ማቴዎስ 16:13-27 ማርቆስ 8:22-38 ሉቃስ 9:18-26

  • የሱስ ንሓደ ዕዉር ኣሕወዮ

  • ንጴጥሮስ መፋትሕ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዚውሃቦ ተነግሮ

  • የሱስ ብዛዕባ ሞቱን ትንሳኤኡን ተነበየ

የሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቤት-ሳይዳ በጽሑ። ኣብኡ ኸኣ ዕዉር ኣምጽኡሉ እሞ፡ ተንክዩ ኼሕውዮ ለመንዎ።

የሱስ ነቲ ሰብኣይ ብኢዱ ሒዙ ኻብታ ቝሸት ኣውጽኦ። ኣብ ኣዒንቱ ጡፍ ኢሉ ኸኣ፡ “ገለዶ ትርኢ ኣለኻ፧” ኢሉ ሓተቶ። እቲ ሰብኣይ ድማ፡ “ሰባት እርኢ ኣለኹ፣ ምኽንያቱ፡ ኣእዋም ዚመስሉ እርኢ ኣለኹ፡ ግናኸ ይኸዱ ኣለዉ” ኢሉ መለሰ። (ማርቆስ 8:23, 24) የሱስ ከኣ ኣእዳዉ ኣብ ኣዒንቲ እቲ ሰብኣይ ኣንቢሩ ኣሕወዮ። ድሕሪኡ፡ ነቲ ብንጹር ኪርኢ ዝኸኣለ ሰብኣይ ናብ ቍሸት ከይኣቱ መምርሒ ድሕሪ ምሃብ ናብ ቤቱ ሰደዶ።

ቀጺሉ፡ የሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ሰሜን ገጾም ናብ ዞባ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ተጓዕዙ። እቲ ጕዕዞ ኣስታት 40 ኪሎ ሜተር ዝንውሓቱ ዓቐበት እዩ ነይሩ። እታ ቝሸት ከኣ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 350 ሜተር ብራኸ ዝነበራ ዀይና፡ ብሰሜናዊ ምብራቓ ብውርጪ እተሸፈነ ኸረን ሄርሞን ይርከብ ነበረ። እቲ ጕዕዞ ምናልባት ገለ መዓልትታት ይወስድ ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብቲ መገዲ ኸኣ፡ የሱስ ኺጽሊ ንበይኑ ተፈልየ። ኪመውት ትሽዓተ ወይ ዓሰርተ ወርሒ ኣቢሉ ተሪፍዎ ነበረ፣ ብዛዕባ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ይሻቐል ነበረ። ኣቐድም ኣቢሎም ብዙሓት ካብ ምስዓቡ ንድሕሪት ተመሊሶም እዮም፡ ገሊኦም ከኣ ተደናጊሮም ወይ ጕህዮም ነይሮም ኪዀኑ ኣለዎም። እቶም ህዝቢ ኼንግስዎ ምስ ደለዩ ስለምንታይ ከም ዝኣበዮም፡ ወይ መን ምዃኑ ንምርግጋጽ ዘየተሓታትት ትእምርቲ ስለምንታይ ከም ዘይሃበ ይሓስቡ ነይሮም ይዀኑ።

የሱስ ኪጽሊ ኸሎ፡ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ምስ መጹ፡ “ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኣለዉ፧” ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ፡ “ገሊኣቶም ዮሃንስ መጥምቕ፡ ካልኦት ኤልያስ፡ ካልኦት ከኣ ኤርምያስ ወይ ሓደ ኻብ ነብያት ይብሉ” ኢሎም መለሱሉ። እወ፡ እቶም ህዝቢ ሓደ ኻብቶም ነብያት ካብ ምዉታት ተንሲኡ ኸም የሱስ ኰይኑ ዝመጸ ይመስሎም ነበረ። የሱስ ድማ፡ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓሳቦም ኪገልጹ ኢሉ፡ “ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ፧” በሎም። ጴጥሮስ ከኣ ብኡብኡ፡ “ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ።—ማቴዎስ 16:13-16

የሱስ ድማ ንጴጥሮስ፡ እዚ ነገር እዚ ኻብ ኣምላኽ ስለ እተገልጸሉ ሕጉስ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃሱ፡ “እብለካ ኣለኹ፦ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፣ ንጉባኤይ ከኣ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ኽሃንጻ እየ፣ ኣፍ ደገታት መቓብር እውን ኣይኪሕይልዋን እዮም” በሎ። ኣብዚ የሱስ ንሱ ባዕሉ ጉባኤ ኸም ዚሃንጽ፡ ኣባላታ ኣብ ምድሪ እሙናት እንተ ዀይኖም ከኣ መቓብር እውን እንተ ዀነ ኸም ዘይሕዞም እዩ ዚገልጽ ነይሩ። ንጴጥሮስ ከኣ፡ “መፋትሕ መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ” ኢሉ ቓል ኣተወሉ።—ማቴዎስ 16:18, 19

