ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 บทแปด

ราชอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร?

ราชอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร?
  • คัมภีร์ไบเบิลบอกอะไรเราเกี่ยวกับราชอาณาจักรของพระเจ้า?

  • ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะทำอะไร?

  • ราชอาณาจักรจะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จบนแผ่นดินโลกเมื่อไร?

1. ตอนนี้จะมีการพิจารณาคำอธิษฐานอะไรที่มีชื่อเสียง?

คนนับล้านทั่วโลกคุ้นเคยกับคำอธิษฐานที่หลายคนเรียกว่า คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า หรือบทสวดข้าแต่พระบิดา. คำเรียกทั้งสองอย่างพาดพิงถึงคำอธิษฐานที่เป็นที่รู้จักดีซึ่งพระเยซูคริสต์เองทรงให้ไว้เป็นแบบอย่าง. คำอธิษฐานนี้มีความหมายมากจริง ๆ และการพิจารณาสามส่วนแรกของคำอธิษฐานนี้จะช่วยคุณเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลสอนจริง ๆ.

2. สามสิ่งที่พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ให้อธิษฐานขอมีอะไรบ้าง?

2 ในตอนต้นของคำอธิษฐานที่เป็นแบบอย่างนี้ พระเยซูทรงสอนผู้ที่ฟังพระองค์ว่า “เจ้าทั้งหลายจงอธิษฐานอย่างนี้ ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์. ขอให้ราชอาณาจักรของพระองค์มาเถิด. ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์.’ ” (มัดธาย 6:9-13) คำทูลขอสามส่วนนี้มีความหมายเช่นไร?

3. เราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับราชอาณาจักรของพระเจ้า?

3 เราได้เรียนมามากแล้วเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้า ซึ่งก็คือยะโฮวา. และได้พิจารณาไปบ้างแล้วเกี่ยวกับพระทัยประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งได้แก่สิ่งที่พระองค์ได้ทำไปแล้วและยังจะทำอีกเพื่อมนุษย์. แต่พระเยซูตรัสถึงอะไรเมื่อพระองค์สอนเราให้อธิษฐานว่า “ขอให้ราชอาณาจักรของพระองค์มาเถิด.” ราชอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร? การมาของราชอาณาจักรนี้จะทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์ หรือทำให้พระนามนั้นศักดิ์สิทธิ์ได้ โดยวิธีใด? และการมาของราชอาณาจักรเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำตามพระทัยประสงค์ของพระเจ้า?

ราชอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร?

4. ราชอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร และใครเป็นกษัตริย์ในราชอาณาจักรนั้น?

4 ราชอาณาจักรของพระเจ้าคือรัฐบาลที่พระยะโฮวาพระเจ้าทรงตั้งขึ้นโดยมีกษัตริย์ที่พระองค์ทรงเลือกไว้. ใครเป็นกษัตริย์ในราชอาณาจักรของพระเจ้า? พระเยซูคริสต์. พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าบรรดาผู้ปกครองที่เป็นมนุษย์ และมีการเรียกพระองค์ว่า ‘กษัตริย์เหนือคนทั้งหลายที่ปกครองเป็นกษัตริย์และเจ้าเหนือคนเหล่านั้นที่ปกครองเป็นเจ้า.’ (1 ติโมเธียว 6:15) พระองค์มีอำนาจที่จะทำสิ่งดี ๆ ได้มากยิ่งกว่าผู้ปกครองคนใด ๆ ที่เป็นมนุษย์ แม้จะเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขาก็ตาม.

5. ราชอาณาจักรของพระเจ้าปกครองจากที่ไหน และปกครองอะไร?

5 ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะปกครองจากที่ไหน? แล้วพระเยซูอยู่ที่ไหนล่ะ? คุณคงจำเรื่องที่เรียนไปแล้วได้ที่ว่า พระองค์ถูกประหารบนหลักทรมาน ครั้นแล้วพระองค์ได้รับการปลุกให้คืนพระชนม์. หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์. (กิจการ 2:33) ดังนั้น ราชอาณาจักรของพระเจ้าจึงอยู่ในสวรรค์นั่นเอง. เพราะเหตุนั้น คัมภีร์ไบเบิลจึงเรียกราชอาณาจักรนี้ว่า “ราชอาณาจักรสวรรค์.” (2 ติโมเธียว 4:18) ถึงแม้ราชอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในสวรรค์ แต่ราชอาณาจักรนี้จะปกครองแผ่นดินโลก.—วิวรณ์ 11:15.

