ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ተነዲፉ ድዩ፧

ኣካላት ወዲ ሰብ

ኣካል ደቂ ሰብ ቍስሊ ንምሕዋይ ዘለዎ ኽእለት

ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ነዚ ኽእለት እዚ ብምቕዳሕ ኣብ ሓደስቲ ዓይነት ፕላስቲክ ዘተኣታትውዎ ዘለዉ ብኸመይ እዮም፧

ዲ.ኤን.ኤ. ዘለዎ ሓበሬታ ናይ ምኽዛን ዓቕሚ

ዲ.ኤን.ኤ.፡ “እቲ ዝበለጸ መዋህለሊ ሓበሬታ (ወይ ሃርድ ድራይቭ)” ተባሂሉ እዩ ዚጽዋዕ። ስለምንታይ ምዃኑ ፍለጥ።

እንስሳታት ምድሪ

ጸምሪ ጣቝስታ ባሕሪ

ገሊኦም መጥበውቲ እንስሳታት፡ ኣብ ትሕቲ ቘርበቶም ሙቐት ኣካላቶም ኪዕቅቡ ዚሕግዞም ስብሒ ኣለዎም። ጣቝስታ ባሕሪ ኸኣ ሙቐት ኣካላቱ ዚዕቅበሉ ፍሉይ መገዲ ኣለዎ።

ጭሕሚ ድሙ ዘለዎ ጥቕሚ

ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት፡ ኢ-ዊስከርስ ዚብሃል ደቂቕ መሳርሒ ዚግጠመሎም ዚብሃሉ ሮቦት ዚነድፉ ዘለዉ ስለምንታይ እዮም፧

እግሪ ፈረስ

መሃንድሳት ንንድፊ እግሪ ፈረስ ኪቐድሕዎ ዘይከኣሉ ስለምንታይ እዮም፧

ማያዊ ህይወት

ቅርጺ ዛዕጐላት ባሕሪ

ቅርጽን መዋቕርን ዛዕጐላት ባሕሪ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዚነብር ሞሉስካ ዕቝባ ይዀኖ።

ዓለባ ማስል ባሕሪ

ማስል ባሕሪ፡ ዓለባ ተጠቒሞም ይጣበቑ እዮም። እዚ ብኸመይ ከም ዚዓዪ ምርዳእ፡ ንገለ መሳርሒታት ምስ ህንጻታት ወይ ንጅማት ምስ ዓጽሚ ኣብ ምልጋብ፡ ሓድሽን ዝሓሸን መገዲ ንምርካብ ሓጋዚ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ካትልፍሽ ዘለዎ ሕብሪ ናይ ምልውዋጥ ክእለት

መሃንድሳት ነዚ ኽእለት እዚ ቐዲሖም ሓንቲ ኻልኢት ኣብ ዘይትመልእ ግዜ ሕብሪ ኪቕይር ዚኽእል ክዳን ኪሰርሑ ይጽዕሩ ኣለዉ።

ኣብ ሃዋይ ዚርከብ ቦብተይል ስኲድ ዜመንጭዎ ብርሃን

እዚ እንስሳ እዚ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ብርሃን ኬመንጭው ይኽእል እዩ፣ ንኺርኢ ወይ ንኺርአ ኢሉ ግና ኣይኰነን።

ክንፊ እቲ ሃምፕባክ ዚብሃል ዓሳ ኣንበሪ

ክንፊ እዚ ገዚፍ እንስሳ እዚ፡ ንገሊኡ መዳያት ህይወትካ ብኸመይ ከም ዝጸለዎ ኣንብብ።

ኣዕጽምቲ ብሪትል ስታር ዘለዎ ናይ “ምርኣይ” ክእለት

ብዛዕባ እዚ ኣብ ባሕሪ ዚነብር ፍጥረት ዚገልጽ ዜደንቕ ሓቅታት ኣንብብ።

ነዳዲ ዘይቲ ዜሕቅቑ ደቀቕቲ ተህዋስያን

ደቀቕቲ ተህዋስያን ካብ ዘመናዊ ተክኖሎጂ ንላዕሊ ንዝፈሰሰ ነዳዲ ዘይቲ ብዝበለጸ መገዲ ኼጽርዩ ይኽእሉ ድዮም፧

ኣዕዋፍ

ጫፉ ንላዕሊ እተዓጽፈ ኣኽናፍ ኣዕዋፍ

መሃንድሳት ነፈርቲ ነዚ ንድፊ እዚ ብምቕዳሕ፡ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዓመት፡ 7,600 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ኪቝጥቡ ኽኢሎም እዮም።

