ሉቃስ 18:1-14

  • ምሳሌ እታ ላሕ እተብል መበለት

  • እቲ ፈሪሳውን እቲ ኣካብ ቀረጽን

የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ፡ ብቐጻሊ ምጽላይ ኣድላዪ ምዃኑ እተርኢ ምሳሌ ነጊርዎም ነይሩ እዩ። (ሉቃስ 11:5-13) ኣብ ሰማርያ ወይ ኣብ ገሊላ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከኣ፡ ሓደ ሰብ ከይተሓለለ ኺጽሊ ኸም ዚግባእ ኣጕልሓሎም። ነዚ መልእኽቲ እዚ ድማ፡ በዛ እትስዕብ ምሳሌ ገይሩ እዩ ኣጕሊሑሎም፦

“ኣብ ሓንቲ ኸተማ፡ ንኣምላኽ ዘይፈርህ፡ ንሰብ ድማ ዘይሓፍር ሓደ ፈራዲ ነበረ። ኣብታ ኸተማ እቲኣ ኸኣ፡ ሓንቲ መበለት ነበረት፣ ናብኡ እናተመላለሰት ድማ፡ ‘ምስ መባእስተይ ፍትሒ ኣውጽኣለይ’ ትብሎ ነበረት። ንእተወሰነ ግዜ ኣበያ፣ ድሕሪኡ ግና ብልቡ፡ ‘ንኣምላኽ እኳ እንተ ዘይፈራህኩ፡ ንሰብ እውን እንተ ዘይሓፈርኩ፡ እዛ መበለት እዚኣ ላሕ ተብለኒ ኣላ እሞ፡ እናመጸት ብልማኖኣ ኸይተሰልክየንስ፡ ፍትሒ ደኣ ኸውጽኣላ’ በለ።”—ሉቃስ 18:2-5

ድሕርዚ፡ የሱስ ትርጉም እታ ምሳሌ ኸምዚ ኢሉ ገለጸ፦ “እዚ ፈራዲ እዚ ዓማጺ ኽነሱ፡ ዝበሎ ስምዑ። ኣምላኽ ግዳ ዚዕገሶም እኳ ኽነሱ፡ ነቶም መዓልትን ለይትን ናብኡ ዚጭርሑ ሕሩያቱ ፍትሒዶ ኣየውጽኣሎምን፧” (ሉቃስ 18:6, 7) እሞ ደኣ ብዛዕባ ኣቦኡ እንታይ እዩ ዚገልጽ ነይሩ፧

የሱስ ከምዚ ኺብል ከሎ፡ የሆዋ ኣምላኽ ከምቲ ዓማጺ ፈራዲ እዩ ማለቱ ኣይኰነን። ኣብ ክንዳኡስ፡ ሓደ ዓማጺ ፈራዲ ነቲ ብቐጻሊ ዚቐርበሉ ልማኖ ዚምልስ ካብ ኰነ፡ ኣምላኽ ብዘይ ጥርጥር ከምኡ ኸም ዚገብር እዩ መረጋገጺ ዚህብ ነይሩ። ኣምላኽ ጻድቕን ሕያዋይን እዩ፡ ህዝቡ ኸይተሓለሉ እንተ ጸልዮም ከኣ ይምልሰሎም እዩ። እቲ የሱስ ቀጺሉ፡ “እብለኩም ኣለኹ፡ [ኣምላኽ] ቀልጢፉ ፍትሒ ኼውጽኣሎም እዩ” ዝበሎ ቓላት ነዚ ዜጕልሕ እዩ።—ሉቃስ 18:8

ትሑታትን ድኻታትን ብዙሕ ግዜ ፍትሒ ኣይረኽቡን እዮም፣ ሓያላትን ሃብታማትን ግና ብዙሕ ሳዕ ሞገስ ይረኽቡ እዮም። ኣብ ኣምላኽ ግና ከምኡ ኣይኰነን። ግዜኡ ምስ ኣኸለ፡ ንእኩያት ኪቐጽዖም፡ ንገላዉኡ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኪህቦም እዩ።

