บอก​วัน​ที่​และ​เดือน​ของ​ฉบับ​ที่​มี​เรื่อง​นั้น ๆ

คัมภีร์​ไบเบิล

 • การ​ใช้​เป็น​เครื่องราง​ของ​ขลัง, 15/12

 • ความ​โดด​เด่น​ไม่​เหมือน​หนังสือ​ใด, 1/6

 • คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​อังกฤษ​ฉบับ​คัฟเวอร์เดล, 1/6

 • บอก​ล่วง​หน้า​เกี่ยว​กับ​อนาคต​ไหม? 1/1

 • เปลี่ยน​ชีวิต​คน, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11

 • สวาฮิลี, 1/9

 • สำหรับ​เยาวชน, 1/1, 1/4, 1/7, 1/10

ชีวิต​และ​คุณลักษณะ​แบบ​คริสเตียน

 • ของ​ประทาน​แห่ง​การ​เป็น​โสด, 15/11

 • คริสเตียน​ใน​ศตวรรษ​แรก​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​เมือง​ไหม? 1/5

 • ความ​กรุณา, 1/9

 • ความ​สุข​ขึ้น​อยู่​กับ​การ​แต่งงาน​เท่า​นั้น​ไหม? 1/10

 • คำ​แถลง​ปฏิญาณ​ความ​ซื่อ​สัตย์, 15/12

 • คุณ​ให้​คำ​แนะ​นำ​อย่าง​ไร? 15/3

 • “จง​ระวัง​เชื้อ​ของ​พวก​ฟาริซาย,” 15/5

 • จง​สอน​ลูก, 1/3, 1/6, 1/9, 1/12

 • ทำไม​คริสเตียน​จึง​รับ​บัพติสมา? 1/4

 • ทำ​ให้​ช่วง​เวลา​ใน​การ​ศึกษา​น่า​ยินดี​และ​เกิด​ผล​มาก​ขึ้น, 15/1

 • เมื่อ​ลูก​วัยรุ่น​สงสัย​ความ​เชื่อ​ของ​คุณ, 1/2

 • เรื่อง​ที่​หนู​เรียน​จาก​พระ​คัมภีร์, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11

 • สื่อ​ลามก​ทำ​ให้​ถูก​ขับ​ออก​จาก​ประชาคม​คริสเตียน​ได้​ไหม? 15/3

 • แสวง​หา “คำ​ชี้​แนะ​ที่​สุขุม,” 15/6

 • หนี้, 1/11

บทความ​ศึกษา

 • การ​ทรยศ สัญญาณ​บ่ง​บอก​สมัย​สุด​ท้าย! 15/4

 • การ​ให้​อภัย​ของ​พระ​ยะโฮวา​มี​ความ​หมาย​เช่น​ไร​สำหรับ​คุณ? 15/11

 • ‘ขอ​ทรง​สอน​ข้าพเจ้า​ให้​ประพฤติ​ตาม​พระทัย​พระองค์,’ 15/11

 • “ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​ไป​กลัว​ใคร?” 15/7

 • คริสเตียน​แท้​นับถือ​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า, 15/1

 • คุณ​กำลัง​สะท้อน​พระ​รัศมี​ของ​พระ​ยะโฮวา​ไหม? 15/5

 • คุณ​เป็น​ผู้​รับใช้​ที่​ได้​รับ​ความ​ไว้​วางใจ! 15/12

 • คุณ​แสดง​น้ำใจ​แบบ​ใด? 15/10

 • คุณ​เห็น​คุณค่า​การ​สมรส​ที่​เป็น​ของ​ประทาน​จาก​พระเจ้า​ไหม? 15/5

 • จง​ช่วย​ผู้​คน​ให้ “ตื่น​จาก​หลับ,” 15/3

 • จง​เชื่อ​ฟัง​และ​รับ​ประโยชน์​จาก​คำ​สาบาน​ของ​พระเจ้า, 15/10

 • จง​ดำเนิน​ต่อ ๆ ไป​ใน​ฐานะ​พลเมือง​ของ​ราชอาณาจักร! 15/8

 • จง​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​พระ​เยซู​ใน​เรื่อง​การ​เฝ้า​ระวัง, 15/2

