ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ภาคผนวก

มิคาเอลอัครทูตสวรรค์คือใคร?

มิคาเอลอัครทูตสวรรค์คือใคร?

มีการกล่าวถึงกายวิญญาณที่ชื่อมิคาเอลไม่กี่ครั้งในคัมภีร์ไบเบิล. แต่เมื่อมีการกล่าวถึงท่าน ก็เป็นตอนที่ท่านกำลังปฏิบัติงานอยู่. ในพระธรรมดานิเอล มิคาเอลสู้รบกับพวกทูตสวรรค์ชั่ว; ในจดหมายของยูดา มิคาเอลโต้เถียงกับซาตาน; และในพระธรรมวิวรณ์ มิคาเอลทำสงครามกับพญามารและผีปิศาจพรรคพวกของมัน. โดยสนับสนุนการปกครองของพระยะโฮวาและต่อสู้กับเหล่าศัตรูของพระเจ้า มิคาเอลปฏิบัติสอดคล้องกับความหมายของชื่อท่าน นั่นคือ “ใครจะเสมอเหมือนพระเจ้า?” แต่มิคาเอลคือใคร?

บางครั้ง คนที่เรารู้จักไม่ได้มีเพียงชื่อเดียว. ตัวอย่างเช่น ยาโคบบรรพบุรุษของชาวยิวมีชื่อว่าอิสราเอลด้วย และอัครสาวกเปโตรก็มีอีกชื่อคือซีโมน. (เยเนซิศ 49:1, 2; มัดธาย 10:2) เช่นเดียวกัน คัมภีร์ไบเบิลชี้แจงว่ามิคาเอลเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระเยซูคริสต์ ทั้งก่อนและหลังจากที่พระองค์มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก. ขอให้เราพิจารณาเหตุผลตามหลักพระคัมภีร์ในการสรุปเช่นนั้น.

อัครทูตสวรรค์. พระคำของพระเจ้ากล่าวถึงมิคาเอลว่าเป็น “อัครทูตสวรรค์.” (ยูดา 9) คำนี้หมายถึง “ทูตสวรรค์สูงสุด.” คำ “อัครทูตสวรรค์” ที่ใช้ในคัมภีร์ไบเบิลหมายถึงทูตสวรรค์องค์เดียวเท่านั้น ไม่เคยมีการใช้ในแบบที่หมายถึงทูตสวรรค์หลายองค์. เรื่องนี้บ่งชี้ว่ามีอัครทูตสวรรค์เพียงองค์เดียว. นอกจากนี้ มีการเชื่อมโยงพระเยซูกับตำแหน่งอัครทูตสวรรค์. 1 เทสซาโลนิเก 4:16 กล่าวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้รับการปลุกให้คืน พระชนม์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์พร้อมด้วยเสียงตรัสสั่ง เสียงของอัครทูตสวรรค์.” ด้วยเหตุนี้ เสียงของพระเยซูจึงได้รับการพรรณนาว่าเป็นเสียงของอัครทูตสวรรค์. ดังนั้น ข้อคัมภีร์นี้บ่งชี้ว่าพระเยซูเองคืออัครทูตสวรรค์มิคาเอล.

ผู้นำกองทัพ. คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “มิคาเอลกับเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ สู้รบกับพญานาค . . . กับเหล่าทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายมัน.” (วิวรณ์ 12:7) ด้วยเหตุนี้ มิคาเอลจึงเป็นผู้นำกองทัพทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์. พระธรรมวิวรณ์ยังพูดถึงพระเยซูในฐานะเป็นผู้นำกองทัพทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์ด้วย. (วิวรณ์ 19:14-16) และอัครสาวกเปาโลกล่าวถึงเฉพาะ “พระเยซูเจ้า” และ “เหล่าทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์.” (2 เทสซาโลนิเก 1:7) ดังนั้น คัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงทั้งมิคาเอลกับ “เหล่าทูตสวรรค์ของท่าน” และพระเยซูกับ “เหล่าทูตสวรรค์ของท่าน.” (มัดธาย 13:41; 16:27; 24:31; 1 เปโตร 3:22) เนื่องจากไม่มีที่ไหนในพระคำของพระเจ้าที่บอกว่ามีกองทัพทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์สองกองทัพอยู่ในสวรรค์ กองทัพหนึ่งนำโดยมิคาเอลและอีกกองทัพหนึ่งนำโดยพระเยซู จึงนับว่ามีเหตุผลที่จะลงความเห็นว่า ที่จริงแล้ว มิคาเอลก็คือพระเยซูคริสต์ในบทบาทของพระองค์ทางภาคสวรรค์. *

^ วรรค 1 ข้อมูลเพิ่มเติมที่แสดงว่ามีการใช้ชื่อมิคาเอลกับพระบุตรของพระเจ้านั้นมีอยู่ในหนังสือการหยั่งเห็นเข้าใจพระคัมภีร์ เล่ม 2 หน้า 393-394 จัดพิมพ์โดยพยานพระยะโฮวา.