ኵሉ ሳዕ ቀዳማይ ኪኸውን ዚደሊ ሰብ ትፈልጥዶ፧⁠— ንኣብነት: ኣብ ሪጋ ንኻልእ ደፋፊኡ ቐዳማይ ኪኸውን ይደሊ ይኸውን። ከምዚ ዚገብሩ ሰባት ርኢኻዶ ትፈልጥ፧⁠— እቲ ዓብዪ መምህር: ዓበይቲ እውን ከይተረፈ ቐዳሞት ኪዀኑ ወይ ዝበለጸ ቦታ ንኺሕዙ ኺፍትኑ ኸለዉ ርእዩ እዩ። በቲ ዝገበርዎ ድማ ኣይተሓጐሰን። እንታይ ከም ዘጋጠመ እስከ ንርአ።

ሰባት ቀዳሞት ኪዀኑ ኺፍትኑ ኸለዉ ርኢኻዶ ትፈልጥ፧

መጽሓፍ ቅዱስ: ሓደ ፈሪሳዊ ዚበሃል ኣገዳሲ ቦታ ዝነበሮ መራሕ ሃይማኖት: ንየሱስ ዓብዪ ምሳሕ ኣዳልዩ ኸም ዝዓደሞ ይነግረና። የሱስ ናብቲ ምሳሕ ምስ መጸ ኻልኦት ኣጋይሽ እውን መጺኦም ዘዝበለጸ ቦታ ኺመርጹ ረኣየ። ስለዚ: ነቶም እተዓደሙ ሓደ ዛንታ ነገሮም። ነዚ ዛንታ እዚ ኽትሰምዖ ትደሊዶ፧⁠—

 የሱስ ‘ሓደ ናብ መርዓ እንተ ዓደመካ: እቲ ዝበለጸ ስፍራ ኣይትምረጽ’ በለ። ስለምንታይ ከምኡ ኸም ዝበለስ ትፈልጥዶ፧⁠— የሱስ ከም ዝገለጾ: ካባኻ ዚኸብር ሰብ ተዓዲሙ ኪኸውን ስለ ዚኽእል እዩ። ስለዚ: ኣብዚ ስእሊ ትርእዮ ኸም ዘለኻ እቲ ዓዳሚ መጺኡ ‘እዛ ስፍራ እዚኣ ነዚ ሕደገሉ: ንስኻ ድማ ኪድ ኣብቲ ተቐመጥ’ ይብሎ። ከምዚ ኺበሃል ከሎ እቲ ጋሻ እንታይ ዚስምዖ ይመስለካ፧⁠— ናብቲ ዝተሓተ ስፍራ ኺወርድ ከሎ: ኵሎም እቶም ዕዱማት ኣጋይሽ ስለ ዝረኣይዎ ይሓፍር እዩ።

የሱስ ዝበለጸ ቦታ ምድላይ ግቡእ ከም ዘይኰነ እዩ ዚሕብር ነይሩ። ከምዚ ድማ በለ:- ‘መርዓ እንተ ተዒዲምካ: እቲ ዝዓደመካ መጺኡ፤ ዓርከይ: ናብ ላዕላይ ደይብ: ምእንቲ ኺብለካስ: ኬድካ ኣብ ታሕታይ ስፍራ ተቐመጥ። ሽዑ ኣብ ቅድሚ እቶም ምሳኻ ዚምስሑ ዅሎም ዕዱማት ክብረት ኪዀነልካ እዩ።’​—⁠ሉቃስ 14:1, 7-11

የሱስ ብዛዕባ እቶም ዝበለጸ ወይ ኣውራ ኾፍ መበሊ ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት ኪዛረብ ከሎ: እንታይ ትምህርቲ እዩ ዜመሓላልፍ ነይሩ፧

እዚ የሱስ ዘዘንተዎ ዛንታ ሒዝዎ ዘሎ መልእኽቲ ተረዲኡካዶ፧⁠— ነዚ ንምንጻር ሓደ ኣብነት ንርአ። ኣብ ዝመልአት ኣውቶቡስ ትስቀል ከም ዘሎኻ ጌርካ እሞ ሕሰብ። ዓብዪ ሰብ ደው ኢሉ ኸሎ: ኮፍ ንምባል ክትቀዳደምሲ ግቡእ ድዩ፧⁠— ከምኡ እንተ ትገብርከ የሱስ ባህዶ ምበሎ፧⁠—

