምቱ

ኤር 10:23 ሰብ ስ. ኬቕንዕ ናቱ ኣይኰነን

ስጕምቲ

ዘፍ 33:14 ከም ስ. እተን ማለይን እቶም ቈልዑን

ሶዶም

ዘፍ 19:24 ኣብ ልዕሊ ሶ.ን ጎሞራን፡ ዲንን ሓውን

2ጴጥ 2:6ሶ.ን ጎሞራን ኰኒንወን፣ መሰክሒ ዀይነን

ይሁ 7 ሶ.ን ጎሞራን ንመለበሚ ዀይነናና

ሸለልትነት

ኤር 48:10 ተልእኾ የሆዋ ብሸ. ዚፍጽም

ዳን 6:4 ዳንኤል ሸ. ኣይርከቦን ነበረ

ሸሓጢት

ምሳ 26:28 ሸ. ኣፍ ጥፍኣት ተምጽእ

ሸቀጥቲ

2ቈረ 2:17 ሸ. ቓል ኣምላኽ ኣይኰንናን

ሸያብ

ምሳ 16:31 ሸ. ጸጕሪ፡ ዘውዲ ጽባቐ እዩ

ሸፈጥ

ምሳ 15:27 ረብሓ ሸ. ዚረክብ ጭንቂ የምጽእ

ሺሎ

ዘፍ 49:10 ሺ. ኽሳዕ ዚመጽእ

ሻቦጡ

ምሳ 13:24ሻ. ዘይጥቀመላ ንወዱ ይጸልኦ

ሽልማት

1ቈረ 9:24 ነታ ሽ. ሓደ ጥራይ ከም ዚወስዳ

ቈሎ 2:18 ሓደ እኳ ሽ.ኩም ኣይከልክልኩም

ሽሕ

መዝ 91:7 ኣብ ጐድንኻ ኪወድቁ እዮም

ኢሳ 60:22 እቲ ሒደት ሽ. ኪኸውን እዩ

2ጴጥ 3:8 ሓንቲ መዓልቲ ኸም ሽ. ዓመት

ሽሕጣን

ሮሜ 16:18ሽ. ገርህታት የስሕቱ

ሽማግለታት

ቲቶ 1:5 ሽ. ክትሸይም

ሽበራ

መዝ 91:5 ሽ.ታት ለይቲ ኣይክትፈርህን

ምሳ 3:25 ሃንደበታዊ ሽ. ኣይኬፍርሃካን

ሽበን

2ሳሙ 12:3 ብዘይካ ሓንቲ ንእሽቶ ሽ.፡ ገለ እኳ ኣይነበሮን

ሽግር

መዝ 34:19 ሽ. ጻድቕ ብዙሕ እዩ

ቀላይ

ራእ 19:20 ብዲን ዚነድድ ቀ. ሓዊ

ቀልቀልካ

ዘዳ 23:13 ኣብ ወጻኢ ነቲ ቐ. መሊስካ ኽደኖ

ቀልጢፉ ዚሓልፍ

2ቈረ 4:17 ጸበባና ቐ.ን ፈኲስን

ቀረባኦም

መዝ 145:18 የሆዋ ነቶም ዚጽውዕዎ ቐ. እዩ

ቀሪም

ዘሌ 19:9ቐ. ዓጺድካ ኣይትእረዮ

ቀርኒ

ዳን 7:7 እቲ ራብዓይ ኣራዊት ዓሰርተ ቐ. ነበሮ

ዳን 8:8 እታ ዓባይ ቀ. ተሰብረት

ቀስተ ደበና

ዘፍ 9:13 ቀ.ይ ምልክት እቲ

 ቀቢጹ

ማቴ 16:24 ርእሱ ቐ.፡ ጕንዲ ስቅያቱ ኣልዒሉ

ቀብኦ

1ሳሙ 16:13 ሳሙኤል ንዳዊት ቀ.

ቀታል ነፍሲ

ዮሃ 8:44 ንሱ ኻብ መጀመርታ ቐ. እዩ

ቀኒአሎም

መዝ 73:3 ንዕቡያት ቀ. ነይረ

ቀንኡሉ

መዝ 106:16 ንሙሴ ቐ.

ቀንዲ ወኪል

ግብ 3:15 ነቲ ቐ. ህይወት ቀቲልኩምዎ

እብ 12:2 ናይ እምነትና ቐ.ን ፍጹም ገባርን ዝዀነ የሱስ

ቀንዴለን

ማቴ 25:1ቀ. ሒዘን ዝወጻ ዓሰርተ ደናግል

ቀይሕ

ዘፍ 25:30 ካብቲ ቐ. ጸብሒ ሒደት ሃበኒ

ኢሳ 1:18 ሓጢኣትኩም ከም ቀ. ዝሕብሩ እኳ እንተ ዀነ

ቀይዲ ዘይብሉ

እዮ 6:3 ቃላተይ ቀ. ዘረባ ዀነ

ቀደም

ኢሳ 65:17 እቲ ናይ ቀ. ኣይኪዝከርን

ቀዲሑ

ዘዳ 17:18 ካብቲ ሕጊ ንዕኡ ዚኸውን ቀ. ይጽሓፍ

ቀዲሰካ

ኤር 1:5 ከይተወለድካ ቐ.

ቀዲሰያ

1ነገ 9:3 ነዛ ቤት እዚኣ፡ ቀ. ኣለኹ

ቀዳማይ

ማር 9:35 ቀ. ኪኸውን ዚደሊ፡ ድሕሪ ዅሉ ይኹን

ቀዳሞት

ማቴ 19:30 ብዙሓት ቀ. ግና ዳሕሮት ኪዀኑ እዮም

ቂሮስ

እዝ 6:3 ቂ.፦ እታ ቤት ዳግም ትተሃነጽ

ኢሳ 45:1 ንቕቡኡ፡ ንቂ.፡ ብየማነይቲ ኢዱ ዝሓዝክዎ

ቃሉ

መዝ 15:4 ዚጐድኦ እኳ እንተ ዀነ፡ ቃ. ዘይልውጥ

ቃል

ምሳ 25:11 ብግቡእ ግዜ እተዘርበ ቓ.

ኢሳ 55:11 ካብ ኣፈይ ዚወጽእ ቃ. ኬስልጥ እዩ

ሉቃ 8:12 ድያብሎስ ነቲ ቓ. ካብ ልቦም ይወስዶ

ዮሃ 1:1 ቃ. ብመጀመርታ ነበረ

ዮሃ 17:17 ቃ.ካ ሓቂ እዩ

ግብ 18:5 ጳውሎስ፡ ኣብ ስብከት እቲ ቓ. ተጸምደ

ፊል 2:16 ነቲ ቓ. ህይወት ኣጽኒዕኩም ኽትሕዝዎ

2ጢሞ 2:15ቓ. ሓቂ ብቕኑዕ ዚጥቀም

ቃል ኣምላኽ

ኢሳ 40:8 ቃ.ና ንዘለኣለም ይነብር

ማር 7:13 በቲ እተመሓላልፍዎ ስርዓት ንቓ. ከንቱ ትገብርዎ

1ተሰ 2:13 ከምቲ ብሓቂ ዝዀኖ፡ ከም ቃ. ጌርኩም ተቐቢልኩምዎ

እብ 4:12 ቃ. ህያውን ዚዓይን እዩ

ቃና

ዮሃ 2:1 ኣብ ቃ. ናይ ገሊላ መርዓ ዀነ

ቃየል

1ዮሃ 3:12 ከምቲ ንሓዉ ዝቐተለ ቃ. ኣይንኹን

ቄሳር

ማቴ 22:17ቄ. ግብሪ ምሃብሲ ተፈቒዱ ድዩ፧

ማር 12:17 ናይ ቄ. ንቄሳር፡ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ሃቡ

ዮሃ 19:12 እንተ ፈቲሕካዮ፡ ፈታው ቄ. ኣይኰንካን

ዮሃ 19:15 ብዘይካ ቄ.ሲ ንጉስ የብልናን

ግብ 25:11 ናብ ቄ. ይግባይ ኢለ ኣለኹ!

ቄናን

መክ 1:15 ቄ. ኪቃናዕ ኣይከኣልን

ቅልስና

ኤፌ 6:12 ቅ. ምስ ደምን ስጋን ኣይኰነን

ቅልጽም

ዮሃ 12:38 ቅ. የሆዋኸ ንመን ተገሊጹ፧

ቅረብዎ

ያእ 4:8 ንኣምላኽ ቅ.፡ ንሱ እውን ኪቐርበኩም

ቅረጸሎም

ዘዳ 6:7 ንደቅኻ ቅ.

ቅር

ቈሎ 3:13 ቅ. ዜብል ነገር እንተ ኣልይዎ

ቅርጺ

ሮሜ 2:20 ቅ. ሓቂ ተስተውዕል

ቅቡኡ

መዝ 2:2ቕ. ኪጻረሩስ፡ ነገስታት ምድሪ ቘይሞም

ቅቡኣተይ

መዝ 105:15ቕ. ኣይትተንክይዎም

ቅብልቲ

2ቈረ 6:2 እታ ኣዝያ ቕ. ግዜ ሕጂ እያ

ቅብኢ

ማር 14:4 እዚ ቕዱይ ቅ. ንምንታይ ባኺኑ፧

ቅተሉ

ቈሎ 3:5 ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅ.

ቅኑዕ

እዮ 1:8 እዮብ ንጹህን ቅ.ን ሰብ እዩ

ቅንኢ

ምሳ 6:34 ቅ. ንሰብኣይ የነድሮ

ምሳ 14:30 ቅ. ንኣዕጽምቲ ቝንቍነ እዩ

ቅንኣት

መዝ 69:9 ቅ. ቤትካ በሊዑኒ

ኢሳ 37:32 ቅ. የሆዋ ጐይታ ሰራዊት ነዚ ኺገብሮ እዩ

ሮሜ 10:2 ንኣምላኽ ቅ. ከም ዘለዎምሲ

ቅንዑ

2ቈረ 13:11 ተሓጐሱ፡ ቅ.

ቅንዕና

2ቈረ 8:21ቕ. ንሓሊ ኣለና

እብ 13:18 ኣብ ኵሉ ብቕ. ኽንነብር እናደለና

ቅደዱ

ዮኤ 2:13 ክዳውንትኹም ዘይኰነስ፡ ልብኹም ቅ.

