ራእይ 2:1-29

2  “ናብ መልኣኽ ጉባኤ ኤፌሶን ጽሓፍ፦ እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ሸውዓተ ኸዋኽብቲ ዝሓዘ፡ ኣብ ማእከል እተን ሸውዓተ ቐወምቲ ቐንዴል ወርቂ እውን ዚመላለስ ከምዚ ይብል ኣሎ፦  ‘ግብርኻን ጻዕርኻን ተጻዋርነትካን፡ ነቶም እኩያት እውን ክትጻወሮም ከም ዘይከኣልካ፡ ነቶም “ሃዋርያት ኢና” ዚብሉ፡ ግናኸ ዘይኰኑ ድማ ፈቲንካዮምሲ ሓሰውቲ ዀይኖም ከም ዝረኸብካዮም እፈልጥ እየ።  ተጻዋርነት ከኣ ኣሎካ፣ ምእንቲ ስመይ ኢልካ ድማ ተጻዊርካ ኢኻ፡ ኣይተሓለልካን እውን።  ግናኸ፡ ነታ ቐዳመይቲ ፍቕርኻ ሓዲግካያ ኢኻ እሞ፡ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ።  “‘እምበኣር፡ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ፡ ነቲ ቐዳማይ ግብርኻ እውን ግበሮ። እንተ ዘይኰነስ፡ ክመጸካ፡ እንተ ዘይተነሲሕካ እውን፡ ነቲ ቐዋሚ ቐንዴልካ ኻብቲ ቦታኡ ኸልግሶ እየ።  ነቲ ኣነ እውን ዝጸልኦ ግብሪ ኑፋቐ ኒቆላዎስ ትጸልኦ ኢኻ እሞ፡ እዚ ግዳ ኣሎካ።  እቲ እዝኒ ዘለዎ፡ እቲ መንፈስ ንጉባኤታት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ፦ ነቲ ዚስዕር፡ ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ህይወት ኪበልዕ ክፈቕደሉ እየ።’  “ናብ መልኣኽ ጉባኤ ስሚርና እውን ጽሓፍ፦ እቲ ‘ቐዳማይን ዳሕራይን፡’ ሞይቱ ዝነበረን ህያው ዝዀነን ከምዚ ይብል ኣሎ፦  ‘ጸበባኻን ድኽነትካን፡—ግናኸ ሃብታም ኢኻ፡—ጸርፊ እቶም “ኣይሁድ ኢና” ዚብሉን፡—ግናኸ ምኵራብ ሰይጣን እዮም እምበር፡ ኣይሁድሲ ዘይኰኑ፡—እፈልጥ እየ። 10  ነቲ ዚመጸካ መከራ ኣይትፍርሃዮ። እንሆ፡ ኣጸቢቕኩም ምእንቲ ኽትፍተኑ፡ ንዓሰርተ መዓልቲ እውን ጸበባ ምእንቲ ኺረኽበኩምሲ፡ ድያብሎስ ንገሌኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኺድርብየኩም እዩ። ክሳዕ ሞት እኳ እሙን ኩን፣ ኣነ እውን ኣኽሊል ህይወት ክህበካ እየ። 11  እቲ እዝኒ ዘለዎ፡ እቲ መንፈስ ንጉባኤታት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ፦ እቲ ዚስዕር፡ በቲ ኻልኣይ ሞት ከቶ ኣይኪጕዳእን እዩ።’ 12  “ናብ መልኣኽ ጉባኤ ጴርጋሞስ እውን ጽሓፍ፦ እቲ ኽልተ ዝኣፉ በሊሕ ነዊሕ ሰይፊ ዘለዎ ኸምዚ ይብል ኣሎ፦ 13  ‘ኣበይ ከም እትነብር፡ ማለት ኣብቲ ዝፋን ሰይጣን ዘለዎ ምዃኑ እፈልጥ እየ። ግናኸ፡ ንስመይ ኣጽኒዕካ ሒዝካዮ ኣለኻ፣ ብመዓልትታት ኣንቲጳስ እቲ ኣብ ጐድንኻ፡ ኣብቲ ሰይጣን ዚነብረሉ እተቐትለ እሙን ምስክረይ እኳ፡ ነታ ኣባይ ዘላትካ እምነት ኣይከሓድካያን። 