ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 21

พระเยซูมีชีวิตอีก!

พระเยซูมีชีวิตอีก!

พระเยซูปรากฏต่อเหล่าสาวกของพระองค์เพื่อสอนและหนุนใจพวกเขา

วันที่สามหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์ ผู้หญิงบางคนที่เป็นสาวกของพระองค์พบว่าหินที่ปิดทางเข้าอุโมงค์ฝังศพถูกกลิ้งออก. ยิ่งกว่านั้น อุโมงค์ฝังศพก็ว่างเปล่า!

ทูตสวรรค์สององค์ปรากฏต่อพวกเธอ. ทูตสวรรค์องค์หนึ่งกล่าวว่า ‘พวกเจ้ากำลังมองหาพระเยซูชาวนาซาเรท. พระองค์ถูกปลุกให้เป็นขึ้นมาแล้ว.’ (มาระโก 16:6) พวกผู้หญิงจึงวิ่งออกไปบอกเหล่าอัครสาวกโดยไม่ชักช้า. ในระหว่างทาง พวกเธอพบพระเยซู. พระองค์ตรัสว่า “อย่ากลัวเลย! จงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังแคว้นแกลิลี แล้วพวกเขาจะพบเราที่นั่น.”—มัดธาย 28:10

วันต่อมา สาวกสองคนเดินทางจากกรุงเยรูซาเลมเพื่อไปหมู่บ้านเอ็มมาอุส. ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้าไปเดินกับพวกเขาและถามว่ากำลังคุยเรื่องอะไรกัน. อันที่จริง ชายคนนั้นคือพระเยซูที่ถูกปลุกให้คืนพระชนม์ซึ่งปรากฏในลักษณะที่พวกเขาจำพระองค์ไม่ได้ในตอนแรก. พวกเขาตอบด้วยหน้าตาโศกเศร้าว่ากำลังคุยเรื่องพระเยซู. ชายแปลกหน้าคนนั้นเริ่มอธิบายเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับมาซีฮาซึ่งมีบอกไว้ในพระคัมภีร์. ที่จริง พระเยซูทำให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับมาซีฮาสำเร็จในทุกรายละเอียด. * เมื่อสาวกทั้งสองได้มารู้ว่าชายแปลกหน้าคนนั้นคือพระเยซูซึ่งถูกปลุกให้คืนพระชนม์เป็นกายวิญญาณ พระองค์ก็หายตัวไปแล้ว.

สาวกทั้งสองจึงกลับไปกรุงเยรูซาเลมทันที. เขาไปพบอัครสาวกที่ชุมนุมกันในห้องที่ลงกลอนประตูไว้. ขณะที่เขาทั้งสองกำลังเล่าสิ่งที่ตนประสบ พระเยซูก็ปรากฏ. เหล่าสาวกของพระองค์ที่ตกใจกลัวแทบไม่เชื่อว่าเป็นพระองค์! พระเยซูทรงถามดังนี้: “พวกเจ้า . . . แคลงใจทำไม? มีคำเขียนไว้อย่างนี้ว่า พระคริสต์จะทนทุกข์และเป็นขึ้นมาจากตายในวันที่สาม.”—ลูกา 24:38, 46

ในช่วง 40 วันหลังจากพระองค์คืนพระชนม์ พระเยซูปรากฏต่อเหล่าสาวกในหลาย ๆ โอกาส. คราวหนึ่ง พระองค์ปรากฏต่อสาวกมากกว่า 500 คน! ดูเหมือนจะเป็นโอกาสนั้นที่พระองค์ทรงมอบหมายงานที่สำคัญนี้ให้พวกเขา: “จงไปสอนคนจากทุกชาติให้เป็นสาวก . . . สอนพวกเขาให้ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เราสั่งพวกเจ้าไว้. และเราจะอยู่กับพวกเจ้าเสมอจนถึงช่วงสุดท้ายของยุค.”—มัดธาย 28:19, 20

ในการประชุมครั้งสุดท้ายของพระองค์กับอัครสาวกที่ซื่อสัตย์ 11 คน พระเยซูทรงสัญญาดังนี้: “พวกเจ้าจะได้รับฤทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาบนเจ้า และเจ้าจะเป็นพยานฝ่ายเรา . . . จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก.” (กิจการ 1:8) จากนั้น พระเยซูถูกรับขึ้นไป และมีเมฆมาบังพระองค์ไว้จากสายตาของพวกเขาขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์.

จากมัดธาย บท 28; มาระโก บท 16; ลูกา บท 24; โยฮัน บท 20 และ 21; 1 โครินท์ 15:5, 6

^ วรรค 6 สำหรับตัวอย่างต่าง ๆ เกี่ยวกับคำพยากรณ์เรื่องมาซีฮาที่สำเร็จกับพระเยซู โปรดดูตอน 14, ตอน 15 และตอน 16 ของจุลสารนี้ และภาคผนวกเรื่อง “พระเยซูคริสต์—พระมาซีฮาตามคำสัญญา” ในหนังสือคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริงๆ?