ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ทัศนะของคัมภีร์ไบเบิล

อวสานของโลก

อวสานของโลก

“โลกกำลังจะสูญไปและความปรารถนาของโลกก็เช่นกัน” 1 โยฮัน 2:17 บอกไว้อย่างนี้ แต่คำว่า “โลก” หมายถึงอะไร? โลกจะสูญสิ้นหรือถึงจุดจบอย่างไร? และเมื่อไร?

“โลก” ไหนที่ว่าจะอวสาน?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

“โลก” ในคำถามนี้มี “ความปรารถนา” แบบที่พระเจ้าไม่ชอบ จึงเห็นได้ชัดว่าโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวลูกโลก แต่หมายถึงมนุษย์ที่ไม่นับถือพระเจ้าและทำตัวเป็นศัตรูกับพระองค์ (ยาโกโบ 4:4) สังคมมนุษย์ที่พระคัมภีร์เรียกว่าโลก “จะถูกลงโทษให้พินาศตลอดไป” (2 เทสซาโลนิเก 1:7-9) แต่คนที่ ‘ไม่ได้เป็นส่วนของโลก’ ซึ่งเชื่อฟังพระเยซูคริสต์จะมีโอกาสมีชีวิตนิรันดร์—โยฮัน 15:19

ที่จริง 1 โยฮัน 2:17 ยังบอกด้วยว่า “ผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะคงอยู่ตลอดไป” นี่แสดงว่าคนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้อยู่บนโลกนี้ตลอดไปโดยไม่ต้องตาย อย่างที่บทเพลงสรรเสริญ 37:29 (พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย ) บอกไว้ว่า “คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดก และจะอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไป”

“อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่มีอยู่ในคนนั้น”1 โยฮัน 2:15

โลกจะอวสานอย่างไร?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

จุดจบจะมี 2 ช่วง ช่วงแรกพระเจ้าจะทำลายองค์การศาสนาเท็จ ซึ่งเปรียบเหมือนกับผู้หญิงโสเภณีที่ชื่อ “บาบิโลนใหญ่” (วิวรณ์ 17:1-5; 18:8) แม้เธอจะบอกว่าจงรักภักดีต่อพระเจ้าแต่ก็ไปเอาอกเอาใจพวกผู้นำทางการเมืองในโลก แล้วพวกผู้มีอำนาจปกครองเหล่านี้จะหันมาเล่นงานเธอ พระคัมภีร์บอกว่า “[พวกเขา] จะพากันเกลียดชังหญิงแพศยานั้นและล้างผลาญนางและทำให้นางเปลือยกายแล้วจะกินเนื้อนาง [หรือความร่ำรวย] และเอาไฟเผานางจนสิ้นซาก”—วิวรณ์ 17:16

จากนั้น พระเจ้าจะหันไปจัดการกับ “กษัตริย์ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลก” ซึ่งก็คือผู้มีอำนาจปกครองทางการเมือง และจะจัดการกับพวกคนชั่วใน “สงครามในวันใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง” หรือที่เรียกว่าอาร์มาเก็ดดอนวิวรณ์ 16:14, 16

“จงแสวงหา [พระยะโฮวา ] เถิด บรรดาผู้ถ่อมใจของแผ่นดิน . . . จงเสาะหาความชอบธรรม และแสวงหาความถ่อมใจ เผื่อบางทีเจ้าจะได้ที่พักพิงในวันแห่งพระพิโรธของ [พระยะโฮวา ]ซะฟันยา 2:3 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย )

 โลกจะอวสานเมื่อไร?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

อวสานจะมาเมื่อพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์ได้รับการเตือนเพียงพอแล้ว โดยทางการประกาศข่าวเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าที่ทำกันอยู่ทั่วโลก ราชอาณาจักรนี้เป็นรัฐบาลที่จะมาปกครองโลกแทนรัฐบาลทั้งสิ้นของมนุษย์ (ดานิเอล 7:13, 14) พระเยซูคริสต์บอกว่า “ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรจะได้รับการประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกที่มีคนอาศัยอยู่เพื่อให้พยานหลักฐานแก่ทุกชาติ แล้วอวสานจะมาถึง” (มัดธาย 24:14) งานประกาศที่แสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมและความเมตตาของพระเจ้านี้เป็นส่วนหนึ่งของ “สัญญาณ” ที่บอกให้รู้ว่านี่เป็นสมัยสุดท้าย สัญญาณที่ว่านี้ยังรวมถึงสงครามระหว่างประเทศ แผ่นดินไหว ความอดอยากหิวโหย และโรคภัย—มัดธาย 24:3; ลูกา 21:10, 11

นอกจากจะบอกล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกจะเป็นไปอย่างไรแล้ว พระคัมภีร์ยังบอกลักษณะนิสัยของผู้คนใน “สมัยสุดท้าย” ด้วย พระคัมภีร์บอกว่า “จะเกิดวิกฤตกาลซึ่งยากจะรับมือได้ เพราะว่าคนจะรักตัวเอง รักเงิน . . . ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ . . . ไม่มีการควบคุมตนเอง ดุร้าย ไม่รักความดี . . . รักการสนุกสนานแทนที่จะรักพระเจ้า” *2 ติโมเธียว 3:1-5

อีกไม่นานโลกที่มีแต่ความชั่วนี้จะ “สูญไป”—1 โยฮัน 2:17

สภาพการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี ค.ศ. 1914 และตั้งแต่ปีนั้นก็มีการประกาศเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก พยานพระยะโฮวารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำให้ผู้คนรู้ว่าพวกเขากำลังทำงานนี้ และวารสารหลักที่พวกเขาใช้ในงานประกาศก็มีชื่อว่าหอสังเกตการณ์ประกาศราชอาณาจักรของพระยะโฮวา

“ฉะนั้น จงเฝ้าระวังอยู่เสมอ เพราะเจ้าทั้งหลายไม่รู้ว่าวันเวลานั้นคือเมื่อไร”มัดธาย 25:13

^ วรรค 14 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูบท 9 ของหนังสือคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริงๆ? จัดพิมพ์โดยพยานพระยะโฮวา และมีให้ดาวน์โหลดได้ที่ www.jw.org/th