ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

มัทธิว 1:1-25

1  นี่คือหนังสือประวัติของพระเยซูคริสต์ บุตรดาวิดและบุตรอับราฮาม   อับราฮามเป็นบิดาของยิศฮาค ยิศฮาคเป็นบิดาของยาโคบ ยาโคบเป็นบิดาของยูดาห์และพี่น้องของเขา  ยูดาห์เป็นบิดาของเพเร็ศกับเซราห์ซึ่งเกิดจากทามาร์ เพเร็ศเป็นบิดาของเฮศโรน เฮศโรนเป็นบิดาของราม  รามเป็นบิดาของอะมีนาดาบ อะมีนาดาบเป็นบิดาของนาห์โชน นาห์โชนเป็นบิดาของซัลโมน  ซัลโมนเป็นบิดาของโบอัศซึ่งเกิดจากราฮาบ โบอัศเป็นบิดาของโอเบ็ดซึ่งเกิดจากรูท โอเบ็ดเป็นบิดาของยิซัย  ยิซัยเป็นบิดาของดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์. ดาวิดเป็นบิดาของโซโลมอนซึ่งเกิดจากภรรยาของอูรียาห์  โซโลมอนเป็นบิดาของเรฮับอาม เรฮับอามเป็นบิดาของอะบียาห์ อะบียาห์เป็นบิดาของอาซา  อาซาเป็นบิดาของเยโฮซาฟาต เยโฮซาฟาตเป็นบิดาของเยโฮราม เยโฮรามเป็นบิดาของอูซียาห์  อูซียาห์เป็นบิดาของโยทาม โยทามเป็นบิดาของอาฮาศ อาฮาศเป็นบิดาของฮิศคียาห์ 10  ฮิศคียาห์เป็นบิดาของมานาเซห์ มานาเซห์เป็นบิดาของอาโมน อาโมนเป็นบิดาของโยซียาห์ 11  โยซียาห์เป็นบิดาของเยโคนิยาห์กับพี่น้องของเขาในช่วงที่มีการกวาดต้อนไปยังบาบิโลน. 12  ภายหลังการกวาดต้อนไปยังบาบิโลน เยโคนิยาห์ได้เป็นบิดาของเชอัลทิเอล เชอัลทิเอลเป็นบิดาของเซรูบาเบล 13  เซรูบาเบลเป็นบิดาของอะบีอูด อะบีอูดเป็นบิดาของเอลยาคิม เอลยาคิมเป็นบิดาของอาซอร์ 14  อาซอร์เป็นบิดาของซาโดค ซาโดคเป็นบิดาของอาคิม อาคิมเป็นบิดาของเอลีอูด 15  เอลีอูดเป็นบิดาของเอละอาซาร์ เอละอาซาร์เป็นบิดาของมัตทัน มัตทันเป็นบิดาของยาโคบ 16  ยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟสามีของมาเรียซึ่งให้กำเนิดเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์. 17  ดังนั้น ตั้งแต่อับราฮามจนถึงดาวิดมีสิบสี่ชั่วคน และตั้งแต่ดาวิดจนถึงการกวาดต้อนไปยังบาบิโลนมีสิบสี่ชั่วคน และตั้งแต่การกวาดต้อนไปยังบาบิโลนจนถึงพระคริสต์มีสิบสี่ชั่วคน. 18  การประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างนี้ คือ ระหว่างที่มาเรียมารดาของพระองค์เป็นคู่หมั้นของโยเซฟ นางตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่ทั้งสองจะอยู่กินกัน. 19  แต่เนื่องจากโยเซฟสามี*ของนางเป็นคนชอบธรรมและไม่อยากทำให้นางเป็นที่อับอายต่อหน้าคนทั่วไป เขาจึงตั้งใจจะหย่า*กับนางอย่างลับ ๆ. 20  แต่เมื่อเขาใคร่ครวญเรื่องนี้แล้ว ทูตสวรรค์ของพระยะโฮวา*ได้ปรากฏแก่เขาในความฝัน กล่าวว่า “โยเซฟบุตรดาวิดเอ๋ย อย่ากลัวที่จะรับมาเรียภรรยา*ของเจ้ามาอยู่ที่บ้าน เพราะนางตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์. 21  นางจะคลอดบุตรชาย และเจ้าต้องเรียกท่านว่าเยซู* เพราะท่านจะช่วยประชาชนของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา.” 22  ที่จริง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้คำที่พระยะโฮวาตรัสไว้โดยผู้พยากรณ์ของพระองค์สำเร็จที่ว่า 23  “ดูเถิด! หญิงพรหมจารีจะมีครรภ์และจะคลอดบุตรชาย และเขาจะเรียกท่านว่าอิมมานูเอล” ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าอยู่กับเรา.” 24  แล้วโยเซฟก็ตื่นขึ้นและทำตามที่ทูตสวรรค์ของพระยะโฮวาสั่ง คือไปรับภรรยามาอยู่ที่บ้าน. 25  แต่เขาไม่มีเพศสัมพันธ์กับนางจนนางคลอดบุตรแล้ว และเขาเรียกบุตรนั้นว่าเยซู.

เชิงอรรถ

ตามธรรมเนียมชาวยิว จะเรียกคู่หมั้นฝ่ายชายว่า “สามี.”
ตามธรรมเนียมชาวยิว ถ้าจะถอนหมั้นจะต้องหย่า.
พระนาม “ยะโฮวา” ปรากฏที่นี่เป็นครั้งแรกใน 237 แห่งในฉบับแปลนี้. ดูภาคผนวก 2.
ตามธรรมเนียมชาวยิว จะเรียกคู่หมั้นฝ่ายหญิงว่า “ภรรยา.”
หรือ “เยชูอา” ในภาษาฮีบรู หมายความว่า “พระยะโฮวาเป็นความรอด.”