ማቴዎስ 27:31, 32 ማርቆስ 15:20, 21 ሉቃስ 23:24-31 ዮሃንስ 19:6-17

  • ጲላጦስ ንየሱስ ኪፈትሖ ፈተነ

  • የሱስ ኪመውት ተፈርዶ

የሱስ ኣደዳ ብዙሕ ግፍዕን ላግጽን እኳ እንተ ዀነ፡ ጲላጦስ ኪፈትሖ ዝገበሮ ጻዕሪ ንሊቃውንቲ ኻህናትን ንተሓባበርቶምን ሓሳቦም ኣየቐየሮምን። ንየሱስ ካብ ቅትለት ኬምልጥ ኣይደለይዎን። “ስቐሎ! ስቐሎ!” ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከኣ፡ “ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን እሞ፡ ንስኻትኩም ወሲድኩም ስቐልዎ” በሎም።—ዮሃንስ 19:6

እቶም ኣይሁድ ንጲላጦስ፡ የሱስ ብፖለቲካዊ ኽሲ ሞት ዚግብኦ ምዃኑ ኬእምንዎ ኣይከኣሉን። እሞኸ ሃይማኖታዊ ኽሲ ገይሮም ኣእሚኖምዎዶ፧ መሊሶም ናብቲ ኣብቲ ዋዕላ ንየሱስ ኪምርምርዎ ኸለዉ ዘቕረብዎ ኽሲ ተመልሱ። “ንሕና ሕጊ ኣሎና፣ ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ ኸኣ፡ ብመሰረት እቲ ሕጊ ኺመውት ይግብኦ እዩ” በሉ። (ዮሃንስ 19:7) እዚ ኽሲ እዚ ንጲላጦስ ሓድሽ እዩ ነይሩ።

የሱስ ኣብቲ ግዜ እቲ ዜስካሕክሕ ግፍዒ ተጻዊሩ ብምንባሩ፡ ሰበይቲ ጲላጦስ ድማ ብዛዕባኡ ሓሊማ ብምንባራ፡ ጲላጦስ ነቲ ኽሲ ምስ ሰምዐ፡ ናብ ቤተ መንግስቱ ተመሊሱ ንየሱስ ዚፈትሓሉ መገዲ ኣናደየ። (ማቴዎስ 27:19) ነቲ እቶም ኣይሁድ፡ የሱስ “ወዲ ኣምላኽ” ብዛዕባ ምዃኑ ዘቕረብዎ ሓድሽ ክሲ ምስ ሰምዐ፡ እንታይ ተሰሚዕዎ፧ የሱስ ካብ ገሊላ ዝመጸ ምዃኑ፡ ጲላጦስ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። (ሉቃስ 23:5-7) እንተዀነ ግና፡ ንየሱስ፡ “ካበይ ኢኻ፧” ኢሉ ሓተቶ። (ዮሃንስ 19:9) ጲላጦስ ብዛዕባ የሱስ፡ ቅድሚ ሽዑ ይነብር እንተ ነይሩን መለኮታዊ መበቈል እንተ ኣልይዎን ሓሲቡ ደዀን ይኸውን፧

የሱስ ኣቐድም ኣቢሉ ንጉስ ምዃኑ፡ ግናኸ መንግስቱ ኻብዛ ዓለም እዚኣ ኸም ዘይኰነት፡ ንጲላጦስ ነጊርዎ ነይሩ እዩ። ስለዚ፡ ኣብ ልዕሊ ነቲ ኣቐዲሙ ዝነገሮ ነገር ተወሳኺ መግለጺ ኺህብ ስለ ዘይደለየ ስቕ በለ። ጲላጦስ ግና፡ የሱስ ምምላስ ብምእባዩ ኽብሩ እተተንከፈ ዀይኑ ስለ እተሰምዖ፡ ንየሱስ ብቝጥዓ፡ “ኣይትዛረበንን ዲኻ፧ ክፈትሓካ ስልጣን ከም ዘሎንን ክሰቕለካ ስልጣን ከም ዘሎንን ኣይትፈልጥን ዲኻ፧” በሎ።—ዮሃንስ 19:10

የሱስ ድማ፡ “ካብ ላዕሊ እንተ ዘይውሃበካስ፡ ኣባይ ስልጣን ኣይምሃለወካን ነይሩ። ስለዚ እዩ እቲ ናባኻ ኣሕሊፉ ዝሃበኒ ሰብ፡ ዝዓበየ ሓጢኣት ዘለዎ” ኢሉ መለሰሉ። (ዮሃንስ 19:11) ከምዚ ኺብል ከሎ፡ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ኣይኰነን ዚዛረብ ነይሩ። ኣብ ክንዳኡስ፡ ቀያፋን ተሓባበርቱን ይሁዳ ኣስቆሮታውን፡ ካብ ናይ ጲላጦስ ብዝገደደ ብሓላፍነት ከም ዚሕተቱ እዩ ዚሕብር ነይሩ።