ቅዱሳት

ዳን 7:18 እቶም ቅ. ነታ መንግስቲ ኪቕበልዋ

1ጴጥ 1:15 ብዅሉ ኣካይዳኹም ቅ. ኩኑ

ቅዱሳት ጽሑፋት

ማቴ 22:29 ቅ. ሰኣን ምፍላጥኩም

ሉቃ 24:32 ነቲ ቕ. ኪገልጸልና ከሎዶ ልብና ይነድድ ኣይነበረን፧

ግብ 17:2ቕ. ተዛራረበ

ግብ 17:11 ቅ. መዓልቲ መዓልቲ እናመርመሩ

ሮሜ 15:4 ካብ ቅ. ብዚርከብ መጸናንዒ ተስፋ ኺህልወና

ቅዱስ

ዘሌ 19:2 ኣነ ቅ. እየ እሞ፡ ቅዱሳት ኩኑ

ራእ 4:8 የሆዋ ኣምላኽ ቅ.ቅ.ቅ. እዩ

ቅዱስ ምስጢር

ሮሜ 16:25 ስቕ ተባሂሉ ዝጸንሐ ቕ.

ኤፌ 3:4 ብዛዕባ ቕ. ዘሎኒ ግንዛበ

ቅዱስ ኣገልግሎት

ሮሜ 12:1 ብኣእምሮኹም ተጠቒምኩም ቅ.

ቅዱስ ጽሑፍ

2ጢሞ 3:16 ኵሉ ቕ. ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ

ቅድስቲ

ዘጸ 26:33 ቕ.ን ቅድስተ ቅዱሳንን

ቅድስና

እብ 12:14 ቅ. ስዓቡ

ቅድድም

መክ 9:11 ፈጣናት ኣብ ቅ. ወትሩ ኸም ዘይዕወቱ

ቅጽበት

መዝ 30:5 ቍጥዓኡስ ንቕ. እዩ

ቆራሕ

ዘሁ 26:11 ደቂ ቆ. ኣይሞቱን

ይሁ 11 ብዘረባ ዕልወት ቆ. ዝጠፍኡ

ቆርኔሌዎስ

ግብ 10:24 ቆ. ኣዝማዱን ናይ ቀረባ ፈተውቱን ኣኪቡ

ቈልዑ

ዘዳ 31:12 ነቶም ህዝቢ፡ ሰብኡትን ኣንስትን ቈ.ን ኣክቦም

መዝ 8:2 ካብ ኣፍ ቈ.

ማቴ 11:16 ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ዚደሃዩ ቘ.

ማቴ 18:3 ከም ቈ. እንተ ዘይኴንኩም

ማቴ 19:14 ነቶም ቈ. ሕደግዎም፡ ኣይትኸልክልዎም

ቈልዓ

መሳ 13:8 ነቲ ቈ. እንታይ ከም እንገብረሉ ኺነግረናስ

ምሳ 22:6ቘ. ኣሰልጥኖ፣ ምስ ኣረገ እኳ ኻብኣ ኣይኬልግስን

ኤር 1:7 ኣነ ቘ. እየ ኣይትበል

ሉቃ 9:47 ቈ. ወሰደ እሞ፡ ኣብ ጥቓኡ ደው ኣቢሉ

1ቈረ 13:11 ከም ቈ. እዛረብ፡ ከም ቈ. እሓስብ

ቈራያት

ማቴ 15:31 ቈ. ኪሓውዩ

ቈየቛ

ምሳ 15:18 ንቝጥዓ ደንጓዪ፡ ቈ. የህድእ

ምሳ 17:14 ቈ. ኸይተላዕለ ርሓቕ

ግብ 15:39 ኣብ መንጎኦም ቈ. ዀነ

ቈጸርቲ ኸዋኽብቲ

ማቴ 2:1 ቈ. ናብ የሩሳሌም መጹ

ቋንቋ

ዘፍ 11:7 ቛ.ኦም ንደባልቕ

ጸፎ 3:9ቛ. ህዝብታት ናብ ጽሩይ ቋ. ኽልውጦ

ዘካ 8:23 ካብ ኵሉ ቛ.ታት ዝዀኑ ዓሰርተ ሰባት

ግብ 2:4 ብኻልእ ቋ.ታት ኪዛረቡ ጀመሩ

1ቈረ 13:8 ቋ.ታት እንተ ኣልዩ፡ ንሱ ኺውዳእ

1ቈረ 14:22 ቋ.ታት ንዘይኣመንቲ ትእምርቲ እዩ

ራእ 7:9 ካብ ኵሎም ኣህዛብን ነገዳትን ቋ.ታትን እተኣከቡ

ቍራዕ ርእሲ

ኤፌ 6:17 ናይ ድሕነት ቍ. ኣእትዉ

ቍርስራስ

ማቴ 14:20 ዝተረፈ ቝ.፡ 12 መሶብ

ቍስሉ

ኢሳ 53:5 ሳላ ቝ. ንሕና ሓዊና

ቍስሊ

ራእ 13:3 ሓደ ኻብቶም ኣራእሱ ናብ ሞት ዜብጽሕ ቍ.

ቍዝማ

ዘጸ 2:24 ኣምላኽ ቍ.ኦም ሰምዐ

ቍጡዕ

ምሳ 19:19 ቍ.፡ መቕጻዕቲ ይጸውር

ቍጥዓ

መዝ 37:8 ቍ. ሕደግ፡ ነድሪ ድማ ግደፍ

መዝ 103:8 የሆዋ ንቝ. ደንጓዪ

ቈሎ 3:8 ቍ.፡ ጸርፊ ኣርሕቑ

በላዓም

ዘሁ 22:28 እታ ኣድጊ ንበ.

በረኸት

ዘዳ 30:19 በ.ን መርገምን ኣብ ቅድሜኻ ኣንቢረልካ ኣለኹ

ምሳ 10:22 በ. የሆዋ የሀብትም

ሚል 3:10 ሓንቲ እኳ ኽሳዕ ዘይጐድለኩም በ. እንተ ዘየፍሲሰልኩም

በረኻ

ኢሳ 35:6 ማያት ኣብ በ. ኺፍልፍል እዩ

ኢሳ 41:18በ.፡ ሻምብቆ ናብ ዝመልኦ ራህያ ማይ ክቕይሮ

በሪሑ

ዘሌ 13:40 ሰብ እንተ በ.፡ ንሱ ንጹህ እዩ

በራሕ

2ነገ 2:23 ኣታ በ.፡ ደይብ!

በርቂ

ማቴ 24:27 በ. በሪቑ ኸም ዜብርህ

ሉቃ 10:18 ሰይጣን ከም በ. ወዲቑ ርእየዮ

በርትዐ

1ሳሙ 30:6 ብየሆዋ ኣምላኹ በ.

በርትዑ

ኢሳ 35:4 በ.። ኣይትፍርሁ

1ቈረ 16:13 ኣብ እምነት ጽንዑ፡ በ.

በርትዕ

እያ 1:7 ትባዕ፡ ኣዚኻ በ.

በርናባስ

ግብ 9:27 በ. ረድኦ

በሰር

ማቴ 7:3 ስለምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በ. እትርኢ፧

በሳልኤል

ዘጸ 31:2በ. ሓርየዮ ኣለኹ

በብመስርዑ

1ቈረ 15:23 ነፍሲ ወከፍ በ. እዩ

በትሪ

ራእ 12:5 ንዅሎም ኣህዛብ ብበ. ሓጺን ዚጓስዮም

በኸየ

ማቴ 26:75 ናብ ወጻኢ ኸይዱ፡ ኣምሪሩ በ.

በኽዩ

ሆሴ 12:4 በ. ድማ ሞገሱ ለሚኑ

በዅሪ

ዘጸ 11:5 ኣብ ግብጺ ዘሎ ዅሉ በ. ኺመውት እዩ

ቈሎ 1:15 በ. ዅሉ ፍጥረት

በዓላት

ዘሌ 23:4 እትእውጅወን በ. የሆዋ እዚኣተን እየን

በዓል

ኤር 19:5 ኣወዳቶም ንበ. ብሓዊ ኼንድዱ

በዓቲ

ማቴ 21:13 በ. ጐሓሉት ትገብርዋ ኣለኹም

በይነይ

ዮሃ 16:32በ. እትሓድጉኒ ሰዓት ትመጽእ ኣላ

በደልና

ማቴ 6:12 ንዝበደሉና ኸም ዝሓደግናሎም፡ በ. ሕደገልና

 በዲለዮ

2ሳሙ 12:13 ዳዊት፡ ንየሆዋ በ.

በዲሉካ

ማቴ 18:15 ሓውካ እንተ በ.፡ ኪድ

በጃ

መዝ 49:7 በ. ንኣምላኽ ኪህበሉ ዚኽእል የልቦን

ማቴ 20:28 ወዲ ሰብ ህይወቱ በ. ኼሕልፍ መጸ

በጃኻ

ዘፍ 15:5 በ. ናብ ሰማያት ጠምት

በጊዕ

ኢሳ 53:7 ከም በ. ናብ ማሕረዲ ተወሲዱ

በጺሕናዮ

ፊል 3:16 በቲ በ. ዘለና መጠን

ባህ

መዝ 147:1 ምውዳሱስ ክንደይ ባ. ዜብልን ግቡእን ኰን እዩ!

መዝ 149:4 የሆዋ ብህዝቡ ባ. ይብሎ

ህዝ 18:32 ብሞት ሓደ እኳ ባ. ኣይብለንን

ዮሃ 8:29 ኵሉ ሳዕ ባ. ዜብሎ ስለ ዝገብር

ሮሜ 15:1 ንርእስና ባ. ከነብል ዘይኰነስ

ሮሜ 15:2 ነፍሲ ወከፍና ንብጻዩ ኺሃንጾስ፡ ብሰናይ ባ. የብሎ

ሮሜ 15:3 ክርስቶስ እኳ ንርእሱ ባ. ኣየበለን

ኤፌ 6:6 ንሰብ ባ. ከም እተብሉ ዄንኩም ንገጽ ርአ

ባህርያዊ

ሮሜ 1:26 ደቂ ኣንስትዮኦም ነቲ ባ. ርክብ

ሮሜ 1:27 ነቲ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ዚግበር ባ. ርክብ ሓዲጎም

ባህ ኢሉኒ

መዝ 27:4 ንቤተ መቕደሱ ባ. ኽርኢ

ባሕሪ

ዘጸ 14:21 ነቲ ባ. ናብ ንቑጽ ምድሪ ለወጦ

ኢሳ 57:20 እኩያት ከምቲ ኺሃድእ ዘይክእል ባ. እዮም

ባረኾም

ዘፍ 1:28 ኣምላኽ ከኣ ባ.