 • จง​ปลูกฝัง​น้ำใจ​แบบ​เดียว​กับ​ผู้​เล็ก​น้อย, 15/11

 • จง​มอง​ใน​แง่​ดี​แม้​เมื่อ​ชีวิต​สมรส​มี​ปัญหา, 15/5

 • “จง​มี​กำลัง​เข้มแข็ง​และ​ใจ​กล้า​หาญ,” 15/2

 • จง​ยืนหยัด​และ​หลีก​เลี่ยง​กับดัก​ของ​ซาตาน! 15/8

 • จง​ระวัง​กับดัก​ของ​พญา​มาร! 15/8

 • จง​รักษา​ความ​สำนึก​ถึง​ความ​เร่ง​ด่วน, 15/3

 • จง​รักษา​น้ำใจ​ที่​ดี​ของ​ประชาคม​ไว้, 15/2

 • จง​รับใช้​พระเจ้า​แห่ง​เสรีภาพ, 15/7

 • จง​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​ด้วย​สุด​หัวใจ​เสมอ, 15/4

 • จง​เรียน​จาก ‘เค้าโครง​แห่ง​ความ​จริง,’ 15/1

 • จง​เรียน​จาก​พระ​ยะโฮวา​และ​พระ​เยซู​ใน​เรื่อง​ความ​อด​ทน, 15/9

 • จง​เรียน​จาก​เหล่า​อัครสาวก​ของ​พระ​เยซู​ใน​เรื่อง​การ​เฝ้า​ระวัง, 15/1

 • จง​วางใจ​พระ​ยะโฮวา พระเจ้า​แห่ง “วาระ​และ​ฤดู​กาล,” 15/5

 • จง​ให้​คำ​ที่​ว่า​ใช่ หมาย​ความ​ว่า​ใช่, 15/10

 • จง​ให้​พระ​ยะโฮวา​นำ​คุณ​ไป​ถึง​เสรีภาพ​แท้, 15/7

 • จง​ให้​อภัย​กัน​อย่าง​ใจ​กว้าง, 15/11

 • “เจ้า​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​ว่า​วัน​เวลา​นั้น​คือ​เมื่อ​ไร,” 15/9

 • ชื่นชม​ยินดี​ใน​ความ​หวัง​ของ​เรา, 15/3

 • ถวาย​เครื่อง​บูชา​แด่​พระ​ยะโฮวา​อย่าง​สุด​ชีวิต, 15/1

 • ทำไม​ต้อง​ให้​การ​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​สำคัญ​เป็น​อันดับ​แรก? 15/6

 • ประสบ​ความ​สำเร็จ​แท้​ใน​ชีวิต, 15/12

 • “เป็น​ปุโรหิต​และ​เป็น​กษัตริย์” เพื่อ​ประโยชน์​ของ​มวล​มนุษย์, 15/1

 • “ผู้​อาศัย​ชั่ว​คราว” เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​การ​นมัสการ​แท้, 15/12

 • “พระ​บุตร​ทรง​ประสงค์​จะ​เปิด​เผย​เรื่อง​พระ​บิดา,” 15/4

 • พระ​ยะโฮวา​ทรง​เปิด​เผย​สิ่ง “ซึ่ง​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​ไม่​ช้า,” 15/6

 • พระ​ยะโฮวา​ทรง​รวบ​รวม​ครอบครัว​ของ​พระองค์, 15/7

 • พระ​ยะโฮวา​รวบ​รวม​ประชาชน​ที่​มี​ความ​ยินดี​ให้​ประชุม​กัน, 15/9

 • พระ​ยะโฮวา​ทรง​รู้​วิธี​ช่วย​ประชาชน​ของ​พระองค์​ให้​รอด, 15/4

 • พระ​ยะโฮวา​ทรง​อารักขา​เรา​ไว้​ให้​ได้​รับ​ความ​รอด, 15/4

 • พระ​เยซู​ทรง​วาง​แบบ​อย่าง​ใน​เรื่อง​ความ​ถ่อม​ใจ, 15/11

 • ‘พวก​เขา​ได้​รับ​การ​ทรง​นำ​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์,’ 15/6

 • มี​ความ​สุข​ได้​แม้​อยู่​ใน​ครอบครัว​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ต่าง​กัน, 15/2

 • รักษา​จุด​ยืน​ของ​เรา​ใน​ฐานะ “ผู้​อาศัย​ชั่ว​คราว,” 15/12

 • รับมือ​ความ​ทุกข์​ลำบาก​ใน​สมัย​ปัจจุบัน​ด้วย​ความ​กล้า​หาญ, 15/10

 • “เรา​จะ​อยู่​กับ​พวก​เจ้า,” 15/8

 • โลก​จะ​ถึง​กาล​อวสาน​อย่าง​ไร? 15/9

 • สันติ​สุข​ตลอด​หนึ่ง​พัน​ปี—และ​ตลอด​ไป! 15/9

 • อย่า​หัน​ไป​มอง “สิ่ง​ต่าง ๆ ที่​อยู่​เบื้อง​หลัง,” 15/3

พยาน​พระ​ยะโฮวา

 • การ​ประชุม​ประจำ​ปี, 15/8

 • ความ​กรุณา​ละลาย​ความ​ขมขื่น, 15/6

 • “จง​รักษา​หัวใจ​ของ​คุณ​ไว้!” การ​ประชุม​ภาค, 1/5

 • จดหมาย​จาก . . . , 1/3, 1/6, 1/9, 1/12

 • จดหมาย​เหตุ​ของ​เรา, 15/1, 15/2, 15/5, 15/8, 15/11

 • ฉบับ​ง่าย (หอสังเกตการณ์), 15/12

 • ฉบับ​ศึกษา (หอสังเกตการณ์), 15/1

 • “ช่วย​ถ่าย​รูป​ให้​หน่อย​ได้​ไหม?” (เม็กซิโก), 15/3

 • ชาว​แอซเทก​สมัย​ปัจจุบัน, 1/3

 • ทำไม​ไป​ประกาศ​ตาม​บ้าน? 1/6

 • ประกาศ​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​อย่าง​กล้า​หาญ! 15/2

 • “ประวัติศาสตร์​ไม่​เคย​โกหก” (เอสโตเนีย), 1/12

 • “ฝัน​ของ​ดิฉัน​ได้​กลาย​เป็น​ความ​จริง” (เป็น​ไพโอเนียร์), 15/7

 • พรม​แดน​ไม่​อาจ​ขวาง​กั้น, (โปรตุเกส, สเปน, ฝรั่งเศส), 1/1

 • มี​ผู้​สอน​ที่​เป็น​ผู้​หญิง​ไหม? 1/9

 • โรง​เรียน​ตาม​ระบอบ​ของ​พระเจ้า, 15/9

 • วัน​สำเร็จ​การ​ศึกษา​โรง​เรียน​กิเลียด, 1/2, 1/8

 • ศาล​สิทธิ​มนุษยชน​รับรอง​การ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร, 1/11

 • ส่วน​ที่​พวก​เขา​มี​เหลือ​ชดเชย​ส่วน​ที่​ขาด (การ​บริจาค), 15/11

 • เสนอ​ตัว​รับใช้​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ, 15/7, 15/10

