ድላይካ ኽትገብር እንተ ትኽእልሲ ደስዶ ምበለካ፧ ‘እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ኢሉ ዝእዝዘኒ ሰብ እንተ ዘይህሉስ ከመይ ጽቡቕ ነይሩ’ ኢልካ እተመነኻሉ ግዜኸ ኣሎዶ፧ እስከ ሓቂ ተዛረብ: እንታይ ከም ዚስምዓካ ንገረኒ።⁠—

ንዓበይቲ ሰባት ክትሰምዖም ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧

ንኣኻ ዚሓይሽ ግን ኣየናይ እዩ፧ ዝደለኻዮ ዘበለ ኽትገብርሲ ብሓቂዶ ጥበባዊ እዩ፧ ወይስ ነቦኻን ነዴኻን እንተ ተኣዚዝካዮም ኢኻ ጽቡቕ እትረክብ፧⁠— ‘ንወለድኻ ተኣዘዞም’ ዝበለ ኣምላኽ እዩ: ስለዚ እንእዘዘሉ ብቑዕ ምኽንያት ኪህሉ ኣለዎ። እቲ ምኽንያት ክንርድኦ እንተ ኽኢልና እስከ ንርአ።

ዕድሜኻ ኽንደይ እዩ፧⁠— ዕድመ ኣቦኻ ኽንደይ ምዃኑኸ ትፈልጥዶ፧⁠— ኣዴኻ ወይ ዓባይካ ወይ ኣባሓጎኻ ኽንደይ እዩ ዓመቶም፧⁠— ቅድሜኻ ንነዊሕ ዓመታት ብህይወት ነይሮም እዮም። ሓደ ሰብ ነዊሕ ዓመታት ብዝጸንሐ መጠን: ብዙሕ ነገራት ዚመ​ሃረሉ ዝያዳ ግዜ ኣለዎ። ዓመት ዓመት ዝያዳ ነገራት ይሰምዕ: ዝያዳ ነገራት ይርኢ: ዝያዳ ነገራት ከኣ ይገብር። ስለዚ: ንኣሽቱ ኻብ ዓበይቲ ኺመሃሩ ይኽእሉ እዮም።

ብዕድመ ኻባኻ ዚንእስ ሰብ ትፈልጥዶ፧⁠— ካብኡ ንላዕሊ ንስኻዶ ትፈልጥ፧⁠— ዝያዳኡ ፍልጠት ዘሎካ ስለምንታይ እዩ፧⁠— ዝያዳኡ ብህይወት ስለ ዝነበርካ እዩ። ካብ ምንኣስካ ንላዕሊ ብዙሕ ነገራት እተመሃርካሉ ዝያዳ ግዜ ነይሩካ።

 ካባይን ካባኻን ካብ ዝዀነ ይኹን ካልእ ሰብን ዝበዝሕ ዕድመ ዝገበረኸ መን እዩ፧⁠— የሆዋ ኣምላኽ እዩ። ካባኻ ንላዕሊ ንሱ ይፈልጥ: ካባይ ንላዕሊ እውን ንሱ ይፈልጥ። ሓደ ነገር ንኽንገብር ክነግረና ኸሎ: ዋላ እኳ ምግባሩ ዜሸግረና እንተዀነ: እቲ ዝበሎ ቕኑዕ ምዃኑ ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና። እቲ ዓብዪ መምህር እውን ከይተረፈ ሓደ እዋን ኪእዘዝ ከም ዘሸገሮስ ትፈልጥዶ፧⁠—

ሓደ ግዜ ኣምላኽ ንየሱስ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝዀነ ነገር ኪገብር ነገሮ። ከምቲ ኣብዚ ስእሊ እንርእዮ ዘለና ኸኣ የሱስ ብዛዕባ እቲ ጕዳይ እቲ ጸለየ። “ፍቓድካ እንተ ዀይኑስ: ነዛ ጽዋእ እዚኣ ኻባይ ኣሕልፋ” በለ። የሱስ ከምዚ ኢሉ ምጽላዩ: ፍቓድ ኣምላኽ ምግባር ኵሉ ሳዕ ቀሊል ከም ዘይኰነ እዩ ኣርእዩ። እንተዀነ ግን: ንጸሎቱ ብኸመይ ከም ዝደምደሞስ ትፈልጥዶ፧⁠—

ካብ ጸሎት የሱስ እንታይ ኢና ኽንመሃር እንኽእል፧

“ፍቓድካ እምበር: ፍቓደይሲ ኣይኹን” ብምባል እዩ ደምዲምዎ። (ሉቃስ 22:41, 42) እወ: ፍቓድ ኣምላኽ ደኣ እምበር ፍቓዱ ኺፍጸም ኣይደለየን። ከምቲ ንሱ ጽቡቕ ኰይኑ እተሰምዖ ዘይኰነስ: ከምቲ ኣምላኽ ዚደለዮ ብምግባር ከኣ ተኣዛዝነቱ ኣርኣየ።