ክንቲት ኢምፐረር ፐንጒን

ብዛዕባ ስነ ህይወት ባሕሪ መጽናዕቲ ዚገብሩ ሰባት፡ ብዛዕባ ኽንቲት እዚ ዑፍ እዚ እንታይ እዮም ፈሊጦም፧

እታ ነዊሕ ጕዕዞ እትጓዓዝ ኣልባጥሮስ ንጕልበታ እትቝጥበሉ መገዲ

እዛ ዑፍ እዚኣ፡ ሓንሳእ እውን ይኹን ኣኽናፋ ኸየንገብገበት ንነዊሕ ሰዓታት ክትዝምቢ እትኽእል ብኸመይ ምዃኑ ፍለጥ።

ባር-ተይልድ ጎድዊት እትብሃል ዑፍ ኣንፈታ እትፈልጠሉ መገዲ

ብዛዕባ እቲ እታ ባር-ተይልድ ጎድዊት እትብሃል ዑፍ ንሸሞንተ መዓልቲ እትገብሮ ዜደንቕ ፍልሰት ኣንብብ።

ለመምትን ምድረ ማያውያንን

ጠሊ ዚስሕብ ቈርበት ጠበቕ ቶርኒ ዴቭል

እዚ ጠበቕ እዚ፡ ንማይ ብኣእጋሩ ገይሩ ናብ ኣፉ ኺስሕቦ ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧

ጭራ ኣጌማ ዚብሃል ጠበቕ

እዚ ጠበቕ እዚ ኻብ ባይታ ናብ መንደቕ ኪነጥር ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧

ምንጋጋ ሓርገጽ

ናይ ምንካስ ሓይሉ፡ ካብ ኣንበሳ ወይ ነብሪ ዳርጋ ብሰለስተ ዕጽፊ ይበልጽ፣ ኰይኑ ግና፡ ኪትንከፍ ከሎ፡ ካብ ኣጻብዕቲ ሰብ ንላዕሊ ብቕልጡፍ እዩ ዚስምዖ። ብኸመይ፧

ስርዓተ ምፍራይ እታ ንእንቋቝሖኣ ኣብ ከስዐኣ እትሓቝፎ እንቍርዖብ

ሓደ ኣብ ፍልቀት ዚኣምን ሰብ፡ እዛ እንቍርዖብ “ኣብቲ ምስ ስርዓተ ምፍራይ ዚተሓሓዝ ስነ ህይወት ቀስ ብቐስን በብደረጃኡን ለውጢ ኸም ዝገበረት ዚገልጽ ሓሳብ ዘይእመን እዩ” ዝበለ ስለምንታይ እዩ፧

ቈርበት ተመን

ገሊኦም ኣትማን ኣብ ሻሕካር ኦም ኪድይቡ፡ ገሊኣቶም ከኣ ኣብ ኣመና ሓርፋፍ ሑጻ ዅዒቶም ኪኣትዉ ይኽእሉ እዮም፣ ቈርበቶም ድልዱል ዝዀነ ብኸመይ እዩ፧

ሓሸራታት

ሜላ ኣተዓላልባ ንህቢ

ሜላ ኣተዓላልባ ንህቢ ዚነፍሩ ሮቦት ዚምርሑሉ ስርዓት ንምትእትታዉ ዚጠቅም ብኸመይ እዩ፧

ጎጎ መዓር

ክኢላታት ሕሳብ ክሳዕ 1999 ብመርትዖ ኬቕርብዎ ዘይከኣሉ፡ ኣናህብ ግና ድሮ ዝፈለጥዎ ውጽኢታዊ ኣጠቓቕማ ቦታ።

ክሳድ ጻጸ

እዚ ሓሰኻ ኻብ ኣካላቱ ንላዕሊ ተዓጻጻፊ ኽብደት ንዘለዎ ነገር ኪስከም ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧

ብሩራዊ ጻጸ ሰሃራ ዘለዎ መከላኸሊ ሙቐት

እዚ ፍሉይ ጻጸ እዚ፡ ሓደ ኻብቶም በቲ ንሙቐት ዘለዎም ተጻዋርነት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዚስርዑ እንስሳታት እዩ። ብርቱዕ ሙቐት ኪጻወር ዝኸኣለ ብኸመይ እዩ፧

