ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

2 ทิโมธี 1:1-18

1  ข้าพเจ้าเปาโล ผู้เป็นอัครสาวก*ของพระคริสต์เยซูตามพระประสงค์ของพระเจ้าและตามคำสัญญาเรื่องชีวิตที่ได้รับเนื่องจากเป็นสาวกพระคริสต์เยซู  เขียนถึงติโมเธียวบุตรที่รัก ขอให้พระกรุณาอันใหญ่หลวง พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงมีแก่ท่าน.  ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้าทำงานรับใช้อันศักดิ์สิทธิ์ถวายพระองค์เช่นเดียวกับบรรพบุรุษของข้าพเจ้าด้วยสติรู้สึกผิดชอบที่สะอาด ข้าพเจ้าทูลวิงวอนทั้งวันทั้งคืนโดยคิดถึงท่านเสมอ  และเมื่อข้าพเจ้าคิดถึงน้ำตาของท่านก็อยากพบท่านมาก เพื่อข้าพเจ้าจะได้ชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง.  เพราะข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่อที่ปราศจากความหน้าซื่อใจคดของท่านซึ่งโลอิสยายของท่านกับยูนิเกมารดาของท่านมีอยู่ก่อนแล้ว และข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านก็มีเช่นกัน.  ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้กระตุ้นของประทานจากพระเจ้าซึ่งท่านได้รับโดยที่ข้าพเจ้าวางมือบนท่านนั้นให้ลุกโพลงดังไฟ.  เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงโปรดให้เรามีใจขลาดกลัว แต่ให้มีใจที่มีพลัง ใจที่มีความรัก และมีจิตใจที่สุขุม.  ฉะนั้น อย่าอายในการประกาศเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และอย่าอายเรื่องที่ข้าพเจ้าถูกจองจำเพื่อเห็นแก่พระองค์ แต่ท่านจงร่วมทนความยากลำบากเพื่อข่าวดีโดยพึ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้า.  พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเราด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่เนื่องจากงานที่เราทำ แต่เนื่องจากพระประสงค์และพระกรุณาอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงแสดงต่อเราเนื่องด้วยพระคริสต์เยซูเมื่อนานมาแล้ว 10  และบัดนี้ทรงทำให้พระกรุณานี้ปรากฏชัดโดยการปรากฏของพระคริสต์เยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงกำจัดความตาย และทรงให้ความกระจ่างในเรื่องชีวิตและความไม่รู้เน่าเปื่อยโดยทางข่าวดี 11  และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประกาศ เป็นอัครสาวก และเป็นผู้สอนเพื่อเผยแพร่ข่าวดี. 12  ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงทนความยากลำบากเหล่านี้ แต่ข้าพเจ้าก็ไม่อาย. เพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้าเชื่อนั้น และข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์จะทรงสามารถรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้าฝากไว้กับพระองค์จนกว่าจะถึงวันนั้น. 13  จงยึดถือแบบแผนถ้อยคำที่ก่อประโยชน์*ที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้านั้นด้วยความเชื่อและความรักอันเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์เยซู. 14  จงรักษาสิ่งมีค่าที่ท่านรับฝากไว้นี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในเรา. 15  ท่านรู้ว่าคนทั้งหลายในแคว้นเอเชียต่างก็ทิ้งข้าพเจ้าไปหมดแล้ว. ฟีเยลุสกับเฮอร์โมเยเนสก็ทิ้งข้าพเจ้าไปด้วย. 16  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาโอเนซิโฟรุสกับคนในบ้านเขา เพราะเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อย ๆ และไม่ได้อายที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่ 17  แต่กลับอุตส่าห์ตามหาข้าพเจ้าจนพบเมื่อเขามาที่กรุงโรม. 18  ขอพระยะโฮวาเจ้าทรงโปรดเมตตาเขาในวันนั้นเถิด. ท่านรู้ดีว่าเขารับใช้ในเมืองเอเฟโซส์มากแค่ไหน.

เชิงอรรถ

คำแปลตรงตัวคือ “ผู้ถูกส่งออกไป.”
คำแปลตรงตัวคือ “ส่งเสริมสุขภาพ.”