ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

2 โครินธ์ 13:1-14

13  นี่เป็นครั้งที่สามที่ข้าพเจ้าจะมาหาท่านทั้งหลาย. “ทุกเรื่องต้องมีพยานสองหรือสามปากยืนยัน.”  แม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่าน แต่จงฟังคำข้าพเจ้าราวกับว่าข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านในการเยี่ยมครั้งที่สอง. ฉะนั้น อย่างที่ข้าพเจ้าเคยเตือนคราวก่อน ข้าพเจ้าขอเตือนพวกที่ทำบาปในครั้งก่อนนี้รวมทั้งคนอื่นทุกคนไว้ด้วยว่า เมื่อข้าพเจ้ามาอีก ข้าพเจ้าจะไม่ละเว้นใครเลย  เนื่องจากพวกท่านอยากเห็นหลักฐานยืนยันว่าพระคริสต์ตรัสโดยทางข้าพเจ้า พระองค์ไม่ได้แสดงความอ่อนแอเมื่อติดต่อเกี่ยวข้องกับพวกท่าน แต่ทรงทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยฤทธิ์อันยิ่งใหญ่.  จริงอยู่ พระองค์ถูกตรึงเพราะอยู่ในสภาพอ่อนแอ แต่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เพราะฤทธิ์ของพระเจ้า. จริงอยู่ เราก็อ่อนแออย่างที่พระองค์เคยอ่อนแอ แต่เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์เพราะฤทธิ์ของพระเจ้าซึ่งกำลังดำเนินกิจท่ามกลางพวกท่าน.  จงหมั่นทดสอบว่าท่านทั้งหลายยึดมั่นกับหลักความเชื่อหรือไม่ จงหมั่นพิสูจน์ยืนยันตัวท่าน. ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพวกท่าน? เว้นเสียแต่ว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยพวกท่าน.  ข้าพเจ้าหวังจริง ๆ ว่าพวกท่านจะรู้ว่าเราไม่ใช่คนที่พระองค์ไม่พอพระทัย.  เราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายอย่าทำอะไรผิด ไม่ใช่ขอให้พระองค์พอพระทัยเรา แต่ขอให้พวกท่านทำการดี แม้พระองค์อาจไม่พอพระทัยเราก็ตาม.  เพราะเราจะทำอะไรขัดขวางความจริงไม่ได้เลย มีแต่ทำเพื่อความจริง.  เรายินดีเสมอเมื่อท่านทั้งหลายมีกำลังมากแม้ว่าเราอ่อนแอ เราจึงอธิษฐานขอให้พวกท่านได้รับการปรับให้มีสภาพดีดังเดิม. 10  ดังนั้น ข้าพเจ้าเขียนเรื่องเหล่านี้ตอนที่ไม่อยู่กับพวกท่าน เพื่อว่าในตอนที่ข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะได้ไม่ดำเนินการอย่างเข้มงวด เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอำนาจแก่ข้าพเจ้าเพื่อทำให้พวกท่านเจริญขึ้น ไม่ใช่เพื่อทำลาย. 11  สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลาย ขอให้พวกท่านปีติยินดีเรื่อยไป ได้รับการปรับให้มีสภาพดีดังเดิม ได้รับการชูใจจากพี่น้อง ขอให้คิดสอดคล้องกัน และดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขต่อ ๆ ไป แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตกับท่านทั้งหลาย. 12  ขอให้พวกท่านทักทายกันด้วยการจูบอย่างบริสุทธิ์ใจ. 13  ผู้บริสุทธิ์ทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลาย. 14  ขอให้พระกรุณาอันใหญ่หลวงของพระเยซูคริสต์เจ้าและความรักของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับร่วมกันจงมีแก่พวกท่านทุกคนเถิด.

เชิงอรรถ