ካብዚኸ እንታይ ኢና እንመሃር፧⁠— ኣምላኽ ዝበሎ ኽትገብሮ ቐሊል ኣብ ዘይኰነሉ ግዜ እውን ከይተረፈ ምግባሩ ወትሩ ቕኑዕ ከም ዝዀነ ኢና እንመሃር። ካልእ እንመሃሮ ነገር እውን ኣሎ። እንታይ ምዃኑ ትፈልጥዶ፧⁠— ከምቲ ገሊኦም ሰባት ዚብልዎ ኣምላኽን የሱስን ሓደ ዓይነት ሰባት ዘይምዃኖም ኢና እንመሃር። የሆዋ ኣምላኽ ካብ የሱስ ወዱ ይዓቢ: ካብ የሱስ ንላዕሊ ድማ ንሱ ይፈልጥ።

ንኣምላኽ ክንእዘዞ ኸለና ኸም እነፍቅሮ ኢና እነርኢ። መጽሓፍ ቅዱስ “ፍቕሪ ንኣምላኽ ከኣ ትእዛዛቱ ኽንሕሉ እዩ እሞ: ትእዛዛቱውን ኣይከቢድን እዩ” ይብል። (1 ዮሃንስ 5:3) ርኢኻ: ኵላትና ንኣምላኽ ክንእዘዞ የድልየና። ንስኻኸ ኽትእዘዞ ኣትደልንዶ፧⁠—

 መጽሓፍ ቅዱስ ገንጺልና ኣምላኽ ንቘልዑ እንታይ ኪገብሩ ኸም ዝነገሮም ንርአ። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቍጽሪ 1ን 23ን ነንብብ። ከምዚ ኸኣ ይብል:- “ኣቱም ውሉድ: እዚ ቕኑዕ እዩ እሞ: ንወለድኹም ብጐይታ ተአዘዝዎም። ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር: ጽቡቕ ኪዀነልካ: ኣብ ምድሪውን ዕድሜኻ ኺነውሕ: እዚ ተስፋ ዘሎዎ ቐዳማይ ትእዛዝ እዩ።”

ርኢኻ: ‘ነቦኻን ነዴኻን ተኣዘዞም’ ኢሉ ዚነግረካ ዘሎ የሆዋ ኣምላኽ እዩ። ኣቦኻን ኣዴኻን “ኣኽብር” ኪበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ፧ ክብ ዝበለ ግምት ክትህቦም ኣሎካ ማለት እዩ። ኣምላኽ ከኣ ንወለድኻ እንተደኣ ተኣዚዝካዮም: “ጽቡቕ ኪዀነልካ” ምዃኑ ተመባጺዑ ኣሎ።

ብዛዕባ ብምእዛዞም ህይወቶም ኬድሕኑ ዚኸኣሉ ገለ ሰባት ዚገልጽ ዛንታ ክነግረካ እየ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀደም ኣብ ሓንቲ ዓባይ ከተማ የሩሳሌም ዚነብሩ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ኣብታ ኸተማ እቲኣ ዚነብሩ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ሰባት ንኣምላኽ ኣይሰምዕዎን። ስለዚ የሱስ: ኣምላኽ ንኸተማኦም ኬጥፍኣ ምዃኑ ኣጠንቀቖም። ቅኑዕ ዘበለ እንተደኣ ኣፍቂሮም ብኸመይ ኬምልጡ ኸም ዚኽእሉ እውን ነጊርዎም እዩ። ‘የሩሳሌም ብሰራዊት ተኸቢባ እንተ ርኤኹም: ሽዑ ጥፍኣታ ኸም ዝቐረበ ፍለጡ። ሽዑ ኻብ የሩሳሌም ወጺእኩም ናብ ኣኽራን እትሃድሙሉ ግዜ እዩ’ ድማ በሎም።​—⁠ሉቃስ 21:20-22

እዞም ሰባት እዚኣቶም ንየሱስ ምእዙዛት ብምዃኖም ኪድሕኑ ዚኸኣሉ ብኸመይ እዮም፧

ልክዕ ከምቲ የሱስ ዝበሎ ኸኣ ሰራዊት ነታ ኸተማ ኼጥቅዕዋ መጹ። ሰራዊት ሮሜ ንብምልእታ እታ ኸተማ ኸበብዋ። ብዘ⁠ይተፈልጠ ምኽንያት ግን እቶም ሰራዊት ነታ ኸተማ ሓዲጎምዋ ኸዱ። መብዛሕትኦም እቶም ህዝቢ እቲ ሓደገኛ ዅነታት ከም ዝሓለፈ ዀይኑ ተሰመዖም። ስለዚ ድማ ካብታ ኸተማ ኣይወጹን። የሱስ ግን እንታይ ኪገብሩ ኸም ዘለዎም እዩ ነጊርዎም ነይሩ፧⁠— ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ የሩሳሌም ትነብር ኔርካ እንተ ትኸውን እንታይ ምገበርካ ኔርካ፧⁠— እቶም ንየሱስ ብሓቂ ዝኣመንዎ ሰባት ኣባይቶም ገዲፎም ካብ የሩሳሌም ርሒቖም ናብ ኣኽራን ሃደሙ።