 • ‘หนู​จะ​ประกาศ​ได้​อย่าง​ไร?’ (เป็น​อัมพาต), 15/1

 • “ออก​มา​จาก​ปาก​เด็ก” (รัสเซีย, ออสเตรเลีย), 15/10

พระ​ยะโฮวา

 • คุณ​จะ​ถาม​พระเจ้า​ใน​เรื่อง​ใด? 1/11

 • จง​ใกล้​ชิด​พระเจ้า, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12

 • จะ​ใช้​รัฐบาล​เดียว​ให้​ปกครอง​ทั่ว​ทั้ง​โลก​ไหม? 1/11

 • ทรง​ใฝ่​พระทัย​ผู้​หญิง​ไหม? 1/9

 • ทำไม​ควร​ใช้​พระ​นาม? 1/6

 • ทำไม​จึง​ขอ​ให้​อับราฮาม​ถวาย​บุตร​เป็น​เครื่อง​บูชา? 1/1

 • ทำไม​จึง​จัด​ตั้ง​องค์การ? 1/2

 • ทำไม​พระเจ้า​จึง​ส่ง​พระ​เยซู​มา​ยัง​แผ่นดิน​โลก? 1/12

 • ผู้​สดับ​คำ​อธิษฐาน, 1/7

 • พระ​บิดา, 1/7

 • ลง​โทษ​มนุษย์​ใน​ไฟ​นรก​ไหม? 1/10

พระ​เยซู​คริสต์

 • กิตติคุณ​นอก​สารบบ, 1/4

 • ควร​ระลึก​ถึง​การ​สิ้น​พระ​ชนม์​ของ​พระองค์​อย่าง​ไร? 1/3

 • ความ​ผิด​ของ​ผู้​ร้าย​ที่​ถูก​ตรึง​ข้าง​พระองค์, 1/2

 • ความ​หมาย​ของ​การ “ไป​กับ​เขา​สอง​กิโลเมตร” (มัด. 5:41), 1/4

 • คำ​ถาม​ที่​ได้​รับ​คำ​ตอบ, 1/4

 • ใคร​ส่ง “ดาว” มา? 1/4

 • ทำไม​ลักษณะ​การ​สิ้น​พระ​ชนม์​ทำ​ให้​ชาว​ยิว​ขุ่นเคือง? 1/5

 • พระ​เยซู​เป็น​พระเจ้า​ไหม? 1/4

 • มอง​การ​เมือง​อย่าง​ไร? 1/5

 • เริ่ม​ปกครอง​เป็น​กษัตริย์​เมื่อ​ไร? 1/8

เรื่อง​ราว​ชีวิต​จริง

 • แอล. ดี​เดอร์, 15/3; แอล. สมิท, 15/4; อี. เจอร์ดิ, 15/5; พี. โอเยกา, 1/6; โอ. รันเดรียมูรา, 15/6; เอ็ม. ลอย์ด, 15/7; เอ็ม. บาคูเดียว, 1/9; เอน. โกวินสามี, 1/10; แอล. เทอร์เนอร์, ดับบลิว. คา​สเตน, อาร์. เคล​ซี, อาร์​เทมเพิล​ทัน, 15/10; เอ็ม. คิลิน, 1/12

เรื่อง​อื่น ๆ

 • กระดาษ​ใน​สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล, 1/7

 • กาย​วิญญาณ​เกี่ยว​ข้อง​กับ​เรา? 1/7

 • การ​ซื้อ​ขาย​ใน​อิสราเอล, 1/9

 • การ​ติด​ต่อ​กับ​ผี​ปิศาจ, 1/3

 • การ​ทุจริต​จะ​หมด​ไป! 1/10

 • การ​อัศจรรย์, 1/8

 • “กิจการ​ของ​ท่าน​จะ​ได้​รับ​บำเหน็จ” (อาซา), 15/8

 • เกลือ​อาจ​หมด​รส​เค็ม​ได้? (มัด. 5:13), 1/12

 • ข่าว​ดี​เกี่ยว​กับ​ศาสนา, 1/5

 • คน​เก็บ​ภาษี (ศตวรรษ​แรก), 1/3

 • คน​ดี​ทุก​คน​ไป​สวรรค์​ไหม? 1/8

 • คน​เลี้ยง​แกะ (สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล), 1/11

 • คริสเตียน​หนี​ออก​จาก​แคว้น​ยูเดีย​ก่อน ส.ศ. 70 ไหม? 1/10

 • ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​เป็น​เพียง​สิ่ง​ค้ำจุน​จิตใจ​เท่า​นั้น​ไหม? 1/11