6, 7. อะไรทำให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ที่โดดเด่น?

6 อะไรทำให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ที่โดดเด่น? เหตุผลหนึ่งคือ พระองค์จะไม่มีวันสิ้นพระชนม์เลย. เมื่อเทียบพระเยซูกับกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ คัมภีร์ไบเบิลเรียกพระองค์ว่า “พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นอมตะ ทรงอยู่ในความสว่างที่ไม่มีใครเข้าไปได้.” (1 ติโมเธียว 6:16) นี่หมายความว่า สิ่งดี ๆ ทั้งหมดที่พระเยซูทำนั้นจะยั่งยืน. และพระองค์จะ ทำสิ่งดีเยี่ยมอีกมากมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง.

7 ขอพิจารณาคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับพระเยซูที่ว่า “พระจิตต์ [“พระวิญญาณ,” ล.ม.] แห่งพระยะโฮวาจะสถิตอยู่กับท่านผู้นั้น, คือดวงปัญญาและดวงความเข้าใจ, ดวงวินิจฉัยและดวงอานุภาพ, ดวงความรอบรู้ และ ความยำเกรงพระยะโฮวา. ความพึงใจของท่านจะอยู่กับความยำเกรงพระยะโฮวา: ท่านจะไม่วินิจฉัยตามที่ตาของท่านเห็นนั้น, และท่านจะไม่ตัดสินตามที่หูของท่านได้ยินนั้น; แต่ท่านจะพิพากษาคนยากจนโดยความยุติธรรม, และท่านจะตัดสินคนเข็ญใจแห่งแผ่นดินโลกโดยความเที่ยงตรง.” (ยะซายา 11:2-4) ถ้อยคำเหล่านี้แสดงว่า พระเยซูจะเป็นกษัตริย์ที่ชอบธรรมและมีความเมตตาสงสารประชาชนบนแผ่นดินโลก. คุณอยากมีผู้ปกครองแบบนี้ไหม?

8. ใครจะปกครองร่วมกับพระเยซู?

8 มีความจริงอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับราชอาณาจักรของพระเจ้า นั่นคือ พระเยซูจะไม่ปกครองเพียงผู้เดียว. พระองค์จะมีผู้ร่วมปกครองด้วย. ตัวอย่างเช่น อัครสาวกเปาโลบอกติโมเธียวว่า “ถ้าเราอดทนต่อ ๆ ไป เราจะได้ร่วมปกครองเป็นกษัตริย์กับพระองค์ด้วย.” (2 ติโมเธียว 2:12) ใช่แล้ว เปาโล, ติโมเธียว, และผู้ซื่อสัตย์คนอื่น ๆ ซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้จะปกครองร่วมกับพระเยซูในราชอาณาจักรทางภาคสวรรค์. มีสักกี่คนที่จะได้รับโอกาสพิเศษสุดเช่นนั้น?

9. มีกี่คนที่จะปกครองร่วมกับพระเยซู และพระเจ้าเริ่มเลือกพวกเขาเมื่อไร?

9 ดังที่ชี้แจงไว้ในบท 7 ของหนังสือนี้ อัครสาวกโยฮันได้รับนิมิตซึ่งท่านเห็น “พระเมษโปดก [“ลูกแกะ,” พระเยซูคริสต์] ทรงยืนอยู่บนภูเขาซีโอน [ที่ประทับในสวรรค์ของพระองค์] และมีคนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนอยู่กับพระองค์ คนเหล่านี้มีพระนามของพระองค์และพระนามพระบิดาของพระองค์เขียนไว้บนหน้าผากพวกเขา.” ชน 144,000 คนนี้เป็นใคร? โยฮันเองบอกเราว่า “คนเหล่านี้เป็นคนที่เฝ้าติดตามพระเมษโปดกไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน. คนเหล่านี้ถูกซื้อจากท่ามกลางมนุษย์เป็นผลแรกเพื่อถวายแด่พระเจ้าและพระเมษโปดก.” (วิวรณ์ 14:1, 4) ใช่แล้ว พวกเขาเป็นสาวกผู้ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษให้ปกครองร่วมกับพระองค์ในสวรรค์. หลังจากถูกปลุกขึ้นจากตายสู่ชีวิตทางภาคสวรรค์ “พวกเขาจะเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินโลก” พร้อมกับพระเยซู. (วิวรณ์ 5:10) ตั้งแต่สมัยของพวกอัครสาวก พระเจ้าได้เลือกคริสเตียนที่ซื่อสัตย์เพื่อให้ครบจำนวน 144,000 คน.

