ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 19

พระเยซูพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลต่อทั้งโลก

พระเยซูพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลต่อทั้งโลก

พระเยซูพยากรณ์เกี่ยวกับการประทับของพระองค์ในฐานะกษัตริย์และช่วงสุดท้ายของยุคนี้

บนภูเขามะกอก โดยมีภาพที่งดงามของกรุงเยรูซาเลมและพระวิหารอยู่เบื้องล่าง อัครสาวกสี่คนของพระเยซูได้ถามพระองค์เป็นส่วนตัวเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ตรัสก่อนหน้านั้น. พระเยซูเพิ่งตรัสว่า พระวิหารในกรุงเยรูซาเลมจะถูกทำลาย. และก่อนหน้านั้น พระองค์บอกสาวกเกี่ยวกับ “ช่วงสุดท้ายของยุค.” (มัดธาย 13:40, 49) ตอนนี้อัครสาวกถามว่า “อะไรจะเป็นสัญญาณบอกว่าพระองค์ประทับอยู่และบอกว่าเป็นช่วงสุดท้ายของยุค?”—มัดธาย 24:3

พระเยซูทรงตอบโดยบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนกรุงเยรูซาเลมถูกทำลาย. แต่คำตรัสของพระองค์มีความหมายกว้างไกลกว่านั้นอีก. ในเวลาต่อมา คำพยากรณ์ของพระองค์จะสำเร็จเป็นจริงในขอบเขตที่ใหญ่กว่า คือตลอดทั่วโลก. พระเยซูพยากรณ์ว่าเหตุการณ์และสภาพการณ์ต่าง ๆ ในโลกจะประกอบกันเป็นสัญญาณบ่งบอก. สัญญาณนั้นจะแสดงให้คนในโลกเห็นว่าการประทับของพระเยซูฐานะกษัตริย์ในสวรรค์ได้เริ่มขึ้นแล้ว. พูดอีกอย่างหนึ่งคือ สัญญาณนี้จะบ่งบอกว่าพระยะโฮวาพระเจ้าได้แต่งตั้งพระเยซูเป็นกษัตริย์ในราชอาณาจักรมาซีฮาที่สัญญาไว้นานมาแล้ว. สัญญาณนี้จะหมายความว่าเวลาที่ราชอาณาจักรนี้จะขจัดความชั่วช้าและนำสันติสุขแท้สู่มนุษยชาตินั้นมาใกล้แล้ว. ดังนั้น สิ่งต่าง ๆ ที่พระเยซูตรัสไว้ล่วงหน้าจะบ่งบอกสมัยสุดท้ายของระบบเก่า ซึ่งก็คือ ระบบทางศาสนา, ทางการเมือง, และทางสังคมในปัจจุบัน และเป็นการเริ่มต้นของระบบใหม่.

ในการอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกระหว่างการประทับของพระองค์ฐานะกษัตริย์ในสวรรค์ พระเยซูตรัสว่าจะมีสงครามระหว่างชาติ, การขาดแคลนอาหาร, แผ่นดินไหวครั้งใหญ่, และโรคระบาด. การละเลยกฎหมายจะมีมากขึ้น. สาวกแท้ของพระเยซูจะประกาศข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วโลก. สิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จะดำเนินไปถึงขีดสุดใน “ความทุกข์ลำบากใหญ่” อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน.—มัดธาย 24:21

สาวกของพระเยซูจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรที่ความทุกข์ลำบากนั้นใกล้เข้ามา? พระเยซูตรัสว่า “จงดูต้นมะเดื่อ.” (มัดธาย 24:32) เมื่อกิ่งอ่อนของต้นมะเดื่อผลิใบ ก็เป็นสัญญาณที่เห็นได้ชัดว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว. เช่นเดียวกัน เมื่อไรก็ตามที่เห็นสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่พระเยซูตรัสไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้น นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าอวสานใกล้เข้ามาแล้ว. ไม่มีใครรู้วันเวลาที่แน่นอนว่าเมื่อไรความทุกข์ลำบากใหญ่จะเกิดขึ้น นอกจากพระบิดา. ดังนั้น พระเยซูจึงกระตุ้นสาวกว่า “จง . . . ตื่นตัวเสมอ เพราะพวกเจ้าไม่รู้ว่าเวลาที่กำหนดไว้คือเมื่อไร.”—มาระโก 13:33

จากหนังสือมัดธาย บท 24 และ 25; มาระโก บท 13; ลูกา บท 21

^ วรรค 14 สำหรับการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของพระเยซู โปรดดูหนังสือคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริงๆ? บท 9 จัดพิมพ์โดยพยานพระยะโฮวา.