คัมภีร์ไบเบิลบอกล่วงหน้าว่าพระมาซีฮาจะมาบนโลกและช่วยผู้คนให้พ้นจากความเจ็บป่วย ความทุกข์ และความตาย พระเยซูคริสต์คือพระมาซีฮาไหม?

ผู้คนจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือพระมาซีฮา?

จากคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิล พระมาซีฮาหรือพระคริสต์มีภารกิจสองอย่าง ซึ่งภารกิจทั้งสองอย่างนี้ทำในเวลาที่ห่างกันมาก * ภารกิจแรกของท่านคือมาในฐานะมนุษย์ ผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิลบอกไว้ล่วงหน้าหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตและงานเผยแพร่ของท่านเพื่อจะระบุตัวได้ว่าใครคือพระมาซีฮา ที่จริง การ “ให้พยานหลักฐานเรื่องพระเยซู” เป็นเป้าหมายหลักของคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิล—วิวรณ์ 19:10

ตอนที่เป็นมนุษย์ สิ่งที่พระเยซูทำมีขอบเขตจำกัด แต่เมื่อได้รับอำนาจสูงสุดในสวรรค์ สิ่งที่ท่านทำจะครอบคลุมทั่วโลก

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

พระมาซีฮาจะ . . .

พระเยซูได้ทำให้คำพยากรณ์เหล่านี้และข้ออื่น ๆ อีกมากมายสำเร็จเป็นจริง นอกจากนั้น ท่านยังรักษาคนป่วยและปลุกคนตายให้ฟื้น นี่ไม่ใช่แค่ให้หลักฐานว่าท่านคือพระมาซีฮาเท่านั้น แต่ยังทำให้เรามั่นใจว่าคำสัญญาในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับอนาคตจะเป็นจริงทั่วโลก (ลูกา 7:21-23; วิวรณ์ 21:3, 4) หลังจากได้รับการปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตาย พระเยซูนั่งที่ “เบื้องขวา” ของพระยะโฮวาและรอเวลาจะทำงานที่เหลืออยู่ในฐานะพระมาซีฮาให้สำเร็จ—บทเพลงสรรเสริญ 110:1-6

“เมื่อพระคริสต์เสด็จมา พระองค์จะทำการอัศจรรย์มากกว่าที่ชายคนนี้ทำหรือ?”โยฮัน 7:31

 พระมาซีฮาจะทำให้งานสำเร็จโดยวิธีใด?

ชาวยิวในสมัยพระเยซูคาดหวังว่าพระมาซีฮาจะปลดปล่อยพวกเขาจากการปกครองของโรมันแล้วท่านก็จะปกครองอาณาจักรอิสราเอล (กิจการ 1:6) หลังจากนั้นไม่นานสาวกชาวยิวก็เข้าใจว่าพระเยซูจะทำให้ภารกิจของท่านสำเร็จตอนที่ท่านเป็นกายวิญญาณที่ได้รับอำนาจสูงสุดในสวรรค์—มัดธาย 28:18

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

ภารกิจที่สองของพระมาซีฮาคือ . . .

พระเยซูทำภารกิจแรกสำเร็จไปแล้ว และท่านจะทำภารกิจที่สองให้สำเร็จเช่นกัน ดังนั้น นับว่าฉลาดที่จะเรียนเรื่องพระเยซูอย่างละเอียด เพราะท่านบอกว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต”—โยฮัน 14:6

“ในสมัยของพระองค์นั้นผู้ชอบธรรมจะเจริญขึ้น และความสงบสุขจะมีบริบูรณ์จนดวงจันทร์จะดับศูนย์ พระองค์จะทรงครอบครอง . . . จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”บทเพลงสรรเสริญ 72:7, 8

^ วรรค 5 คำว่า “มาซีฮา” ในภาษาฮีบรูมีความหมายเหมือนกับคำว่า “คริสต์” ในภาษากรีก—โยฮัน 1:41

^ วรรค 7 ข้อคัมภีร์แรกเป็นคำพยากรณ์ที่บอกล่วงหน้า ส่วนข้อคัมภีร์หลังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง