ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 จงใกล้ชิดพระเจ้า

“พระองค์ . . . เป็นพระเจ้าของคนเป็น”

“พระองค์ . . . เป็นพระเจ้าของคนเป็น”

ความตายมีอำนาจมากกว่าพระเจ้าไหม? ไม่ใช่เช่นนั้นแน่! ความตายหรือ “ศัตรู” อื่นๆจะมีอำนาจมากกว่า “พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์” ได้อย่างไร? (1 โครินท์ 15:26; เอ็กโซโด 6:3) พระเจ้าทรงมีอำนาจที่จะแก้ไขผลเสียหายที่เกิดจากความตายโดยให้มีการกลับเป็นขึ้นจากตายและพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทำเช่นนั้นในโลกใหม่ของพระองค์. * แต่เราจะเชื่อคำสัญญานี้ได้แค่ไหน? พระเยซู พระบุตรของพระเจ้าได้ตรัสอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามั่นใจในเรื่องนี้.—อ่านมัดธาย 22:31, 32

พระเยซูตรัสกับพวกซาดูกายที่ไม่เชื่อเรื่องการกลับเป็นขึ้นจากตายว่า “ในเรื่องการกลับเป็นขึ้นจากตายนั้น พวกเจ้าไม่ได้อ่านเรื่องที่พระเจ้าตรัสกับพวกเจ้าหรือ ที่ว่า ‘เราเป็นพระเจ้าของอับราฮาม พระเจ้าของยิศฮาค และพระเจ้าของยาโคบ’? พระองค์มิได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น.” พระเยซูกำลังตรัสถึงเหตุการณ์ตอนที่พระยะโฮวาทรงสนทนากับโมเซตรงพุ่มไม้ที่มีไฟลุกไหม้ราวๆปี 1514 ก่อนสากลศักราช. (เอ็กโซโด 3:1-6) พระยะโฮวาตรัสกับโมเซว่า “เราเป็นพระเจ้าของอับราฮาม พระเจ้าของยิศฮาค และพระเจ้าของยาโคบ.” คำตรัสนี้แสดงว่าคำสัญญาเรื่องการกลับเป็นขึ้นจากตายต้องสำเร็จเป็นจริงอย่างแน่นอน. เพราะเหตุใด?

ก่อนอื่นขอให้เราพิจารณาเหตุการณ์ตอนที่พระยะโฮวาตรัสกับโมเซ. ตอนนั้นปฐมบรรพบุรุษทั้งสามได้เสียชีวิตไปนานแล้ว. อับราฮามเสียชีวิตไป 329 ปี ยิศฮาค 224 ปี และยาโคบ 197 ปี. แต่พระยะโฮวาก็ยังตรัสว่า “เราเป็น” ไม่ใช่ “เราเคย เป็น” พระเจ้าของพวกเขา. พระยะโฮวาตรัสถึงปฐมบรรพบุรุษเหล่านี้ราวกับว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่. เพราะเหตุใด?

พระเยซูทรงอธิบายว่า “พระองค์ [พระยะโฮวา] มิได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น.” ขอให้คิดถึงความหมายที่แฝงอยู่ในถ้อยคำนี้. ถ้าไม่มีการกลับเป็นขึ้นจากตาย อับราฮาม ยิศฮาค และยาโคบก็คงตายอยู่อย่างนั้นตลอดไป. ถ้าเช่นนั้น พระยะโฮวาก็คงจะเป็นพระเจ้าของคนตาย. และนั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าความตายมีอำนาจมากกว่าพระยะโฮวาเพราะพระองค์ไม่มีความสามารถพอที่จะปลดปล่อยผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ให้หลุดพ้นจากพันธนาการของความตาย.

ถ้าเช่นนั้น เราอาจลงความเห็นได้อย่างไรเกี่ยวกับอับราฮาม ยิศฮาค ยาโคบ และผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระยะโฮวาทุกคนที่ตายไปแล้ว? พระเยซูตรัสอย่างหนักแน่นดังนี้: “สำหรับพระองค์ พวกเขาทุกคนล้วนมีชีวิตอยู่.” (ลูกา 20:38) พระประสงค์ของพระยะโฮวาในการปลุกผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ซึ่งตายไปให้กลับมามีชีวิตอีกเป็นเรื่องแน่นอนถึงขนาดที่พระองค์ทรงถือว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่. (โรม 4:16, 17) พระยะโฮวาจะเก็บพวกเขาไว้ในความทรงจำอันไร้ขีดจำกัดของพระองค์จนกว่าจะถึงเวลาที่พระองค์ปลุกพวกเขาให้มีชีวิตอีกครั้ง.

พระยะโฮวาทรงมีอำนาจมากกว่าความตายอย่างแน่นอน

คุณดีใจไหมที่รู้ว่าคุณจะมีโอกาสได้พบกับคนที่คุณรักซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว? ถ้าเช่นนั้น ขอให้จำไว้ว่าพระยะโฮวาทรงมีอำนาจมากกว่าความตายอย่างแน่นอน. ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งพระองค์ไม่ให้ทำตามคำสัญญาเรื่องการกลับเป็นขึ้นจากตายได้. คุณอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคำสัญญาเรื่องการกลับเป็นขึ้นจากตายและพระเจ้าผู้ทรงสัญญาว่าจะทำเช่นนั้นไหม? การเรียนรู้เรื่องนี้จะทำให้คุณใกล้ชิดพระยะโฮวา “พระเจ้าของคนเป็น” มากยิ่งขึ้น.

ข้อคัมภีร์ที่แนะให้อ่านสำหรับเดือนกุมภาพันธ์

มัดธาย บท 22มาระโก บท 8

^ วรรค 3 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำสัญญาของพระเจ้าเรื่องการกลับเป็นขึ้นจากตายในโลกใหม่ที่ชอบธรรม โปรดดูบท 7 ของหนังสือคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริงๆ? จัดพิมพ์โดยพยานพระยะโฮวา.