ใน​เช้า​วัน​ที่ 1 พฤศจิกายน 1755 เกิด​แผ่นดิน​ไหว​ครั้ง​ใหญ่​ใน​กรุง​ลิสบอน โปรตุเกส. เกิด​สึนามิ​และ​ไฟ​ไหม้​ตาม​มา ซึ่ง​ทำ​ให้​เมือง​เสียหาย​มาก​และ​หลาย​พัน​คน​เสีย​ชีวิต.

หลัง​จาก​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​ใน​เฮติ​เมื่อ​ปี 2010 บท​บรรณาธิการ​ของ​หนังสือ​พิมพ์​แนชันแนล โพสต์ แห่ง​แคนาดา​กล่าว​ว่า “โศกนาฏกรรม​ใหญ่ๆทุก​ครั้ง​ทำ​ให้​มนุษย์​สงสัย​ว่า​พระเจ้า​มี​จริง​ไหม. แต่​โศกนาฏกรรม​บาง​ครั้ง​หนัก​กว่า​ครั้ง​อื่นๆ ตัว​อย่าง​เช่น แผ่นดิน​ไหว​ครั้ง​นี้​ซึ่ง​เทียบ​ได้​กับ​การ​ทำลาย​ล้าง​กรุง​ลิสบอน​ใน​สมัย​ก่อน.” บทความ​ลง​ท้าย​ว่า “พระเจ้า​อาจ​ทอดทิ้ง​เฮติ​ไป​แล้ว.”

พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า “ผู้​ใหญ่​ยิ่ง​สูง​สุด” ทรง​มี​อำนาจ​อัน​ไร้​ขีด​จำกัด และ​สามารถ​ทำ​ให้​ความ​ทุกข์​สิ้น​สุด​ลง​ได้. (บทเพลง​สรรเสริญ 91:1) ยิ่ง​กว่า​นั้น เรา​มั่น​ใจ​ได้​ว่า​พระองค์​ใฝ่​พระทัย​ใน​พวก​เรา. เพราะ​อะไร?

เรา​รู้​อะไร​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า?

พระเจ้ารู้สึกสงสารมนุษย์ที่มีความทุกข์. เมื่อ​ชาว​อิสราเอล​เป็น​ทาส​ใน​อียิปต์​และ​ถูก​ชาว​อียิปต์​ข่มเหง พระเจ้า​ตรัส​กับ​โมเซ​ว่า “แท้​จริง​เรา​ได้​เห็น​ความ​ทุกข์​ของ​พวก​พลไพร่​ของ​เรา​ที่​อยู่​ประเทศ​อายฆุบโต; เรา​ได้​ยิน​เสียง​ร้อง​ของ​เขา​เพราะ​การ​กระทำ​ของ​นาย​งาน​นั้น; เรา​รู้​ถึง​ความ​ทุกข์​โศก​ของ​เขา.” (เอ็กโซโด 3:7) เรื่อง​นี้​แสดง​ถึง​อะไร? แสดง​ว่า​พระเจ้า​สนใจ​และ​ห่วงใย​มนุษย์​เมื่อ​ต้อง​ทน​ทุกข์. ดัง​จะ​เห็น​ได้​จาก​หลาย​ศตวรรษ​ต่อ​มา​เมื่อ​ผู้​พยากรณ์​ยะซายาห์​เขียน​ถึง​ชาว​อิสราเอล​ว่า “พระองค์​ทรง​ทุกข์​พระทัย​ใน​ความ​ทุกข์​ใจ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พวก​เขา.”—ยะซายา 63:9, ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย

“ทางทั้งปวงของพระองค์ยุติธรรม.” (พระ​บัญญัติ 32:4) พระเจ้า​ทรง​ยุติธรรม​และ​ไม่​ลำเอียง. พระองค์ “ระวัง​รักษา​มรคา​แห่ง​สิทธชน​ทั้ง​หลาย​ของ​พระองค์.” แต่​นอก​จาก​นั้น พระองค์​จะ “ทรง​ก่อ​ความ​ทุกข์​ลำบาก​แก่​คน​ที่​ทำ​ให้ [ผู้​ชอบธรรม] ทุกข์​ลำบาก​เป็น​การ​ตอบ​แทน” ด้วย. (สุภาษิต 2:8; 2 เทสซาโลนิเก 1:6, 7) “พระองค์​ไม่​ได้​ลำเอียง​เข้า​ข้าง​เจ้านาย หรือ​เห็น​แก่​คน​รวย​มาก​กว่า​คน​จน เพราะ​พวก​เขา​ล้วน​เป็น​ฝี​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์.” (โยบ 34:19, ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) นอก​จาก​นี้ พระเจ้า​ยัง​ทราบ​วิธี​ที่​ดี​ที่​สุด​ใน​การ​จัด​การ​กับ​ความ​ทุกข์​ของ​มนุษย์​อีก​ด้วย. เมื่อ​เทียบ​กัน​แล้ว วิธี​แก้​ของ​มนุษย์​อาจ​เปรียบ​ได้​กับ​การ​ใช้​พลาสเตอร์​ยา​ปิด​บาดแผล​ที่​ถูก​ยิง. ถึง​แม้​พลาสเตอร์​ยา​จะ​ปิด​บาดแผล​ข้าง​นอก​ได้ แต่​มัน​ไม่​ช่วย​รักษา​สาเหตุ​ที่​แท้​จริง​หรือ​ช่วย​บรรเทา​ความ​เจ็บ​ปวด​เลย.