ንሓደ ዓመት ምሉእ ኣብ የሩሳሌም ምንም ነገር ኣየጋጠመን። ኣብታ ኻልአይቲ ዓመት እውን ምንም ነገር ኣየጋጠመን። ኣብታ ሳልሰይቲ ዓመት እውን እንተዀነ ምንም ነገር ኣየጋጠመን። ገለ ኻብቶም  ህዝቢ ነቶም ካብታ ኸተማ ወጺኦም ዝኸዱ ሰባት ከም ዓያሱ ቘጺሮምዎም ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብታ ራብዐይቲ ዓመት ግን ሰራዊት ሮሜ እንደገና ተመልሱ። ንየሩሳሌም ከኣ ከም ብሓድሽ ከበብዋ። ሕጂ ዋላ ሓደ ኼምልጥ ኣይክእልን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ሰራዊት ነታ ኸተማ ኣዕነውዋ። ካብቶም ኣብ ውሽጢ እታ ኸተማ ዝነበሩ ሰባት መብዛሕትኦም ሞቱ: እቶም ዝተረፉ ኸኣ ተማሪኾም ተወስዱ።

እቶም ንየሱስ እተኣዘዝዎ ግን እንታይ ኰኑ፧⁠— ድሒኖም እዮም። ካብ የሩሳሌም ኣዝዮም ርሒቖም እዮም ነይሮም። ስለዚ ድማ ኣይተጐድኡን። ተኣዛዝነት ኣዕቈቦም።

ንዓኻኸ ተኣዛዝነት ኬዕቝበካ ይኽእል ድዩ፧⁠— ወለድኻ ኣብ ጽርግያ ኣይትጻወት ይብሉኻ ይዀኑ። ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዚብሉኻ፧⁠— ብማኪና ምእንቲ ኸይትርገጽ ኢሎም እዮም። ሓደ መዓልቲ ግን ‘ሕጂ ማካይን  የለዋን። ኣይርገጽን እየ: ካልኦት ቈልዑ ኣብ ጽርግያ ይጻወቱ እንድዮም: ተረጊጾም ግን ርእዮም ኣይፈልጥ እየ’ ትብል ትኸውን።

ንዓኻ ሓደገኛ መሲሉ ኣብ ዘይተራእየካ ዅነታት እውን ከይተረፈ ኽትእዘዝ ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧

መብዛሕትኦም ካብቶም ኣብ የሩሳሌም ዚነብሩ ዝነበሩ ሰባት ከምኡ እዩ ተሰሚዕዎም። ሰራዊት ሮሜ ኻብታ ኸተማ ምስ ተመልሱ: እቲ ዅነታት ደሓን ዘሎ መሲሉ ተራእዮም። ካልኦት ኣብታ ኸተማ ተሪፎም ነይሮም እዮም። ስለዚ: ንሳቶም እውን ኣብኣ ተረፉ። መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም ነይሩ: ግን ኣይሰምዑን። ብሰንኩ ድማ ጠፍኡ።

ካልእ ኣብነት ድማ ንርአ። ብኽርቢት ተጻዊትካዶ ትፈልጥ፧⁠— ክርቢት ሸርጠጥ ኣቢልካ ሓዊ ኽትርኢ ኸለኻ ደስ ዜብል እኳ እንተዀነ: እዚ ሓደገኛ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ምሉእ ገዛ ኺባራዕ: ንስኻ ድማ ክትመውት ትኽእል ኢኻ።

ንእተወሰነ ግዜ ጥራይ ምእዙዝ ምዃን እኹል ከም ዘይኰነ ኣይትረስዕ። ኵሉ ሳዕ ምስ እትእዘዝ ግን ብሓቂ ኼዕቝበካ እዩ። ‘ኣቱም ውሉድ ንወለድኹም ተኣዘዝዎም’ ዝበለኸ መን እዩ፧⁠— ኣምላኽ እዩ። እዚ ዝበለሉ ምኽንያት ከኣ ስለ ዜፍቅረካ ምዃኑ ኣይትረስዕ።

ሕጂ ድማ ተኣዛዝነት ክሳዕ ክንደይ ኣድላዪ ምዃኑ ዜርእያ እዘን ዚስዕባ ጥቕስታት ኣንብብ:- ምሳሌ 23:22፣ መክብብ 12:13፣ ኢሳይያስ 48:17, 18፣ ከምኡውን ቈሎሴ 3:20