14  “‘ግናኸ፡ ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መዐንቀፊ ኼንብረሎም ኢሉ፡ ንጣኦታት እተሰውአ ኺበልዑን ኪምንዝሩን ንባላቅ ዝመሃሮ ትምህርቲ በላዓም ኣጽኒዖም ዝሓዙ ስለ ዘለዉኻ፡ ሒደት ነገራት ረኺበልካ ኣለኹ። 15  ከምኡ ድማ፡ ንትምህርቲ ኑፋቐ ኒቆላዎስ ኣጽኒዖም ዝሓዙ እውን ኣለዉኻ። 16  እምበኣር፡ ተነሳሕ። እንተ ዘይኰነስ፡ ቀልጢፈ ኽመጸካ፡ በቲ ነዊሕ ሰይፊ ኣፈይ እውን ክዋግኦም እየ። 17  “‘እቲ እዝኒ ዘለዎ፡ እቲ መንፈስ ንጉባኤታት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ፦ ነቲ ዚስዕር፡ ገለ ኻብቲ ሕቡእ ማና ኽህቦ እየ፣ ጻዕዳ ጸጸር እውን ክህቦ እየ፣ እቲ ጸጸር ድማ ብዘይካ እቲ እተቐበሎስ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ሓድሽ ስም እተጻሕፎ እዩ።’ 18  “ናብ መልኣኽ ጉባኤ ትያቲራ እውን ጽሓፍ፦ እቲ ኸም ሃልሃልታ ሓዊ ዝዀና ኣዒንቲ ዘለዋኦ፡ ኣእጋሩ እውን እተዀልዐ ነሓሲ ዚመስል ወዲ ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፦ 19  ‘ግብርኻን ፍቕርኻን እምነትካን ኣገልግሎትካን ተጻዋርነትካን፡ እቲ ግብርኻ እውን ካብ ቀዳማዩስ ዳሕራዩ ኸም ዚበዝሕ እፈልጥ እየ። 20  “‘ግናኸ፡ ነታ “ነብዪት እየ” እናበለትሲ ንባሮተይ ኪምንዝሩን ንጣኦታት እተሰውአ ኺበልዑን እተስሕቶም ዘላ ኢዛቤል፡ ነታ ሰበይቲ እቲኣ ስቕ ኢልካ ምርኣይካ፡ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ። 21  ምእንቲ ኽትንሳሕ ግዜ ሂበያስ፡ ካብ ምንዝርናኣ ኽትንሳሕ ኣይደለየትን። 22  እንሆ፡ ኣብ ዓራት ሕማም ከውድቓ እየ፣ እቶም ምስኣ ዚዝምዉ ኸኣ፡ ካብቲ ግብራ እንተ ዘይተነሲሖም፡ ናብ ብርቱዕ ጸበባ ኸእትዎም እየ። 23  እቲ ሓሳብን* ልብን ዚምርምር፡ ኣነ ምዃነይ ኵለን ጉባኤታት ምእንቲ ኺፈልጣ፡ ንደቃ እውን ክቐዝፎም እየ፣ ንነፍሲ ወከፍኩም እውን ከከም ግብርኹም ክህበኩም እየ። 24  “‘ንዅላትኩም ኣቱም ነዚ ትምህርቲ እዚ ዘይሰዓብኩም፡ ነቲ ኻብ ሰይጣን ዝዀነ “መዓሙቝ” ዚብሃል ድማ ዘይፈለጥኩም ኣብ ትያቲራ ዘለኹም ካልኦት ግና፡ ከምዚ እብለኩም ኣለኹ፦ ካልእ ጾር ኣየጹረኩምን እየ። 25  ክሳዕ ዝመጽእ ግዳ ነቲ ዘሎኩም ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ። 26  ነቲ ዚስዕርን ክሳዕ መወዳእታ ግብረይ ዚሕሉን ከኣ፡ ኣብ ልዕሊ ኣህዛብ ስልጣን ክህቦ እየ፣ 27  እዚ ድማ ከምቲ ኣነ ኻብ ኣቦይ እተቐበልክዎ እዩ። ንሱ እውን እቶም ህዝቢ ኸም ኣቕሑ መሬት ምእንቲ ኺሰባበሩ፡ ብበትሪ ሓጺን ኪጓስዮም እዩ። 28  ኰዀብ ጽባሕ እውን ክህቦ እየ። 29  እቲ እዝኒ ዘለዎ፡ እቲ መንፈስ ንጉባኤታት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።’

እግረ ጽሑፍ

ራእ 2:23 * ቃል ብቓሉ፡ “ኰላሊት።”