ኣብ ኣካል መራኽብ ዚጠብቁ ኣብ ባሕሪ ዚርከቡ ባርናክላትን ካልኦት ህይወታውያንን፡ ንሰብ መራኽብ ዓብዪ ጸገም ይፈጥሩሎም እዮም። እዞም ኣብ መራኽብ እናጠበቑ በብቝሩብ ዚእከቡ ህይወታውያን፡ ነተን መራኽብ ብዙሕ ነዳዲ ኸም ዜህልኻ ይገብርወን እዮም፣ ሒደት ዓመታት ምስ ሰርሓ ኸኣ ንምጽራየን እተወሰነ ግዜ ኻብ ኣገልግሎት ወጻኢ ይዀና እየን። ስለዚ፡ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት፡ ፍታሕ ንምርካብ ናብ ተፈጥሮ ቝሊሕ ይብሉ ኣለዉ።

ነዚ ዚስዕብ ሕሰበሉ፦ ቈርበት እቲ ነዊሕ ዝኽንፉ ፓይለት ዓሳ ኣንበሪ (ግሎቢሰፋላ መላስ) ገዛእ ርእሱ ዜጽርየሉ ኽእለት ከም ዘለዎ መጽናዕትታት ሓቢሩ እዩ። እቲ ቘርበቱ ኣዝዩ ደቂቕ ጤረራት ስለ ዘለዎ፡ ላርቫ ባርናክል ኣብኡ ንምልጋብ የሸግሮ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ እቲ ጤረራት ዘሎ ቦታ ኸኣ፡ ንሰበባን ንባክተርያን ብዜጥቅዕ መለግለግ ዚብል ነገር ዝመልአ እዩ። እቲ ዓሳ ኣንበሪ ድማ፡ ቈርበቱ ኪቕይር ከሎ ሓድሽ መለግለግ ዚብል ነገር የውጽእ እዩ።

ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ነቲ ዓሳ ኣንበሪ ገዛእ ርእሱ ዜጽርየሉ ኣገባብ፡ ኣብ ኣካል መራኽብ ኪጥቀመሉ ይሓስቡ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት፡ ኣብ ባሕሪ ዚርከቡ ህይወታውያን ንመራኽብ ከይለግብወን ዚከላኸል ቀለም ይለኽይወን ነይሮም እዮም። ኰይኑ ግና፡ እቲ ኣዝዩ ዝውቱር ቀለም ነቲ ኣብ ባሕሪ ዚርከብ ህይወት መርዛም ብምዃኑ፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ተኣጊዱ ኣሎ። ስለዚ፡ ተመራመርቲ ነዚ ፍታሕ ኪኸውን ኢሎም፡ ንኣካል መራኽብ ብብረታዊ መርበብ ምሽፋን ዚብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ካብቲ ኣብ ትሕቲ እቲ መርበብ ዚርከብ ነዃላት ድማ፡ ንህይወት ዘይጐድእ ከሚካል ይነዝዕ እዩ። እቲ ከሚካል ከኣ ምስ ማይ ባሕሪ ምስ ተራኸበ፡ መለግለግ ዚብል ነገር እናዀነ ንብዘሎ ኣካል እታ መርከብ ይለኽዮ። ኣብ መወዳእታ፡ እዚ 0.7 ሚሊ ሜተር ዝርጕዱ ኸም ቈርበት ኰይኑ ዜገልግል መለግለጋ ኣሪጉ ይውዳእ፣ ነቶም ኣብኡ እተጣበቑ ህይወታውያን እውን ሒዝዎም ይኸይድ። ድሕሪኡ ድማ፡ ሓድሽ መለግለግ ዚብል ነገር ነቲ ኣካል መርከብ ይለኽዮ።

ኣብ መራኽብ ዚጠብቕ ባርናክላት ንፍጥነት መራኽብ ይንክዮ፡ ንምጽራዩ እውን ኣጸጋሚ እዩ

ኣብ ቤተ ምርምር እተገብረ ፈተነታት ከም ዚሕብሮ፡ እዚ ኣገባብ እዚ ነቲ ህይወታውያን ኣብ መራኽብ እናጠበቑ ዚእከቡሉ ዅነት ብ100 ዕጽፊ ይንክዮ እዩ። እዚ ኸኣ ንኩባንያታት መራኽብ ዓብዪ ብልጫ እዩ፣ ከመይሲ፡ ንመራኽብ ንምጽራይ ተባሂሉ ናብ ንቑጽ መዐሸጊ መርከብ ንምውጻእ ዚግበር ስራሕ፡ ብዙሕ ወጻኢ እዩ ዘለዎ።

እንታይ ይመስለካ፧ ፓይለት ዓሳ ኣንበሪ ዘለዎ ገዛእ ርእሱ ዜጽሪ ቘርበት ብፍልቀት ድዩ መጺኡ፡ ወይስ ተነዲፉ እዩ፧