คุณจะรู้ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าได้ไหม?

ทำไมพระเจ้าอยากให้เรารู้ความจริง? อ่านโยฮัน 17:3

พระเจ้าติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ พระองค์ใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพลังของพระองค์เพื่อใส่ความคิดของพระองค์เข้าไปในตัวผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิล (2 เปโตร 1:20, 21) เราจะรู้ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าได้โดยการอ่านคัมภีร์ไบเบิล—อ่านโยฮัน 17:17; 2 ติโมเธียว 3:16

ในคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้าบอกให้เรารู้อะไร ๆ หลายอย่างเกี่ยวกับพระองค์ พระเจ้าบอกให้รู้ว่าทำไมถึงสร้างมนุษย์ขึ้นมา พระองค์จะทำอะไรเพื่อมนุษย์ และพระองค์อยากให้เราใช้ชีวิตอย่างไร (กิจการ 17:24-27) พระยะโฮวาพระเจ้าอยากให้เรารู้ความจริงเกี่ยวกับพระองค์—อ่าน 1 ติโมเธียว 2:3, 4

ทำไมพระเจ้าชอบคนที่รักความจริง?

พระยะโฮวาเป็นพระเจ้าที่ยึดมั่นถือมั่นในความจริง พระองค์ส่งพระเยซูลูกของพระองค์มาสอนความจริงให้มนุษย์ ดังนั้น คนที่รักความจริงจะฟังพระเยซู (โยฮัน 18:37) พระเจ้าอยากให้คนแบบนี้มาเป็นผู้นมัสการพระองค์—อ่านโยฮัน 4:23, 24

ซาตานพญามารปิดหูปิดตามนุษย์ไม่ให้รู้จักพระเจ้าโดยแพร่คำสอนที่โกหกต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับพระองค์ (2 โครินท์ 4:3, 4) คนที่ไม่รักสิ่งดี ๆ ก็จะชอบฟังเรื่องโกหกแบบนั้น (โรม 1:25) แต่คนที่จริงใจหลายล้านคนพบความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าโดยการเรียนคัมภีร์ไบเบิล—อ่านกิจการ 17:11