คุณ​ได้​อ่าน​หอสังเกตการณ์ ฉบับ​ต่าง ๆ เมื่อ​เร็ว ๆ นี้​อย่าง​ละเอียด​ไหม? ลอง​ดู​ว่า​คุณ​ตอบ​คำ​ถาม​ต่อ​ไป​นี้​ได้​หรือ​ไม่:

เรา​จะ​ดับ​ไฟ​คำ​พูด​ที่​ไม่​ได้​ควบคุม​ได้​อย่าง​ไร?

เรา​ควร​ตรวจ​สอบ​หัวใจ​ของ​เรา​เอง. แทน​ที่​จะ​ตำหนิ​พี่​น้อง เรา​น่า​จะ​วิเคราะห์​ดู​ว่า​ทำไม​เรา​จึง​ตำหนิ​เขา. อาจ​เป็น​ได้​ไหม​ว่า​เรา​ตำหนิ​เขา​เพราะ​เรา​อยาก​ให้​ตัว​เรา​เอง​ดู​ดี​ขึ้น? นอก​จาก​นั้น การ​ทำ​อย่าง​นั้น​คง​จะ​ทำ​ให้​สถานการณ์​เลว​ร้าย​ยิ่ง​ขึ้น​ไป​อีก.—15/8 หน้า 21

พระ​บัญญัติ​สะท้อน​ให้​เห็น​ทัศนะ​ที่​พระเจ้า​ทรง​มี​ต่อ​ผู้​หญิง​อย่าง​ไร?

ผู้​หญิง​ชาว​อิสราเอล​มี​เสรีภาพ​มาก และ​มี​โอกาส​ได้​รับ​การ​ศึกษา. พวก​เธอ​ได้​รับ​เกียรติ​และ​ความ​นับถือ รวม​ทั้ง​ได้​รับ​การ​ปก​ป้อง​สิทธิ.—1/9 หน้า 5-7

ขณะ​ที่​วัน​ของ​พระ​ยะโฮวา​ใกล้​เข้า​มา จะ​มี​เหตุ​การณ์​อะไร​เกิด​ขึ้น?

จะ​มี​การ​ประกาศ​ว่า “สงบ​สุข​และ​ปลอด​ภัย​แล้ว!” ชาติ​ต่าง ๆ จะ​โจมตี​และ​ทำลาย​บาบิโลน​ใหญ่. ประชาชน​ของ​พระเจ้า​จะ​ถูก​โจมตี. สงคราม​อาร์มาเก็ดดอน​จะ​เริ่ม​ขึ้น ตาม​ด้วย​การ​ขัง​ซาตาน​และ​พวก​ปิศาจ​ใน​ขุม​ลึก.—15/9 หน้า 4

เรา​ได้​รับ​ประโยชน์​อย่าง​ไร​จาก​การ​ที่​เรา​ไม่​รู้​ว่า​อวสาน​จะ​มา​เมื่อ​ไร?

การ​ไม่​รู้​ว่า​อวสาน​จะ​มา​เมื่อ​ไร​ทำ​ให้​เรา​มี​โอกาส​ที่​จะ​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​หัวใจ​เรา​จริง ๆ คือ​อะไร ทำ​ให้​เรา​มี​โอกาส​ที่​จะ​ทำ​ให้​พระทัย​ของ​พระ​ยะโฮวา​ยินดี และ​ทำ​ให้​ง่าย​ขึ้น​ที่​เรา​จะ​ใช้​ชีวิต​อย่าง​ไม่​เห็น​แก่​ตัว​และ​ช่วย​เรา​ให้​ไว้​วางใจ​พระเจ้า​และ​พระ​คำ​ของ​พระองค์​เต็ม​ที่​ยิ่ง​ขึ้น. นอก​จาก​นั้น การ​ที่​เรา​ไม่​รู้​ว่า​อวสาน​จะ​มา​เมื่อ​ไร​ทำ​ให้​เรา​มี​โอกาส​ได้​รับ​การ​ขัด​เกลา​จาก​ความ​ยาก​ลำบาก​ต่าง ๆ ที่​เรา​ประสบ​อยู่​ใน​ปัจจุบัน.— 15/9 หน้า 24-25

เรา​จะ​ใช้​เยเนซิศ 3:19 ได้​อย่าง​ไร​เพื่อ​หา​เหตุ​ผล​กับ​คน​ที่​เชื่อ​เรื่อง​ไฟ​นรก?

