ሓደ ሰብ ሰናይ ነገራት ኪገብረልካ ኸሎስ ደስዶ ይብለካ፧⁠— ሰባት ሰናይ ነገራት ምስ ዚግበረሎም ደስ እዩ ዚብሎም። ኵላትና ደስ እዩ ዚብለና። እቲ ዓብዪ መምህር ነዚ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ: ንሰባት ኵሉ ሳዕ ሰናይ ነገራት ይገብረሎም ነበረ። ‘ከገልግል እምበር: ክግልገል ኣይመጻእኩን’ ኢሉ እውን ተዛሪቡ እዩ።​—⁠ማቴዎስ 20:28

ሰዓብቲ የሱስ ብዛዕባ እንታይ እዮም ዚካትዑ ነይሮም፧

ከምቲ ዓብዪ መምህር ክንከውን እንተደኣ ደሊና: እንታይ ክንገብር ኣሎና፧⁠— ንሰባት ከነገልግል ኣሎና። ሰናይ ነገራት ክንገብረሎም ኣሎና። ብዙሓት ሰባት ከምዚ ኸም ዘይገብሩ ፍሉጥ እዩ። አረ መብዛሕትኦምሲ ኻልኦት ኬገልግልዎም እዮም ዚደልዩ። ሓደ እዋን ደቀ መዛሙርቲ የሱስ እውን ከይተረፉ ኸምዚ ዓይነት ስምዒት ኣሕዲሮም ነይሮም እዮም። ነፍሲ ወከፎም ዓብዪ ኪኸውን ወይ ካብ ካልኦት በሊጹ ኺርአ ደለየ።

ሓደ መዓልቲ የሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዀይኑ ይጐዓዝ ነበረ። ኣብ ሓንቲ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ እትርከብ ከተማ ቅፍርናሆም ምስ በጽሑ ኸኣ ኵላቶም ናብ ሓንቲ ገዛ ኣተዉ። የሱስ “ኣብ መገዲ እትዛራረቡሉ ዝነበርኩም እንታይ እዩ፧” ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ግን ኣብቲ መገዲ መኖም ዓብዪ ኸም ዝዀነ ይካትዑ ስለ ዝነበሩ ኣጽቀጡ።​—⁠ማርቆስ 9:33, 34

የሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ዋላ ሓደ እውን ይኹን ዓብዪ ዀይኑ ኺስምዖ ቕኑዕ ከም ዘይኰነ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ስለዚ: ከምቲ ኣብ ምዕራፍ  ሓደ እዛ መጽሓፍ እዚኣ እተመሃርናዮ: ኣብ ማእከሎም ንእሽቶ ቘልዓ ደው ኣቢሉ ኸምቲ ንእሽቶ ቘልዓ ትሕት ኪብሉ ኸም ዘለዎም ነገሮም። ንሳቶም ግን ገና ኣይተማህሩን። ስለዚ ቀቅድሚ ሙማቱ: ኪርስዕዎ ዘይብሎም ትምህርቲ መሃሮም። እንታይ እዩ ገይሩ፧⁠—

ሓቢሮም ኪምገቡ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጡ: የሱስ ተንሲኡ: ነቲ ናይ ላዕሊ ኽዳውንቱ ኣውጽኦ። ዓለባ ኣልዒሉ ተዓጥቀ። ገበራ ወይ ሸሓኒ ወሲዱ ኸኣ ማይ ገበረሉ። ደቀ መዛሙርቱ ‘እንታይ ኰን እዩ ኺገብር፧’ ኢሎም ከም እተገረሙ ፍሉጥ እዩ። እናረኣይዎ ድማ ንዅሎም በብሓደ ተደቢሩ ኣእጋሮም ሓጸቦም። በቲ ዓለባ ገይሩ ኸኣ ደረዘሎም። ሕስብ እሞ ኣብሎ! ኣብኡ ኔርካ እንተ ትኸውን እንታይ ምገበርካ፧ እንታይከ ምተሰምዓካ፧⁠—

