ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ทัศนะของคัมภีร์ไบเบิล

ความสะอาด

ความสะอาด

พระเจ้ามองว่าความสะอาดด้านร่างกายสำคัญไหม?

“ให้เราชำระตัวให้ปราศจากมลทินทุกอย่างทั้งทางกายและทางใจ”—2 โครินท์ 7:1

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

พระเจ้าผู้ที่สร้างเรารักเราและอยากให้เรามีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พระเจ้าบอกว่า “จงให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา เพราะว่าบัญญัตินั้นจะเพิ่มวันและปีเดือนทั้งหลายแห่งชีวิตของเจ้า กับสันติสุขให้แก่เจ้า” (สุภาษิต 3:1, 2) ความรักของพระเจ้าเห็นได้จากบัญญัติหรือกฎหมายที่ให้กับชาติอิสราเอลโบราณ ซึ่งมีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเรื่องสุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูลรวมอยู่ด้วย (พระบัญญัติ 23:12-14) เมื่อชาวอิสราเอลทำตามกฎหมายที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้น พวกเขาจะมีสุขภาพดีขึ้นและไม่เป็นโรคติดต่อเหมือนชาติอื่น เช่น อียิปต์ ซึ่งไม่มีกฎหมายอย่างที่ชาติอิสราเอลมี—พระบัญญัติ 7:12, 15

ทุกวันนี้ก็เหมือนกัน คนที่ ‘ชำระตัวให้ปราศจากมลทินทุกอย่างทางกาย’ ซึ่งรวมถึงเลิกนิสัยที่ทำให้ไม่สะอาด เช่น สูบบุหรี่ ติดเหล้า และติดยาเสพติด ก็จะลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้านร่างกายและจิตใจ และไม่ต้องตายก่อนวัยอันควร นอกจากนั้น เรายังต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น การที่เราทำตามมาตรฐานของพระเจ้าในเรื่องความสะอาดยังแสดงให้เห็นด้วยว่าเราห่วงใยพวกเขา—มาระโก 12:30, 31

 พระเจ้าสนใจเรื่องความสะอาดด้านจิตใจและด้านศีลธรรมไหม?

“จงกำจัดแนวโน้ม . . . ในอวัยวะของท่านทั้งหลาย คือการผิดประเวณี การประพฤติที่ไม่สะอาด ราคะตัณหา ความปรารถนาที่ก่อความเสียหาย และความโลภซึ่งเป็นการไหว้รูปเคารพ พระเจ้าจะทรงพระพิโรธก็เพราะสิ่งเหล่านี้”—โกโลซาย 3:5, 6

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คัมภีร์ไบเบิลกระตุ้นเราให้ “ชำระล้างตนให้สะอาดจากมลทินทั้งร่างกายและ จิตใจ” ในสมัยพระเยซูคริสต์ หลายคนรวมทั้งผู้นำศาสนาชาวยิวเน้นเรื่องความสะอาดด้านร่างกายเท่านั้น แต่ไม่ใส่ใจมาตรฐานของพระเจ้าในเรื่องศีลธรรมและจิตใจ (มาระโก 7:1-5) พระเยซูช่วยให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องในเรื่องนี้โดยบอกว่า “ไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปในตัวมนุษย์จะทำให้เขามีมลทิน . . . แต่เข้าไปในลำไส้ แล้วถ่ายลงส้วมไป” ท่านยังพูดต่ออีกว่า “สิ่งที่ออกมาจากมนุษย์คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีมลทิน เพราะความคิดชั่วร้ายออกมาจากภายใน คือ ออกจากหัวใจมนุษย์ ได้แก่ การผิดประเวณี การขโมย การฆ่าคน การเล่นชู้ ความโลภ การกระทำที่ชั่วช้า การล่อลวง ความประพฤติที่ไร้ยางอาย ความอิจฉา . . . ความไร้เหตุผล สิ่งชั่วทั้งหมดนี้ . . . ทำให้มนุษย์มีมลทิน”—มาระโก 7:18-23

พระเยซูบอกว่าคนที่เน้นแต่เรื่องความสะอาดด้านร่างกายแต่ไม่สนใจมาตรฐานของพระเจ้าด้านจิตใจและศีลธรรม ก็เป็นเหมือนถ้วยชามที่ข้างนอกสะอาดแต่ข้างในสกปรก—มัดธาย 23:25, 26

มาตรฐานของพระเจ้ามีเหตุผลไหม?

“การรักพระเจ้าหมายถึงการทำตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นภาระหนัก”—1 โยฮัน 5:3

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

หนังสือมีคา 6:8 บอกเราว่า “พระยะโฮวาทรงพระประสงค์อะไรจากท่านเล่านอกจากทำการยุติธรรม และรักความเมตตากรุณา และดำเนินชีวิตอย่างสุภาพเคียงคู่กันไปกับพระเจ้าของท่าน?” สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำมีเหตุผลไม่ใช่หรือ? พระเจ้าที่สร้างเรายังต้องการให้เราเชื่อฟังเพราะรักพระองค์จริง ๆ ถ้าเราทำอย่างนี้เราจะมีความสุข (บทเพลงสรรเสริญ 40:8) เมื่อเราผิดพลาด ความเมตตาของพระเจ้าก็ยังปลอบโยนเราด้วย คัมภีร์ไบเบิลบอกว่า “บิดาเมตตาบุตรของตนมากฉันใด พระยะโฮวาทรงพระเมตตาคนที่ยำเกรงพระองค์มากฉันนั้น เพราะพระองค์ทรงทราบร่างกายของพวกข้าพเจ้าแล้ว พระองค์ทรงระลึกอยู่ว่าพวกข้าพเจ้าเป็นแต่ผงคลีดิน” นี่หมายความว่าเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอและผิดพลาดได้—บทเพลงสรรเสริญ 103:13, 14

มาตรฐานของพระเจ้าเรื่องความสะอาดด้านร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม แสดงให้เห็นว่าพระองค์รักเราและอยากให้เราได้สิ่งดี ๆ ถ้าเราเต็มใจทำตามมาตรฐานเหล่านั้นก็แสดงว่าเรารักพระเจ้าและใช้ชีวิตอย่างฉลาด