“ፍቕሪ ብዝሒ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ፡ ቅድሚ ዅሉ ንሓድሕድኩም ሓያል ፍቕሪ ትሃሉኹም።”—1 ጴጥሮስ 4:8

ንስኻን መጻምድትኻን ሓዳር ክትጅምሩ ኸለኹም፡ ብዙሕ ጸገማት የጋጥመኩም ይኸውን። እዚ ኸኣ፡ ኣተሓሳስባኹምን ስምዒታትኩምን ኣተዓባብያኹምን እተፈላለየ ስለ ዝዀነ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ወይ ከኣ እቲ ጸገም፡ ካብ ሓዳርኩም ወጻእን ብሰንኪ ሃንደበታዊ ፍጻመን ኬጋጥም ይኽእል እዩ።

ጸገም ኬጋጥመካ ኸሎ ኻብኡ ንኽትሃድም ትፍተን እኳ እንተ ዀንካ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ግና፡ ነቲ ጸገም ክትፈትሖ እዩ ዚመኽረካ። (ማቴዎስ 5:23, 24) ንስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ብምትግባር፡ ንጸገማትካ ዚኸውን ዝበለጸ መፍትሒ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።

 1 ነቲ ጸገም ተመያየጠሉ

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧ “ንምዝራብ . . . ጊዜ አለዎ።” (መክብብ 3:7) ንመጻምድትኻ ግዜ ወሲድካ፡ ብዛዕባ እቲ ጸገም ኣዘራርቦ። ብዛዕባ ስምዒትካን ርእይቶኻን ድማ ብቕንዕና ንገሮ። ኵሉ ሳዕ ‘ሓቂ ተዛረብ።’ (ኤፌሶን 4:25) ሕማቕ እኳ እንተ ተሰምዓካ፡ ከይትቋየቝ ተጠንቀቕ። ህዱእ ምላሽ፡ ምይይጥኩም ናብ ኲናት ንኸይልወጥ ይሕግዝ እዩ።—ምሳሌ 15:4፣ 26:20

ዋላ እውን እንተ ዘይተሰማማዕኩም፡ ንመጻምድትኻ ፍቕርን ኣኽብሮትን ከተርእዮ ኸም ዘሎካ ኣይትረስዕ፣ ዘረባኻ ድማ ጥዑም ይኹን። (ቈሎሴ 4:6) ውዓል ሕደር ከይበልካ ነቲ ጕዳይ ክትፈትሖ ጽዓር፣ ምስ መጻምድትኻ እሂን ምሂን ካብ ምብህሃል ድማ ዓዲ ኣይትውዓል።—ኤፌሶን 4:26

እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

  • ምስ መጻምድትኻ ብዛዕባ ዜጋጥመኩም ጸገም እትዘራረቡሉ ግዜ መድብ

  • ንኽትሰምዕ ተራኻ እንተ ዀይኑ፡ ንመጻምድትኻ ኸይተቋርጾ ተጠንቀቕ። ተራኻ ምስ ኣኸለ ኽትዛረብ ኢኻ

 2 ስማዕን ተረዳእን

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧ “ንሓድሕድኩም ካብ ልቢ ተፋቐሩ። ንሓድሕድኩም ኣብ ምክብባር ቀዳሞት ኩኑ።” (ሮሜ 12:10) እትሰምዓሉ መገዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣረኣእያ መጻምድትኻ ‘ብድንጋጽን ብትሕትናን’ ክትርድኦ ፈትን። (1 ጴጥሮስ 3:8፣ ያእቆብ 1:19) ዘይትሰምዕ ክነስኻ፡ ትሰምዕ ከም ዘለኻ ኣይተምስል። ዚከኣል እንተ ዀይኑ፡ ነቲ እትገብሮ ዝነበርካ ዕዮ ኣቋሪጽካ፡ ምሉእ ኣቓልቦኻ ኣብ መጻምድትኻ ግበር፣ ወይ ከኣ፡ ንመጻምድትኻ፡ ነቲ ጕዳይ ጸኒሕኩም ክትዘራረቡሉ ትኽእሉ እንተ ዄንኩም ሕተቶ። ንመጻምድትኻ ኸም ተጻራሪኻ ዘይኰነስ፡ ከም ብጻይካ ጌርካ ትርእዮ እንተ ዄንካ፡ ‘ንዅራ ኣይክትህወኽን’ ኢኻ።—መክብብ 7:9

እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

  • ዋላ እውን እቲ እትሰምዖ ዘለኻ ነገር ባህ እንተ ዘይበለካ፡ ጽን ኢልካ ብኽፉት ኣእምሮ ስማዕ

  • መጻምድትኻ ንዚዛረቦ ቓላት ጥራይ ዘይኰነስ፡ ነቲ ኼመሓላልፎ ዝደለዮ መልእኽቲ ኣስተብህለሉ። ንኣካላዊ ምንቅስቓሱን ንቓና ድምጹን እውን ኣቕልበሉ

3 ንውሳነኹም ተግብሮ

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧ “ኣብ ዕዮ ዘበለ ረብሓ አሎ፡ ዘረባ ኸናፍር ግና ናብ ስእነት ጥራይ የብጽሕ።” (ምሳሌ 14:23) ጽቡቕ መፍትሒ ምርካብ ጥራይ ኣኻሊ ኣይኰነን። ነቲ ኽልቴኹም ዝወሰንኩምዎ ኽትትግብርዎ ኣሎኩም። እዚ ኸኣ ከቢድ ዕዮን ጻዕርን ዚሓትት እኳ እንተ ዀነ፡ ጻማ ኣለዎ። (ምሳሌ 10:4) ምስ መጻምድትኻ ብሓባር ኴንኩም ትዓይዩ እንተ ዄንኩም፡ ብጻዕርኹም “ጽቡቕ ጻማ” ኽትረኽቡ ኢኹም።—መክብብ 4:9, 10

እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

  • ነፍሲ ወከፍኩም ነቲ ጸገም ንምፍታሕ እንታይ ተግባራዊ ስጕምቲ ኸም እትወስዱ ወስኑ

  • ሓሓሊፍኩም ነቲ ዝገበርኩምዎ ምምሕያሽ ገምግምዎ