ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ชื่อ​หนังสือ/หน้า​ผู้​จัด​พิมพ์

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

© 2019, 2020

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

200 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-9205 U.S.A.

ผู้​จัด​พิมพ์

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, U.S.A.

หนังสือ​นี้​ไม่​ได้​ทำ​ขึ้น​เพื่อ​ขาย แต่​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​การ​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​ทั่ว​โลก​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา

ภาพ​ประกอบ​ต่าง​ ๆ ​และ​วีดีโอ​แบบ 3 มิติ​ใน​ส่วน​วีดีโอ​และ​รูป​ภาพ​ทำ​ขึ้น​โดย​อาศัย​ข้อมูล​ที่​ได้​จาก​การ​ค้นคว้า​อย่าง​ละเอียด แต่​ก็​เป็น​ภาพ​ที่​วาด​ขึ้น​ซึ่ง​อาจ​จะ​เหมือน​กับ​ของ​จริง​หรือ​อาจ​แตกต่าง​ไป​บ้าง

New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition)

Thai (nwtsty-SI) (ลมศษ)

ปฐมกาล © 2019

อพยพ © 2019

เลวีนิติ © 2019

กันดารวิถี © 2019

เฉลย​ธรรมบัญญัติ © 2019

โยชูวา © 2019

ผู้​วินิจฉัย © 2019

นาง​รูธ © 2019

1 ซามูเอล © 2019

2 ซามูเอล © 2019

1 พงศ์กษัตริย์ © 2019

2 พงศ์กษัตริย์ © 2019

1 พงศาวดาร © 2019

2 พงศาวดาร © 2019

เอสรา © 2019

เนหะมีย์ © 2019

เอสเธอร์ © 2019

โยบ © 2019

สดุดี © 2019

สุภาษิต © 2019

ปัญญาจารย์ © 2019

เพลง​โซโลมอน © 2019

อิสยาห์ © 2019

เยเรมีย์ © 2019

เพลง​คร่ำครวญ © 2019

เอเสเคียล © 2019

ดาเนียล © 2019

โฮเชยา © 2019

โยเอล © 2019

อาโมส © 2019

โอบาดีห์ © 2019

โยนาห์ © 2019

มีคาห์ © 2019

นาฮูม © 2019

ฮาบากุก © 2019

เศฟันยาห์ © 2019

ฮักกัย © 2019

เศคาริยาห์ © 2019

มาลาคี © 2019

มัทธิว © 2019

มาระโก © 2019

ลูกา © 2019, 2020

ยอห์น © 2019, 2020

กิจการ © 2019, 2020

โรม © 2019

1 โครินธ์ © 2019

2 โครินธ์ © 2019

กาลาเทีย © 2019

เอเฟซัส © 2019

ฟีลิปปี © 2019

โคโลสี © 2019

1 เธสะโลนิกา © 2019

2 เธสะโลนิกา © 2019

1 ทิโมธี © 2019

2 ทิโมธี © 2019

ทิตัส © 2019

ฟีเลโมน © 2019

ฮีบรู © 2019

ยากอบ © 2019

1 เปโตร © 2019

2 เปโตร © 2019

1 ยอห์น © 2019

2 ยอห์น © 2019

3 ยอห์น © 2019

ยูดา © 2019

วิวรณ์ © 2019