 • ความ​ตาย​ของ​ผู้​ภักดี​ต่อ​พระเจ้า “สำคัญ,” 15/5

 • ความ​รู้สึก​เมื่อ​แรก​พบ, 1/3

 • ความ​อิจฉา​ริษยา, 15/2

 • คุณ​จะ​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ใน​ชีวิต​ได้, 1/5

 • คุณ​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​ได้​ไหม? 1/10

 • เครื่อง​สำอาง​ใน​สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล, 1/12

 • ชาว​นา (สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล), 1/5

 • ชาว​ประมง (สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล), 1/8

 • เชื่อ​ว่า​เคย​มี​ชีวิต​ใน​ชาติ​ก่อน? 1/12

 • ใช้​ยาง​มะตอย​แทน​ปูน, 1/7

 • ใช้​เหล้า​องุ่น​เป็น​ยา, 1/8

 • เซลล์​ตัว​อ่อน​แช่​แข็ง, 15/12

 • ตรีเอกานุภาพ, 1/3

 • เต็นท์​ที่​เปาโล​ทำ, 1/11

 • ทำไม​ต้อง​แต่งงาน​กับ​คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​เหมือน​กัน? 1/7

 • ทำไม​บาง​คน​ไม่​ฉลอง​คริสต์มาส? 1/12

 • เทสซาโลนิเก, 1/6

 • แท่น​บูชา “แด่​พระเจ้า​ที่​ไม่​รู้​จัก,” 1/3

 • เธอ​รอบคอบ กล้า​หาญ และ​ไม่​เห็น​แก่​ตัว (เอศเธระ), 1/1

 • นัก​ดนตรี เครื่อง​ดนตรี (สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล), 1/2

 • นาธาน ผู้​สนับสนุน​การ​นมัสการ​บริสุทธิ์​ที่​ภักดี, 15/2

 • บันทึก​ลำดับ​วงศ์​ตระกูล​ของ​ชาว​ยิว, 1/6

 • “บัลลังก์​พิพากษา” (กิจ. 18:12), 1/5

 • บุหรี่, 1/8

 • ปก​ป้อง หา​เลี้ยง​ครอบครัว ทำ​หน้า​ที่​อย่าง​ซื่อ​สัตย์ (โยเซฟ), 1/4

 • ปากกา​และ​น้ำ​หมึก​ใน​สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล, 1/11

 • “เป็น​ไป​ไม่​ได้!”—หมาย​ความ​ว่า​อย่าง​ไร? 1/6

 • เปิด​เผย​กษัตริย์​แปด​องค์, 15/6

 • มี​การ​เป่า​ปี่​ใน​งาน​ศพ​สมัย​พระ​เยซู​จริง ๆ หรือ? 1/2

 • เมื่อ​แองโกล-อเมริกา​เริ่ม​เป็น​มหาอำนาจ​ที่​เจ็ด, 15/6

 • “แม่​จะ​ไป​ไหน, ฉัน​จะ​ไป​ด้วย” (รูท), 1/7

 • ราย​ได้​ลด​ลง, 1/6

 • ลักษณะ​สำคัญ​ของ​คริสเตียน​แท้, 1/3

 • โลก​จะ​แตก​จริง ๆ ไหม? 1/2

 • วัน​พิพากษา, 1/9

 • วิธี​ส่ง​จดหมาย​ใน​สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล, 1/9

 • ศาสนา​กับ​การ​เมือง, 1/5

 • สร้าง​ความ​ไว้​เนื้อ​เชื่อใจ​กัน​ขึ้น​ใหม่ (หลัง​จาก​ผิด​ประเวณี), 1/5

 • สิ่ง​ที่​ดี​กว่า​คริสต์มาส, 1/12

 • สี​สัน​และ​ผ้า​ทอ​ใน​สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล, 1/3

 • “หญิง​ชื่อเสียง​ดี” (รูท), 1/10

 • เหรียญ​เงิน​ที่​หาย​ไป, 1/12

 • “เหล่า​ศิษย์​ผู้​พยากรณ์,” 1/10

 • อะหัศวะโรศ (พระ​สวามี​ของ​เอศเธระ), 1/1

 • อัญมณี​ที่​อยู่​บน​ทับ​ทรวง​ของ​มหา​ปุโรหิต, 1/8

 • อันนาส​ที่​หนังสือ​กิตติคุณ​กล่าว​ถึง, 1/4

 • อับราฮาม, 1/1

 • อาร์มาเก็ดดอน, 1/2

 • อิฐ​ใน​อียิปต์​โบราณ, 1/1