ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

2 โครินธ์ 9:1-15

9  ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่านทั้งหลายด้วยเรื่องงานรับใช้ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเหล่าผู้บริสุทธิ์  เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพวกท่านมีใจพร้อมจะช่วย ซึ่งข้าพเจ้ากำลังอวดเรื่องพวกท่านให้พี่น้องชาวมาซิโดเนียฟังว่า ตอนนี้พี่น้องที่อะคายะได้เตรียมพร้อมจะให้การช่วยเหลือมาปีหนึ่งแล้ว และใจแรงกล้าของพวกท่านได้กระตุ้นพวกเขาส่วนใหญ่ให้ทำเช่นนั้น.  ข้าพเจ้าให้พี่น้องเหล่านี้มาก็เพื่อเรื่องที่ข้าพเจ้าอวดเกี่ยวกับพวกท่านจะไม่เป็นเพียงลมปาก และเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เตรียมพร้อมอย่างที่ข้าพเจ้าเคยบอกไว้.  มิฉะนั้นแล้ว ถ้ามีพี่น้องชาวมาซิโดเนียมากับข้าพเจ้าและพบว่าพวกท่านไม่ได้เตรียมพร้อม อย่าว่าแต่พวกท่านเลย เราเองก็จะได้อายที่แสดงความมั่นใจไว้อย่างนั้น.  ฉะนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าจะต้องขอพี่น้องเหล่านี้ให้มาหาพวกท่านก่อนเพื่อเตรียมของที่พวกท่านบริจาคตามที่สัญญาไว้ให้เรียบร้อย ของเหล่านี้จะได้เป็นของที่บริจาคอย่างใจกว้าง ไม่ใช่อย่างฝืนใจ.  อย่างนี้แหละ คนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย ส่วนคนที่หว่านอย่างมากมายก็จะเก็บเกี่ยวได้มากมาย.  ให้แต่ละคนทำอย่างที่เขามุ่งหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ด้วยฝืนใจหรือถูกบังคับ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี.  นอกจากนี้ พระเจ้าทรงสำแดงพระกรุณาต่อท่านทั้งหลายอย่างใหญ่หลวง เพื่อว่าเมื่อพวกท่านมีทุกสิ่งเพียงพอสำหรับตัวเองแล้ว พวกท่านจะมีมากพอสำหรับการดีทุกอย่างอีกด้วย.  (ดังมีคำเขียนไว้ว่า “เขาได้ให้อย่างใจกว้าง เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาคงอยู่ตลอดไป.” 10  พระองค์ผู้ทรงประทานเมล็ดพืชมากมายแก่คนที่หว่านและอาหารมากมายแก่คนที่กินจะทรงประทานเมล็ดพืชให้พวกท่านเอาไปหว่าน และจะทรงประทานอย่างมากมาย อีกทั้งจะทรงทำให้ผลแห่งความชอบธรรมของพวกท่านเพิ่มพูน.) 11  พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดเพื่อจะให้ด้วยใจกว้าง และโดยการดำเนินงานของเรา การให้ด้วยใจกว้างเช่นนั้นจะกระตุ้นผู้คนให้ขอบพระคุณพระเจ้า 12  เพราะงานรับใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนี้ไม่เพียงเพื่อจัดหาสิ่งของมากมายให้เหล่าผู้บริสุทธิ์ที่ขัดสนเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้มีการทูลขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายด้วย. 13  โดยหลักฐานที่เห็นได้จากงานรับใช้นี้ พวกเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังข่าวดีเรื่องพระคริสต์อย่างที่ท่านทั้งหลายแสดงชัดว่าเป็นเช่นนั้น และเพราะท่านทั้งหลายแบ่งปันสิ่งของแก่พวกเขาและแก่ทุกคนด้วยใจกว้าง 14  และพวกเขาจะคิดถึงท่านทั้งหลายและทูลวิงวอนเพื่อพวกท่านเนื่องด้วยพระกรุณาอันใหญ่หลวงที่พวกท่านได้รับจากพระเจ้าอย่างล้นเหลือ. 15  ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของประทานอันสุดจะพรรณนาที่ได้รับจากพระองค์.

เชิงอรรถ