ማቴዎስ 22:15-40 ማርቆስ 12:13-34 ሉቃስ 20:20-40

  • ናይ ቄሳር ንቄሳር

  • ድሕሪ ትንሳኤ መውስቦ፧

  • እታ ዝዓበየት ትእዛዝ

ጸላእቲ የሱስ ተቘጢዖም እዮም ነይሮም። ኣቐድም ኣቢሉ ንእከዮም ዜቃልዕ ምሳሌታት ኣዘንትዩ ነይሩ እዩ። ስለዚ፡ እቶም ፈሪሳውያን ብዘረባኡ ኺጠልፍዎ ውዲት ኣለሙ። ናብቲ ሮማዊ ሹም ኣሕሊፎም ኪህብዎ ዜኽእሎም ዘረባ ኼዛርብዎ ደለዩ፣ ኣብ መጻወድያ ምእንቲ ኼእትውዎ ድማ ንገሊኦም ደቀ መዛሙርቶም ዓሲቦም ሰደዱ።—ሉቃስ 6:7

ንሳቶም ድማ፡ “መምህር፡ መገዲ ኣምላኽ ብሓቂ ትምህር እምበር፡ ከም ዘይተዳሉን ብቕንዕና ኸም እትዛረብን ከም እትምህርን ንፈልጥ ኢና፦ ንቄሳር ግብሪ ምሃብሲ ተፈቒዱልና ድዩ ወይስ ኣይፋልን፧” ኢሎም ሓተትዎ። (ሉቃስ 20:21, 22) የሱስ በቲ ሻሕጣኦም ኣይተዓሸወን፣ ከመይሲ፡ ግቡዛትን ተንኰለኛታትን ምዃኖም ኣይሰሓቶን። ‘ግብሪ ምሃብ ኣይግቡእን እዩ’ እንተ ዚብል ነይሩ፡ ኣንጻር ሮሜ ዜናዕብ መናዓቢ ተባሂሉ ምተኸስሰ ነይሩ። ‘እወ፡ ግብሪ ገብሩ’ እንተ ዚብል ነይሩ ኸኣ፡ እቶም ብግዝኣት ሮሜ ዘማረሩ ኣይሁድ ብጌጋ ምተረድእዎን ምተቓወምዎን ነይሮም። እሞ ደኣ እንታይ ኢሉ መለሰሎም፧

የሱስ፡ “ኣቱም ግቡዛት፡ ስለምንታይ ትፍትኑኒ ኣለኹም፧ ሰልዲ ግብሪ እስከ ኣርእዩኒ” በሎም። ዲናር ምስ ኣምጽኡሉ፡ “እዚ ምስልን ጽሕፈትን ናይ መን እዩ፧” ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም፡ “ናይ ቄሳር” ኢሎም መለሱሉ። ሽዑ የሱስ፡ “እምበኣር፡ ናይ ቄሳር ንቄሳር፡ ናይ ኣምላኽ እውን ንኣምላኽ ሃቡ” ብምባል ውሕሉል መምርሒ ሃቦም።—ማቴዎስ 22:18-21

እቶም ሰባት ብቓላት የሱስ ተገረሙ። በቲ ውሕሉል ምላሹ ኣፎም ስለ ዘትሓዞም ድማ፡ ሓዲጎምዎ ኸዱ። እታ መዓልቲ ግና ኣይተወድአትን፣ እቲ ብዘረባኡ ንምጥላፍ  ዚገብርዎ ፈተነ እውን በዚ ኣየብቅዐን። ፈሪሳውያን ከይሰለጦም ምስ ተረፈ፡ መራሕቲ ኻልኦት ጕጅለ ሃይማኖት ናብ የሱስ ቀረቡ።

እቶም ትንሳኤ የልቦን ዚብሉ ሰዱቃውያን ንትንሳኤን ንዋርሳን ዚምልከት ሕቶኦም ከምዚ ኢሎም ኣቕረቡ፦ “መምህር፡ ሙሴ፡ ‘ሰብኣይ ውሉዳት ዘይብሉ እንተ ሞይቱ፡ ሓዉ ነታ ሰበይቱ ይውረሳ እሞ፡ ንሓዉ ዘርኢ የተንስኣሉ’ ኢሉ እዩ። እምበኣር፡ ምሳና ሸውዓተ ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ቐዳማይ ምስ ተመርዓወ፡ ሞተ፣ ውሉድ ስለ ዘይነበሮ፡ ሰበይቱ ንሓዉ ሓደጋ። እቲ ኻልኣይን እቲ ሳልሳይን፡ ክሳዕ እቲ ሻውዓይ እውን ከምኡ ኣጋጠሞም። ድሕሪ ዅላቶም፡ እታ ሰበይቲ ሞተት። እሞ ደኣ፡ ንዅላቶም ሰበይቲ ዀይናቶም ነይራ እያ እሞ፡ ብትንሳኤ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ፧”—ማቴዎስ 22:24-28