ከምታ ነታ መበለት ዝነበረታ ዓይነት እምነት ዘላቶ መን እዩ፧ ኣምላኽ ‘ቀልጢፉ ፍትሒ ኸም ዜውጽእ’ ብሓቂ ዚኣምኑ ኽንደይ እዮም፧ የሱስ ከይተሓለልካ ብዛዕባ ምጽላይ እዩ ኺዛረብ ጸኒሑ። ቀጺሉ፡ ጸሎት ኣብ ዘለዎ ሓይሊ ብዛዕባ ምእማን፡ “ወዲ ሰብ ምስ መጸ ግና፡ ነዛ እምነት እዚኣ ደዀን ኣብ ምድሪ ኺረኽባ እዩ፧” በለ። (ሉቃስ 18:8) እዛ ሕቶ እዚኣ፡ ክርስቶስ ኣብ ዚመጸሉ እዋን ከምዚኣ ዝበለት እምነት ብብዝሒ ኸም ዘይትርከብ እትእምት እያ።

ካብ መንጎ እቶም ንየሱስ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባ እምነቶም ርግጸኛታት ዝነበሩ ሰባት ነይሮም እዮም። ንሳቶም ከኣ ጻድቃን ከም ዝዀኑ ብርእሶም ዚእመኑ፡ ንኻልኦት እውን ዚንዕቁ እዮም ነይሮም። ንዓታቶም ድማ እዛ ምሳሌ እዚኣ መሰለሎም፦

“ክልተ ሰብኡት፡ እቲ ሓደ ፈሪሳዊ፡ እቲ ኻልኣይ ከኣ ኣካብ ቀረጽ፡ ኪጽልዩ ናብ ቤተ መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ኸምዚ ኢሉ ጸለየ፦ ‘ኦ ኣምላኽ፡ ከም ካልኦት ሰባት፡ ከም ዘረፍቲ፡ ከም ዓመጽቲ፡ ከም ዘመውቲ፡ ወይ ከምዚ ኣካብ ቀረጽ እዚ እውን ስለ ዘይኰንኩ፡ አመስግነካ ኣለኹ። ኣብ ሰሙን ክልተ ሳዕ እጸውም፡ ካብ ኵሉ ዘጥርዮ ኸኣ ዕሽር እህብ እየ።’”—ሉቃስ 18:10-12

ፈሪሳውያን ነቲ ናይ ኣምሰሉ ጽድቆም ብግህዶ የርእዩ ነይሮም እዮም። ንኻልኦት ንምምሳጥ ኢሎም እዮም  ከምኡ ዚገብሩ ነይሮም። ሰኑይን ሓሙስን ባዕሎም ዘቘምዎ ልማድ ጾም ነይርዎም እዩ፣ እተን መዓልትታት እቲአን መዓልትታት ዕዳጋ ብምንባረን፡ ብብዙሓት ኪርኣዩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም። ካብ ዘይረብሕ ኣትክልቲ እውን ከይተረፈ ዕሽር ይህቡ ነይሮም እዮም። (ሉቃስ 11:42) ሒደት ኣዋርሕ ኣቐዲሞም፡ “እዚ [ብኣረኣእያ ፈሪሳውያን] ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ እዚ ግና፡ ርጉም እዩ” ብምባል ነቲ ተራ ህዝቢ ዘለዎም ንዕቀት ኣርእዮም ነይሮም እዮም።—ዮሃንስ 7:49

የሱስ ምሳሌኡ ኸምዚ ኢሉ ቐጸለ፦ “እቲ ኣካብ ቀረጽ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ፡ ‘ኦ ኣምላኽ፡ ንዓይ ንሓጥእ ራሕርሓለይ’ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ እምበር፡ ዓይኑ ናብ ሰማይ ኬልዕል እኳ ኣይደፈረን።” እወ፡ እቲ ኣካብ ቀረጽ ንጕድለቱ ብትሕትና ተኣሚኑ እዩ። የሱስ ኣብ መደምደምታ፡ “እብለኩም ኣለኹ፡ ርእሱ ዜልዕል ኵሉ ኺዋረድ፡ ርእሱ ዜትሕት ግና ኪልዕል እዩ እሞ፡ እዚ ሓለፋ እቲ ፈሪሳዊ ጸዲቑ ናብ ቤቱ ወረደ” በለ።—ሉቃስ 18:13, 14

በዚ ኸምዚ፡ የሱስ ኣድላይነት ትሕትና ኣጕልሐ። እዚ ኸኣ ንደቀ መዛሙርቱ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ ነይሩ፣ ከመይሲ፡ ንሳቶም ኣብቲ ርእሶም ዜጽድቑ ፈሪሳውያን ብዛዕባ ቦታን መዓርግን ዜተኵሩሉ ሕብረተሰብ እዮም ዓብዮም። ብተወሳኺ፡ ንዅሎም ሰዓብቲ የሱስ እውን ጠቓሚ ምኽሪ እዩ ነይሩ።