የሱስ ንሰዓብቱ እንታይ ትምህርቲ እዩ ዚምህሮም ነይሩ፧

ደቀ መዛሙርቱ: እቲ ዓብዪ መምህር በዚ መገዲ እዚ ኼገልግሎም ቅኑዕ ኰይኑ ኣይተሰምዖምን። ሓፊሮም እዮም። አረ ጴጥሮስሲ የሱስ በዚ ትሕት ዝበለ ኣገልግሎት ኬገልግሎ ኢሉ ምስ ቀረቦ ኣብዩ እዩ። የሱስ ግን ኪገብሮ ግድን ኣድላዪ ምዃኑ ገለጸሉ።

ኣብዚ ግዜ እዚ ኣእጋር ሓድሕድና ምትሕጽጻብ ልሙድ ኣይኰነን። የሱስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ግን እዚ ልሙድ እዩ ነይሩ። ስለምንታይ ምዃኑስ ትፈልጥዶ፧⁠— ኣብቲ የሱስን ደቀ መዛሙርቱን ዚነብሩላ ዝነበሩ ሃገር: ሰባት ሳንደል እዮም ዚገብሩ ነይሮም: ካልሲ እውን ኣይነበሮምን። ስለዚ: ብዶራን መገዲ ኺጓዓዙ ኸለዉ ኣእጋሮም ብዶሮና ይኽደን። ንሓደ ኺበጽሕ ዝመጸ ጋሻ ኣእጋሩ ምሕጻብ ከኣ ከም ሕያውነት እዩ ዚቝጸር ነይሩ።

ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ግን ዋላ ሓደ ኻብ ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ኣእጋር እቶም ካልኦት ኪሓጽብ እተበገሰ ኣይነበረን። ስለዚ: የሱስ ባዕሉ ሓጸቦም። በዚ ኸምዚ ኸኣ ንደቀ መዛሙርቱ ሓደ ኣገዳሲ ትምህርቲ መሃሮም። ነዚ ትምህርቲ እዚ ኺመሃርዎ ኣድልይዎም እዩ። ንሕና እውን ክንመሃሮ ኼድልየና እዩ።

እቲ ትምህርቲ እቲ እንታይ ምዃኑ ትፈልጦዶ፧⁠— የሱስ ነቲ ኣውጺእዎ ዝነበረ ኽዳውንቲ ተኸዲኑ: ናብቲ መኣዲ ተመሊሱ ኣብ ቦታኡ ተቐመጠ  እሞ ኸምዚ በሎም:- “እዚ ዝገበርኩልኩምሲ ትፈልጥዎዶ አሎኹም፧ . . . ንስኻትኩም መምህርን ጐይታን ትብሉኒ አሎኹም: ኣነ ኸምኡ እየ እሞ: ጽቡቕ በልኩም። ኣነ መምህርን ጐይታን ክነሰይ: ኣእጋርኩም ካብ ሐጸብኩስ: . . . ከምኡ ኣእጋር ሓድሕድኩም ክትሐጽቡ ይግብኣኩም እዩ።”​—⁠ዮሃንስ 13:2-15

ንኻልኦት ንምሕጋዝ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

ኣብዚ እቲ ዓብዪ መምህር ንደቀ መዛሙርቱ: ሓደ ነቲ ሓደ ኼገልግሎ እዩ ዚደልዮም ነይሩ። ብዛዕባ ርእሶም ጥራይ ኪሓስቡ ኣይደልዮምን እዩ ነይሩ። ንገዛእ ርእሶም ልዕል ኣቢሎም ብምርኣይ ኵሉ ሳዕ ካልኦት ኬገልግልዎም ኪጽበዩ ኣይደለዮምን። ንኻልኦት ኬገልግሉ ፍቓደኛታት ኪዀኑ እዩ ዚደልዮም ነይሩ።

እዝስ ጽቡቕ ትምህርቲዶ ኣይኰነን፧⁠— ንስኻኸ ኸምቲ ዓብዪ መምህር ንሰባት ከተገልግል ዲኻ፧⁠— ኵላትና ንኻልኦት ሰባት ከነገልግል ንኽእል ኢና። እዚ ድማ የሐጕሶም እዩ። ልዕሊ ዅሉ ግን ንየሱስን ነቦኡን እዩ ዜሐጕሶም።

