ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

โรม 14:1-23

14  จงต้อนรับคนที่ความเชื่อไม่มั่นคง แต่อย่าตัดสินเกี่ยวกับข้อสงสัยในใจเขา.  คนหนึ่งเชื่อว่ากินได้ทุกอย่าง แต่คนที่ความเชื่อไม่มั่นคงกินแต่ผัก.  ผู้ที่กินอย่าดูถูกผู้ที่ไม่กิน และผู้ที่ไม่กินอย่าตัดสินผู้ที่กิน ด้วยว่าพระเจ้าทรงต้อนรับเขาแล้ว.  ท่านเป็นผู้ใดเล่าที่จะตัดสินบ่าวของผู้อื่น? เขาจะยืนมั่นหรือล้มลงก็ขึ้นอยู่กับนายของเขา. ที่จริง เขาจะยืนมั่นเพราะพระยะโฮวาทรงทำให้เขายืนมั่นได้.  คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่ง อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกัน ให้แต่ละคนเชื่อมั่นตามความคิดเห็นของตนเถิด.  ผู้ที่ถือวันก็ถือเพื่อพระเกียรติพระยะโฮวา. ผู้ที่กินก็กินเพื่อพระเกียรติพระยะโฮวา เพราะเขาทูลขอบพระคุณพระเจ้า และผู้ที่ไม่กินก็ไม่กินเพื่อพระเกียรติพระยะโฮวา และถึงกระนั้นก็ทูลขอบพระคุณพระเจ้า.  ที่จริง ไม่มีใครในพวกเรามีชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้น และไม่มีใครตายเพื่อตัวเองเท่านั้น  เพราะถ้าเราอยู่ เราก็อยู่เพื่อพระยะโฮวา และถ้าเราตาย เราก็ตายเพื่อพระยะโฮวา. ฉะนั้น ไม่ว่าเราอยู่หรือตาย เราก็เป็นคนของพระยะโฮวา.  เหตุที่พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์อีกก็เพื่อพระองค์จะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทั้งคนตายและคนเป็น. 10  แต่ทำไมท่านตัดสินพี่น้องของท่าน? และทำไมท่านดูถูกพี่น้องของท่าน? ด้วยว่าเราทุกคนจะต้องยืนต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า 11  เพราะมีคำเขียนไว้ดังนี้ “พระยะโฮวาตรัสว่า ‘เรามีชีวิตอยู่แน่นอนฉันใด ทุกคนจะคุกเข่าต่อเรา และทุกคนจะกล่าวยอมรับพระเจ้าอย่างเปิดเผย.’ ” 12  ดังนั้น เราแต่ละคนจะต้องให้การเรื่องของตัวเองต่อพระเจ้า. 13  ฉะนั้น อย่าให้เราตัดสินกันอีกเลย แต่จงตั้งใจว่า จะไม่ทำสิ่งใดให้พี่น้องหลงผิด*หรือก้าวพลาดไป. 14  ในฐานะสาวกของพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้ารู้และเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดมีมลทินในตัวมันเอง แต่ถ้าคนหนึ่งถือว่าสิ่งหนึ่งมีมลทิน สิ่งนั้นก็มีมลทินสำหรับเขา. 15  ด้วยว่าถ้าพี่น้องของท่านเป็นทุกข์เพราะอาหารที่ท่านกิน ท่านก็ไม่ได้ประพฤติด้วยความรักอีกแล้ว. อย่าให้อาหารที่ท่านกินทำลายพี่น้องซึ่งพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเขา. 16  ฉะนั้น อย่าให้การดีที่ท่านทำเป็นเหตุให้ท่านถูกติเตียน. 17  เพราะราชอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการกินการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม สันติสุข และความชื่นชมยินดีด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์. 18  เพราะผู้ที่รับใช้พระคริสต์ในเรื่องนี้อย่างทาสที่ขยันขันแข็งก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่ชอบใจของมนุษย์. 19  ดังนั้น ให้เรามุ่งทำสิ่งที่สร้างสันติสุขและสิ่งที่ส่งเสริมกันให้เจริญ. 20  จงเลิกทำลายการงานของพระเจ้าเพียงเพราะเห็นแก่อาหาร. จริงอยู่ ทุกสิ่งสะอาด แต่ถ้ากินแล้วทำให้คนเราหลงผิด*ก็ก่อความเสียหาย. 21  เป็นการดีถ้าจะไม่กินเนื้อหรือดื่มเหล้าองุ่นหรือทำสิ่งใดที่ทำให้พี่น้องหลงผิด.* 22  ความเชื่อที่ท่านมีในเรื่องนั้นจงให้เป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้า. คนที่ไม่ทำสิ่งใดที่ทำให้เขาต้องกล่าวโทษตัวเองก็มีความสุข. 23  แต่ถ้าเขาสงสัยและกิน เขาก็มีความผิด เพราะเขาไม่ได้กินตามที่เขาเชื่อ. ที่จริง ทุกสิ่งที่ไม่ได้ทำด้วยความเชื่อก็เป็นบาป.

เชิงอรรถ

คำแปลตรงตัวคือ “สะดุด.”
คำแปลตรงตัวคือ “สะดุด.”
คำแปลตรงตัวคือ “สะดุด.”