ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

1 ยอห์น 5:1-21

5  ทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ก็เกิดมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักพระบิดาก็รักผู้ที่เกิดมาจากพระบิดา.  เรารู้ว่าเรารักคนเหล่านั้นที่เป็นบุตรของพระเจ้าต่อเมื่อเรารักพระเจ้าและทำตามพระบัญญัติของพระองค์.  ด้วยว่าการรักพระเจ้าหมายถึงการทำตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นภาระหนัก  เพราะทุกคนที่เกิดมาจากพระเจ้าย่อมชนะโลก และความเชื่อของเรานี่แหละที่ทำให้เราชนะโลก.  ใครเล่าเป็นผู้ชนะโลก นอกจากผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า?  พระเยซูคริสต์นี่แหละที่เสด็จมาโดยมีน้ำและพระโลหิตเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ไม่ได้มีแต่น้ำเท่านั้น แต่มีน้ำกับพระโลหิต และมีพระวิญญาณเป็นพยานหลักฐานยืนยันเรื่องนี้ เพราะพระวิญญาณเป็นความจริง.  ด้วยว่ามีพยานหลักฐานยืนยันสามอย่าง  คือพระวิญญาณ น้ำ และพระโลหิต และพยานหลักฐานสามอย่างนี้ยืนยันตรงกัน.  ถ้าเรายอมรับพยานหลักฐานของมนุษย์ พยานหลักฐานของพระเจ้าก็เหนือกว่าเพราะเป็นพยานหลักฐานที่พระเจ้าทรงให้ คือความจริงที่ว่าพระองค์ได้ทรงให้พยานหลักฐานยืนยันเรื่องพระบุตรของพระองค์ไว้แล้ว. 10  ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าได้รับพยานหลักฐานนั้นจากพระเจ้า. ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็เท่ากับหาว่าพระองค์ตรัสมุสา เพราะผู้นั้นไม่เชื่อพยานหลักฐานที่พระองค์ทรงให้เพื่อยืนยันเรื่องพระบุตรของพระองค์. 11  พยานหลักฐานนั้นก็คือ การที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์. 12  ผู้ที่ยอมรับพระบุตรก็ได้รับชีวิตนี้ แต่ผู้ที่ไม่ยอมรับพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่ได้รับชีวิตนี้. 13  ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายที่มีความเชื่อในพระนามพระบุตรของพระเจ้า เพื่อพวกท่านจะรู้ว่าพวกท่านมีชีวิตนิรันดร์. 14  เรามั่นใจในพระเจ้าว่า สิ่งใดก็ตามที่เราทูลขอ ถ้าสิ่งนั้นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังเรา 15  และเมื่อเรารู้ว่าพระองค์จะทรงฟังไม่ว่าเราทูลขอสิ่งใด เราก็รู้ว่าจะได้รับสิ่งนั้นแน่เพราะเราได้ทูลขอจากพระองค์. 16  ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องทำบาปซึ่งไม่นำไปสู่ความตาย เขาจะต้องทูลอธิษฐานเพื่อคนนั้น และพระเจ้าจะทรงประทานชีวิตแก่คนนั้นและคนอื่นที่ไม่ได้ทำบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย. แต่บาปซึ่งนำไปสู่ความตายก็มี. ข้าพเจ้าไม่ได้บอกเขาให้ทูลขอในเรื่องบาปแบบนั้น. 17  การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป แต่บาปซึ่งไม่นำไปสู่ความตายก็มี. 18  เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดมาจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาปเป็นอาจิณ แต่พระองค์ผู้ทรงเกิดมาจากพระเจ้านั้นทรงคอยดูแลเขา และตัวชั่วร้ายจะไม่อาจจับเขาไว้ได้. 19  เรารู้ว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้า แต่โลกทั้งโลกอยู่ในอำนาจตัวชั่วร้าย. 20  เรารู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและทรงประทานความเข้าใจแก่เราเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้. เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเที่ยงแท้โดยทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์. พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตนิรันดร์. 21  ลูกเอ๋ย จงรักษาตัวให้พ้นจากรูปเคารพ.

เชิงอรรถ