ሓደ ዓለወኛ መልኣኽ ነቶም ኣዳምን ሄዋንን ዝስሞም ቀዳሞት ሰብኣይን ሰበይትን ብምጽላው፡ ንግዝኣት ኣምላኽ ከም ዚነጽግዎ ገበሮም። ከም ውጽኢቱ፡ ሓጢኣትን ሞትን ናብ ዓለም ኣተወ

ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ፡ መላእኽቲ ዚበሃሉ ብዓይኒ ዘይረኣዩ ብዙሓት መንፈሳውያን ፍጡራት ፈጢሩ ነይሩ እዩ። ጸኒሑ ሰይጣን ድያብሎስ እተባህለ ዓለወኛ መልኣኽ፡ ኣብ ኤድን ንሄዋን ፍረ እታ ኣምላኽ ዝኸልከሎም ኦም ንኽትበልዕ ብተንኰል ፈተና።

ሰይጣን ብተመን ገይሩ፡ ኣምላኽ ነታ ሰበይትን ንሰብኣያን ሓደ ተበሃጊ ነገር ይሓብኣሎም ከም ዘሎ ኣመተ። ንሳን ሰብኣያን ካብታ እተኸልከለት ፍረ እንተ በሊዖም፡ ከም ዘይሞቱ ነገራ። በዚ ኸምዚ፡ ሰይጣን ንኣምላኽ፡ ንሰብኣውያን ደቁ ኸም ዝሓሰዎም ገይሩ ኸሰሶ። እዚ መታለሊ እዚ፡ ንዘይተኣዛዝነት ናብ ፍሉይ ፍልጠትን ናጽነትን ዚመርሕ ጽቡቕ መገዲ ኸም ዝዀነ ገይሩ ኣቕረቦ። እዚ ዅሉ ግን ሓሶት እዩ ነይሩ፣ ከም ሓቂ እኳ ደኣስ፡ ኣብ ምድሪ እተዘርበ ናይ መጀመርታ ሓሶት እዚ እዩ ነይሩ። እቲ ቐንዲ ጕዳይ ንልዑላውነት ኣምላኽ፡ ማለት ኣምላኽ ንኺገዝእ መሰል እንተ ኣልይዎን ነዚ ብጽድቅን ንተገዛእቱ ብዚጠቅምን መገዲ ይጥቀመሉ እንተ ዀይኑን ዚምልከት እዩ ነይሩ።

ሄዋን ነቲ ሰይጣን ዘቕረበላ ሓሶት ኣመነቶ። ነታ ፍረ ኽትብህጋ ጀመረት፣ ካብኣ ድማ በልዐት። ጸኒሓ ንሰብኣያ ሃበቶ፣ ንሱ እውን በልዐ። በዚ ኸምዚ ኽልቲኦም ሓጥኣን ኰኑ። እቲ ቐሊል ዚመስል ተግባሮም፡ መግለጺ ዕልወቶም እዩ ነይሩ። ኣዳምን ሄዋንን ደይ መደይ ኢሎም ትእዛዝ ኣምላኽ ብምጥሓሶም፡ በቲ ፍጹም ህይወትን ኵሉ ኻልእ ነገራትን ዝሃቦም ፈጣሪኦም ከይግዝኡ እዮም ኣብዮም።

እቲ ዘርኢ “ርእስኻ ኪጭፍልቕ እዩ፡ ንስኻ ድማ ሸዀናኡ ኽትነክስ ኢኻ።”ዘፍጥረት 3:15

ኣምላኽ ነቶም ዓለወኛታት ፈረዶም። ነቲ ብተመን እተመሰለ ሰይጣን ዜጥፍእ ዘርኢ ወይ መድሓኒ ኸም ዚመጽእ ከኣ መብጽዓ ኣተወ። ንኣዳምን ሄዋንን ንሞት እኳ እንተ ፈረዶም፡ ነዚ ግን ንእተወሰነ ግዜ ስለ ዘደናጐዮ፡ ነቶም ገና ዘይተወልዱ ዘርኦም ምሕረት ኣርኣዮም። እቲ ኻብ ኣምላኽ ተላኢኹ ዚመጽእ መድሓኒ ነቲ ኣብ ኤድን ብእተገብረ ዕልወት ዝሰዓበ ዜሕዝን ሳዕቤናት ስለ ዜዐርዮ፡ ደቂ ኣዳምን ሄዋንን ተስፋ ኺህልዎም ከኣለ። ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ እተላእከ መድሓኒ ዘለዎ ዕላማ ብኸመይ ከም ዚፍጸም፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ በብቝሩብ ተገሊጹ ኣሎ።

ኣምላኽ ንኣዳምን ሄዋንን ካብ ገነት ሰጐጎም። ካብ ገነት ኤድን ወጻኢ ድራር ዕለቶም ንምምእራር፡ ይጽዕሩን ይርህጹን ነበሩ። ድሕሪኡ፡ ሄዋን ጠነሰት፡ ነቲ ቃየል ዚበሃል ቀዳማይ ወዶም ድማ ወለደት። ድሕርዚ፡ ካልኦት ኣወዳትን ኣዋልድን ወለደት፣ ካብዚኣቶም ኣቤልን ሴትን ይርከብዎም፣ ካብ ዘርኢ ሴት ድማ ኖህ ተወልደ።

—ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ኽሳዕ 5፣ ራእይ 12:9 እተመስረተ።