ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

2 เธสะโลนิกา 2:1-17

2  พี่น้องทั้งหลาย ในเรื่องการประทับ*ของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและการรวบรวมเราให้ไปอยู่กับพระองค์นั้น เราขอให้พวกท่าน  อย่าหวั่นไหวง่ายจนขาดวิจารณญาณและอย่าตื่นตระหนกเพราะถ้อยคำที่กล่าวโดยการดลใจหรือคำพูดหรือจดหมายที่ดูเหมือนว่ามาจากเรา ซึ่งบอกว่าวันของพระยะโฮวามาถึงแล้ว.  อย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านไม่ว่าโดยวิธีใด เพราะวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการออกหาก*เสียก่อนและผู้ละเมิดกฎหมายของพระเจ้าจะปรากฏตัว และเขาจะต้องพินาศ.  เขาจะต่อต้านและยกตัวขึ้นเหนือใคร ๆ ที่ผู้คนเรียกกันว่า “พระเจ้า” หรือเหนือสิ่งที่ผู้คนเคารพบูชา แล้วเขาจะนั่งลงในพระวิหารของพระเจ้าและแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่าเขาเป็นพระเจ้าองค์หนึ่ง.  พวกท่านจำไม่ได้หรือว่าข้าพเจ้าเคยบอกเรื่องเหล่านี้แก่พวกท่านแล้วตอนที่ข้าพเจ้ายังอยู่กับพวกท่าน?  ดังนั้น บัดนี้พวกท่านรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่หน่วงเหนี่ยวเขาไว้ เพื่อว่าเขาจะแสดงตัวเมื่อถึงเวลากำหนดของเขา.  แต่ที่จริง เขาละเมิดกฎหมายของพระเจ้าอยู่แล้วอย่างลับ ๆ และจะเป็นเช่นนี้จนกว่าผู้ที่กำลังหน่วงเหนี่ยวเขาไว้จะออกไปพ้นทางเขา.  แล้วผู้ละเมิดกฎหมายของพระเจ้าจะแสดงตัว พระเยซูเจ้าจะทรงประหารเขาด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และจะทรงทำลายเขาในคราวที่ทรงแสดงว่าพระองค์ประทับอยู่.  แต่ที่ผู้ละเมิดกฎหมายของพระเจ้ายังอยู่ก็เนื่องจากการดำเนินงานของซาตาน และเขาทำการอิทธิฤทธิ์ทุกอย่าง อีกทั้งทำการอัศจรรย์และแสดงนิมิตจอมปลอม 10  และใช้การอธรรมทุกอย่างเพื่อล่อลวงคนที่กำลังจะพินาศ คนเหล่านั้นจะพินาศก็เพราะไม่ยอมรักความจริง แต่ถ้าพวกเขารักความจริง พวกเขาจะรอด. 11  ด้วยเหตุนั้น พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้คนเหล่านี้ถูกล่อลวงให้เชื่อเรื่องเท็จ 12  เพื่อพวกเขาทุกคนจะถูกพิพากษาเพราะไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการอธรรม. 13  พี่น้องทั้งหลายที่พระยะโฮวาทรงรัก เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อพวกท่านเสมอ เพราะพระเจ้าทรงเลือกพวกท่านตั้งแต่ต้นให้ได้รับความรอดโดยทำให้พวกท่านบริสุทธิ์ด้วยพระวิญญาณและโดยความเชื่อที่พวกท่านมีต่อความจริง. 14  พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้มารับความรอดโดยข่าวดีที่เราประกาศ เพื่อจะได้รับพระเกียรติอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้รับ. 15  ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงยืนหยัดมั่นคงและยึดถือคำสอนที่พวกท่านได้เรียนจากเราไม่ว่าโดยทางคำพูดหรือจดหมาย 16  และขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและพระเจ้าพระบิดาของเรา ผู้ทรงรักเราและทรงประทานการชูใจตลอดไปและความหวังอันยอดเยี่ยมแก่เราด้วยพระกรุณาอันใหญ่หลวงนั้น 17  ทรงชูใจพวกท่านและช่วยให้พวกท่านแน่วแน่ในการทำดีและการพูดที่ดีทุกอย่าง.

เชิงอรรถ

ดูภาคผนวก 5.
หมายถึง การละทิ้งและขัดขวางการนมัสการแท้.