พระ​คัมภีร์​ข้อ​นี้​กล่าว​ว่า​เมื่อ​อาดาม​ตาย​เขา​จะ​กลับ​ไป​เป็น​ผงคลี​ดิน ไม่​ใช่​จะ​ไป​ยัง​นรก​ที่​มี​ไฟ​ลุก​ไหม้.—1/10 หน้า 13

“ดาว​เจ็ด​ดวง” ใน​พระ​หัตถ์​ขวา​ของ​พระ​เยซู​ที่​กล่าว​ถึง​ใน​วิวรณ์ 1:16, 20 หมาย​ถึง​ใคร?

ดาว​เจ็ด​ดวง​ดัง​กล่าว​หมาย​ถึง​ผู้​ดู​แล​ที่​ได้​รับ​การ​เจิม​ด้วย​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​อยู่​ใน​ประชาคม​ต่าง ๆ และ​ยัง​อาจ​หมาย​ถึง​ผู้​ดู​แล​คน​อื่น ๆ ทั้ง​หมด​ได้​ด้วย.—15/10 หน้า 14

ครอบครัว​อาจ​จัด​การ​กับ​หนี้​ได้​โดย​วิธี​ใด?

คู่​สมรส​ควร​พูด​คุย​กัน​อย่าง​เปิด​อก​และ​ใจ​เย็น ๆ เกี่ยว​กับ​หนี้​ของ​พวก​เขา. เป็น​ประโยชน์​ที่​ทั้ง​สอง​จะ​วิเคราะห์​งบประมาณ​ที่​พวก​เขา​มี​อยู่​ใน​ปัจจุบัน. พวก​เขา​จะ​หา​ราย​ได้​เพิ่ม​หรือ​ลด​ราย​จ่าย​ของ​ครอบครัว​ลง​ได้​ไหม? พวก​เขา​ควร​ตัดสิน​ว่า​หนี้​ใด​ที่​ต้อง​จัด​การ​ก่อน โดย​ที่​อาจ​เจรจา​ต่อ​รอง​ใน​เรื่อง​การ​จ่าย​หนี้​กับ​เจ้าหนี้. แต่​พวก​เขา​ควร​มอง​ตาม​ความ​เป็น​จริง​และ​จัด​ให้​เรื่อง​เงิน​อยู่​ใน​อันดับ​ที่​ถูก​ต้อง. (1 ติโม. 6:8)—1/11 หน้า 19-21

พระ​เยซู​ทรง​แสดง​ความ​ถ่อม​ใจ​ตาม​ที่​ยะซายา 50:4, 5 กล่าว​ถึง​อย่าง​ไร?

ข้อ​คัมภีร์​นี้​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า​พระ​เยซู “ไม่​ได้​หัน​หลัง​ให้” เมื่อ​พระ​บิดา​สอน​พระองค์. พระ​บุตร​ของ​พระเจ้า​แสดง​ทัศนคติ​ที่​ถ่อม​พระทัย​และ​สนใจ​จริง ๆ ใน​สิ่ง​ที่​พระ​ยะโฮวา​สอน. พระองค์​ทรง​กระตือรือร้น​และ​เต็ม​ใจ​จะ​เรียน​จาก​พระเจ้า​องค์​เที่ยง​แท้. พระ​เยซู​ทรง​สังเกต​ตัว​อย่าง​ของ​พระ​ยะโฮวา​ใน​เรื่อง​ความ​ถ่อม​อย่าง​ใกล้​ชิด​ขณะ​ที่​พระเจ้า​ทรง​แสดง​ความ​เมตตา​ต่อ​มนุษย์​ที่​ผิด​บาป.—15/11 หน้า 11

แสตมป์​ที่​ระลึก​ของ​เอสโตเนีย​ให้​หลักฐาน​เกี่ยว​กับ​ความ​ซื่อ​สัตย์​จงรักภักดี​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​อย่าง​ไร?

ใน​ปี 2007 กรม​ไปรษณีย์​ของ​ประเทศ​เอสโตเนีย​ออก​แสตมป์​ที่​แสดง​เรื่อง​ราว​การ​ฆ่า​ล้าง​เผ่า​พันธุ์​ชาว​เอสโตเนีย​ที่​สตาลิน​เป็น​ผู้​สั่ง​การ. บน​แสตมป์​นี้​มี​ตัว​เลข 382 ซึ่ง​เป็น​ตัว​เลข​จำนวน​พยาน​ฯ และ​ลูก ๆ ที่​ถูก​เนรเทศ​ใน​ปี 1951 ให้​ไป​อยู่​ใน​ค่าย​แรงงาน​ต่าง ๆ ใน​ประเทศ​รัสเซีย​ซึ่ง​ห่าง​ไกล​มาก​จาก​บ้าน​ของ​พวก​เขา.—1/12 หน้า 27-28