10. ทำไมการที่ให้พระเยซูกับชน 144,000 คนปกครองมนุษย์จึงเป็นการจัดเตรียมที่เปี่ยมด้วยความรัก?

 10 การที่ให้พระเยซูและชน 144,000 คนปกครองมนุษย์นั้น เป็นการจัดเตรียมที่เปี่ยมด้วยความรักจริง ๆ. เหตุผลหนึ่งคือ พระเยซูทรงทราบว่าการเป็นมนุษย์และการที่ต้องประสบความทุกข์ยากนั้นเป็นอย่างไร. เปาโลกล่าวว่าพระเยซู “มิใช่ผู้ที่ไม่อาจเห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอของเราได้ แต่เป็นผู้ที่ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วทุกประการเหมือนเรา แต่ปราศจากบาป.” (ฮีบรู 4:15; 5:8) ผู้ร่วมปกครองกับพระองค์ก็ประสบความทุกข์ยากและต้องอดทนเช่นกันเมื่อเป็นมนุษย์. นอกจากนี้ พวกเขาได้ต่อสู้กับความไม่สมบูรณ์และต้องทนกับความเจ็บป่วยทุกชนิด. พวกเขาจะเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษย์เผชิญแน่ ๆ!

ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะทำอะไร?

11. ทำไมพระเยซูตรัสว่าพวกสาวกของพระองค์ควรอธิษฐานขอให้พระทัยประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในสวรรค์?

11 เมื่อพระเยซูตรัสว่าสาวกของพระองค์ควรอธิษฐานขอให้ราชอาณาจักรของพระเจ้ามา พระองค์ยังตรัสด้วยว่า พวกเขาควรอธิษฐานขอให้พระทัยประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ “บนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์.” พระเจ้าทรงอยู่ในสวรรค์ และพวกทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์ได้ทำตามพระทัยประสงค์ของพระองค์เสมอมา. อย่างไรก็ดี ในบท 3 ของหนังสือนี้ เราได้เรียนว่า ทูตสวรรค์ชั่วองค์หนึ่งได้เลิกทำตามพระทัยประสงค์ของพระเจ้าและเป็นต้นเหตุให้อาดามและฮาวาทำบาป. ในบท 10 เราจะเรียนรู้มากขึ้นว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนเช่นไรเกี่ยวกับทูตสวรรค์ชั่วองค์นั้น ซึ่งเราเรียกกันว่าซาตานพญามาร. ซาตานและพวกทูตสวรรค์ที่เป็นกายวิญญาณซึ่งเลือกที่จะติดตามซาตานถูกเรียกว่าผีปิศาจ พวกมันได้รับอนุญาตให้อยู่ในสวรรค์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง. ด้วยเหตุนี้ ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสวรรค์ทั้งหมดทำตามพระทัยประสงค์ของพระเจ้าในตอนนั้น. แต่สภาพการณ์จะเปลี่ยนไปเมื่อราชอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มปกครอง. พระเยซูคริสต์ กษัตริย์ที่เพิ่งขึ้นครองราชย์ จะทำสงครามกับซาตาน.—วิวรณ์ 12:7-9.

12. มีการกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญสองอย่างอะไรที่วิวรณ์ 12:10?

 12 คำพยากรณ์ถัดมาอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่า “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงอันดังในสวรรค์กล่าวว่า ‘บัดนี้ ความรอด ฤทธิ์เดช ราชอาณาจักรของพระเจ้า และอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์ก็ปรากฏแล้ว เพราะผู้ที่กล่าวหาพี่น้องของเราถูกเหวี่ยงลงแล้ว คือผู้ที่กล่าวหาพวกเขาต่อพระพักตร์พระเจ้าของเราทั้งวันทั้งคืน!’ ” (วิวรณ์ 12:10) คุณสังเกตไหมว่ามีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สำคัญมากสองอย่างในข้อคัมภีร์นี้? ประการแรก ราชอาณาจักรของพระเจ้าภายใต้พระเยซูคริสต์เริ่มปกครอง. ประการที่สอง ซาตานถูกขับออกจากสวรรค์ลงมายังแผ่นดินโลก.

