ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

2 โครินธ์ 3:1-18

3  เราจะแนะนำตัวเองอีกหรือ? หรือว่าเราจำเป็นต้องมีหนังสือแนะนำตัวแก่พวกท่านหรือจากพวกท่านเหมือนบางคน?  พวกท่านนั่นแหละเป็นหนังสือแนะนำตัวเราซึ่งจารึกไว้บนหัวใจเราเพื่อให้ทุกคนรู้จักและอ่าน.  เพราะพวกท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ที่เราซึ่งเป็นผู้รับใช้จารึกไว้ ไม่ใช่ด้วยหมึกแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ไม่ใช่บนแผ่นหิน แต่บนแผ่นเนื้อ คือบนหัวใจ.  เนื่องด้วยพระคริสต์ เราจึงมีความมั่นใจเช่นนี้ในพระเจ้า.  เราไม่ถือว่าที่เรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมนั้นเกิดจากความพยายามของเราเอง แต่คุณสมบัติที่เหมาะสมของเรานั้นมาจากพระเจ้า  ผู้ทรงโปรดให้เรามีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการเป็นผู้รับใช้ตามสัญญาใหม่ ไม่ใช่ผู้รับใช้ตามบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นผู้รับใช้โดยพระวิญญาณ เพราะบทบัญญัตินั้นกำหนดโทษถึงตาย แต่พระวิญญาณทำให้มีชีวิต.  ถ้าบทบัญญัติที่ทำให้ตายซึ่งจารึกไว้บนแผ่นหินนั้นทำให้มีรัศมีจนชาวอิสราเอลจ้องหน้าโมเซไม่ได้เพราะรัศมีบนใบหน้าท่าน ซึ่งเป็นรัศมีที่จะจางหายไป  การดำเนินงานของพระวิญญาณก็ทำให้มีรัศมียิ่งกว่านั้นไม่ใช่หรือ?  เพราะถ้าบทบัญญัติที่ทำให้มีการตัดสินลงโทษนั้นทำให้มีรัศมี ความชอบธรรมก็ยิ่งทำให้มีรัศมีมากกว่านั้นอีก. 10  ที่จริง แม้แต่สิ่งที่เคยมีรัศมีนั้นก็ถูกทำให้หมดรัศมีไปแล้วเนื่องด้วยรัศมีที่เหนือกว่า. 11  ถ้าสิ่งที่ต้องถูกยกเลิกไปนั้นเคยมีรัศมีในตอนเริ่มใช้ สิ่งที่ยังคงใช้อยู่ต่อไปย่อมมีรัศมียิ่งกว่านั้นอีก. 12  เมื่อเรามีความหวังเช่นนั้น เราจึงพูดด้วยความมั่นใจอย่างยิ่ง 13  และไม่ทำอย่างโมเซซึ่งเอาผ้าคลุมหน้าไว้เพื่อไม่ให้ชาวอิสราเอลจ้องมองตอนสิ้นสุดของสิ่งที่ต้องถูกยกเลิก. 14  แต่จิตใจพวกเขาด้านชา. เพราะเมื่อพวกเขาอ่านสัญญาเดิม*นั้น ผ้าคลุมนั้นก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ ไม่ได้ถูกเอาออก เพราะจะต้องให้พระคริสต์เป็นผู้เอาผ้าคลุมนั้นออก. 15  ที่จริง ตราบเท่าทุกวันนี้ เมื่อใดที่มีการอ่านหนังสือของโมเซ หัวใจพวกเขาก็ยังมีผ้าคลุมอยู่. 16  แต่เมื่อผู้คนหันมาหาพระยะโฮวา ผ้าคลุมนั้นก็ถูกเอาออกไป. 17  พระยะโฮวาทรงเป็นองค์วิญญาณ. พระวิญญาณของพระยะโฮวาอยู่ที่ไหน ก็มีเสรีภาพที่นั่น. 18  เมื่อเราทุกคนซึ่งไม่มีผ้าคลุมหน้าสะท้อนพระรัศมีของพระยะโฮวาเหมือนกระจก เราจึงถูกเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะเดียวกันโดยให้มีเกียรติมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามที่พระยะโฮวาผู้เป็นองค์วิญญาณทรงทำ.

เชิงอรรถ

ดูภาคผนวก 10.