อิตาลี

ใน​ปี 2011 ยอด​ขาย​รถ​จักรยาน​ใน​อิตาลี​แซง​หน้า​รถยนต์​ไป​แล้ว. เหตุ​ผล​ส่วน​หนึ่ง​เป็น​เพราะ​วิกฤติ​เศรษฐกิจ ราคา​น้ำมัน​สูง​ขึ้น และ​ค่า​บำรุง​รักษา​รถยนต์​แพง​กว่า. ใน​ขณะ​ที่​จักรยาน​มี​ค่า​บำรุง​รักษา​ค่อนข้าง​ถูก ใช้​ง่าย และ​สะดวก.

อาร์เมเนีย

ศาล​สิทธิ​มนุษยชน​แห่ง​ยุโรป​ประกาศ​คำ​ตัดสิน​ว่า​รัฐบาล​อาร์เมเนีย​ได้​ละเมิด​สิทธิ​ของ​เด็ก​หนุ่ม 17 คน​ซึ่ง​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา. พวก​เขา​ถูก​จับ​กุม​หลัง​จาก​ปฏิเสธ​ที่​จะ​ทำ​ภารกิจ​บาง​อย่าง​ภาย​ใต้​การ​ดู​แล​ของ​กองทัพ. ศาล​ยัง​ได้​สั่ง​ให้​รัฐบาล​จ่าย​ค่า​เสียหาย​และ​ค่า​ดำเนิน​การ​ทาง​กฎหมาย​ให้​กับ​ทั้ง 17 คน​ด้วย.

ญี่ปุ่น

ใน​จำนวน​เด็ก​ที่​ตก​เป็น​เหยื่อ​ของ​อาชญากรรม​ทาง​สังคม​ออนไลน์ มี​เด็ก​ถึง 63 เปอร์เซ็นต์​ที่​ไม่​เคย​ได้​รับ​คำ​เตือน​จาก​พ่อ​แม่​เกี่ยว​กับ​ภัย​อันตราย​ที่​อาจ​เกิด​ขึ้น. จาก 599 คดี​ที่​มี​การ​สอบสวน มี 74 เปอร์เซ็นต์​ของ​ผู้​ต้อง​หา​สารภาพ​ว่า​พวก​เขา​ใช้​เว็บไซต์​เพื่อ​ล่อ​ลวง​เด็ก​ให้​มี​เพศ​สัมพันธ์​ด้วย.

จีน

ด้วย​ความ​พยายาม​ที่​จะ​แก้ไข​ปัญหา​การ​จราจร​ติด​ขัด จีน​กำลัง​ใช้​มาตรการ​จำกัด​การ​ออก​ทะเบียน​รถ​ใหม่​ตาม​เมือง​ใหญ่ ๆ. ตัว​อย่าง​เช่น ใน​กรุง​ปักกิ่ง​มี​การ​อนุญาต​ให้​จด​ทะเบียน​รถ​ได้​ไม่​เกิน​ปี​ละ 240,000 คัน. ใน​เดือน​สิงหาคม 2012 มี​ชาว​จีน​ประมาณ 1,050,000 คน​ลง​ชื่อ​จับ​ฉลาก​เพื่อ​ขอ​จด​ทะเบียน​รถ แต่​มี 19,926 คน​ที่​จับ​ฉลาก​ได้ ซึ่ง​หมาย​ความ​ว่า​มี​เพียง 1 ใน 53 คน​ได้​สิทธิ์​ใน​การ​จด​ทะเบียน.