ጲላጦስ ብጠባይን ብቓላትን የሱስ ስለ እተመሰጠ፡ መለኮታዊ መበቈል ከይህልዎ ድማ ይፈርህ ብምንባሩ፡ ኪፈትሖ መገዲ ደለየ። እቶም ኣይሁድ ግና ንጲላጦስ ዜፍርሆ ኻልእ ነገር ኣልዓሉ። “ነዚ እንተ ፈቲሕካዮ፡ ፈታው ቄሳር ኣይኰንካን። ርእሱ ኼንግስ ዚደሊ ዅሉ፡ ንቄሳር ይጻረሮ እዩ” ኢሎም ድማ ኣፈራርህዎ።—ዮሃንስ 19:12

እቲ ሹም ንየሱስ መሊሱ ናብ ደገ ኣውጽኦ፣ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ድማ ነቶም ህዝቢ፡ “እንሆ፡ ንጉስኩም!” በሎም። እቶም ኣይሁድ ግና ሓሳቦም ዚቕይሩ ብዘይምንባሮም፡ “ንየው በሎ! ንየው በሎ! ስቐሎ!” ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከኣ፡ “ንንጉስኩምዶ ኽሰቕሎ፧” በሎም። እቶም ኣይሁድ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮሜ ብዙሕ እዮም ተሳቕዮም ነይሮም፣ ግናኸ፡ እቶም ሊቃውንቲ ኻህናት ብድፍረት፡ “ብዘይካ ቄሳርሲ ንጉስ የብልናን” ኢሎም መለሱ።—ዮሃንስ 19:14, 15

ጲላጦስ በቲ ዘየቋርጽ ሕቶ እቶም ኣይሁድ ስለ እተሰነፈ፡ ብፍርሂ ተደሪኹ ንየሱስ ኪቕተል ኣሕሊፉ ሃቦም። እቶም ወተሃደራት ድማ ነቲ የሱስ ተኸዲንዎ ዝነበረ ቐይሕ ባርኖስ ቀንጠጥዎ እሞ ኽዳኑ ኸደንዎ። የሱስ ኪስቀል ኣብ ዚኸደሉ እዋን፡ ነቲ ዚስቀለሉ ጕንዲ ስቅያት ኺጸውር ነበሮ።

ዓርቢ 14 ኒሳን፡ ኣጸቢቑ ረፊዱ እዩ ነይሩ። የሱስ ካብ ሓሙስ ንግሆ ኣትሒዙ ኣይደቀሰን ነይሩ፣ ስቓይ ኣብ ልዕሊ ስቓይ ከኣ እዩ ዜሕልፍ ነይሩ። ነቲ ኸቢድ ጕንዲ ጾይሩ ኪኸይድ ከሎ፡ ሓይሉ ተጸንቀቐ። ስለዚ፡ እቶም ወተሃደራት ንሓደ ኣብ ኣፍሪቃ ኻብ እትርከብ ቀሬኔ ዝዀነ ስምኦን ዚብሃል ሓላፍ መገዲ ነቲ ጕንዲ ናብታ ዚቕተለላ ቦታ ኺጾረሉ ገደድዎ። ብዙሕ ህዝቢ ድማ ይስዕቦ ነበረ፣ ገሊአን እውን ደረተን ይወቕዓሉን የልቅሳሉን ነበራ።

 የሱስ ከኣ ናብተን ኣንስቲ ግልጽ ኢሉ፡ “ኣትን ኣዋልድ የሩሳሌም፡ ደጊም ኣይትብከያለይ። ንርእስኽንን ንደቅኽንን ደኣ ብኸያ፣ እንሆ፡ ‘እታ መኻንን እታ ዘይወለደት ከርስን እተን ዘየጥበዋ ኣጥባትን ሕጉሳት እየን!’ ዚብሉለን መዓልትታትሲ ኺመጻ እየን። ሽዑ፡ ንኣኽራን፡ ‘ኣብ ልዕሌና ውደቑ!’ ንዅርባታት እውን፡ ‘ክደኑና!’ ምባል ኪጅምሩ እዮም። ኣብ ጥሉል ኦም ከምዚ ኻብ ገበሩስ፡ ምስ ነቐጸ ደኣ እንታይ ኪኸውን እዩ፧” በለ።—ሉቃስ 23:28-31

የሱስ ብዛዕባ ኣይሁድ እዩ ዚዛረብ ነይሩ። ንሱ ኣብኡ ብምንባሩን ብእኡ ዚኣምኑ ሓያሎ ኣይሁድ ብምንባሮምን፡ ኣይሁድ ኸም ሓንቲ ቝሩብ ጠሊ ዘለዋ ኦም እዮም ነይሮም። ንሳቶም ካብቲ ህዝቢ ምስ ወጹ ግና፡ ከም ዝሞተት ኦም ብመንፈሳዊ መዳይ ዝነቐጹ ህዝቢ እዮም ዚዀኑ። ሰራዊት ሮሜ ከም ፈጸምቲ ፍርዲ ኣምላኽ ኰይኖም ነቲ ህዝቢ ምስ ኣጥፍእዎ፡ ብርቱዕ ብኽያት እዩ ዚኸውን!