ባሩኽ

ኤር 45:2 ኣታ ባ.፡ የሆዋ ብዛዕባኻ ኸምዚ ይብል

ባርያ

ምሳ 22:7 ተለቃሒ ባ. ኣለቃሒ እዩ

ማቴ 24:45 እቲ እሙንን ኣስተውዓልን ባ. መን ኰን እዩ፧

ማቴ 25:21 ንፉዕ፡ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ባ.!

ዮሃ 8:34 ሓጢኣት ዚገብር ዘበለ፡ ንሱ ባ. ሓጢኣት እዩ

ባሮት

ሉቃ 17:10 ንሕና ዘይንጠቅም ባ. ኢና

1ቈረ 7:23 ደጊም ባ. ሰብ ኣይትኹኑ

ባቢሎን

ኤር 51:6 ካብ ማእከል ባ. ህደሙ

ኤር 51:30 ጀጋኑ ባ. ምውጋእ ሓዲጎም

ኤር 51:37ባ. ኵምራ ኣእማን ክገብራ እየ

ራእ 17:5 ዓባይ ባ.፡ ኣደ ኣመናዝር

ራእ 18:2 ዓባይ ባ. ወዲቓ

ባቤል

ዘፍ 11:9 ቋንቋ ስለ ዝደባለቐ፡ ስም እታ ኸተማ ባ. ተባህለ

ባትሴባ

2ሳሙ 11:3 ባ. ሰበይቲ ኡርያ

ባእሲ

ምሳ 6:19 ኣብ መንጎ ኣሕዋት ባ. ዚዘርእ

ባዶ

ፊል 2:7 ገዛእ ርእሱ ባ. ገይሩ፡ መልክዕ ባርያ

ቤልሻጽር

ዳን 5:1 ንጉስ ቤ. ዓብዪ ድግስ ገበረ

ቤተ መቕደሱ

፦ ኣብ “ቤት” እውን ርአ። መዝ 11:4 የሆዋ ቤ. እዩ

መዝ 27:4 ቤ. ባህ ኢሉኒ ኽርኢ

ሚል 3:1 ብሃንደበት ጐይታ ናብ ቤ. ኺመጽእ

ቤተ መቕደስ

፦ ኣብ “ቤት” እውን ርአ። ኤር 7:4 ቤ. የሆዋ፡ ኢልኩም

ህዝ 41:13 ነታ ቤ. ለክዓ፣ 100 እመት ዝንውሓታ

ማቴ 21:12 ናብ ቤ. ኣትዩ፡ ንዅሎም ዚሸጡን

ዮሃ 2:19 ነዛ ቤ. እዚኣ ኣፍርስዋ፣ ኣነ ኸኣ

1ቈረ 3:16 ንስኻትኩም ቤ. ኣምላኽ ምዃንኩም

ቤተ ሰብ

ኤፌ 2:19 ኣባላት ቤ. ኣምላኽ ኢኹም

ቤተይ

መዝ 101:2 ኣብ ውሽጢ ቤ. ብንጽህና ልበይ ክመላለስ

ቤት

2ሳሙ 7:13 ንስመይ ቤ. ኪሃንጽ እዩ

መዝ 27:4 ኣብ ቤ. የሆዋ ክቕመጥ

መዝ 127:1 የሆዋ ንቤ. እንተ ዘይሃኒጽዋ

ኢሳ 56:7 ንዅሎም ህዝብታት ቤ. ጸሎት ክትብሃል

ሉቃ 2:49 ኣብ ቤ. ኣቦይ ክኸውን ከም ዚግብኣኒ

ዮሃ 2:16ቤ. ኣቦይ፡ ደጊም ቤ. ሸቐጥ ኣይትግበርዋ!

ዮሃ 14:2 ኣብ ቤ. ኣቦይ ብዙሕ መንበሪ ኣሎ

ግብ 5:42 ኣብ በቤ. ከየቋረጹ ይምህሩን

ግብ 20:20 ብግህዶን ኣብ በቤ. ካብ ምምሃር

2ቈረ 5:1 ናይ ዘለኣለም ቤ. ኣብ ሰማያት ከም እትህልወና

እብ 3:4 ቤ. ዘበለትሲ ሰራሒኣ ኣለዋ

ቤት-ልሄም

ሚክ 5:2 ኣቲ ቤ. ኤፍራታ፡ ካባኺ

ቤት ማእሰርቲ

ግብ 5:18 ንሃዋርያት ሓዝዎም፡ ናብ ቤ. ኣእተውዎም

ግብ 5:19 መልኣኽ ንመዓጹ ቤ. ኸፊቱ

ግብ 12:5 ጴጥሮስ ኣብ ቤ.፣ እታ ጉባኤ ትጽሊ

ግብ 16:26 እታ ቤ. ካብ መሰረታ ተናወጸት

ራእ 2:10 ድያብሎስ ንገሌኻትኩም ናብ ቤ. ኺድርብየኩም

ቤት-ኤል

ዘፍ 28:19 ነታ ቦታ እቲኣ ቤ. ኢሉ ሰመያ

ቤት ፍርዲ

ዳን 7:10 እቲ ቤ. ንፍርዲ ተቐመጠ

ብሃግዎ

1ጴጥ 2:2 ነቲ ጸባ እቲ ቓል ብ.

ብሉጽ

1ቈረ 2:1ብ. ዘረባ ወይ ብጥበብ ኣይመጻእኩን

ብላሽ

ኢሳ 41:29 ፍሱስ ምስሎም ንፋስን ብ.ን እዩ

ብልሽውና

ዳን 6:4 ዳንኤል፡ ሸለልትነት ወይ ብ. ኣይርከቦን ነበረ

ብልክዕ

ኤር 30:11 ብ. ክግስጸካ እየ

ብልዐይ

ዮሃ 4:34 ብ.ሲ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ኽገብር እዩ

ብልዒ

1ቈረ 8:13 ብ. ንሓወይ ዚዕንቅፎ እንተ ዀይኑ

ብሓደ

ግብ 15:25 ብ. ወሲንና ኣለና

ብሩህ

ኢሳ 14:12 ኣታ ብ. ወዲ ወጋሕታ፡ ከመይ ኰን ወደቕካ!

ብሩር

ምሳ 2:4 ከም ንብ. ጌርካ እንተ ደሊኻያ

ብሩሮም

ህዝ 7:19 ብ. ኣብ ጐደናታት ኪድርብዩ

ጸፎ 1:18 ብ. ኰነ ወርቆም ኣይኬድሕኖምን

ብሩኽ

ዮሃ 12:13 ብስም የሆዋ ዚመጽእ ብ. እዩ!

ብርሃናት

ፊል 2:15 ከም ብ. እትበርሁ ምእንቲ ኽትኰኑ

ብርሃን

መዝ 36:9ብ.ብ. ክንርኢ ኽኢልና

መዝ 119:105 ቃልካ ንመገደይ ብ. እዩ

ምሳ 4:18 መገዲ ጻድቃን ከም ብ. ወጋሕታ

ኢሳ 42:6 ብ. ኣህዛብ ከም እትኸውን

ማቴ 5:14 ብ. ዓለም ኢኹም

ማቴ 5:16 ብ.ኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ

ዮሃ 8:12 ኣነ ብ. ዓለም እየ

2ቈረ 4:6 ካብ ጸልማት ብ. ይብራህ

ብርታዐ

መዝ 29:11 ንህዝቡ ብ. ኺህቦ እዩ

ምሳ 17:22 ስቡር መንፈስ ብ. ይጽንቅቕ

ብርእሱ ዚተኣማመን

ምሳ 14:16 ዓሻ ዘይግድሶን እምብዛ ብ.ን እዩ

ብርእሶም ዚምክሑ

2ጴጥ 2:10 ደፋራት፡ ብ.

ብርኽቲ

መሳ 5:24 ያዔል ካብ ኣንስቲ ብ. እያ

ብሱላት

1ቈረ 14:20 ብኣእምሮ ብ. ኩኑ

እብ 5:14 ልቦናኦም ዘሰልጠኑ ብ.

ብስለት

እብ 6:1 ናብ ብ. ንገስግስ

ብስራት

ኢሳ 52:7 እቲ ብ. ዜበስር፡ ኣእጋሩ

ማቴ 24:14 እዚ ብ. መንግስቲ፡ ኪስበኽ እዩ

ሉቃ 4:43 ስለዚ እየ እተለኣኽኩ እሞ፡ ብ. ከበስረን

ሮሜ 1:16ብ.ሲ ኣይሓፍርን እየ

1ቈረ 9:23 እዚ ዅሉ ምእንቲ እቲ ብ. ኢለ እየ ዝገብሮ

ብቋል

ኤር 23:5 ንዳዊት ጻድቕ ብ. ዘተንስኣሉ

ብቐጻሊ

ዳን 6:16 እቲ ብ. እተገልግሎ ኣምላኽካ

ብቑዓት

ግብ 5:41 ኪሓስሩ ብ. ኰይኖም ስለ እተቘጽሩ ተሓጐሱ

ግብ 13:46 ንናይ ዘለኣለም ህይወት ብ. ከም ዘይኰንኩም

ኤፌ 4:1 ነቲ ጽውዓ ብ. ኴንኩም ክትመላለሱ

2ተሰ 1:5 ንመንግስቲ ኣምላኽ ብ. ኴንኩም ከም እትቝጸሩ

ብቑዕ

ራእ 4:11 ኦ የሆዋ፡ ንስኻ ግርማ ንምውሳድ ብ. ኢኻ

ብቕዓቱ ዘመስከረ

2ጢሞ 2:15 ብ. ዓያዪ ጌርካ፡ ንኣምላኽ ከተቕርብ

ብቕዓታት

ገላ 6:1 መንፈሳዊ ብ. ዘማላእኩም

ብቕዓትና

2ቈረ 3:5 ብ. ኻብ ኣምላኽ እዩ

ብቝቡቝ

ጸፎ 2:2 እታ መዓልቲ ኸም ብ. ከይሓለፈት

ብተኣማንነት

ዘጸ 34:6 የሆዋ ብዓል ብዙሕ ብ. ዚርአ ፍቕሪ

መዝ 13:5 በቲ ብ. እተርእዮ ፍቕርኻ እእመን ኣለኹ

መዝ 136:1-26 ብ. ዜርእዮ ፍቕሩ ንዘለኣለም ይነብር

ሆሴ 6:6 ብመስዋእቲ ዘይኰነስ፡ ብ. ብዚርአ ፍቕሪ እዩ ደስ ዚብለኒ

ብኸዩ

ሮሜ 12:15 ምስቶም ዚበኽዩ ብ.

ብኽያት

መዝ 6:6 ንመገምሰስየይ ብብ. ኣዕለቕሊቐዮ

ኢሳ 65:19 ደሃይ ብ. ኣይኪስማዕን እዩ

ብዅርነት

ሮሜ 8:23 ንሕና ብ.፡ ማለት መንፈስ ዘሎና

ብዕራይ

ዘጸ 21:28 ብ. ንሰብኣይ ወጊኡ እንተ ቐቲሉ

ዘዳ 25:4 ኣፍ እቲ ዜኽይድ ብ. ኣይትእሰር

ምሳ 7:22 ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዚኸይድ ብ.

ብዘይ ሓልዮት

ምሳ 12:18 ብ. ዚዝረብ ዘረባ ኸም ሰይፊ ይወግእ

ብዘይሓሰብኩምዋ

ማቴ 24:44 ብ. ሰዓት ኪመጽእ እዩ

ብዘይ ስርዓት

1ተሰ 5:14 ብ. ንዚመላለሱ ኣጠንቅቕዎም

2ተሰ 3:6 ብ. ካብ ዚመላለስ ዘበለ ሓው ክትርሕቑ

ብዘይ ፍልጠት

1ጢሞ 1:13 ብ. ስለ ዝገበርክዎ

ብዙሓት

ዘጸ 23:2 ደድሕሪ ብ. ኣይትስዓብ

ብዙሓት ህዝቢ

ራእ 7:9 ሓደ እኳ ኪቘጽሮም ዘይክእል ብ.

ብዙሕ

መዝ 72:16 ብ. እኽሊ ኪኸውን

ሉቃ 12:15 ሰብ ብ. እኳ እንተ ኣለዎ፡ ህይወት ኣይረክብን

1ቈረ 15:58 ብ. ዕዮ ጐይታ ይሃሉኹም

ብዝያዳ

1ተሰ 4:1 ብ. ኸምኡ ኽትገብሩ ንልምነኩም

1ተሰ 4:10 ብ. ኸምኡ ኽትገብሩ

ብጀዋ

ሮሜ 8:23 ብ. ሰብነትና ተሃንጢና እናተጸበና

ብጻየይ

መዝ 55:13 ኣጸቢቐ ዝፈልጠካ ብ.

ብጻይ

ሉቃ 10:27ብ.ካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮ

ሉቃ 10:36 ብ. ዝዀኖ ኣየናዮም ይመስለካ፧

ብጽሕናኡ

1ቈረ 7:36 ብ. እንተ ኣሕሊፉ

 

ተሃንጥየ

ሮሜ 1:15 ከበስረኩም ተ. ኣለኹ

ተሃዊኹ

ምሳ 29:20 ተ. ዚዛረብ ሰብዶ ርኢኻ ትፈልጥ፧

ተለቃሒ

ምሳ 22:7 ተ. ድማ ባርያ ኣለቃሒ እዩ

ተለወጡ

ሮሜ 12:2 ንኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተ.

ተሓቲምኩም

ኤፌ 1:13 ምስ ኣመንኩም፡ ተ. ኢኹም

ተሓታቲ

1ሳሙ 22:22 ብሞት ኵሎም ቤት ኣቦኻ ተ. እየ

ተሓጐሰ

1ዜና 29:9 እቲ ህዝቢ በቲ ዝሃብዎ መስዋእቲ ፍታው ተ.

ተሓጐሱ

ሮሜ 12:12 ብተስፋ ተ.

ሮሜ 12:15 ምስቶም ዚሕጐሱ ተ.፣ ምስቶም ዚበኽዩ

ፊል 3:1 ብጐይታ ተ.

ፊል 4:4 ኵሉ ሳዕ ብጐይታ ተ.ተ.

ተሓጺብኩም

1ቈረ 6:11 ተ.ን ተቐዲስኩምን ኢኹም

ተመለሱ

ዮኤ 2:12 ብዅሉ ልብኹም ናባይ ተ.

ሚል 3:7 ናባይ ተ.፡ ናባኻትኩም ክምለስ እየ

ተመባጽዐ

መሳ 11:30 ይፍታሕ ንየሆዋ ተ.

ተመን

ዘፍ 3:4 እቲ ተ. ነታ ሰበይቲ

ዮሃ 3:14 ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተ. ዝሰቐለ

ተመዚንካ

ዳን 5:27 ተ.ስ ጐዲልካ ተረኺብካ

ተረፋ

ዮሃ 10:10 ህይወት ምስ ተ. ምእንቲ ኺረኽባ

ተሪር

ምሳ 15:1 ተ. ቃል፡ ቍጥዓ የለዓዕል

ተሪሮም

ግብ 19:9 ተ. ምእማን ምስ ኣበዩ

ተራ

ግብ 4:13 ጴጥሮስን ዮሃንስን ዘይተማህሩ ተ. ሰባት

ተርሲስ

ዮና 1:3 ዮናስ ናብ ተ. ኪሃድም ተንስአ

ተሰይራ

2ቈረ 11:25 ሰለስተ ሳዕ እታ ዝነበርኩዋ መርከብ ተ.

ተሳቕዩ

1ቈረ 12:26 ሓደ ኣካል እንተ ተ.፡ ኵሉ ኣካላት

ተስፋ

1ነገ 8:56 ካብቲ ዘተስፈዎ ተ.፡ ሓደ ቓል እኳ ኣይወደቐን

2ዜና 15:7 ተ. እውን ኣይትቝረጹ

መዝ 146:5 ተ.ኡ ኣብ የሆዋ ኣምላኹ ዝገበረ፡ ሕጉስ

ምሳ 24:10 ብመዓልቲ ጭንቂ ተ. እንተ ቘሪጽካ፡ ሓይልኻ

ሮሜ 8:24 በዛ ተ. ድሒንና፣ እትርአ ተ. ግና፡ ተ. ኣይኰነትን

ሮሜ 12:12ተ. ተሓጐሱ

ሮሜ 15:4 ብተጻዋርነትና ተ. ምእንቲ ኺህልወና

2ቈረ 1:20 ተ.ታት ኣምላኽ ዘበለስ ብእኡ እወ ዀይኑ

ኤፌ 1:18 እቲ እተጸዋዕኩምሉ ተ. ኽትፈልጡ

ኤፌ 2:12 ተ. ኣይነበረኩምን፡ ብዘይ ኣምላኽ ኔርኩም

እብ 6:19 እዛ ተ. እዚኣ ኸም መልህቕ

ተቐመጥ

መዝ 110:1 ድኳ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም፡ ኣብ የማነይ ተ.

ተቐበልቲ ጋሻ

ሮሜ 12:13 ተ. ኹኑ

ተቐበልዎ

ሮሜ 14:1 ነቲ ብእምነት ድኹም ዝዀነ ተ.

ተቐቢልና

እዮ 2:10 ካብ ኣምላኽ ጽቡቕ ጥራይ ተ.

ተቐባልነት

ኤፌ 5:10 ብጐይታ ተ. ዘለዎ እንታይ ምዃኑ መርምሩ

ተቐባል ጋሻ

ቲቶ 1:7, 8 ሓላዊ፡ ተ. ኪኸውን ኣለዎ

ተቐነይትኹም

ግብ 17:28 ከምቲ ገለ ኻብ ተ. ዚብልዎ

ተቓባበሉ

ሮሜ 15:7 ከምቲ ክርስቶስ እተቐበለና፡ ንሓድሕድኩም ተ.

ተቓውሞ

1ተሰ 2:2 ኣብ መንጎ ኽንደይ ተ. ተቢዕና

ተቓጸሉ

ሮሜ 12:11 ብመንፈስ ተ.

ተቘጢዕኩም

ኤፌ 4:26 ተ. ከለኹም፡ ጸሓይ ኣይትዕረብኩም

ተቘጺሩ

ሉቃ 22:37 ምስ ጠሓስቲ ሕጊ ተ.

ተበሳጫዊት

ምሳ 21:19 ካብ ምስ ነግራምን ተ.ን ሰበይትስ

ተቢዕና

1ተሰ 2:2 ብኣምላኽና ተ. ኢና

ተቢዖም

ፊል 1:14 ቃል ኣምላኽ ንምዝራብ ተ.

ተተባብዐ

ግብ 28:15 ጳውሎስ ምስ ረኣዮም፡ ተ.

ተተባብዑ

ቈሎ 3:16 ንሓድሕድኩም ተ.

ተነስሑ

ግብ 3:19 ተ.ን ተመለሱን

ተነቃፊት

1ጴጥ 3:7 ከም ተ. ኣቕሓ ጌርኩም ኣኽብርወን

ተናዘዙ

ያእ 5:16 ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተ.

ተናዚዘልካ

መዝ 32:5 ኣብ መወዳእታ፡ ሓጢኣተይ ተ.

ተናዚዝና

1ዮሃ 1:9 እንተ ተ.፡ ንሓጢኣትና ኺሓድገልና እሙን እዩ

ተንከዮ

ማቴ 8:3 እደሊ እየ። ንጻህ እናበለ ተ.

ተኣመኑ

መዝ 62:8 ኵሉ ግዜ ብእኡ ተ.

ተኣመን

ምሳ 3:5 ብምሉእ ልብኻ ብየሆዋ ተ.

