ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

ฮีบรู 6:1-20

6  เพราะฉะนั้น เมื่อเราได้ละหลักคำสอนพื้นฐานเกี่ยวกับพระคริสต์แล้ว ให้เราพยายามก้าวหน้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ อย่าวางรากฐานซ้ำอีก คือ การกลับใจจากการกระทำที่ไร้ประโยชน์ ความเชื่อในพระเจ้า  คำสอนเรื่องบัพติสมาและการวางมือ การกลับเป็นขึ้นจากตายและการพิพากษาลงโทษชั่วนิรันดร์.  และเราจะพยายามก้าวหน้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ถ้าพระเจ้าทรงโปรด.  สำหรับคนที่ได้รับความสว่างแล้ว และได้ลิ้มรสของประทานฝ่ายสวรรค์และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์  และได้ลิ้มรสพระคำอันประเสริฐของพระเจ้าและผลแห่งฤทธิ์เดชซึ่งจะทรงสำแดงในยุค*หน้า  แต่ได้แยกตัวออกไป ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พวกเขาได้สติและกลับใจเพราะพวกเขาเองตรึงพระบุตรของพระเจ้าอีกและทำให้พระองค์อับอายต่อหน้าคนทั่วไป.  ตัวอย่างเช่น พื้นดินที่ได้รับน้ำฝนซึ่งตกลงมาบ่อย ๆ แล้วทำให้เกิดพืชพรรณที่เหมาะสำหรับผู้ซึ่งเพาะปลูกก็จะได้รับพรจากพระเจ้า.  แต่ถ้าพื้นดินนั้นทำให้เกิดต้นไม้มีหนามและวัชพืช มันจะถูกทิ้งและใกล้จะถูกแช่งสาปแล้วจะถูกเผาในที่สุด.  ท่านที่รักทั้งหลาย แม้เรากล่าวอย่างนั้น แต่สำหรับพวกท่าน เราเชื่อมั่นว่าพวกท่านอยู่ในฐานะที่ดีกว่า คือมีสิ่งซึ่งนำไปถึงความรอด. 10  ด้วยว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรม พระองค์จึงไม่ทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์ คือที่พวกท่านได้รับใช้เหล่าผู้บริสุทธิ์และยังรับใช้อยู่. 11  แต่เราปรารถนาให้พวกท่านแต่ละคนต่างก็ขยันหมั่นเพียรเพื่อจะมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในเรื่องความหวังจนถึงที่สุด 12  เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่เป็นคนเฉื่อยชา แต่เป็นผู้เลียนแบบคนที่ได้รับคำสัญญาเป็นมรดกเนื่องด้วยความเชื่อและความอดทน. 13  ด้วยว่าเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮาม เนื่องจากพระองค์ไม่อาจสาบานโดยอ้างผู้ใดที่ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ พระองค์จึงทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เอง 14  ว่า “เราจะอวยพรเจ้าเป็นแน่ และเราจะให้เจ้าทวีจำนวนขึ้นอย่างแน่นอน.” 15  ดังนั้น เมื่ออับราฮามได้อดทนแล้ว ท่านจึงได้รับคำสัญญานั้น. 16  เพราะมนุษย์สาบานโดยอ้างผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าและคำสาบานของพวกเขาเป็นข้อยุติของข้อขัดแย้งทุกอย่าง เนื่องจากคำสาบานเป็นการรับประกันตามกฎหมายสำหรับพวกเขา. 17  ทำนองเดียวกัน เมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้ผู้รับคำสัญญาเป็นมรดกเห็นชัดยิ่งขึ้นว่าพระประสงค์ของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน จึงทรงยืนยันคำสัญญานั้นด้วยคำสาบาน 18  เพื่อว่าโดยสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้สองสิ่งนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสมุสา เราซึ่งได้หนีมายังที่คุ้มภัยจะมีกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อจะยึดมั่นกับความหวังที่ทรงตั้งไว้ตรงหน้าเรา. 19  เรามีความหวังนี้เป็นดุจสมอสำหรับชีวิต* ทั้งแน่นอนและมั่นคง และความหวังนี้นำเราเข้าไปหลังม่าน 20  ที่ซึ่งพระเยซูผู้ได้เป็นมหาปุโรหิตตลอดกาลตามอย่างเมลคีเซเด็คได้เข้าไปก่อนแล้ว.

เชิงอรรถ

หรือ “ระบบ.”
ดูภาคผนวก 7ก.