ሉቃስ 10:25-37

  • ናይ ዘለኣለም ህይወት ብኸመይ ከም ዚውረስ

  • ሕያዋይ ሳምራዊ

የሱስ ገና ኣብ ጥቓ የሩሳሌም ከሎ፡ ገለ ኣይሁድ ናብኡ ቐረቡ። ገሊኣቶም ካብኡ ኺምሃሩ፡ ገሊኣቶም ከኣ ኪፍትንዎ እዮም ደልዮም ነይሮም። ሓደ ኻባታቶም፡ ፈላጥ ሕጊ እዩ ነይሩ፣ ንሱ ድማ፡ “መምህር፡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኽወርስ እንታይ ክገብር ኣሎኒ፧” ኢሉ ሓተቶ።—ሉቃስ 10:25

የሱስ፡ እቲ ሰብኣይ ኪፈልጥ ደልዩ ኸም ዘይሓተቶ ፈለጠ። የግዳስ፡ ንየሱስ፡ ንኣይሁድ ብዜጕሂ መገዲ ኸም ዚምልስ ኪገብሮ ኢሉ ኪኸውን ይኽእል እዩ። የሱስ፡ እቲ ሰብኣይ ድሮ ናቱ ኣረኣእያ ሒዙ ዝመጸ ምንባሩ ይፈልጥ ነበረ። ስለዚ፡ እቲ ሰብኣይ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ብዜቃልዕ መገዲ ብጥበብ መለሰሉ።

የሱስ፡ “ኣብ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ፧ ከመይከ ተንብብ፧” ኢሉ ሓተቶ። እቲ ሰብኣይ፡ ሕጊ ኣምላኽ ስለ ዘጽንዐ፡ ምላሹ ኣብኡ እተመርኰሰ ነበረ። ካብ ዘዳግም 6:5ን ዘሌዋውያን 19:18ን ጠቒሱ ኸኣ፡ “‘ንየሆዋ ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብምሉእ ሓይልኻን ብምሉእ ኣእምሮኻን ኣፍቅሮ፡’ ድማ፡ ‘ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮ’” ኢሉ መለሰ። (ሉቃስ 10:26, 27) እሞኸ እቲ መልሲ ቕኑዕ ድዩ ነይሩ፧

የሱስ ነቲ ሰብኣይ፡ “ቅኑዕ መሊስካ፣ ከምኡ ግበር እሞ፡ ህይወት ክትረክብ ኢኻ” በሎ። እቲ ዝርርብ ግና በዚ ኣብቂዑዶ፧ እቲ ሰብኣይ ከምዚ ዓይነት መልሲ ኣይኰነን ደልዩ። የግዳስ፡ “ርእሱ ኼጽድቕ ደልዩ፡” ማለት ኣረኣእያኡ ቕኑዕ ምዃኑን ንኻልኦት ዘለዎ ኣተሓሕዛ ግቡእ ምዃኑን ኬረጋግጽ ደልዩ እዩ መጺኡ። ስለዚ፡ “ብጻየይከ መን ኰን እዩ፧” ኢሉ ሓተቶ። (ሉቃስ 10:28, 29) እዛ ቐላል እትመስል ሕቶ፡ ዓሚቝ ትርጉም እዩ ነይርዋ። ብኸመይ፧

ኣይሁድ፡ እታ “ብጻይ” እትብል ቃል፡ ስርዓታት ኣይሁድ ንዚሕልዉ ጥራይ ከም እተመልክት እዮም ዚኣምኑ ነይሮም፣ ዘሌዋውያን 19:18 ኸኣ ነዚ እትድግፍ እያ እትመስል። አረ፡ ኣይሁዳዊ ምስ ዘይኣይሁዳዊ ኺሕወስሲ “ዘይተፈቕደ” ጌርካ እውን ይርአ ነይሩ እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 10:28) ስለዚ፡ እቲ ፈላጥ ሕጊ፡ ምናልባት እውን ገለ ደቀ መዛሙርቲ የሱስ፡ ንብጾቶም ኣይሁድ ጥራይ ጽቡቕ እንተ ገይሮም ጻድቃን ከም ዝዀኑ ይኣምኑ ነበሩ። ኣይሁዳዊ ንዘይኰነ ግና “ብጻዮም” ስለ ዘይኰነ፡ ብሕማቕ ኣተሓሕዛ ኺሕዝዎ ይኽእሉ ነበሩ።

