ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

วิวรณ์ 22:1-21

22  แล้วท่านให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตซึ่งใสดุจผลึกไหลออกมาจากราชบัลลังก์ของพระเจ้าและของพระเมษโปดก  ลงไปตามกลางถนนใหญ่ของเมืองนี้. บนฝั่งข้างนี้และข้างโน้นของแม่น้ำมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งเกิดผลสิบสองครั้ง โดยออกผลเดือนละครั้ง. ใบของต้นไม้เหล่านั้นใช้เยียวยาชาติต่าง ๆ.  การแช่งสาปใด ๆ จะไม่มีอีกเลย. แต่ราชบัลลังก์ของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะอยู่ในเมืองนี้ และทาสทั้งหลายของพระเจ้าจะทำงานรับใช้อันศักดิ์สิทธิ์ถวายพระองค์  พวกเขาจะเห็นพระพักตร์พระองค์ และจะมีพระนามพระองค์อยู่บนหน้าผากพวกเขา.  กลางคืนจะไม่มีอีกเลย พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะพระยะโฮวาพระเจ้าจะทรงส่องสว่างแก่พวกเขา และพวกเขาจะปกครองเป็นกษัตริย์ตลอดไปเป็นนิตย์.  แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านี้เชื่อถือได้และเป็นความจริง พระยะโฮวาพระเจ้าผู้ทรงดลใจพวกผู้พยากรณ์ให้กล่าวถ้อยคำได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปแสดงให้ทาสทั้งหลายของพระองค์เห็นสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้า.  เราจะรีบมา. คนที่ทำตามคำพยากรณ์ในหนังสือม้วนนี้ก็มีความสุข.”  ข้าพเจ้าโยฮันเป็นผู้ที่ได้ยินและได้เห็นสิ่งเหล่านี้. เมื่อข้าพเจ้าได้ยินและเห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็หมอบลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่ให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้.  แต่ท่านบอกข้าพเจ้าว่า “อย่าเลย! อย่าทำอย่างนั้น! ข้าพเจ้าเป็นเพียงเพื่อนทาสของท่านและของพี่น้องของท่านซึ่งเป็นผู้พยากรณ์และของคนเหล่านั้นที่ทำตามถ้อยคำในหนังสือม้วนนี้. จงนมัสการพระเจ้าเถิด.” 10  ท่านบอกข้าพเจ้าด้วยว่า “อย่าผนึกตราปิดคำพยากรณ์ในหนังสือม้วนนี้ เพราะว่าเวลากำหนดใกล้เข้ามาแล้ว. 11  ให้คนที่ทำการอธรรมทำการอธรรมต่อไปและให้คนโสโครกทำตัวโสโครกต่อไป แต่ให้คนชอบธรรมทำการชอบธรรมต่อไปและให้ผู้บริสุทธิ์ทำตัวบริสุทธิ์ต่อไป. 12  “ ‘เราจะรีบมา และเรามีสิ่งตอบแทนมาด้วย เพื่อจะให้แต่ละคนตามการกระทำของเขา. 13  เราเป็นอัลฟาและโอเมกา* เป็นผู้แรกและผู้สุดท้าย เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย. 14  คนที่ซักเสื้อคลุมของตนก็มีความสุข เพราะนั่นจะทำให้พวกเขามีสิทธิ์ไปยังต้นไม้แห่งชีวิตและจะได้เข้าไปในเมืองนั้นทางประตูเมือง. 15  ภายนอกเมืองมีสุนัข คนถือผี คนผิดประเวณี พวกฆาตกร คนไหว้รูปเคารพ ทุกคนที่ชอบโกหกและคนที่โกหกเป็นอาจิณ.’ 16  “ ‘เราเยซูได้ใช้ทูตสวรรค์ของเราให้ไปยืนยันเรื่องเหล่านี้แก่พวกเจ้าเพื่อประโยชน์ของประชาคมทั้งหลาย. เราเป็นรากและเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวรุ่งอันสุกใส.’ ” 17  พระวิญญาณกับเจ้าสาวกล่าวไม่หยุดว่า “มาเถิด!” และให้คนที่ได้ยินกล่าวด้วยว่า “มาเถิด!” ให้คนที่กระหายมาเถิด ให้คนที่อยากดื่มน้ำแห่งชีวิตมาดื่มโดยไม่เสียค่า. 18  “เรายืนยันกับทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือม้วนนี้ว่า ถ้ามีใครเพิ่มอะไรลงในถ้อยคำเหล่านี้ พระเจ้าจะทรงเพิ่มภัยพิบัติต่าง ๆ ที่มีเขียนไว้ในหนังสือม้วนนี้แก่เขา 19  และถ้ามีใครตัดอะไรออกจากถ้อยคำในม้วนหนังสือพยากรณ์นี้ พระเจ้าจะทรงเอาส่วนที่เขาจะได้รับตามที่เขียนไว้ในหนังสือม้วนนี้ไปเสีย นั่นคือ ส่วนที่เขาจะได้รับจากต้นไม้แห่งชีวิตและจากเมืองบริสุทธิ์. 20  “ผู้ที่ยืนยันเรื่องเหล่านี้พูดว่า ‘เราจะรีบมา.’ ” “อาเมน! พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด.” 21  ขอให้พระกรุณาอันใหญ่หลวงของพระเยซูคริสต์เจ้าจงมีแก่เหล่าผู้บริสุทธิ์เถิด.

เชิงอรรถ

อัลฟาและโอเมกาเป็นอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายในอักษรภาษากรีก.