ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ผู้​อ่าน​อยาก​รู้

พระเยซูกับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหมายใด?

พระเยซูกับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหมายใด?

พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “เรา​กับ​พระ​บิดา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน.” (โยฮัน 10:30) บาง​คน​ยก​ข้อ​นี้​ขึ้น​มา​เพื่อ​พิสูจน์​ว่า​พระ​เยซู​กับ​พระ​บิดา​คือ​พระเจ้า​สอง​ใน​สาม​องค์​ของ​ตรีเอกานุภาพ. คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู​มี​ความ​หมาย​เช่น​นั้น​ไหม?

ให้​เรา​มา​พิจารณา​บริบท​ของ​คำ​ตรัส​นี้. ใน​ข้อ 25 พระ​เยซู​ตรัส​ว่า​พระองค์​ทรง​ทำ​การ​งาน​ใน​นาม​ของ​พระ​บิดา. ใน​ข้อ 27 ถึง 29 พระองค์​ตรัส​ถึง​ผู้​คน​ที่​เปรียบ​เสมือน​แกะ​ซึ่ง​พระ​บิดา​ได้​ประทาน​แก่​พระองค์. ถ้า​หาก​พระ​เยซู​กับ​พระ​บิดา​เป็น​องค์​เดียว​กัน ผู้​ฟัง​ของ​พระองค์​คง​ไม่​เข้าใจ​คำ​ตรัส​เหล่า​นี้. แท้​จริง​แล้ว พระ​เยซู​ทรง​หมาย​ความ​ว่า ‘พระ​บิดา​กับ​เรา​ใกล้​ชิด​สนิท​กัน​มาก​จน​ถ้า​ใคร​จะ​ชิง​เอา​แกะ​ไป​จาก​เรา​ก็​เหมือน​กับ​ชิง​เอา​แกะ​เหล่า​นั้น​ไป​จาก​พระ​บิดา.’ นี่​เหมือน​กัน​มาก​กับ​ลูก​ชาย​คน​หนึ่ง​ที่​พูด​กับ​ศัตรู​ของ​พ่อ​ว่า ‘ถ้า​คุณ​ทำ​ร้าย​พ่อ​ผม ก็​เท่า​กับ​ทำ​ร้าย​ผม​ด้วย.’ ไม่​มี​ใคร​จะ​คิด​ว่า​ลูก​คน​นี้​กับ​พ่อ​ของ​เขา​เป็น​คน​คน​เดียว​กัน. แต่​ทุก​คน​เข้าใจ​ได้​ว่า​พ่อ​ลูก​คู่​นี้​ผูก​พัน​ใกล้​ชิด​กัน​มาก.

นอก​จาก​นี้ พระ​เยซู​กับ​พระ​บิดา พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ยัง​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​ใน​อีก​ความ​หมาย​หนึ่ง​คือ พระองค์​ทั้ง​สอง​ทรง​เห็น​พ้อง​ลง​รอย​กัน​ทุก​ประการ​ทั้ง​ใน​เรื่อง​จุด​มุ่ง​หมาย, มาตรฐาน, และ​ค่า​นิยม. ต่าง​จาก​ซาตาน​พญา​มาร​และ​อาดาม​กับ​ฮาวา​มนุษย์​คู่​แรก พระ​เยซู​ไม่​เคย​ต้องการ​เป็น​เอกเทศ​จาก​พระเจ้า. พระองค์​ทรง​อธิบาย​ว่า “พระ​บุตร​ไม่​อาจ​ทำ​อะไร​โดย​พลการ แต่​จะ​ทำ​ตาม​ที่​เห็น​พระ​บิดา​ทรง​ทำ​เท่า​นั้น. เพราะ​พระ​บิดา​ทรง​ทำ​สิ่ง​ใด พระ​บุตร​ก็​จะ​ทรง​ทำ​เหมือน​กัน.”—โยฮัน 5:19; 14:10; 17:8

