ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ถูกต้องชอบธรรม

ถูกต้องชอบธรรม

ใน​พระ​คัมภีร์ หมาย​ถึง​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​ตาม​มาตรฐาน​ของ​พระเจ้า คำ​นี้​ใน​ภาษา​ฮีบรู​และ​กรีก​ยัง​ถูก​แปล​ด้วย​ว่า ถูก​ต้อง ยุติธรรม เที่ยงธรรม ดี ซื่อ​สัตย์ นอก​จาก​นั้น พระ​คัมภีร์​ยัง​พูด​ถึง​คน​ที่​พระเจ้า​ถือ​ว่า​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ของ​พระองค์​หรือ​มี​ความ​ถูก​ต้อง​ชอบธรรม​ด้วย ใน​กรณี​นี้ พระองค์​ถือ​ว่า​เขา​ไม่​มี​ความ​ผิด (กจ 13:38, 39) จึง​รับ​เขา​เป็น​เพื่อน​ของ​พระองค์​ได้ หรือ​ถึง​กับ​ตัดสิน​ว่า​เขา​คู่​ควร​กับ​สิทธิ​ที่​จะ​ได้​ชีวิต​ตลอด​ไป ที่​พระเจ้า​ทำ​อย่าง​นี้ ไม่​ใช่​เพราะ​ความ​ดี​ความ​ชอบ​ของ​คน​นั้น แต่​เพราะ​เขา​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์—ปฐก 15:6; ฉธบ 6:25; สภษ 11:4; อสย 32:1; ศฟย 2:3; มธ 6:33; รม 3:24, 28; 5:18; ฮบ 7:2