ዑደት ህይወት ፋንጣ

ዑደት ህይወት እዘን ማረኽቲ ሓሸራ ፍሉይ ዚገብሮ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 13 ወይ 17 ዓመት ንሒደት ሰሙናት ጥራይ ዚቕልቀላ ምዃነን እዩ።

ኣብ እግሪ ኢሰስ ሊፍሆፐር ዚርከብ ኣስናን

እዚ ኣስናን እዚ፡ እቲ ሓሸራ ብሓይሊ ግናኸ ቝጽጽር ብእተገብረሉ መገዲ ንኺነጥር ይሕግዞ።

ዜደንቕ ናይ ምስማዕ ክእለት እታ ዝዓበየት ግዝዋ ስምዒ

በተን ደቀቕቲ ኣእዛና፡ ካብ ካልእ እንስሳ ዚበልጽ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ።

ንምንቅስቓስ ኣንበጣ ብደቂቕ ዚቈጻጸሮ ኒውሮን

ዕስለ ኣንበጣ ንሓድሕዶም ከይተጋጨዉ ኺጓዓዙ ዚኽእሉ ብኸመይ እዮም፧

መንገብገብ ጽምብላሊዕ

መንገብገብ እታ ሞርፎ እትብሃል ጽምብላሊዕ ልሙጽ እኳ እንተ መሰለ፡ ብማይክሮስኮፕ ጥራይ ኪርአ ዚኽእል ቀጸላታት ኣለዎ። እዚ ንምንታይ ይጠቅም፧

ብርሃን ዚስሕብ መንገብገብ ጽምብላሊዕ

መንገብገብ ገሊአን ጽምብላሊዕ፡ ካብ ጸሊም ሕብሪ ንላዕሊ የጠቓለል።

ሕንዚዝ ዒባ ኣንፈቱ ዚፈልጠሉ ኽእለት

ሕንዚዝ ዒባ ኣንፈቱ ንምፍላጥ እንታይ እዩ ዚጥቀም፧ ሰባትከ ኻብኡ እንታይ ኪመሃሩ ይኽእሉ፧

መብራህቲ ሓዊለይቶ

እዚ ደቂቕ ሓሸራ እዚ፡ ንተመራመርቲ ስነ ፍልጠት፡ ነቲ ኣብ ብዙሕ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ዚግጠም ዝያዳ መብራህቲ ዜመንጭው ዳዮድ ንኺሰርሑ ዝደረኾም ብኸመይ እዩ፧

ኬቲዲድ ዘለዋ ዜደንቕ ናይ ምስማዕ ክእለት

ኣእዛን እዛ ንእሽቶ ሓሸራ፡ ልክዕ ከም እዝኒ ሰብ እየን ዚዓይያ። ብዛዕባ እቲ ፍሉይ ናይ ምስማዕ ክእለታ እተገብረ ምርምር፡ ንዘመናዊ ስነ ፍልጠትን ምህንድስናን ዚጠቅም ብኸመይ እዩ፧

ሳሬት

ምስጢር ዓለባ ሳሬት

ሓንቲ ሳሬት፡ ሓዲኡ ኣዝዩ ዚጣበቕ፡ ሓዲኡ ኸኣ ብቐሊሉ ዚብጠስ ዓለባ ኽትኣልም ትኽእል እያ። ብኸመይን ስለምንታይን ከምኡ ኸም እትገብር መርምር።

ጽልግልግ ዝበለ ርእየት ዘላሊት ሳሬት

እዛ ሳሬት እዚኣ፡ ነቲ ልክዕ ርሕቀት እትልክዖ ብኸመይ እያ፧ ተመራመርቲ ነቲ እታ ሳሬት እትጥቀመሉ ሜላ ኪቐድሕዎ ዚደልዩኸ ስለምንታይ እዮም፧

ኣትክልቲ

ውዕዉዕ ሰማያዊ ዝሕብሩ ፍረ ፖሊያ

እዚ ፍረ እዚ ባህርያዊ ሕብሪ ወይ ዚቕልሞ ነገር እኳ እንተ ዘይብሉ፡ ኣብ ካልእ ተኽሊ ዘየሎ ኣዝዩ ድሙቕ ሰማያዊ ሕብሪ ኣለዎ። እዚ ዜደንቕ ሕብሪ እዚ ኺህልዎ ዝኸኣለ ደኣ ኸመይ ኢሉ እዩ፧

ኣትክልቲ ዘለዎም ሕሳብ ናይ ምቕማር ክእለት

ተኽሊ ኣድሪ ዜደንቕ ክእለት ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ፈሊጦም።