แพทย์​จะ​ใช้​พลาสเตอร์​ยา​รักษา​บาดแผล​ที่​ถูก​ยิง​ไหม?

พระเจ้า “เปี่ยมด้วยความเมตตาและความกรุณา . . . บริบูรณ์ด้วยความกรุณารักใคร่.” (เอ็กโซโด 34:6, ล.ม.) คำ​ว่า “เมตตา” ที่​ใช้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล แสดง​ถึง​ความ​เห็น​อก​เห็น​ใจ​อย่าง​อบอุ่น​และ​ความ​สงสาร​ที่​กระตุ้น​ให้​คน​หนึ่ง​ช่วยเหลือ​อีก​คน​หนึ่ง. รากศัพท์​ภาษา​ฮีบรู​ที่​มี​การ​แปล​ว่า “ความ​กรุณา” ได้​รับ​การ​จำกัดความ​ว่า “การ​ที่​บุคคล​หนึ่ง​ให้​การ​ช่วยเหลือ​ผู้​ขัดสน​ด้วย​ความ​รู้สึก​จาก​หัวใจ.” ตาม​ที่​กล่าว​ไว้​ใน​พจนานุกรมเทววิทยาว่าด้วยพันธสัญญาเดิม (ภาษา​อังกฤษ) คำ​ที่​ได้​รับ​การ​แปล​ว่า “ความ​กรุณา​รักใคร่” หมาย​รวม​ถึง “การ​ยื่น​มือ​เข้า​ไป​จัด​การ​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​บาง​คน​ที่​ประสบ​เหตุ​ร้าย​หรือ​ ความ​ทุกข์​เดือดร้อน.” พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ไม่​เพียง​แค่​รู้สึก​เจ็บ​ปวด​เมื่อ​มนุษย์​เป็น​ทุกข์ แต่​พระองค์​ถูก​กระตุ้น​ด้วย​ความ​เมตตา​กรุณา​และ​ความ​กรุณา​รักใคร่​ให้​ลง​มือ​ช่วยเหลือ. ฉะนั้น เรา​มั่น​ใจ​ได้​ว่า​พระองค์​จะ​จัด​การ​กับ​ความ​ทุกข์.

บทความ​ก่อน​หน้า​นี้​กล่าว​ถึง​ปัจจัย​สาม​อย่าง​ซึ่ง​ทำ​ให้​มนุษย์​ประสบ​ความ​ทุกข์​มาก​มาย​ใน​ทุก​วัน​นี้. ไม่​มี​ปัจจัย​ไหน​เลย​ที่​เกิด​มา​จาก​พระเจ้า. ให้​เรา​มา​พิจารณา​ดู​ว่า​อะไร​เป็น​สาเหตุ​ของ​ปัจจัย​เหล่า​นั้น.

การ​ตัดสิน​ใจ​ของ​ตัว​เอง

ใน​ตอน​เริ่ม​ต้น อาดาม​อยู่​ภาย​ใต้​การ​ปกครอง​ของ​พระเจ้า. อย่าง​ไร​ก็​ตาม เมื่อ​มี​ทาง​เลือก เขา​ตัดสิน​ใจ​ปฏิเสธ​การ​ปกครอง​ของ​พระเจ้า​และ​อยาก​ลอง​รับ​ผล​ของ​การ​ไม่​หมาย​พึ่ง​พระองค์. เขา​ไม่​ใส่​ใจ​คำ​เตือน​ของ​พระ​ยะโฮวา​ซึ่ง​บันทึก​ไว้​ที่​เยเนซิศ 2:17: “เจ้า​จะ​ตาย . . . เป็น​แน่.” การ​ไม่​ยอม​อยู่​ใต้​การ​ปกครอง​อัน​สมบูรณ์​พร้อม​ของ​พระเจ้า​ยัง​ผล​ให้​เกิด​บาป​และ​ความ​ไม่​สมบูรณ์. คัมภีร์​ไบเบิล​อธิบาย​ว่า “บาป​เข้า​มา​ใน​โลก​เพราะ​คน​คน​เดียว​และ​ความ​ตาย​เกิด​ขึ้น​เพราะ​บาป​นั้น และ​ความ​ตาย​จึง​ลาม​ไป​ถึง​ทุก​คน​เพราะ​ทุก​คน​เป็น​คน​บาป​อยู่​แล้ว.” (โรม 5:12) แต่​พระเจ้า​จะ​ขจัด​ผล​ของ​บาป.

เหตุ​บังเอิญ

ดัง​ที่​กล่าว​ข้าง​ต้น อาดาม​มนุษย์​คน​แรก​ปฏิเสธ​การ​ชี้​นำ​จาก​พระเจ้า ซึ่ง​เป็น​การ​ชี้​นำ​ที่​จะ​ปก​ป้อง​มนุษย์​ให้​ปลอด​ภัย แม้​แต่​ใน​กรณี​ที่​เกิด​ภัย​ธรรมชาติ. อาจ​เปรียบ​การ​ตัดสิน​ใจ​ของ​เขา​กับ​คนไข้​ที่​ไม่​ยอม​รับ​การ​รักษา​จาก​แพทย์​ที่​เชี่ยวชาญ​และ​มี​ประสบการณ์. ถ้า​คนไข้​คน​นั้น​ไม่​รู้​ถึง​อันตราย​และ​ความ​เสี่ยง​ทาง​สุขภาพ​ซึ่ง​แพทย์​รู้​ดี เขา​อาจ​ต้อง​ทน​ทุกข์​จาก​การ​ที่​เขา​ตั้งใจ​จะ​ไม่​รับ​รู้​เรื่อง​ดัง​กล่าว. คล้าย​กัน การ​บริหาร​จัด​การ​แผ่นดิน​โลก​อย่าง​ผิดๆของ​มนุษย์​นั่น​แหละ​ซึ่ง​บ่อย​ครั้ง​เป็น​สาเหตุ​สำคัญ​ของ​ภัย​ธรรมชาติ. สิ่ง​นี้​รวม​ไป​ถึง​การ​ก่อ​สร้าง​ที่​ไม่​ปลอด​ภัย​และ​การ​ไม่​ใส่​ใจ​พลัง​ธรรมชาติ​ของ​โลก. อย่าง​ไร​ก็​ตาม พระเจ้า​จะ​ไม่​ยอม​ให้​โลก​เป็น​อย่าง​นี้​ตลอด​ไป.

“ผู้​ปกครอง​โลก”

ทำไม​พระเจ้า​ยอม​ให้​ซาตาน​ปกครอง​โลก​หลัง​จาก​การ​กบฏ​ของ​มัน? หนังสือ​เล่ม​หนึ่ง​กล่าว​ว่า “รัฐบาล​ชุด​ใหม่​ไม่​ว่า​ใน​ระบอบ​ใด​จะ​มี​ช่วง​เวลา​สั้นๆใน​ตอน​แรก​ซึ่ง​พวก​เขา​สามารถ​กล่าว​โทษ​รัฐบาล​ชุด​เก่า​สำหรับ​ปัญหา​ต่างๆ.” ถ้า​พระ​ยะโฮวา​โค่น​ล้ม “ผู้​ปกครอง​โลก” ก่อน​เวลา​อัน​ควร ซาตาน​ก็​สามารถ​กล่าว​โทษ​ว่า​ปัญหา​ต่างๆที่​เกิด​ขึ้น​ใน​ช่วง​ที่​มัน​ปกครอง​นั้น​เกิด​มา​จาก​พระเจ้า​ซึ่ง​ปกครอง​ก่อน​หน้า​มัน. (โยฮัน 12:31) อย่าง​ไร​ก็​ตาม การ​ยอม​ให้​เวลา​ผ่าน​ไป​เพียง​พอ​ที่​ซาตาน​จะ​แสดง​อำนาจ​การ​ปกครอง​อย่าง​เต็ม​ที่​เหนือ​แผ่นดิน​โลก​ได้​พิสูจน์​แล้ว​ว่า​มัน​เป็น​ผู้​ปกครอง​ที่​ล้มเหลว. กระนั้น ยัง​มี​คำ​ถาม​ที่​ว่า เรา​จะ​แน่​ใจ​ได้​อย่าง​ไร​ว่า​ความ​ทุกข์​จะ​สิ้น​สุด​ลง?