የሱስ ነቲ ሰብኣይን ንኻልኦት ኣይሁድን ከየቐየመ ኸመይ ገይሩ ኣረኣእያኦም ኬዐርዮ ይኽእል፧ እዚ ዚስዕብ ዛንታ ብምንጋር እዩ ኸምኡ ገይሩ፦ “ሓደ ሰብኣይ ካብ የሩሳሌም ናብ ያሪኮ ኺወርድ ከሎ፡ ኣብ ኢድ ከተርቲ ወደቐ፣ ንሳቶም ከኣ ገፈፍዎን ከትከትዎን፡ ኣይምዉት ኣይስሩር ገይሮም ከኣ ገዲፎምዎ ኸዱ። ብኣጋጣሚ፡ ሓደ ኻህን በታ መገዲ እቲኣ ወረደ፣ ምስ ረኣዮ ግና፡ ብመንጽሩ ሓለፈ። ከምኡ ድማ፡ ሓደ ሌዋዊ ናብታ ቦታ እቲኣ ምስ መጸን ምስ ረኣዮን፡ ብመንጽሩ ሓለፈ። ሓደ ሳምራዊ ሓላፍ መገዲ ግና ናብኡ መጸ፣ ምስ ረኣዮ ኸኣ ደንገጸሉ።”—ሉቃስ 10:30-33

እቲ እዚ ዛንታ እዚ እተዘንተወሉ ሰብኣይ፡ ብዙሓት ካህናትን እቶም ኣብ ቤተ መቕደስ ዚሕግዙ ሌዋውያንን ኣብ ያሪኮ ይነብሩ ምንባሮም ብርግጽ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ንሳቶም ድማ ካብታ ቤተ መቕደስ ኪምለሱ ኸለዉ፡ 23 ኪሎ ሜተር ዝርሕቀቱ ቝልቍለት ኪጐዓዙ ነበሮም። እቲ መገዲ እቲ፡ ከተርቲ ዜድብዩሉ ብምንባሩ ሓደገኛ እዩ ነይሩ። ካህናት ኰኑ ሌዋውያን፡ እተሸገረ ኣይሁዳዊ እንተ ዜጓንፎም፡ ኪረድእዎዶ ኣይምተገብአን፧ ኣብቲ ዛንታ እቲ ግና፡ ከምኡ ኸም ዘይገበሩ እዩ ተገሊጹ። የግዳስ፡ ሓደ ሳምራዊ እዩ ኺረድእ ፍቓደኛ ዀይኑ፣ ንሱ ድማ ካብቶም ብኣይሁድ ዚንዓቑ ህዝቢ እዩ ነይሩ።—ዮሃንስ 8:48

እቲ ሳምራዊ ነቲ እተጐድአ ኣይሁዳዊ ብኸመይ እዩ ረዲእዎ፧ የሱስ ቀጺሉ ኸምዚ በለ፦ “ናብኡ ቐሪቡ ኸኣ ዘይትን ወይንን ኣፍሲሱ፡ ኣቝሳሉ ዘነነሉ። ኣብ እንስሳኡ ኣወጢሑ እውን፡ ናብ መሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ፡ ተኸናኸኖ። ንጽብሒቱ ድማ፡ ክልተ ዲናር ኣውጺኡ፡ ነቲ ሓላው መሕደር ኣጋይሽ ሃቦ እሞ፡ ‘ተኸናኸኖ፣ ዝያዳ እዚ እተውጽኦ ዘበለ እውን፡ ምስ ተመለስኩ ክኸፍለካ እየ’ በሎ።”—ሉቃስ 10:34, 35

እቲ ኽኢላ መምህር ዝዀነ የሱስ ነቲ ዛንታ ድሕሪ ምዝንታዉ፡ ነቲ ሰብኣይ፡ “ነቲ ኣብ ኢድ ከተርቲ ዝወደቐስ፡ ካብዞም  ሰለስተ፡ ብጻይ ዝዀኖ ኣየናዮም ይመስለካ፧” ኢሉ ኸም ዚሓሰብ ዚገብሮ ሕቶ ሓተቶ። እቲ ሰብኣይ ምናልባት “እቲ ሳምራዊ” ኢሉ ምምላስ ባህ ስለ ዘይበሎ እዩ ዚኸውን፡ “እቲ ምሕረት ዝገበረሉ” ኢሉ መለሰ። ሽዑ፡ የሱስ፡ “ንስኻ እውን ኪድ እሞ፡ ከምኡ ግበር” ኢሉ ኻብቲ ዛንታ ዚርከብ ትምህርቲ ንጹር ገበረሉ።—ሉቃስ 10:36, 37

ከመይ ዝበለ ውጽኢታዊ ኣመሃህራ ዀን እዩ! የሱስ ነቲ ሰብኣይ፡ ኣይሁድ ዘይኰኑ እውን ብጾቱ ኸም ዝዀኑ ብቐጥታ እንተ ዚነግሮ ነይሩ፡ እቲ ሰብኣይን እቶም ዚሰምዑ ዝነበሩ ኻልኦት ኣይሁድን ነዚ ምተቐበልዎዶ፧ ምናልባት ኣይምተቐበልዎን። እቶም ሰማዕቲ ብቐሊሉ ኺርድእዎ ዚኽእሉ ዛንታ ብምዝንታው ግና፡ ነታ “ብጻየይከ መን ኰን እዩ፧” እትብል ሕቶ እተዋህባ ምላሽ ርዱእ ከም ዚኸውን ገበረ። እቲ ናይ ሓቂ ብጻይ ዝዀነ፡ እቲ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ንዚርከብ ትእዛዝ ሓልዩ ዜፍቅርን ዚልውህን እዩ።