ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

รายชื่อหนังสือในคัมภีร์ไบเบิล

มุมมอง
ตาราง
รายการ

พระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรู

ปฐมกาล ปฐก. ปฐก
อพยพ อพย. อพย
เลวีนิติ ลนต. ลนต
กันดารวิถี กดว. กดว
เฉลยธรรมบัญญัติ ฉธบ. ฉธบ
โยชูวา ยชว. ยชว
ผู้วินิจฉัย วนฉ. วนฉ
นางรูธ นรธ. นรธ
1 ซามูเอล 1 ซม. 1ซม
2 ซามูเอล 2 ซม. 2ซม
1 พงศ์กษัตริย์ 1 พก. 1พก
2 พงศ์กษัตริย์ 2 พก. 2พก
1 พงศาวดาร 1 พศ. 1พศ
2 พงศาวดาร 2 พศ. 2พศ
เอสรา อสร. อสร
เนหะมีย์ นหม. นหม
เอสเธอร์ อสธ. อสธ
โยบ โยบ โยบ
สดุดี สด. สด
สุภาษิต สภษ. สภษ
ปัญญาจารย์ ปญจ. ปญจ
เพลงโซโลมอน พซม. พซม
อิสยาห์ อสย. อสย
เยเรมีย์ ยรม. ยรม
เพลงคร่ำครวญ พคค. พคค
เอเสเคียล อสค. อสค
ดาเนียล ดนล. ดนล
โฮเชยา ฮชย. ฮชย
โยเอล ยอล. ยอล
อาโมส อมส. อมส
โอบาดีห์ อบด. อบด
โยนาห์ ยนา. ยนา
มีคาห์ มคา. มคา
นาฮูม นฮม. นฮม
ฮาบากุก ฮบก. ฮบก
เศฟันยาห์ ศฟย. ศฟย
ฮักกัย ฮกก. ฮกก
เศคาริยาห์ ศคย. ศคย
มาลาคี มลค. มลค