หอสังเกตการณ์ กันยายน 2009

ผู้อ่านอยากรู้

พระเยซูกับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหมายใด?

พิจารณาดูว่าพระเจ้ากับพระบุตรเป็นสองบุคคลที่ต่างกันอย่างไร