13. ผลเป็นอย่างไรเมื่อซาตานถูกขับออกจากสวรรค์?

13 เหตุการณ์สองอย่างนี้ก่อผลเช่นไร? เราอ่านเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในสวรรค์ดังนี้: “ด้วยเหตุนี้ สวรรค์และผู้ที่อยู่ในสวรรค์ จงยินดีเถิด!” (วิวรณ์ 12:12) ใช่แล้ว ทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์ซึ่งอยู่ในสวรรค์ชื่นชมยินดีเพราะซาตานกับผีปิศาจพรรคพวกของมันถูกขับออกจากสวรรค์ และทูตสวรรค์ทุก ๆ องค์ที่อยู่ในสวรรค์ล้วนเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อพระยะโฮวาพระเจ้า. ในสวรรค์จึงมีความสงบสุขและมีความสามัคคีปรองดองกันแบบที่ไม่มีใครจะทำลายได้. ตอนนี้มีการทำตามพระทัยประสงค์ของพระเจ้าในสวรรค์.

การขับไล่ซาตานและผีปิศาจพรรคพวกของมันออกจากสวรรค์ทำให้เกิดวิบัติบนแผ่นดินโลก. ความทุกข์ยากลำบากเช่นนั้นจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า

14. เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากซาตานถูกขับลงมายังแผ่นดินโลก?

14 แต่จะว่าอย่างไรกับแผ่นดินโลก? คัมภีร์ไบเบิลบอกว่า “แผ่นดินโลกและทะเลจะเกิดวิบัติเพราะพญามารได้ลงมายังพวกเจ้าแล้วและโกรธยิ่งนัก เพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย.” (วิวรณ์ 12:12) ซาตานโกรธที่มันถูกขับออกจากสวรรค์และมีเวลาเหลืออยู่เพียงสั้น ๆ. ด้วยความโกรธ มันทำให้เกิดความทุกข์ร้อน หรือ “วิบัติ” บนแผ่นดินโลก. เราจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ “วิบัติ” นั้นในบทถัดไป. แต่เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ เราอาจถามว่า ราชอาณาจักรจะทำให้พระทัยประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จบนแผ่นดินโลกได้อย่างไร?

15. พระเจ้ามีพระทัยประสงค์เช่นไรต่อแผ่นดินโลก?

15 ขอให้นึกถึงพระทัยประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อแผ่นดินโลก. คุณได้เรียนรู้เรื่องนี้ในบท 3. ในสวนเอเดน พระเจ้าได้แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงประสงค์ให้แผ่นดินโลกนี้เป็นอุทยานซึ่งเต็มไปด้วยเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ชอบธรรมและ มีชีวิตอยู่ตลอดไป. ซาตานเป็นต้นเหตุให้อาดามและฮาวาทำบาป และนั่นส่งผลกระทบต่อความสำเร็จแห่งพระทัยประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อแผ่นดินโลกระยะเวลาหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ทำให้พระทัยประสงค์ของพระองค์เปลี่ยนไป. พระยะโฮวายังประสงค์ให้ “คนสัตย์ธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมฤดก, และจะอาศัยอยู่ที่นั่นต่อไปเป็นนิตย์.” (บทเพลงสรรเสริญ 37:29) และราชอาณาจักรของพระเจ้าจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จ. โดยวิธีใด?

16, 17. ดานิเอล 2:44 บอกอะไรเราในเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า?

16 ขอพิจารณาคำพยากรณ์ที่พบในดานิเอล 2:44. ข้อนั้นอ่านว่า “ในสมัยเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นกำลังเสวยราชย์อยู่, พระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์จะทรงตั้งอาณาจักรอันหนึ่งขึ้น, ซึ่งจะไม่มีวันทำลายเสียได้, หรือผู้ใดจะชิงเอาอาณาจักรนี้ไปก็หาได้ไม่; แต่อาณาจักรนี้จะทำลายอาณาจักรอื่น ๆ ลงให้ย่อยยับและเผาผลาญเสียสิ้น, และอาณาจักรนี้จะดำรงอยู่เป็นนิจ.” ข้อนี้บอกอะไรเราในเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า?