ተኣሚኑ

ሮሜ 10:10 ብኣፉ ተ. ይድሕን

ተኣማንነቱ

ኣን 2:4 ጻድቕ ግና ብተ. ይነብር

ተኣማንነት

ሚክ 6:8 ፍትሒ ኽትገብር፡ ተ. ክትፈቱ

ተኣሲረ

ማቴ 25:36 ተ.፡ በጺሕኩምኒ

ተኣዘዝዎም

ኤፌ 6:5 ኣቱም ባሮት ንጐይተትኩም ተ.

እብ 13:17 ንዚመርሑኹም ተ.

ተኣዚዙ

ፊል 2:8 ክሳዕ ሞት እኳ ተ.

ተኣዛዝነት

1ሳሙ 15:22 ተ. ካብ መስዋእቲ ይበልጽ

ሮሜ 5:19ተ. እቲ ሓደ፡ ብዙሓት

ሮሜ 16:26 ብእምነት ተ. ምእንቲ ኺህሉ

እብ 5:8 በቲ ዘሕለፎ መከራ ተ. ተማሂሩ

ተኺለ

1ቈረ 3:6 ኣነ ተ.፡ ኣጵሎስ ኣስትዩ፡ ኣምላኽ ግና ኣብቊሉ

ተኽሊ ወይኒ

ሚክ 4:4 ነፍሲ ወከፍ ኣብ ትሕቲ ተ.ን ኦም በለሱን

ዮሃ 15:1 ኣነ ናይ ሓቂ ተ. እየ፣ ተኻሊኡ ኣቦይ እዩ

ተኽብሮ

ኤፌ 5:33 ሰበይቲ ንሰብኣያ ብዙሕ ተ.

ተዃሉ

ማቴ 7:15 ተ. ኽነሶም፡ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም

ሉቃ 10:3 ከም ዕያውቲ ናብ መንጎ ተ. እልእከኩም

ግብ 20:29 ሕሱማት ተ. ኸም ዚኣትዉኹም

ተዅላ

ኢሳ 11:6 ተ. ምስ ገንሸል ኪኸውን

ተወላዋሊ

ያእ 1:8 ጽኑዕ ዘይኰነ፡ ተ. ሰብ እዩ

ተወፋይነት

ዘጸ 34:14 የሆዋ ንበይኑ ተ. ዚደሊ ኣምላኽ እዩ

መሃ 8:6 ንበይና እትደልዮ ተ. ከም መቓብር ጽኑዕ እዩ

1ጢሞ 4:7 ንኣምላኽ ዘሎካ ተ. ከም ሸቶኻ ጌርካ

1ጢሞ 4:8 ንኣምላኽ ዘሎካ ተ. ንዅሉ ይጠቅም

1ጢሞ 6:6 ንኣምላኽ ዘሎካ ተ. ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ

2ጢሞ 3:12 ንኣምላኽ ብዘለዎም ተ. ኪነብሩ ዚደልዩ፡ ኪስጐጉ

ተዓሚጹ

1ጴጥ 2:19 ስለ ሕልና ኢሉ እንተ ተ.፡ ባህ ዜብል እዩ

ተዓረቕ

ማቴ 5:24 ቅድም፡ ምስ ሓውካ ተ.

ተዓረቕና

ሮሜ 5:10 ምስ ኣምላኽ ካብ ተ.

ተዓዲግኩም

1ቈረ 7:23 ብዋጋ ተ. ኢኹም

ተዓገሱ

ያእ 5:8 ተ.፣ ልብኹም ኣጽንዑ

ተዓገስካዮም

ነህ 9:30 ንብዙሕ ዓመታት ተ.

ተዓገስዎም

1ተሰ 5:14 ንዅሎም ተ.

ተዛራረበ

ግብ 17:2 ብቕዱሳት ጽሑፋት ተ.

ተድላ

ሉቃ 8:14ተ. ስለ ዚውሰዱ

ተገዛዝኡ

ገላ 5:13 ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ተ.

ተገዝኡ

1ጴጥ 2:13 ነቲ ልዑል ዝዀነ ንጉስ ተ.

ተገዝእዎም

እብ 13:17 ንዚመርሑኹም ተ.

ተጋደሉ

ሉቃ 13:24 በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተ.

2ጴጥ 3:14 ብዘይ ኣበር ኴንኩም ክትርከቡ ተ.

ተግሳጽ

ምሳ 1:7 ጥበብን ተ.ን ዚንዕቁስ፡ ዓያሹ እዮም

ምሳ 3:11 ተ. የሆዋ ኣይትንዓቕ

እብ 12:11 ተ. ንግዜኡ ዜሐጕስ ኣይመስልን እዩ

ተግባር

ሮሜ 12:4 ብዙሕ ኣካላት፡ እቲ ኣካላት ግና ሕደ ተ. ዘይብሉ፡

1ጴጥ 1:13 ብኣእምሮኹም ንተ. ተዓጠቑ

ተጠምቁ

ግብ 2:41 ተ.፣ ኣስታት 3,000 ሰባት ተወሰኹ

ተጠንቀቑ

ግብ 20:28 ንርእስኹምን ንዅሉ መጓሰን ተ.

ኤፌ 5:15 ከመይ ከም እትመላለሱ ኣጸቢቕኩም ተ.

ተጨኒቑ

ሉቃ 12:25 ተ. ኣብ ዕምሩ እመት ዚውስኽ መን ኣሎ፧

ፊል 2:26 [ኤጳፍሮዲጦስ] ተ. ኣሎ

ተጸበዮ

መዝ 37:7 ንየሆዋ ብሃንቀውታ ተ.

ኣን 2:3 እንተ ደንጐየ እኳ፡ ተ.

ተጻረርቲ

ሉቃ 21:15 ተ.ኹም ኪቃወምዎ ዘይክእሉ ጥበብ

1ቈረ 16:9 ብዙሓት ተ. ኣለዉ

ፊል 1:28ተ.ኹም ብገለ እኳ ኸም ዘይትፈርሁ

ተጻወሩ

ሮሜ 12:12 ኣብ ትሕቲ ጸበባ ተ.

ተጻዊርኩም

1ጴጥ 2:20 ሰናይ ብምግባርኩም መከራ እንተ ተ.

ተጻዋርነት

ሉቃ 8:15ተ. ፍረ ዚፈርዩ እዮም

ሉቃ 21:19 ንህይወትኩም ብተ.ኩም ከተድሕንዋ ኢኹም

ሮሜ 5:3 ጸበባስ ተ. ከም ዜምጽእ ንፈልጥ

ያእ 1:4 ተ. ዕዮኣ ትፈጽም

ያእ 5:11 ተ. እዮብ ሰሚዕኩም ኣለኹም

ተፈልዩ

1ቈረ 7:15 እቲ ዘይኣማኒ እንተ ተ.

ተፈቒዱለይ

1ቈረ 6:12 ኵሉ ተ. እዩ፣ ኵሉ ግና ኣይኰነን ዚጠቅም

ተፈጢሩ

ቈሎ 1:16 ኵሉ ብእኡ እዩ ተ.

ቱፋሕ

ምሳ 25:11 ከም ቱ. ወርቂ ኣብ ኣቕሓ ብሩር

ታህዋኽ

ምሳ 19:2ታ. ተግባሩ ዚገብር ይሓጥእ

ታለንት

ማቴ 25:15 ንሓደ ሓሙሽተ ታ.፡ ንሓደ ኽልተ

ታቦት

ዘጸ 25:10 ካብ ዕንጨይቲ ሰራው ታ. ይግበሩ

2ሳሙ 6:6 ነቲ ታ.፡ ዑዛ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዞ

1ዜና 15:2 ነቲ ታ. ብዘይካኦም ሓደ እኳ ኣይጹሮ

ታዕታዕ

ኤፌ 4:31 ቍጥዓን ነድርን ታ.

ትሑታት

ምሳ 11:2 ጥበብ ምስ ት. እያ

ኢሳ 57:15 መንፈስ ት. ንምሕዳስ

ያእ 4:6ት. ጸጋ ይህቦም

ትሑት

1ሳሙ 2:8ት. ካብ ሓመድ የተንስእ

መዝ 41:1ት. ዚሓልየሉ

ዘካ 9:9 ት. እዩ፡ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ

ትሕቲ መልሓሱ

መዝ 1:2 ነቲ ሕጉ ብት. የንብቦ

ትሕቲ መልሓስካ

እያ 1:8 ነዚ መጽሓፍ ብት. ኣንብቦ

 ትሕት፦ ዘዳ 8:2 ት. ኬብለካን ኪፍትነካን ኢሉ

ያእ 4:10 ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ የሆዋ ት. በሉ

1ጴጥ 5:6 ኣብ ትሕቲ እታ ሓያል ኢድ ኣምላኽ ት. በሉ

ትሕትና

ምሳ 15:33 ቅድሚ ኽብሪ ት. ኣላ

ሚክ 6:8 ምስ ኣምላኽካ ብት. ኽትመላለስ

1ጢሞ 2:9 ኣንስቲ ት.ን ልብምናን ብዜርኢ ክዳውንቲ

ትምህርተይ

ዮሃ 7:16 ት.ሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር

ትምህርትና

ሮሜ 15:4ት. እዩ እተጻሕፈ

ትምኒቱ

ያእ 1:14 ብገዛእ ት. ተሳሒቡን ተሓቢሉን

ትምኒት

መዝ 37:4 ት. ልብኻ ኺህበካ እዩ

መዝ 145:16 ት. ህያው ዘበለ ዅሉ ተዕግብ

ገላ 5:16 ት. ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም

ኤፌ 2:3 ምስ ት. ስጋና ተሰማሚዕና

2ጢሞ 2:22 ካብ ት. ንእስነት ህደም

1ጴጥ 2:11 ካብ ት. ስጋ ኽትርሕቁ እምዕደኩም

1ዮሃ 2:16 ት. ስጋን ት. ኣዒንትን

ትምኒቶም፦ ሮሜ 16:18ት. ደኣ እምበር፡ ንክርስቶስ ኣይግዝእዎን

ትምክሕቲ

ምሳ 16:18 ት. ቕድሚ ውድቀት እያ

ትሪ

ማር 3:5 በቲ ት. ልቦም ጕህዩ

ትርኢቱ

1ሳሙ 16:7 ኣብ ት. ኣይትጠምት

ትርኢቱ ተለወጠ

ማቴ 17:2 ኣብ ቅድሚኦም ት.

ትርኢት

1ቈረ 7:31 ት. እዛ ዓለም እዚኣ ይልወጥ እዩ ዘሎ

ትባዕ

እያ 1:7 ት.፡ ኣዚኻ በርትዕ

ትብዓት

ግብ 4:31 ቃል ኣምላኽ ብት. ይዛረቡ ነበሩ

2ቈረ 5:6 ኵሉ ሳዕ ት. ኣሎና

ትተዓረቕ

1ቈረ 7:11 ከይተመርዓወት ትንበር፡ ወይ ምስ ሰብኣያ ት.

ትነግሩ

1ቈረ 11:26 ክሳዕ ጐይታ ዚመጽእ፡ ሞቱ ት.

ትናኸሱ

ገላ 5:15 ንሓድሕድኩም ት. እንተ ዄንኩም

ትንሳኤ

ማቴ 22:23 እቶም ት. የልቦን ዚብሉ ሰዱቃውያን

ማቴ 22:30ት. ኣይምርዓዉ ኣየመርዕዉ

ዮሃ 5:29 ናብ ት. ህይወት ኪወጹ እዮም

ዮሃ 11:24 በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብት. ኸም ዚትንስእ

ዮሃ 11:25 ት.ን ህይወትን ኣነ እየ

ግብ 24:15 ንጻድቃንን ንሓጥኣንን ት. ኪኸውን

1ቈረ 15:13 ት. እንተ ዘየልቦ፡ ክርስቶስ ኣይተንስአን

ትንቢታዊ

2ጴጥ 1:19 ኣጸቢቑ እተረጋገጸ ት. ቓል ኣሎና

ትንቢት

2ጴጥ 1:20 ካብ ብሕታዊ ትርጉም ዚመጽእ ት. ከም ዘየልቦ

2ጴጥ 1:21 ት. ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን

ትንፋስ

መዝ 150:6 ት. ዘለዎ ዅሉ፡ ንያህ ይወድሶ

ትእምርቲ

ማቴ 24:30 ት. ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ኪርአ

ሉቃ 21:25 ኣብ ጸሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ት. ኪኸውን

2ተሰ 2:9 ብናይ ሓሶት ት.ታትን ተኣምራትን

ትእዛዛት

ማቴ 22:40 ሕግን ነብያትን ኣብዘን ክልተ ት. ተመስሪቱ

ትእዛዝ

ማር 12:28 ኣየነይቲ ት. እያ ኻብ ኵለን ቀዳመይቲ፧

ማር 12:31 ካብዚኣተን እትዓቢ ኻልእ ት. የላን

ዮሃ 13:34 ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ፡ ሓድሽ ት. እህበኩም ኣለኹ

ትኽስታ

ምሳ 23:21 ት. ጨርቀምቀም የብል

ትዕቢት

ምሳ 8:13 ት.ን ትምክሕትን እጸልእ

ትዕግስቲ

ምሳ 25:15 ኣዛዚ ብት. ይስነፍ

2ጴጥ 3:15ት. ጐይታና ኸም ድሕነት ቍጸርዎ

ትዝክረኒ

እዮ 14:13 ውሱን ግዜ እንተ ትውስነለይ እሞ እንተ ት.!

ትድቅስ

ምሳ 6:10 ቍሩብ ት.፡ ቍሩብ ትኽስ ትብል

ትጉሃት

ምሳ 10:4 ት. ኣእዳው የሀብትማ

ትጉህ

ምሳ 21:5 ውጥናት ት. ናብ ኣሳልጦ ይመርሕ

ትግሁ

ሮሜ 12:11 ት.፡ ኣይትተሃከዩ

ትግሃት

ምሳ 12:27 ት. ንሰብ ክቡር መዝገቡ እዩ

እብ 6:11 እዚ ት. እዚ ኸተርእዩ ንደሊ

ትጐይዩ

ገላ 5:7 ጽቡቕ ት. ኔርኩም። መን ደኣ ዓጊቱኩም፧

ትጸልኣኒ

ዮሃ 7:7 ግብርታታ እከይ ምዃኑ ስለ ዝምስክር፡ ዓለም ት.

ትጽሊ

ግብ 12:5 ጴጥሮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ፣ እታ ጉባኤ ት.

ትጽቢት

እዮ 23:12 ካብቲ ት. ዝግበረለይ ንላዕሊ ዓቚረዮ

ምሳ 13:12 እተናውሐ ት.፡ ልቢ የሕምም

ሉቃ 21:26 ብፍርህን ብት. እቲ ኣብ ዓለም ዚመጽእን

ትፈትወኒ

ዮሃ 21:17 ስምኦን ት. ዲኻ፧

ትፋረዱ

1ቈረ 6:7 ንሓድሕድኩም ት. ምህላውኩምሲ

ነሀብትም

2ቈረ 6:10 ከም ድኻታት፡ ግናኸ ንብዙሓት ነ.

ነርኢ

2ቈረ 4:2 ብዚማርኽ መገዲ ርእስና ነ. ኣለና

2ቈረ 6:4 ብዅሉ ርእስና ነ. ኣለና

ነቡካድነጻር

ዳን 2:1 ነ. ከኣ ሓለመ

ነብሪ

ኢሳ 11:6 ነ. ምስ ማሕስእ በጥ ኪብል

ዳን 7:6ነ. ዚመስል ካልእ ኣራዊት

ነብዪ

ዘዳ 18:18 ከማኻ ዝኣመሰለ ነ. ከተንስኣሎም

ህዝ 2:5 ነ. ኣብ መንጎኦም ከም ዝነበረ ኪፈልጡ

ኣሞ 7:14 ነ. ወይ ወዲ ነ. ኣይነበርኩን

ነብያት

1ነገ 18:4 ኦብድያ 100 ነ. ወሲዱ፡ ሓብኦም

ኣሞ 3:7 ምስጢሩ ንገላዉኡ ነ. ከይገለጸ

ግብ 10:43 ኵሎም ነ. ይምስክሩሉ እዮም

ነብያት፡ ናይ ሓሶት

ማቴ 7:15 ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም፡ ና.

ማቴ 24:11 ና. ኪትንስኡን ንብዙሓት ኬስሕቱን

ማር 13:22 ና. ትእምርትታት ኪገብሩ እዮም

ነነዌ

ዮና 4:11ነ. ኽድንግጸላዶ ኣይግብኣንን፧

ነንጽህ

2ቈረ 7:1 ካብ ኵሉ እቲ ስጋን መንፈስን ዜርክስ ርእስና ነ.

ነእምን

2ቈረ 5:11 ንሰባት ነ. ኣለና

ነገስታት

ምሳ 22:29 ክኢላ ሰብ ኣብ ቅድሚ ነ. ይቐውም

ሉቃ 21:12 ኣብ ቅድሚ ነ.ን ሹማምንትን ክትቀርቡ

ግብ 4:26 ነ. ምድሪ ቘይሞም

ግብ 4:26 ንየሆዋን ንቕቡኡን ኪጻረሩስ፡ ነ. ቘይሞም

ራእ 18:3 ነ. ምስኣ መንዚሮም

ነገዳት

ዘፍ 49:28 እዚኣቶም 12 ነ. እስራኤል እዮም

ነጋዳይ

ማቴ 13:45 ሉላት ዚደሊ ተጓዓዚ ነ. ትመስል

ነጋዶ

ራእ 18:3 ነ. ምድሪ ሃብቲሞም

ነጸናንዓኩም

1ተሰ 2:11 ንምዕደኩምን ነ.ን ኔርና ኢና

ነፈራርሃዮም

ግብ 4:17 ንሓደ ሰብ እኳ ኸይዛረቡ ነ.

ነፊሊም

ዘፍ 6:4 ነ. ኣብ ምድሪ ነበሩ

ነፍሲ

ዘሁ 31:28 ካብ ሰብን ካብ ከብትን ሓንቲ ነ.

ህዝ 18:4 እታ እትሓጥእ ነ.፡ ንሳ ኽትመውት እያ

ማቴ 22:37 ንየሆዋ ኣምላኽካ ብምሉእ ነ.ኻ ኣፍቅሮ

ኑፋቐ

ግብ 28:22 እዛ ኑ. እዚኣ ኣብ ኵሉ ኸም ዚቃወምዋ

2ጴጥ 2:1 ዜጥፍእ ኑ. ሰላሕ ኣቢሎም ኬእትዉ

ናታን

2ሳሙ 12:7 ና. ከምዚ በሎ፦ እቲ ሰብኣይ ንስኻ ኢኻ

ናይ ሓቂ

ዮሃ 7:28 እቲ ዝለኣኸኒ ና. እዩ

1ጢሞ 6:19 ነታ ና. ህይወት ኣጽኒዖም ኺሕዝዋስ

ናይን

ሉቃ 7:11 ና. ናብ እትብሃል ከተማ ኸደ

ናይ ዘለኣለም ህይወት

ዳን 12:2 ገሊኦም ናብ ና. ኪበራበሩ እዮም

ሉቃ 18:30 ኣብቲ ዚመጽእ ስርዓት ከኣ ና.

ዮሃ 3:16 ና. ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ

ዮሃ 17:3 ምፍላጦም፡ ና. እዚኣ እያ

ግብ 13:48 ናብ ና. ዘንቀዱ

ሮሜ 6:23 ኣምላኽ ዚህበና ውህበት፡ ና. እዩ

1ጢሞ 6:12 ነታ ና. ኣጽኒዕካ ሓዛ

ናጻ

ማቴ 10:8ና. ተቐቢልኩም፡ ብና. ሃቡ

1ቈረ 9:18 ዓስበይ፡ ነቲ ብስራት ብና. ምስባኸይ

ራእ 22:17 ዝደለየ ማይ ህይወት ብና. ይውሰድ

ንልምን

2ቈረ 5:20 ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ ኢልና ን. ኣለና

ንሓድሕድና

ሮሜ 1:12 ን. ኽንተባባዕ ኢለ እየ

ንማርኽ

2ቈረ 10:5 ኵሉ ሓሳብ ን. ኣለና

ንምህናጽ

1ቈረ 14:26 ኵሉ ን. ይገበር

ንምንቕቓሕ

እብ 10:24 ንፍቕርን ንሰናይ ግብርን ን.

