ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ข่าวสารจากคัมภีร์ไบเบิล—เนื้อหาโดยสังเขป

ข่าวสารจากคัมภีร์ไบเบิล—เนื้อหาโดยสังเขป
  1. พระยะโฮวาทรงสร้างอาดามและฮาวาพร้อมด้วยความหวังจะมีชีวิตตลอดไปในอุทยาน. ซาตานใส่ร้ายพระนามของพระเจ้าและสงสัยสิทธิการปกครองของพระองค์. อาดามและฮาวาร่วมกับซาตานในการกบฏ นำความบาปและความตายมาสู่ตัวเองและลูกหลานของเขา

  2. พระยะโฮวาตัดสินผู้กบฏเหล่านั้น และสัญญาว่าผู้ช่วยให้รอดหรือพงศ์พันธุ์จะมาเพื่อบดขยี้ซาตาน และขจัดผลทั้งสิ้นที่เกิดจากการกบฏและความบาป

  3. พระยะโฮวาสัญญากับอับราฮามและดาวิดว่าพวกเขาจะเป็นบรรพบุรุษของพงศ์พันธุ์หรือมาซีฮาซึ่งจะปกครองเป็นกษัตริย์ตลอดไป

  4. พระยะโฮวาดลใจพวกผู้พยากรณ์ให้บอกล่วงหน้าว่าพระมาซีฮาจะขจัดบาปและความตาย. พระมาซีฮาพร้อมกับเหล่าผู้ร่วมปกครองจะปกครองฐานะกษัตริย์ในราชอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งจะยุติสงคราม, ความเจ็บป่วย, กระทั่งความตาย

  5. พระยะโฮวาส่งพระบุตรของ พระองค์มายังแผ่นดินโลกและระบุว่าพระเยซูเป็นมาซีฮา. พระเยซูประกาศเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าและสละชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่. แล้วพระยะโฮวาทรงปลุกพระองค์ให้ฟื้นคืนพระชนม์เป็นกายวิญญาณ

  6. พระยะโฮวาทรงตั้งพระบุตรของพระองค์เป็นกษัตริย์ในสวรรค์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสมัยสุดท้ายของยุคนี้ ได้เริ่มต้นขึ้น. พระเยซูชี้นำสาวกของ พระองค์ทางแผ่นดินโลกขณะที่พวกเขาประกาศราชอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วโลก

  7. พระยะโฮวาบัญชาให้พระบุตรใช้อำนาจแห่งราชอาณาจักรปกครองแผ่นดินโลก. ราชอาณาจักรนี้จะทำลายรัฐบาลทั้งหมดที่ชั่วช้า, ทำให้โลกเป็นอุทยาน, และทำให้คนที่ซื่อสัตย์เป็นมนุษย์สมบูรณ์. สิทธิของพระยะโฮวาในการปกครองได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรม และพระนามของพระองค์จะเป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์ตลอดไป