17 ประการแรก ข้อนี้บอกเราว่าจะมีการตั้งราชอาณาจักรของพระเจ้า “ในสมัยเมื่อกษัตริย์เหล่านั้น” หรือในขณะที่อาณาจักรอื่น ๆ ยังอยู่. ประการที่สอง ข้อนี้บอกเราว่าราชอาณาจักรของพระเจ้าจะอยู่ตลอดไป. จะไม่มีรัฐบาลใดล้มล้างหรือเข้ามาแทนที่ราชอาณาจักรนี้ได้. ประการที่สาม เราเห็นว่าจะมีสงครามระหว่างราชอาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรต่าง ๆ ของโลกนี้. ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะชนะ. ในที่สุด ราชอาณาจักรนี้จะเป็นรัฐบาลเดียวเท่านั้นที่ปกครองมนุษย์ทั้งสิ้น. ครั้นแล้ว มนุษย์จะมีการปกครองดีที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยรู้จักมา.

18. สงครามขั้นสุดท้ายระหว่างราชอาณาจักรของพระเจ้ากับรัฐบาลของโลกนี้มีชื่อว่าอะไร?

18 คัมภีร์ไบเบิลบอกไว้มากมายเกี่ยวกับสงครามขั้นเด็ดขาดระหว่างราชอาณาจักรของพระเจ้ากับรัฐบาลต่าง ๆ ของโลกนี้. ตัวอย่างเช่น คัมภีร์ไบเบิลสอนว่า ขณะที่อวสานใกล้เข้ามา พวกวิญญาณชั่วจะแพร่คำโกหกเพื่อหลอกลวง “กษัตริย์ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลก.” เพื่อจุดประสงค์อะไร? “เพื่อให้กษัตริย์เหล่านั้นมารวมตัวกันเพื่อเข้าสู่สงครามในวันใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง.” กษัตริย์ทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะถูกรวบรวมมายัง “ที่ที่มีชื่อ ในภาษาฮีบรูว่า ฮาร์มาเกโดน.” (วิวรณ์ 16:14, 16) เนื่องจากสิ่งที่กล่าวในสองข้อนี้ การสู้รบขั้นเด็ดขาดระหว่างรัฐบาลมนุษย์กับราชอาณาจักรของพระเจ้าจึงถูกเรียกว่าสงครามฮาร์มาเกโดน หรืออาร์มาเก็ดดอน.

19, 20. อะไรขัดขวางไม่ให้พระทัยประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จบนแผ่นดินโลกในขณะนี้?

19 โดยทางสงครามอาร์มาเก็ดดอน ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะบรรลุเป้าหมายอะไร? ขอให้คิดถึงเรื่องพระทัยประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อแผ่นดินโลกอีกครั้งหนึ่ง. พระยะโฮวาพระเจ้าทรงประสงค์ให้แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สมบูรณ์และชอบธรรม รับใช้พระองค์ในอุทยาน. อะไรขัดขวางไม่ให้เป็นไปตามพระประสงค์นั้นในขณะนี้? ประการแรก เราเป็นคนบาป เราเจ็บป่วยและตาย. อย่างไรก็ดี เราได้เรียนในบท 5 ว่า พระเยซูสิ้นพระชนม์แทนเราเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป. คุณคงจะจำถ้อยคำที่บันทึกไว้ในกิตติคุณของโยฮันได้ที่ว่า “พระเจ้าทรงรักโลกมากจนถึงกับประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่แสดงความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกทำลาย แต่จะมีชีวิตนิรันดร์.”—โยฮัน 3:16.

20 ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือผู้คนมากมายทำสิ่งที่ชั่วร้าย. พวกเขาโกหก, หลอกลวง, และทำผิดศีลธรรม. พวกเขาไม่ต้องการ ทำตามพระทัยประสงค์ของพระเจ้า. คนที่ทำสิ่งชั่วร้ายจะถูกทำลายในสงครามอาร์มาเก็ดดอนของพระเจ้า. (บทเพลงสรรเสริญ 37:10) กระนั้น ยังมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้พระทัยประสงค์ของพระเจ้าไม่สำเร็จบนแผ่นดินโลกตอนนี้ นั่นคือรัฐบาลต่าง ๆ ไม่ได้สนับสนุนประชาชนให้ทำตามพระทัยประสงค์นั้น. หลายรัฐบาลอ่อนแอ, โหดร้าย, หรือไม่ก็คดโกง. คัมภีร์ไบเบิลบอกอย่างตรงไปตรงมาว่า “มนุษย์ใช้อำนาจเหนือมนุษย์อย่างที่ก่อผลเสียหายแก่เขา.”—ท่านผู้ประกาศ 8:9, ล.ม.