የሱስ ካብቲ ሰዱቃውያን እውን ዚኣምኑሉ ጽሑፋት ሙሴ ጠቒሱ ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “ቅዱሳት ጽሑፋት ኰነ ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ደይኰነን እትጋገዩ ዘለኹም፧ ካብ ምዉታት ምስ ተንስኡስ፡ ኣብ ሰማያት ከም ዘለዉ መላእኽቲ ደኣ እዮም ዚዀኑ እምበር፡ ኣይምርዓዉ ኣየመርዕዉ። ብዛዕባ ምዉታት ከም ዚትንስኡ ግና፡ ኣብ መጽሓፍ ሙሴ፡ ኣምላኽ ኣብቲ ብዛዕባ እታ ኣሻዅ ቈጥቋጥ ዚገልጽ ዛንታ፡ ‘ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሃቅን ኣምላኽ ያእቆብን እየ’ ኸም ዝበሎዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም፧ ንሱ ኣምላኽ ህያዋን እዩ እምበር፡ ኣምላኽ ምዉታትሲ ኣይኰነን። ብዙሕ ተጋጊኹም።” (ማርቆስ 12:24-27፣ ዘጸኣት 3:1-6) እቶም ህዝቢ ኸኣ በቲ ምላሹ ተገረሙ።

የሱስ ንፈሪሳውያንን ንሰዱቃውያንን ኣፎም ኣትሓዞም፣ ስለዚ፡ እዞም ተጻረርቲ እዚኦም ሓቢሮም ኪፍትንዎ መጹ። ሓደ ጸሓፊ ኸኣ፡ “መምህር፡ ኣብ ሕጊ ኣየነይቲ ትእዛዝ እያ ዝዓበየት፧” ኢሉ ሓተቶ።—ማቴዎስ 22:36

የሱስ ድማ፡ “እታ ቐዳመይቲ እዚኣ እያ፦ ‘ኦ እስራኤል፡ ስማዕ፡ የሆዋ ኣምላኽና ሓደ የሆዋ እዩ፣ ንየሆዋ ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብምሉእ ኣእምሮኻን ብምሉእ ሓይልኻን ኣፍቅሮ።’ እታ ኻልአይቲ እዚኣ እያ፦ ‘ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮ።’ ካብዚኣተን እትዓቢ ኻልእ ትእዛዝ የላን” ኢሉ መለሰ።—ማርቆስ 12:29-31

እቲ ጸሓፊ ኸኣ ምላሽ የሱስ ምስ ሰምዐ፡ “መምህር፡ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛሪብካ፡ ‘ንሱ ሓደ እዩ፡ ብዘይካኡ ድማ ካልእ የልቦን’፣ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ኣእምሮኻን ብምሉእ ሓይልኻን ከተፍቅሮ፡ ንብጻይካ እውን ከም ነፍስኻ ኸተፍቅሮ፡ እዚ ኻብ ኵሉ እቲ ብምሉኡ ዚሓርር መስዋእትን መስዋእቲ ሕሩድን ይበልጽ” በሎ። የሱስ ድማ፡ እቲ ጸሓፊ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ርእዩ፡ “ንስኻስ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ርሑቕ ኣይኰንካን” በሎ።—ማርቆስ 12:32-34

የሱስ ንሰለስተ መዓልቲ (9ን 10ን 11ን ኒሳን) ኣብ ቤተ መቕደስ ኰይኑ መሃረ። ከምዚ ጸሓፊ ዝኣመሰሉ ገሊኦም ሰባት ባህ ኢሉዎም ሰምዕዎ። እቶም ‘ደጊሞም ኪሓትትዎ ዘይደፈሩ’ መራሕቲ ሃይማኖት ግና ብዘረባኡ ኣይተሓጐሱን።