ንምካሕ

2ተሰ 1:4 ኣብ መንጎ ጉባኤታት ብኣኻትኩም ን.

ንምፍላይ

እብ 5:14 ነቶም ቅኑዕን ጌጋን ን. ልቦናኦም ዘሰልጠኑ

ንስሓ

ግብ 26:20ን. ዚበቅዕ ግብሪ እናገበሩ

ሮሜ 2:4 ኣምላኽ ናብ ን. ኺመርሓካ ይፍትን

2ቈረ 7:10 ጓሂ ኸም ፍቓድ ኣምላኽሲ ን. እዩ ዜፍሪ

ንስሕት

ያእ 3:2 ኵላትናስ ብዙሕ ሳዕ ን. ኢና

ንስሪ

ኢሳ 40:31 ከም ን. ብኣኽናፍ ይድይቡ

ንስዓብ

ሮሜ 14:19 ሰላም ዜስፍን ነገር ን.

ንስዕር

ሮሜ 8:37 በቲ ዘፍቀረና ን. ኢና

ንስጐጕ

2ቈረ 4:9 ን.፡ ግናኸ እተራሕራሕና ኣይኰንናን

ንቕሑ

ማቴ 26:41 ን.ን ብቐጻሊ ጸልዩን

ሉቃ 21:36 ኵሉ ሳዕ እናተማህለልኩም ን.

1ቈረ 16:13 ን.፡ ኣብ እምነት ጽንዑ

1ጴጥ 4:7 ንጸሎት ን.

ንብረቱ

ሉቃ 14:33 ኵሉ ን. ኸይቀበጸ

ንብረት

እብ 10:34 ንምዝማት ን.ኩም ብሓጐስ ተቐቢልኩምዎ

ንብዓት

2ነገ 20:5 ጸሎትካ ሰሚዐ፡ ን.ካ ርእየ እየ

መዝ 6:6 ንዓራተይ ብን. አጠስጥሶ ኣለኹ

መዝ 126:5 እቶም ብን. ዚዘርኡ፡ ብእልልታ

መክ 4:1 ን. እቶም ጭቁናት ረኣኹ፣ ዜጸናንዖም ኣይነበረን

ግብ 20:19 ብዅሉ ብን.ን ፈተናን ንጐይታ ተገዚአዮ

ግብ 20:31 ንነፍሲ ወከፍኩም ብን. ካብ ምምዓድ

እብ 5:7 ክርስቶስ ብን. ልማኖ ኣቕሪቡ

ራእ 21:4 ንብዘሎ ን. ካብ ኣዒንቶም ኪደርዝ

ንብጽሓዮም

ግብ 15:36 ኣሕዋት ከመይ ከም ዘለዉ ኽንርኢ፡ ን.

ንተሓጐስ

ሮሜ 5:3 ብጸበባ እውን ን.

 ንተባባዕ

እብ 10:25 ንሓድሕድና ን. እምበር

ንተኣማመን

2ተሰ 3:4 ብዛዕባኹም ብጐይታ ን. ኢና

ንኣምን

2ቈረ 4:13 ንሕና ን.፡ ስለዚ ኸኣ ንዛረብ

ንኣሽቱ

ዘካ 4:10 ንመዓልቲ ን. ጅመራ ዚንዕቕሲ መን እዩ፧

ንእስነተይ

መዝ 71:17 ካብ ን. ኣትሒዝካ ምሂርካኒ

ማር 10:20 እዚ ዅሉስ ካብ ን. ኣትሒዘ እሕልዎ ኣለኹ

ንእስነትካ

1ጢሞ 4:12 ሓደ እኳ ንን. ኣይንዓቃ

ንእሽቶ

መዝ 119:141 ኣነ ን.ን ንዑቕን እየ

ሉቃ 16:10ን. እሙን ዝዀነ፡ ብብዙሕ እውን

ንእዘዝን

ዘጸ 24:7 ንገብርን ን.

ንዋት

መክ 10:10 ን. ሓጺን እንተ ጐዲሙ

ንውርምና

ገላ 5:19 ርኽሰት፡ ን.

2ጴጥ 2:7ን. እቶም ጠሓስቲ ሕጊ ዚጕሂ ዝነበረ ሎጥ

ንዑ

ኢሳ 55:1 ኣቱም ጽሙኣት ኵላትኩም፡ ናብ ማይ ን.!

ንዑቕ

ዘሁ 21:5 ነዚ ን. እንጌራ ጸሊእናዮ ኢና

ኢሳ 53:3 ን.ን ብሰብ እተጐስየን

ንዒቖምዎ

ኤር 8:9 ንቓል የሆዋ ን.

ንዓ

ራእ 22:17 እቲ ዚሰምዕ እውን፡ ን.! ይበል

ንዓዪ

1ተሰ 2:9 ለይትን መዓልትን ን. ኔርና

ንያህ ወድስዎ

መዝ 146:1 ን.! ኵለንትናይ ይወድሶ

ራእ 19:1 ብዙሓት ህዝቢ፡ ን.! በሉ

ንያህ ይወድሶ

መዝ 150:6 ትንፋስ ዘለዎ ዅሉ፡ ን.

ንገብር

ዘጸ 19:8 ኵሉ እቲ የሆዋ ዝበሎ ን.

ንጉሰይ

መዝ 2:6 ኣብ ጽዮን፡ ን. ሸይመ ኣለኹ

ንጉስ

መሳ 21:25 በተን መዓልትታት፡ ኣብ እስራኤል ን. ኣይነበረን

ምሳ 21:1 ልቢ ን. ከም ወሓይዝ ማይ እዩ

ኢሳ 32:1 ን. ምእንቲ ጽድቂ ኺነግስ እዩ

ማቴ 21:5 ን.ኪ ይመጽእ ኣሎ

ማቴ 27:29 ሰላም፡ ኦ ን. ኣይሁድ

ዮሃ 19:15 ብዘይካ ቄሳርሲ ን. የብልናን

ንጉስ ሰሜን

ዳን 11:7 ኣንጻር ዕርዲ እቲ ን.

ዳን 11:40 ን. ምስ ሰረገላታት ኪመጽእ እዩ

ንጉስ ደቡብ

ዳን 11:11 ን. ከኣ ኪምረር

ዳን 11:40 ን. ምስኡ ኺዳፋእ እዩ

ንግስቲ

1ነገ 10:1 ን. ሳባ ናብ ሰሎሞን መጸት

ንግዜኡ

እብ 11:25 ን. ብሓጢኣት ባህ ካብ ዚብሎስ

ንግዱ

ማቴ 22:5 ሓደ ናብ ግራቱ፡ ሓደ ኸኣ ናብ ን. ኸዱ

ንጥቕምኹም

1ቈረ 7:35 ን. ኢለ እየ እምበር

ንጹሃት

ዮሃ 15:3 ሳላ እቲ ቃል፡ ድሮ ን. ኢኹም

ንጹህ

ግብ 20:26 ካብ ደም ኵሉ ን. ምዃነይ

ንጻወር

1ቈረ 4:12 እናሰጐጉና ብትዕግስቲ ን.

ንጽህና

1ዜና 29:17ን. ባህ ከም ዚብለካ

መዝ 25:21 ን.ን ቅንዕናን ይሓልዋኒ

መዝ 101:2 ኣብ ውሽጢ ቤተይ ብን. ልበይ ክመላለስ

ንጽህናይ

እዮ 27:5 ክሳዕ ሞተይ ን. ኣይሓድግን!

መዝ 26:11 ኣነስ ብን. እየ ዝመላለስ

ንፈስ

መክ 12:7 ን. ናብቲ ወሃቢኡ ዝዀነ ኣምላኽ ይምለስ

ንፉዕ

ማቴ 25:21 ን.፡ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ባርያ!

ንፋሳት

ራእ 7:1 ነቶም ኣርባዕተ ን. ምድሪ ኣጽኒዖም ሒዞምዎም

ንፋስ

መክ 11:4ን. ዚምልከት ኣይዘርእን

ማቴ 7:25 ን. ነፈሰ፣ ነታ ቤት ከኣ ደፍኣ

1ቈረ 9:26ን. ከም ዝወቅዕ ኣይኰንኩን

1ቈረ 14:9ን. ከም እትዛረቡ ኢኹም እትዀኑ

ኤፌ 4:14 ብዅሉ ን. ትምህርቲ እንድፋእ

ኖህ

ዘፍ 6:9 ኖ. ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ

ማቴ 24:37 ከምቲ ብዘመን ኖ. ዝዀነ፡ ወዲ ሰብ

አመስግነካ

ዮሃ 11:41 ኣቦ፡ ስለ ዝሰማዕካኒ አ.

አመስግኖ

1ቈረ 1:4 ኵሉ ሳዕ ብዛዕባኹም ንኣምላኸይ አ. እየ

1ጢሞ 1:12 ንክርስቶስ የሱስ አ. እየ

አማዕቍብ

መዝ 31:5 መንፈሰይ ኣብ ኢድካ አ. ኣለኹ

አጕስጦ

1ቈረ 9:27 ንሰብነተይ አ.ን አግዝኦን ኣለኹ

ኡሪምን ቱሚምን

ዘጸ 28:30 ነቲ ኡ. ኣብ ኣፍ ልቢ ኣንብሮ

ኢዛቤል

1ነገ 21:23ኢ. ኣኽላባት ኪበልዕዋ እዮም

ራእ 2:20ኢ. ስቕ ኢልካ ምርኣይካ

ኢደይ

ኢሳ 41:10 ብየማነይቲ ኢ. ክሕዘካ እየ

ኢዱ

ዘካ 14:13 ኢ. ኣንጻር ኢድ ብጻዩ ኽትልዓል

ኢድካ

መዝ 145:16 ኢ. ትኸፍት እሞ፡ ትምኒት ኵሉ ተዕግብ

ኣህዛብ

ዘፍ 22:18 ኵሎም ኣ. ብዘርእኻ በረኸት ኪረኽቡ

ማቴ 25:32 ኵሎም ኣ. ኣብ ቅድሚኡ ኺእከቡ

ሉቃ 21:24 ምዱብ ግዜያት ኣ. ክሳዕ ዚፍጸም

ኣለቅሑ

ሉቃ 6:35 ክትፍደዩ ኸይተጸበኹም ኣ.