21. ราชอาณาจักรจะทำให้พระทัยประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จบนแผ่นดินโลกโดยวิธีใด?

21 หลังจากสงครามอาร์มาเก็ดดอน มนุษย์จะอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลเดียวเท่านั้น นั่นคือราชอาณาจักรของพระเจ้า. ราชอาณาจักรนี้จะทำตามพระทัยประสงค์ของพระเจ้าและนำพระพรอันยอดเยี่ยมมาให้เรา. ตัว อย่างเช่น ราชอาณาจักรนี้จะกำจัดซาตานและผีปิศาจพรรคพวกของมันออกไป. (วิวรณ์ 20:1-3) จะมีการใช้พลังแห่งเครื่องบูชาของพระเยซูเพื่อมนุษย์ผู้ซื่อสัตย์จะไม่เจ็บป่วยและตายอีกต่อไป. แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรพวกเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไป. (วิวรณ์ 22:1-3) แผ่นดินโลกจะถูกทำให้เป็นอุทยาน. โดยวิธีนี้ราชอาณาจักรจะทำให้พระทัยประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จบนแผ่นดินโลก และจะทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์. นี่หมายความอย่างไร? หมายความว่าในที่สุด ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะถวายเกียรติแด่พระนามของพระยะโฮวา.

ราชอาณาจักรของพระเจ้าลงมือจัดการเมื่อไร?

22. ทำไมเรารู้ว่าราชอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้มาตอนที่พระเยซูอยู่บนแผ่นดินโลก หรือทันทีหลังจากพระองค์ได้รับการปลุกให้คืนพระชนม์?

22 เมื่อพระเยซูบอกสาวกให้อธิษฐานว่า “ขอให้ราชอาณาจักรของพระองค์มาเถิด” เห็นได้ชัดว่า ราชอาณาจักรไม่ได้มาในตอนนั้น. ราชอาณาจักรมาตอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ไหม? ไม่ใช่ เพราะทั้งเปโตรและเปาโลได้บอกว่า หลังจากพระเยซูได้รับการปลุกให้คืนพระชนม์แล้ว คำพยากรณ์ที่บทเพลงสรรเสริญ 110:1 ได้สำเร็จเป็นจริงกับพระองค์ที่ว่า “พระยะโฮวาได้ตรัสแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า, จงนั่งเบื้องขวาของเรา, กว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้เป็นม้ารองเท้าของท่าน.” (กิจการ 2:32-35; ฮีบรู 10:12, 13) มีช่วงแห่งการรอคอย.

ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักร พระทัยประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับที่สำเร็จในสวรรค์

23. (ก) ราชอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มปกครองเมื่อไร? (ข) บทถัดไปจะพิจารณาเรื่องอะไร?

23 เป็นเวลานานเท่าไร? ระหว่างศตวรรษที่ 19 และ 20 พวกนักศึกษา คัมภีร์ไบเบิลที่จริงใจได้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าช่วงแห่งการรอคอยนั้นจะสิ้นสุดลงในปี 1914. (เกี่ยวกับวันเวลานี้ โปรดดูภาคผนวกเรื่อง “1914—ปีที่สำคัญในคำพยากรณ์ของคัมภีร์ไบเบิล”) เหตุการณ์ของโลกที่เริ่มต้นในปี 1914 ยืนยันว่า ความเข้าใจของนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลที่จริงใจเหล่านี้ถูกต้อง. ความสำเร็จเป็นจริงของคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลแสดงว่าพระคริสต์ได้ทรงเป็นกษัตริย์ในปี 1914 และราชอาณาจักรของพระเจ้าทางภาคสวรรค์ได้เริ่มปกครองแล้ว. ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีชีวิตอยู่ในสมัยที่ซาตานเหลือ ‘เวลาน้อย.’ (วิวรณ์ 12:12; บทเพลงสรรเสริญ 110:2) นอกจากนี้ เรายังพูดได้ด้วยความมั่นใจว่า อีกไม่นาน ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะลงมือจัดการเพื่อทำให้พระทัยประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จบนแผ่นดินโลก. คุณรู้สึกว่านี่เป็นข่าวที่ดีเยี่ยมไหม? คุณเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความจริงไหม? บทถัดไปจะช่วยคุณเข้าใจว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนเรื่องเหล่านี้จริง ๆ.