ንሕና እንገብሮ ነገር ንየሱስ ክሳዕ ክንድዚ ዜገድሶ ኣይኰነን ዚብል ሰብ ይህሉ ይኸውን። ነዚ ግን ትኣምነሉዶ ኢኻ፧⁠— የሱስ ኣብ ቤት እቲ ምሳሕ ዝዓደሞ ፈሪሳዊ ተቐሚጡ ኸሎ: ሰባት ዝበለጸ ኾፍ መበሊ ንኺረኽቡ ኺቀዳደሙ ኸለዉ ተዓዚብዎም እዩ። ሎሚ እውን በቲ ንሕና እንገብሮ ዘይግደስዶ ይመስለካ፧⁠— የሱስ ሕጂ ኣብ ሰማይ ስለ ዘሎ: ጽቡቕ ገይሩ ኺዕዘበና ይኽእል እዩ።

ሓደ ሰብ ቀዳማይ ኪኸውን ኪደሊ ኸሎ: ህውከት ኪፈጥር ይኽእል  እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኽርክር ይለዓል: ሰባት ድማ ይሓርቁ እዮም። ቈልዑ ኣውቶቡስ ኪስቀሉ ኸለዉ ኸምዚ ዜጋጥመሉ እዋናት ኣሎ። መዓጹ እታ ኣውቶቡስ ምስ ተኸፍተ: ቀዲሞም ኪኣትዉ ይቀዳደሙ። ኣብ ጥቓ እቲ መሳዅቲ ዘሎ ዝበለጸ ኾፍ መበሊ እዮም ዚመርጹ። ሽዑ እንታይ እዩ ዜጋጥም፧⁠— እወ: ንሓድሕዶም ይተሓራረቑ እዮም።

ቀዳማይ ክትከውን ምድላይ ብዙሕ ጸገማት ኪፈጥር ይኽእል እዩ። እዚ ባህሪ እዚ ኣብ ሃዋርያት የሱስ እኳ ኸይተረፈ ጸገማት ፈጢሩ ነይሩ እዩ። ኣብ ምዕራፍ 6 እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኸም ዝረአናዮ: ኣብ ማእከሎም መን ዓብዪ ኸም ዝዀነ ተኸራኺሮም እዮም። ሽዑ የሱስ እንታይ እዩ ገይሩ፧⁠— እወ: ኣሪምዎም እዩ። ድሕሪ እዚ ግን ኣብ መንጎኦም ካልእ ክርክር እውን ተላዒሉ ነይሩ እዩ። ከመይ ኢሉ ኸም ዝጀመረ እስከ ንርአ።

ሃዋርያትን ካልኦት ሰባትን ምስ የሱስ ኰይኖም ንመወዳእታ ግዜ ናብ ከተማ የሩሳሌም ይጐዓዙ ነበሩ። የሱስ ብዛዕባ እታ መንግስቱ ይዛረቦም ስለ  ዝነበረ: ያእቆብን ዮሃንስን ምስኡ ነገስታት ኰይኖም ኪገዝኡ ኺሓስቡ ጀመሩ። ነዚ ጕዳይ እዚ ምስ ኣዲኦም ሰሎሜውን ከይተረፈ ተዘራረቡሉ። (ማቴዎስ 27:56፣ ማርቆስ 15:40) ስለዚ ድማ ናብ የሩሳሌም እናኸዱ ኸለዉ: ሰሎሜ ናብ የሱስ መጺኣ: ሰገደትሉ: ሓደ ነገር ኪገብረላ ኸኣ ሓተተቶ።

የሱስ “እንታይ ትደልዪ፧” ኢሉ ሓተታ። ንሳ ድማ ኣብ መንግስቱ ንኽልተ ደቃ: ሓደ ብየማኑ ሓደ ኸኣ ብጸጋሙ ኬቐምጦም ከም እትደሊ ነገረቶ። እቶም ካልኦት ዓሰርተ ሃዋርያት ብዛዕባ እቲ ያእቆብን ዮሃንስን በዲኦም ኣቢሎም ንየሱስ ዝሓተትዎ ሕቶ ምስ ሰምዑ: እንታይ ተሰሚዕዎም ምበልካ፧⁠—

ሰሎሜ ንየሱስ እንታይ እያ ሓቲታቶ፧ ፍሪኡኸ እንታይ ነበረ፧

እወ: ብያእቆብን ብዮሃንስን ኣዝዮም ተናደዱ። ስለዚ: የሱስ ንዅሎም ሃዋርያቱ ጽቡቕ ምኽሪ ሃቦም። ገዛእቲ ዓለም ዓበይትን ምርኡያትን ኪዀኑ  ኸም ዚደልዩ ነገሮም። ኵሉ ሰብ ምእንቲ ኺእዘዞም ልዕል ዝበለ ቦታ እዮም ዚደልዩ። ደቀ መዛሙርቱ ግን ከምዚ ኪዀኑ ኸም ዘይብሎም ነገሮም። ኣብ ክንዳኡስ ‘እቲ ኻባታትኩም ምርኡይ ኪኸውን ዚደሊ ባርያኻትኩም ይኹን’ በሎም። ሕስብ እሞ ኣብሎ!​—⁠ማቴዎስ 20:20-28

ባርያ እንታይ ከም ዚገብር ትፈልጥዶ፧⁠— ንኻልኦት የገልግል ደኣ እምበር ኬገልግልዎ ኣይጽበን እዩ። እቲ ዝተሓተ ቦታ ደኣ እምበር: እቲ ዝበለጸ ቦታ ኣይኰነን ዚመርጽ። ንገዛእ ርእሱ ኣትሕት ኣቢሉ ደኣ እምበር: ኣልዕል ኣቢሉ ኣይኰነን ዚርኢ። የሱስ እቲ ምርኡይ ወይ ቀዳማይ ኪኸውን ዚደሊ: ኣብ ቅድሚ ኻልኦት ሰባት ልክዕ ከም ባርያ ኪኸውን ኣለዎ ኸም ዝበለ ድማ ኣይትረስዕ።

እዚ ምሳና እንታይ ምትሕሓዝ ዘለዎ ይመስለካ፧⁠— ሓደ ባርያ ኣብቲ ዝበለጸ ኾፍ መበሊ መን ኮፍ ኪብል ከም ዘለዎ ምስ ጐይታኡ ይከራኸር ድዩ፧ መን ቅድም ኪበልዕ ከም ዘለዎኸ ይከራኸር ድዩ፧ እንታይ ምበልካ፧⁠— የሱስ: ባርያ ዅሉ ሳዕ ንጐይታኡ ኸም ዜቐድሞ ገለጸ።​—⁠ሉቃስ 17:7-10

ስለዚ እምበኣር: ምርኡያት ወይ ቀዳሞት ክንከውን ኣብ ክንዲ እንፍትን እንታይ ኢና ኽንገብር ዘሎና፧⁠— እወ: ኣብ ቅድሚ ኻልኦት ከም ባርያ ኽንከውን ኣሎና። እዚ ማለት ድማ ንኻልኦት ካብ ርእስና ኸነቐድሞም ኣሎና ማለት እዩ። ካብ ርእስና ኣኽቢርና ኽንርእዮም ኣሎና ማለት እዩ። ንኻልኦት ከተቐድመሉ እትኽእል መገድታት ክትሓስብ ትኽእልዶ፧⁠— ገጽ 40ን 41ን ገንጺልካ ንኻልኦት ብምግልጋል ካብ ርእስኻ ንላዕሊ ኸተቐድሞም እትኽእለሉ መገድታት ንምንታይ እንደገና ዘይትርኢ፧

እቲ ዓብዪ መምህር ንኻልኦት ብምግልጋል ካብ ርእሱ ንላዕሊ የቐድሞም ከም ዝነበረ ኽትዝክር ኢኻ። ኣብታ ምስ ሃዋርያቱ ዘሕለፋ ናይ መወዳእታ ምሸት: ተንሲኡ ኣእጋሮም ሓጺብዎም እዩ። ንሕናውን ንኻልኦት ብምግልጋል ካብ ርእስና ንላዕሊ ነቐድሞም እንተደኣ ዄንና: ነቲ ዓብዪ መምህርን ነቦኡ የሆዋ ኣምላኽን ከነሐጕሶም ኢና።

ንኻልኦት ካብ ርእስና ንላዕሊ ኸነቐድሞም ከም ዘሎና ዜተባብዕ ተወሳኺ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት ነንብብ:- ሉቃስ 9:48፣ ሮሜ 12:3፣ ከምኡውን ፊልጲ 2:3, 4