ኣሉታዊ

ቲቶ 2:8 ብዛዕባና ዚብልዎ ኣ. ነገር ስኢኖም

ኣላገጹሉ

ሉቃ 22:63 እናወቕዑ ኣ.

ኣልኣዛር

ሉቃ 16:20 ኣ. ዝስሙ ለማኒ ነበረ

ዮሃ 11:11 ኣ. ዓርክና ደቂሱ ኣሎ

ዮሃ 11:43 ኣ.፡ ንዓ ውጻእ

ኣልኮላዊ መስተ

ምሳ 20:1 ወይኒ መላገጺ፡ ኣ. ኸኣ ሃዋኺ እዩ

ኣልፋ

ራእ 1:8 እቲ ኣ.ን ኦሜጋን

ኣሐጕሶ

ምሳ 27:11 ወደየ፡ ጥበበኛ ኹን፡ ንልበይ እውን ኣ.

ኣሕሉቕ

ዮሃ 12:42 ብዙሓት ካብ ኣ. እኳ ብእኡ ኣመኑ

ኣሕሊፉ ሃበ

1ጴጥ 2:23 ነቲ ብጽድቂ ዚፈርድ ደኣ ነገሩ ኣ.

ኣሕሊፉ ኺህበኒ

ማቴ 26:21 ሓደ ኻባኻትኩም ኣ. እዩ

ኣሕሊፎም

ሮሜ 16:4 ኣብ ክንዳይ ክሳዶም ኣ. እዮም

ኣሕወዮም

ሉቃ 9:11 ኪሓውዩ ዜድልዮም ኣ.

ኣሕዊ

ሉቃ 4:23 ሓኪም ንርእስኻ ኣ.

ኣሕዋተይ

ማቴ 25:40 ንሓደ ኻብዞም ኣ. ዝገበርኩምሉ፡ ንዓይ ከም

ኣሕዋቱ

ማቴ 13:55 ኣ. ያእቆብን ዮሴፍን ደይኰኑን፧

ኣሕዋት

ማቴ 23:8 ንስኻትኩምሲ ዅላትኩም ኣ. ኢኹም

1ጴጥ 2:17 ንዅሎም ኣ. ኣፍቅሩ

1ጴጥ 5:9 ኵሎም ኣ. ከም ዚበጽሖም ፈሊጥኩም

ኣሕውዩ

ሉቃ 10:9 ሕሙማት ኣ.፡ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ

ኣሕዘንዎ

መዝ 78:41 ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ኣ.

ኣሕፊሩኒ

እዝ 9:6 ገጸይ ናባኻ ምልዓል ኣ. ኣሎ

እዝ 9:6 ኦ ኣምላኸይ፡ ገጸይ ናባኻ ምልዓል ኣ.

ኣመሃህራኡ

ማቴ 7:28ኣ. ተገረሙ

ኣመሓደርቲ

1ቈረ 4:2 ኣ. እሙናት ኪዀኑ ትጽቢት ይግበረሎም

ኣመስገነ

ግብ 28:15 ጳውሎስ ምስ ረኣዮም፡ ንኣምላኽ ኣ.

ኣመስገንቲ

ቈሎ 3:15 ኣ. ኹኑ

ኣመስግንዎ

ኤፌ 5:20 ንኣምላኽና ስለ ዅሉ ነገር ኣ.

ኣመናዝር

ሉቃ 15:30 ንገንዘብካ ምስ ኣ. በሊዑ ዝወድአ

ኣመንዝራ

ምሳ 7:10 ከም ኣ. እተኸድነት

1ቈረ 5:9 ምስ ኣ.ታት ደጊም ከይትጽምበሩ ጽሒፈልኩም

1ቈረ 6:9 ኣ.ታት ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ

1ቈረ 6:16 ምስ ኣ. ዝለገበ፡ ምስኣ ሓደ ሰብነት ምዃኑ

ራእ 17:1 ኣብ ብዙሕ ማያት እትቕመጥ ኣ.

ራእ 17:16 ነታ ኣ. ኺጸልእዋን ኬጥፍእዋን

ኣመኽንዮም

ይሁ 4 ብጸጋ ኣምላኽና ኣ. ንውርምና ዚገብሩ

ኣሚኑ

ሮሜ 4:21 ኺፍጽሞ ኸም ዚኽእል፡ ኣጸቢቑ ኣ.

ኣማቕሉ

ሮሜ 12:13 ከከም ዜድልዮም ኣ.

ኣማኸርቲ

ምሳ 15:22 ብብዙሓት ኣ. ዕማም ይዕመም

ኣሜን

ዘዳ 27:15 ኵሉ ህዝቢ፡ ኣ.! ኢሉ ይመልስ

1ቈረ 14:16 ከመይ ገይሩ ንምስጋናኻ ኣ. ኪብል

2ቈረ 1:20 ብእኡ ንኣምላኽ ኣ. ይብሃል

ኣምለኽቲ ጣኦት

1ቈረ 6:9 ኣ. ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኪወርሱን

ኣምላኸይ

ማቴ 27:46 ኣ.፡ ስለምንታይ ሓዲግካኒ፧

ዮሃ 20:17 ናብ ኣ.ን ኣምላኽኩምን እዓርግ ኣለኹ

ኣምላኽ

ዘዳ 10:17 የሆዋ ኣምላኽኩምሲ ኣ. ኣማልኽቲ

ዮሃ 1:18ኣ. ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን

ዮሃ 17:3 በይንኻ ናይ ሓቂ ኣ. ንዝዀንካ

1ቈረ 8:4 ብዘይካ ሓደ ኸኣ ካልእ ኣ. የልቦን

2ቈረ 4:4 ኣ. እዚ ስርዓት እዚ ኣዕዊርዎ

ኤፌ 4:6 ሓደ ኣ.ን ኣቦ ዅሉን

1ዮሃ 4:8 ኣ. ፍቕሪ እዩ

ኣምልኮ

ማቴ 4:10 ንየሆዋ ኣምላኽካ ኣ.

ኣምልኾ ጣኦት

1ቈረ 10:14 ካብ ኣ. ህደሙ

ኣምሪሩ

ማቴ 26:75 ናብ ወጻኢ ኸይዱ፡ ኣ. በኸየ

ኣምበላይ

ራእ 6:2 ኣ. ፈረስ፣ እቲ እተወጥሖ

ራእ 19:11 እንሆ ድማ፡ ኣ. ፈረስ

ኣምባሳደራት

2ቈረ 5:20 ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኣ. ኢና

ኣረድኡኒ

እዮ 6:24 ጌጋይ ኣ.

ኣረድኣኒ

መዝ 119:27 ትርጉም ትእዛዛትካ ኣ.

ኣረድእዎም

ነህ 8:8 ነቲ ዚንበብ ዝነበረ ኣ.

ኣረድኦም

ግብ 9:22 የሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ኣ.

ኣሪገ

መዝ 37:25 ጐበዝ ነይረ፣ ሕጂ ድማ ኣ. ኣለኹ

ኣራራት

ዘፍ 8:4 እታ መርከብ ኣብ ኣ. ዓረፈት

ኣራዊት

ዘሌ 26:6 ሕሱማት ኣ. ካብታ ምድሪ ኸጽንት እየ

ህዝ 34:25 ካብታ ምድሪ ሕሱማት ኣ. ከጥፍእ እየ

ዳን 7:3 ካብቲ ባሕሪ ኣርባዕተ ዓበይቲ ኣ. ወጹ

ሆሴ 2:18 ምስ ኣ. መሮር ኪዳን ክኣትወሎም

ኣርሕቕዎ

1ቈረ 5:13 ነቲ እኩይ ካባኻትኩም ኣ.

ኣርማጌዶን

ራእ 16:16 ብእብራይስጢ ኣ. ዚብሃል

 ኣርኣያ

ዮሃ 13:15 ኣ. ሂበኩም ኣለኹ

1ጢሞ 4:12 ነቶም እሙናት ኣ. ኹኖም

ያእ 5:10 ነቶም ነብያት ከም ኣ. ርኣይዎም

1ጴጥ 2:21 ክርስቶስ ኣ. እናሓደገልኩም

1ጴጥ 5:3 ነቲ መጓሰ ኣ. እናዀንኩምዎ

ኣርዑተይ

ማቴ 11:30 ኣ. ምሹእ፡ ጾረይ ፈኲስ እዩ

ኣርዑት

1ነገ 12:14 ኣቦይ ኣ. ኣኽቢዱልኩም፣ ኣነ ኸኣ ክውስኸሉ

ኣርዮስፋጎስ

ግብ 17:22 ጳውሎስ ኣብ ኣ. ደው ኢሉ

ኣርጤምስ

ግብ 19:34 ኣ. ዓባይ እያ፡ እናበሉ ጨደሩ

ኣሰልጥኖ

ምሳ 22:6 ንቘልዓ በታ ኪኸደላ ዚግብኦ መገዲ ኣ.

ኣሲሩ

ዘፍ 22:9 ንወዱ ይስሃቅ ኣ.

ኣስሒታትካ

ማቴ 5:29 ዓይንኻ እንተ ኣ.፡ ጐጥጒጥካ ደርብያ

ኣስማተኛ

ግብ 13:6 ኣ. ዝዀነ ባርየሱስ

ኣስተውዓሊ

ማቴ 24:45 እቲ እሙንን ኣ.ን ባርያ መን ኰን እዩ፧

ኣስተውዓልቲ

ሉቃ 10:21 ካብ ኣ. ስለ ዝሓባእካዮ

ኣስትዩ

1ቈረ 3:6 ኣነ ተኺለ፡ ኣጵሎስ ኣ.

ኣስኣሰሩ

1ጴጥ 2:21 ኣ. ኽትስዕቡ ኣርኣያ

ኣስኣሰር

እብ 13:7 ኣ. እምነቶም ስዓቡ

ኣስያፎም

ኢሳ 2:4 ኣ. ቀጥቂጦም ማሕረሻታት ኪገብሩ

ኣስጊላ