• ዓመተ ልደት፦ 1975

  • መበቈል ሃገር፦ መክሲኮ

  • ታሪኽ፦ ቍጡዕ፣ ገበነኛ

ሕሉፍ ህይወተይ

ኣብ መክሲኮ፡ ኣብ ክፍለ ሃገር ቺያፓስ ኣብ እትርከብ ሳን ህዋን ቻንካላይቶ ኣብ እትብሃል ንእሽቶ ኸተማ እየ ተወሊደ። ስድራ ቤተይ ካብቶም ካብ ቀቢላ ዘርኢ ማያ ዝዀኑ ህዝቢ ቾል እዮም ነይሮም። ወለደይ 12 ቘልዑ ነይሮምዎም፣ ኣነ ድማ መበል ሓምሻይ እየ። ቈልዓ ኸለኹ፡ ኣነን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መጽሓፍ ቅዱስ ነጽንዕ ኔርና። እቲ ዜሕዝን ግና፡ ካብ ንእስነተይ ኣትሒዘ ንምኽሪ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብሪ ኣየውዕሎን እየ ነይረ።

ወዲ 13 ዓመት ከለኹ፡ ሓሽሽ እወስድን ካብ ካልኦት እሰርቕን ነይረ። ኣብቲ ዕድመ እቲ ኸኣ ካብ ገዛ ወጺአ ፈቐዶኡ ዀለል እብል ነይረ። ወዲ 16 ምስ ኰንኩ ድማ፡ ኣብ ሕርሻ ማሪዋና ስራሕ ጀሚረ። ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብኡ ምስ ጸናሓኩ፡ ሓደ ምሸት ብዙሕ ማሪዋና ብጃልባ ጽዒንና እናኸድና ኸለና፡ ካብ መቐናቕንትና ነጋዶ ሓሽሽ ክሳዕ ኣፍንጫኦም እተዓጥቁ ሰባት መጥቃዕቲ ፈነዉልና። ኣነ ድማ ዘሊለ ናብቲ ፈለግ ኣቶኹ፣ ሓምቢሰ ብማዕዶ ወጺአ እውን ካብቲ ተዅሲ ኣምለጥኩ። ድሕሪኡ፡ ናብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ሃደምኩ።

ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ድማ፡ ንግዲ ሓሽሽ ስለ ዝቐጸልኩ፡ ኣብ ተወሳኺ ሽግር ኣቶኹ። ወዲ 19 ዓመት ምስ ኰንኩ፡ ብዘረፋን ብቕትለትን ስለ እተኸሰስኩ፡ ማእሰርቲ ተፈርደኒ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኸኣ፡ ምስ ጕጅለ ዓዋሉ ሓበርኩ፡ ኣብ ብዙሕ ዓመጻ እውን ተሳተፍኩ። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ እቶም ሰበ ስልጣን ናብቲ ኣብ ሉዊስበርግ፡ ፐንስልቨንያ ዚርከብ ጽኑዕ ሓለዋ ዚግበረሉ ቤት ማእሰርቲ ኣመሓላለፉኒ።

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሉዊስበርግ፡ ጠባየይ ካብቲ ዝነበሮ እናበኣሰ ኸደ። ናይ ጕጅለ ዓዋሉ ውቃጦ ስለ ዝነበረኒ፡ ምስቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዚርከቡ ጕጅለ ዓዋሉ ብቐሊሉ ተጸምበርኩ። ብቐሊሉ እብኣስ ስለ ዝነበርኩ፡ ወትሩ እየ ዝጓናፈጥ ነይረ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ፡ ኣብቲ ቐጽሪ ቤት ማእሰርቲ ጕጅለ ዓዋሉ ኣብ ዝገበርዎ ባእሲ ተሳተፍኩ። ብኣባትርን ብናውቲ ስፖርትን ጌርና ብዙሕ ተዛበጥና። ሓለውቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኸኣ ነቲ ባእሲ ደው ንምባል፡ ዜንብዕ ጋዝ ተጠቕሙ። ድሕርዚ፡ ሰበ ስልጣን እቲ ቤት ማእሰርቲ፡ ሓደገኛታት እሱራት ብፍሉይ ኣብ ዚተሓዙሉ ቦታ ዳጐኑኒ። ቍጡዕ እየ ነይረ፣ ዘረባይ እውን ብዕሉግ እዩ ነይሩ። ንሰባት ምቕጥቃጥ፡ ንዓይ ቀሊል ነገር እዩ ነይሩ። ብእኡ እውን እሕጐስ ነይረ እየ። ብጠባየይ ኣይጠዓስን እየ ነይረ።