อย่าง​ไร​ก็​ตาม ความ​ผูก​พัน​ใกล้​ชิด​เช่น​นั้น​ไม่​ได้​ทำ​ให้​พระเจ้า​และ​พระ​เยซู​พระ​บุตร​ของ​พระองค์​เป็น​บุคคล​เดียว​กัน​จน​แยก​ไม่​ออก. พระองค์​ทั้ง​สอง​ทรง​เป็น​สอง​บุคคล​ที่​แยก​ต่าง​หาก​จาก​กัน. ต่าง​องค์​ต่าง​ก็​มี​บุคลิก​เฉพาะ​ตัว. พระ​เยซู​ทรง​มี​ความ​รู้สึก, ความ​คิด, ประสบการณ์​ของ​พระองค์​เอง​และ​มี​เสรีภาพ​ใน​การ​เลือก​สิ่ง​ต่าง ๆ ด้วย​พระองค์​เอง. กระนั้น พระองค์​ทรง​เลือก​ที่​จะ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​บิดา​แทน​ที่​จะ​ทำ​ตาม​ความ​ประสงค์​ของ​พระองค์​เอง. ที่​ลูกา 22:42 พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “อย่า​ให้​เป็น​ไป​ตาม​ใจ​ข้าพเจ้า ขอ​ให้​เป็น​ไป​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​เถิด.” คำ​ตรัส​นี้​คง​ไม่​มี​ความ​หมาย​อะไร​ถ้า​พระ​เยซู​ไม่​สามารถ​ตัดสิน​ใจ​ต่าง​จาก​พระ​บิดา​ได้. ถ้า​พระ​เยซู​และ​พระ​บิดา​เป็น​บุคคล​เดียว​กัน​จริง เหตุ​ใด​พระ​เยซู​จึง​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​และ​ยอม​รับ​ด้วย​ความ​ถ่อม​พระทัย​ว่า​มี​บาง​สิ่ง​ที่​พระองค์​ไม่​รู้ แต่​พระ​บิดา​เท่า​นั้น​ที่​ทรง​รู้?—มัดธาย 24:36

ผู้​คน​ใน​หลาย​ศาสนา​นมัสการ​พระ​ต่าง ๆ ซึ่ง​ตาม​ตำนาน​เล่า​ว่า​ได้​โต้​เถียง​และ​ต่อ​สู้​กับ​สมาชิก​ครอบครัว​ของ​ตน​เอง. ตัว​อย่าง​เช่น ใน​เทพนิยาย​กรีก เทพเจ้า​โครนุส​ได้​โค่น​อำนาจ​ของ​เทพเจ้า​อุรานุส​ผู้​เป็น​บิดา และ​ยัง​ได้​กิน​ลูก ๆ ของ​ตน​เอง​ด้วย. ช่าง​แตกต่าง​จาก​ความ​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​ซึ่ง​มี​พื้น​ฐาน​จาก​ความ​รัก​แท้​ที่​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​กับ​พระ​เยซู พระ​บุตร​ของ​พระองค์​ทรง​มี​ต่อ​กัน​เสีย​จริง ๆ! และ​ความ​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​นี้​ทำ​ให้​พระองค์​ทั้ง​สอง​เป็น​ที่​รัก​ของ​เรา​สัก​เพียง​ไร! ที่​จริง นับ​ว่า​เป็น​เกียรติ​อัน​สูง​สุด​ที่​เรา​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​กับ​สอง​บุคคล​ที่​ใหญ่​ยิ่ง​ที่​สุด​ใน​เอกภพ. พระ​เยซู​ทรง​อธิษฐาน​เพื่อ​เหล่า​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า “ข้าพเจ้า . . . ทูล​ขอ . . . เพื่อ​พวก​เขา​จะ​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​อย่าง​ที่​พระ​บิดา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กับ​ข้าพเจ้า​และ​ข้าพเจ้า​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กับ​พระองค์ เพื่อ​พวก​เขา​จะ​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กับ​ข้าพเจ้า​และ​พระ​บิดา.”—โยฮัน 17:20, 21

ดัง​นั้น เมื่อ​พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “เรา​กับ​พระ​บิดา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน” พระองค์​ไม่​ได้​ตรัส​ถึง​พระ​ตรีเอกานุภาพ​ที่​ลึกลับ แต่​กำลัง​ตรัส​ถึง​ความ​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​ที่​ยอด​เยี่ยม​ซึ่ง​เป็น​ความ​ผูก​พัน​ที่​ใกล้​ชิด​ที่​สุด​เท่า​ที่​สอง​บุคคล​จะ​มี​ได้.