ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

บาปของเราจะได้รับการอภัยไหม?

การทำให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่เรื่องยากเกินไป

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป. เราได้รับแนวโน้มที่ผิดบาปมาจากอาดาม มนุษย์คนแรก. เพราะเหตุนี้ บางครั้งเราจึงทำสิ่งไม่ดีแล้วก็มาเสียใจในภายหลัง. พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์เพื่อชำระบาปของเรา. ค่าไถ่ของพระเยซูซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าทำให้เราสามารถได้รับการอภัยบาป.—อ่านโรม 3:23, 24

บางคนได้ทำบาปร้ายแรงและสงสัยว่าพระเจ้าจะให้อภัยพวกเขาหรือไม่. น่าดีใจ พระคำของพระเจ้ากล่าวว่า “พระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์จะชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งปวง.” (1 โยฮัน 1:7) พระยะโฮวาทรงเต็มพระทัยให้อภัยแม้แต่บาปที่ร้ายแรงถ้าเรามีทัศนะที่ถูกต้องและกลับใจอย่างแท้จริง.—อ่านยะซายา 1:18

เราต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับการอภัยบาป?

ถ้าเราต้องการให้พระยะโฮวาพระเจ้าให้อภัยเรา เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์เพื่อจะเข้าใจความคิด คำแนะนำ และข้อเรียกร้องของพระองค์. (โยฮัน 17:3) ด้วยพระทัยเอื้ออารี พระยะโฮวาทรงให้อภัยคนที่กลับตัวกลับใจและพยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางชีวิต.—อ่านกิจการ 3:19

การทำให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับเรา. พระยะโฮวาทรงเข้าใจว่าเรามีแนวโน้มที่จะทำบาปได้ง่าย. พระองค์เป็นพระเจ้าที่เมตตากรุณา. คุณอยากเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความกรุณารักใคร่และวิธีทำให้พระองค์พอพระทัยไหม?—อ่านบทเพลงสรรเสริญ 103:13, 14