መጽሓፍ ቅዱስ ንህይወተይ ዝቐየረሉ መገዲ

ኣብቲ እሱራት ብፍሉይ ዚተሓዙሉ ኽፋል፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሸላ እዕጾ ስለ ዝነበርኩ፡ ግዜ ኺሓልፈለይ ኢለ መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ጀመርኩ። ሓንቲ ኻብቶም ሓለውቲ እሱራት ከኣ ኣብ ገነት ኣብ ምድሪ ንዘለኣለም ምንባር ትኽእል ኢኻ ዘርእስታ መጽሓፍ ሃበትኒ። * ነዛ መጽሓፍ ቅዱስ ንምጽናዕ እትሕግዝ መጽሓፍ ከንብባ ኸለኹ፡ ነቲ ብቝልዕነተይ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ዘጽንዓሉ ዝነበርኩ እዋን እተምሃርክዎ ብዙሕ ነገራት ዘከርኩ። ድሕሪኡ፡ ብሰንኪ እቲ ቝጡዕ ባህርየይ ማዕረ ኽንደይ ከም እተበላሸኹ ኽሓስብ ጀመርኩ። ብዛዕባ ስድራ ቤተይ እውን ሓሰብኩ። ክልተ ኣሓተይ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኰይነን ስለ ዝነበራ፡ ‘ንሳተን ንዘለኣለም ኪነብራ እየን’ ኢለ ሓሰብኩ። ድሕሪኡ ድማ፡ ‘ኣነኸ ስለምንታይ ነዚ ዘይክእሎ፧’ ኢለ ሓተትኩ። ሽዑ ድማ እየ ክቕየር ዝቘረጽኩ።

ለውጢ ንምግባር ግና፡ ሓገዝ ከም ዜድልየኒ እፈልጥ ነይረ እየ። ስለዚ፡ ፈለማ ናብ የሆዋ ኣምላኽ ጸልየ ኺሕግዘኒ ለመንክዎ። ድሕሪኡ፡ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ናብ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ጽሒፈ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኪምርሓለይ ሓተትኩ። እቲ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ከኣ ኣብ ጥቓና ንእትርከብ ጉባኤ ምሳይ ክትራኸብ መልእኽቲ ለኣኸላ። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ ካብ ስድራ ቤተይ ወጻኢ ኽራኸብ ዘይፍቀደለይ ስለ ዝነበረ፡ ኣባል እታ ጉባኤ ዝዀነ ናይ የሆዋ ምስክር ዜተባብዕ ደብዳበታትን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጽሑፋትን ኪልእከለይ ጀመረ፣ እዚ ድማ ነቲ ለውጢ ኽገብር ዝነበረኒ ድሌት ኣሐየሎ።

ካብቶም ንብዙሕ ዓመታት ኣባሎም ዝነበርኩ ጕጅለ ዓዋሉ ኽወጽእ ምስ ወሰንኩ፡ ዓብዪ ስጕምቲ እየ ወሲደ። መራሒ እቲ ጕጅለ ዓዋሉ ኣብቲ እሱራት ብፍሉይ ዚተሓዙሉ ኽፋል ስለ ዝነበረ፡ ክንናፈስ ኣብ እንወጸሉ እዋን ናብኡ ቐሪበ፡ ናይ የሆዋ ምስክር ክኸውን ከም ዝደሊ ነገርክዎ። ንሱ ግና፡ “ካብ ልብኻ እንተ ዀይኑ ግበሮ። ንኣምላኽ ዕንቅፋት ክዀኖ ኣይደልን እየ። ካብ ጕጅለና ንምውጻእ ጥራይ እንተ ደሊኻ ግና፡ ሳዕቤኑ ትፈልጦ ኢኻ” ብምባል ዘይተጸበኽዎ ምላሽ ሃበኒ።

ኣብቲ ዚቕጽል ክልተ ዓመት፡ እቶም ሰራሕተኛታት ቤት ማእሰርቲ ነቲ ኣብ ባህርያተይ ዝገበርክዎ ለውጥታት የስተብህሉሉ ነበሩ። ስለዚ ድማ ኪሓልዩለይ ጀመሩ። ንኣብነት፡ እቶም ሓለውቲ ኻብ ሸላይ ናብቲ ነብሰይ ዝሕጸበሉ ቦታ ኺወስዱኒ ኸለዉ፡ ኣእዳወይ ብካቴና ምእሳር ሓደግዎ። ሓደ ኻብቶም ሓለውቲ እውን ነቲ ለውጥታት ክቕጽሎ ቐሪቡ ኣተባቢዑኒ እዩ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝጸናሕኩላ ናይ መወዳእታ ዓመት ከኣ፡ እቶም ሰበ ስልጣን ቤት ማእሰርቲ ኻብቲ ቐንዲ ቤት ማእሰርቲ ብዙሕ ኣብ ዘይርሕቕ ትሑት ሓለዋ ዚግበረሉ ኽፋል ኣመሓላሊፎምኒ ነይሮም እዮም። ብ2004፡ ንዓሰርተ ዓመት ተኣሲረ ድሕሪ ምጽናሐይ፡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ፈቲሖም ብናይ ቤት ማእሰርቲ ኣውቶቡስ ናብ መክሲኮ ወሰዱኒ።

ኣብ መክሲኮ ምስ በጻሕኩ፡ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ረኸብኩ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ኣኼባይ ድማ ካልእ ጥዑይ ክዳን ስለ ዘይነበረኒ፡ ዩኒፎርም ቤት ማእሰርቲ ተኸዲነ ተኣከብኩ። እቶም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ግና፡ ጽቡቕ ትርኢት እኳ እንተ ዘይነበረኒ፡ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ተቐቢሎምኒ። ለውሃቶም ምስ ረኣኹ ድማ፡ ኣብ መንጎ ናይ ሓቂ ክርስትያናት ከም ዘለኹ ተሰምዓኒ። (ዮሃንስ 13:35) ኣብቲ ኣኼባ ኸኣ፡ እቶም ሽማግለታት ጉባኤ፡ ስሩዕ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክገብር መሰናድዎ ገበሩለይ። ድሕሪ ሓደ ዓመት፡ ማለት ብ3 መስከረም 2005 ድማ፡ ናይ የሆዋ ምስክር ኰይነ ተጠመቕኩ።

ኣብ ጥሪ 2007 ከኣ፡ ኣብ ወወርሒ ንሰባት ንምምሃር 70 ሰዓት ብምውፋይ፡ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልጋሊ ዀይነ ኸገልግል ጀመርኩ። ብ2011 ድማ፡ ካብቲ ንንጽል ኣሕዋት ዚኸውን ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ (ሕጂ ቤት ትምህርቲ ወንጌላውያን መንግስቲ ኣምላኽ ዚብሃል) ተመረቕኩ። እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣብ ጉባኤ ሓላፍነታተይ ክፍጽም ብዙሕ ሓጊዙኒ እዩ።

ሕጂ ንሰባት፡ ሰላማውያን ኪዀኑ እምህር ኣለኹ

ኣብ 2013፡ ንፍቕርቲ ሰበይተይ ፒላር ተመርዓኽዋ። ንዓኣ ብዛዕባ ሕሉፍ ህይወተይ ከዘንትወላ ኸለኹ፡ ንምእማኑ ኸም ዜጸግማ ዋዛ ሕውስ ኣቢላ ትነግረኒ እያ። ናብ ናይ ቀደም መገድታተይ ጠሪሰ ኣይተመለስኩን። እዚ ሕጂ ዘሎኒ ባህርያት ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሰባት ንምልዋጥ ዘለዎ ሓይሊ ኸም ዜርኢ፡ ኣነን ብዓልቲ ቤተይን ንኣምን ኢና።—ሮሜ 12:2

ዝረኸብክዎ ጥቕሚ

እቲ የሱስ ኣብ ሉቃስ 19:10 እተዛረቦ ቓላት ንዓይ ዚምልከት ኰይኑ እዩ ዚስምዓኒ። ኣብታ ጥቕሲ ኸኣ፡ ‘ንዝጠፍአ ኽደልን ከድሕንን እየ መጺአ’ ኢሉ እዩ። ድሕሪ ደጊም ህይወተይ ኣንፈት ዘይብሉ ዀይኑ ኣይስምዓንን እዩ። ንሰባት ዚጐድእ ተግባር እውን ኣይገብርን እየ። ሳላ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣብ ህይወተይ ብሉጽ ዕላማ ኣሎኒ፡ ምስ ሰባት እውን ሰላማዊ ርክብ ኣሎኒ፣ ልዕሊ ዅሉ ድማ ምስ ፈጣርየይ የሆዋ ጽቡቕ ርክብ ኣሎኒ።

[እግረ-ጽሑፍ]

^ ሕ.ጽ. 13 እዛ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት መጽሓፍ ሕጂ ኣይትሕተምን እያ ዘላ። ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ንምጽናዕ ብቐንዱ ዚጥቀሙላ መጽሓፍ፡ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይምህረና፧ ዚብል ኣርእስቲ ኣለዋ።