ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

อดอาหาร, ถือศีลอดอาหาร

อดอาหาร, ถือศีลอดอาหาร

งด​เว้น​จาก​การ​กิน​อาหาร​ทุก​อย่าง​ช่วง​หนึ่ง ชาว​อิสราเอล​จะ​ถือ​ศีล​อด​อาหาร​ใน​วัน​ไถ่​บาป ใน​ช่วง​ที่​เป็น​ทุกข์ และ​ใน​ช่วง​ที่​อ้อน​วอน​ขอ​การ​ชี้​นำ​จาก​พระเจ้า ชาว​ยิว​มี​ธรรมเนียม​ถือ​ศีล​อด​อาหาร​ปี​ละ 4 ครั้ง​เพื่อ​ระลึก​ถึง​เหตุ​การณ์​ที่​เลว​ร้าย​ใน​ประวัติศาสตร์​ของ​พวก​เขา การ​ถือ​ศีล​อด​อาหาร​ไม่​ใช่​ข้อ​เรียก​ร้อง​สำหรับ​คริสเตียน—อสร 8:21; อสย 58:6; ลก 18:12