ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ข้อที่ 5 เร้าใจตัวเองและครอบครัว

ข้อที่ 5 เร้าใจตัวเองและครอบครัว

“คน​ที่​เฉลียวฉลาด​ทุก​คน​ทำ​งาน​ด้วย​ใช้​ความ​รู้.” (สุภาษิต 13:16) การ​มี​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ทาง​สุขภาพ​จะ​ช่วย​กระตุ้น​คุณ​ให้​ปรับ​เปลี่ยน​ชีวิต​เพื่อ​สุขภาพ​ของ​ทั้ง​ตัว​เอง​และ​ครอบครัว​จะ​ดี​ขึ้น.

เรียน​รู้​เสมอ. สถาบัน​ทั้ง​ของ​รัฐ​และ​เอกชน​ใน​หลาย​ประเทศ​มี​โครงการ​ฝึก​อบรม​และ​ได้​จัด​ทำ​หนังสือ​เกี่ยว​กับ​สุขภาพ​ใน​หลาย​หัวข้อ. จง​ใช้​ประโยชน์​จาก​สิ่ง​เหล่า​นั้น และ​หา​ความ​รู้​ให้​ตัว​เอง​ด้วย​วิธี​ง่าย ๆ ใน​เรื่อง​การ​สร้าง​เสริม​สุขภาพ​และ​หลีก​เลี่ยง​การ​ทำ​ให้​เสีย​สุขภาพ. จง​เปิด​ใจ​รับ​ฟัง และ​เต็ม​ใจ​ปรับ​เปลี่ยน.

นิสัย​ที่​ดี​ที่​คุณ​เรียน​รู้​และ​นำ​ไป​ปฏิบัติ​อาจ​เป็น​ประโยชน์​แก่​ลูก​หลาน​ของ​คุณ. เมื่อ​พ่อ​แม่​วาง​ตัว​อย่าง​ที่​ดี​ใน​เรื่อง​การ​กิน​อาหาร​ที่​มี​ประโยชน์, ความ​สะอาด, นิสัย​การ​นอน​หลับ, การ​ออก​กำลัง​กาย, และ​การ​ป้องกัน​โรค ลูก ๆ ก็​คง​จะ​ได้​รับ​ประโยชน์​ด้วย.—สุภาษิต 22:6

มี​อะไร​อีก​ที่​จำเป็น? ต้อง​มี​มาก​กว่า​การ​สนใจ​ตัว​เอง​เพื่อ​จะ​เริ่ม​ต้น​และ​รักษา​แนว​ทาง​ชีวิต​ที่​ส่ง​เสริม​สุขภาพ. การ​เลิก​นิสัย​ไม่​ดี​ที่​ติด​ตัว​มา​นาน​แล้ว​อาจ​เป็น​เรื่อง​ยาก​มาก และ​การ​ปรับ​เรื่อง​ง่าย ๆ ก็​มัก​จะ​ต้อง​มี​แรง​กระตุ้น​ที่​เข้มแข็ง. ทั้ง ๆ ที่​รู้​ว่า​อาจ​จะ​ป่วย​หนัก​และ​ตาย​ก็​ไม่​ได้​กระตุ้น​บาง​คน​ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​รู้​ว่า​เป็น​ประโยชน์. อะไร​จะ​เป็น​แรง​กระตุ้น​เขา? คน​เหล่า​นั้น​ก็​เช่น​เดียว​กับ​เรา​ทุก​คน ต้อง​ตระหนัก​ถึง​จุด​มุ่ง​หมาย​หรือ​เป้าหมาย​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ใน​ชีวิต.

คู่​สมรส​ต้อง​รักษา​สุขภาพ​และ​ความ​แข็งแรง​เพื่อ​จะ​ช่วยเหลือ​กัน​และ​กัน​ได้​ต่อ​ไป. พ่อ​แม่​คง​ต้องการ​ดู​แล​และ​ฝึก​อบรม​ลูก ๆ ต่อ​ไป. ลูก​ที่​โต​แล้ว​ต้อง​ดู​แล​ญาติ ๆ ที่​สูง​อายุ. นอก​จาก​นั้น​ก็​มี​ความ​ปรารถนา​ที่​น่า​ยกย่อง​ใน​การ​จะ​มี​ส่วน​ช่วย​ชุมชน ไม่​ใช่​เป็น​ภาระ​ของ​ชุมชน. ทั้ง​หมด​นี้​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ความ​รัก​และ​ความ​ห่วงใย​ต่อ​คน​อื่น.

แรง​กระตุ้น​ที่​เข้มแข็ง​กว่า​เกิด​จาก​ความ​สำนึก​บุญคุณ​และ​ความ​เลื่อมใส​ใน​พระ​ผู้​สร้าง​ของ​เรา. ผู้​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระเจ้า​ปรารถนา​จะ​ปก​ป้อง​ชีวิต ของ​ประทาน​อัน​มี​ค่า​จาก​พระองค์. (บทเพลง​สรรเสริญ 36:9) ถ้า​เรา​มี​สุขภาพ​แข็งแรง เรา​จะ​สามารถ​รับใช้​พระเจ้า​ได้​อย่าง​แข็งขัน​มาก​ขึ้น. ไม่​มี​เหตุ​ผล​ใด​ที่​น่า​ยกย่อง​และ​เป็น​แรง​กระตุ้น​ที่​ดี​กว่า​นี้​อีก​แล้ว​ใน​การ​ดู​แล​รักษา​สุขภาพ​ตัว​เอง.

จง​ชื่นชม​กับ​ผล​ประโยชน์​ของ​รูป​แบบ​ชีวิต​ที่​ช่วย​ให้​มี​สุขภาพ​ดี