የሱስ ከምዚ ኺብል ከሎ፡ ንጴጥሮስ ካብቶም ሃዋርያት ዝበለጸ ቦታ ኣይሃቦን፡ ወይ መሰረት እታ ጉባኤ ኣይገበሮን። እታ ጉባኤኡ እትህነጸሉ ኸውሒ፡ የሱስ ባዕሉ እዩ። (1 ቈረንቶስ 3:11፣ ኤፌሶን 2:20) ንጴጥሮስ ግና ሰለስተ መፍትሕ እዩ ተዋሂብዎ። ንሱ ድማ ጸኒሑ ንጕጅለታት ሰባት ብምሳልያዊ ኣዘራርባ ናብ መንግስተ ሰማያት ናይ ምእታው ኣጋጣሚ ኸፊቱሎም እዩ።

 ጴጥሮስ ነታ ናይ መጀመርታ መፍትሕ ብጰንጠቈስጠ 33 ድ.ክ.፡ ነቶም እተነስሑ ኣይሁድን ጵሮሴሊታትን ምእንቲ ኺድሕኑ እንታይ ኺገብሩ ኸም ዘለዎም ኪሕብሮም ከሎ ተጠቕመላ። ነታ ኻልኣይቲ ኸኣ፡ ንዚኣምኑ ሳምራውያን ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ምእታው ኣጋጣሚ ኪኸፍተሎም ከሎ ተጠቕመላ። ነታ ሳልሰይቲ መፍትሕ ድማ፡ ብ36 ድ.ክ. ንዘይተገዝሩ ኣህዛብ፡ ማለት ንቆርኔሌዎስን ንኻልኦትን ነቲ ኣጋጣሚ እቲ ንምኽፋት ተጠቕመላ።—ግብሪ ሃዋርያት 2:37, 38፣ 8:14-17፣ 10:44-48

ናብቲ የሱስ ምስ ሃዋርያቱ ዚገብሮ ዝነበረ ምይይጥ እንተ ተመሊስና፡ ሃዋርያቱ ብዛዕባ እቲ ኣብ የሩሳሌም ዜጋጥሞ መከራን ሞትን ምስ ጠቐሰ ተረበሹ። ጴጥሮስ ድማ፡ የሱስ ናብ ሰማያዊ ህይወት ከም ዚትንስእ ስለ ዘይተረድአ፡ ንየሱስ ንበይኑ ገይሩ፡ “ጐይታይ፡ ንርእስኻ እባ ሕለየላ፣ እዝስ ኣይብጻሕካ” ኢሉ ኺገንሖ ጀመረ። የሱስ ግና ንጴጥሮስ ዝባኑ እናሃቦ፡ “ናብ ድሕረይ ኪድ፡ ሰይጣን! ናይ ሰብ እምበር፡ ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ፡ ንዓይ መዐንቀፊ ኢኻ” በሎ።—ማቴዎስ 16:22, 23

ሽዑ፡ የሱስ ነቶም ሃዋርያት ጥራይ ዘይኰነስ ንኻልኦት እውን ብሓባር ጸዊዑ፡ ሰዓቢኡ ምዃን ቀሊል ከም ዘይኰነ ኸምዚ ኢሉ ገለጸሎም፦ “ኪስዕበኒ ዚደሊ ዘበለ፡ ርእሱ ቐቢጹ፡ ጕንዲ ስቅያቱ ኣልዒሉ፡ ብቐጻሊ ይስዓበኒ። ንህይወቱ ኼድሕና ዚደሊ ዘበለስ፡ ኬጥፍኣ እዩ፣ ንህይወቱ ምእንታይን ምእንቲ እቲ ብስራትን ዜጥፍኣ ዘበለ ግና፡ ኪረኽባ እዩ።”—ማርቆስ 8:34, 35

እወ፡ ሰዓብቲ የሱስ ሞገሱ ኺረኽቡ ብቑዓት ንምዃን፡ ተባዓትን ጥቕሚ ርእሶም ዚስውኡን ኪዀኑ ይግባእ። የሱስ ቀጺሉ፡ “ኣብዚ ዘማውን ሓጥእን ወለዶ እዚ ብኣይን ብቓለይን ዚሓፍር ዘበለስ፡ ወዲ ሰብ ድማ ብኽብሪ ኣቦኡ ምስ ቅዱሳት መላእኽቱ ምስ መጸ፡ ብእኡ ኺሓፍር እዩ” በለ። (ማርቆስ 8:38) እወ፡ የሱስ በዚ ኸምዚ ምስ መጸ፡ “ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ኺፈድዮ እዩ።”—ማቴዎስ 16:27