ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

1 โครินธ์ 5:1-13

5  ข้าพเจ้าได้รับข่าวว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณี* ซึ่งเป็นการผิดประเวณีอย่างที่แม้แต่ชนต่างชาติก็ไม่ทำกัน คือมีคนหนึ่งเอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาตน.  แล้วทำไมพวกท่านยังอวดดี แทนที่จะเป็นทุกข์โศกเศร้าแล้วขับไล่คนที่ทำเช่นนั้นออกไปเสีย?  สำหรับข้าพเจ้า แม้ว่าตัวข้าพเจ้าไม่อยู่กับพวกท่าน แต่ใจข้าพเจ้าก็อยู่กับพวกท่าน ข้าพเจ้าได้ตัดสินคนที่ทำเช่นนั้นไปแล้วเสมือนข้าพเจ้าอยู่ที่นี่  เพื่อว่า ในนามพระเยซูเจ้าของเรา เมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจข้าพเจ้าก็อยู่ด้วยโดยฤทธิ์แห่งพระเยซูเจ้าของเรา  จงมอบคนนั้นแก่ซาตานเพื่อขจัดแรงชักจูงที่ผิดบาป* จะได้รักษาน้ำใจอันดีของประชาคมไว้ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า.  ที่พวกท่านอวดไม่ใช่การดี. พวกท่านไม่รู้หรือว่าเชื้อนิดหน่อยทำให้แป้งขึ้นฟูทั้งก้อน?  จงขจัดเชื้อเก่าเสีย เพื่อพวกท่านจะเป็นแป้งก้อนใหม่ เพราะที่จริง พวกท่านปราศจากเชื้อ เนื่องจากพระคริสต์ผู้ทรงเป็นแกะปัศคาของเรานั้นถูกถวายเป็นเครื่องบูชาแล้ว.  ฉะนั้น อย่าให้เราถือเทศกาลนี้ด้วยเชื้อเก่าซึ่งหมายถึงความเลวและความชั่วร้าย แต่ให้ถือด้วยขนมปังไม่ใส่เชื้อซึ่งหมายถึงความสุจริตใจและความจริง.  ในจดหมายที่ข้าพเจ้าเขียนบอกพวกท่านให้เลิกคบหากับคนผิดประเวณีนั้น 10  ไม่ใช่ว่าให้เลิกคบหาอย่างเด็ดขาดกับคนผิดประเวณีในโลกนี้ หรือกับคนโลภ คนกรรโชกทรัพย์ หรือคนไหว้รูปเคารพ. ถ้าเป็นอย่างนั้น พวกท่านคงต้องออกไปจากโลกนี้แน่. 11  แต่เวลานี้ข้าพเจ้าเขียนบอกพวกท่านให้เลิกคบหากับคนที่ได้ชื่อว่าพี่น้องซึ่งเป็นคนผิดประเวณี คนโลภ คนไหว้รูปเคารพ คนปากร้าย คนขี้เมา หรือคนกรรโชกทรัพย์ แม้จะกินอะไรด้วยกันกับคนเช่นนั้นก็อย่าเลย. 12  เพราะข้าพเจ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับการตัดสินคนภายนอกเล่า? พวกท่านตัดสินคนภายในประชาคม 13  ส่วนพระเจ้าทรงตัดสินคนภายนอกไม่ใช่หรือ? “จงขับไล่คนชั่วนั้นออกไปจากพวกท่านเถิด.”

เชิงอรรถ

ดูภาคผนวก 4.
คำแปลตรงตัวคือ “เพื่อทำลายเนื้อหนัง.”