ንሰባት ከተገልግል ከቢድ ኣይኰነን። ተስተብህል እንተደኣ ዄንካ: ንኻልኦት ክትገብረሎም እትኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ። እስከ ቕሩብ እሞ ሕሰብ: ነዴኻ ምእንቲ ኽትሕግዛ ኽትገብሮ እትኽእል ነገራት ኣሎዶ፧  ንዓኻን ንኻልኦት ኣባላት ስድራ​ቤትኩምን ብዙሕ ነገራት ከም እትገብረልኩም ትፈልጥ ኢኻ። ክትሕግዛ ትኽእልዶ፧⁠— ስለምንታይ ዘይትሓታ፧

ንኣብነት: ቅድሚ ምምጋብኩም ንመኣዲ ዜድሊ ነገራት ኣቐዲምካ ኣብ ጣውላ ኽትቀራርቦ ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ተመጊብኩም ምስ ወዳእኹም ነቲ ኣቝሑ ብምልዕዓል ነቲ ጣውላ ኸተጸራርዮ ትኽእል ኢኻ። ገሊኦም ቈልዑ መዓልቲ መዓልቲ ምድሪ ቤት ይዅስትሩን ይውልውሉን እዮም። ከምዚ ዝኣመሰለ ዝዀነ ይኹን ነገራት ክትገብር ከለኻ: ከምቲ የሱስ ዝገበሮ ንሰባት ኢኻ እተገልግል ዘለኻ።

ከተገልግሎም እትኽእል ካባኻ ዚንእሱ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለዉኻዶ፧ የሱስ: እቲ ዓብዪ መምህር: ንደቀ መዛሙርቱ እውን ከይተረፈ ኸም ዘገልገሎም ኣይትረስዕ። ነቶም ንኣሽቱ ኣሕዋትካን ኣሓትካን ምስ እተገልግል ንየሱስ ኢኻ እትቐድሖ ዘለኻ። እንታይ ክትገብረሎም ምኸ​ኣልካ፧⁠— ምናልባት ተጻዊቶም ምስ ወድኡ መጻ​ ወቲኦም ኣብ ቦታኡ ኬቐምጥዎ ኽትምህሮም ትኽእል ኢኻ። ክዳን ኪኽደኑ ኸለዉ ኽትሕግዞም ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ዓራውቶም ንኼንጽፉ ኽትሕግዞም ትኽእል ኢኻ። ክትገብረሎም እትኽእል እንታይ ካልእ ነገራት ዘሎ ይመስለካ፧⁠— እዚ ነገራት እዚ ኽትገብረሎም ከለኻ ልክዕ ከምቲ ንየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ዘፍቀርዎ: ኬፍቅሩኻ እዮም።

ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ንሰባት ከተገልግል ትኽእል ኢኻ። መማህርትኻ ወይ መምህራንካ ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ሰብ መጻሕፍቲ እንተደኣ ወዲቕዎ: ኣልዒልካ ብምሃብ ሕያውነት ከተርእዮ ትኽእል ኢኻ። ንመምህርካ እውን ሰሌዳ ኽትውልውለሉ ወይ ካልእ ነገራት ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሰብ ኪኣቱ ወይ ኪወጽእ ከሎ ማዕጾ ኸፊትካ ኸተሕልፎ እውን ሰናይ ግብሪ እዩ።

ሓድሓደ ግዜ ንሰባት ኣገልጊልናዮም ከነብቅዕ ኣየመስግኑናን እዮም። እዚ ግን ጽቡቕ ነገራት ካብ ምግባር ኪዓግተና ይግባእዶ ምበልካ፧⁠— ኣይግባእን እዩ! ብዙሓት ሰባት ንየሱስ በቲ ዝገበረሎም ሰናይ ነገራት ኣየመስገንዎን። እዚ ግን ሰናይ ግብሪ ኻብ ምግባር ኣይዓገቶን።

ስለዚ እምበኣር: ንኻልኦት ካብ ምግልጋል ድሕር ኣይንበል። ንየሱስ እቲ ዓብዪ መምህር ንዘክሮ: ኵሉ ሳዕ ድማ ኣብነቱ ኽንስዕብ ንጽዓር።

ንኻልኦት ሰባት ክንሕግዝ ከም ዘሎና ዚሕብር ተወሳኺ ጥቕስታት ኣብ ምሳሌ 3:27, 28፣ ሮሜ 15:1, 2፣ ከምኡውን ገላትያ 6:2 ኣንብብ።