ส่วน​แรก​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ออก​ใน​ปี ค.ศ. 1950 ตั้ง​แต่​นั้น​มา บาง​คน​ได้​ให้​ความ​เห็น​เกี่ยว​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่  * เพราะ​มี​บาง​อย่าง​ใน​ฉบับ​แปล​นี้​ที่​แตกต่าง​จาก​ฉบับ​แปล​อื่น ๆ อาจ​เป็น​เพราะ . . .

 • เชื่อถือ​ได้ ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ อาศัย​การ​ศึกษา​วิจัย​ล่า​สุด​ของ​ผู้​เชี่ยวชาญ และ​อาศัย​ต้น​ฉบับ​เก่า​แก่​ที่​น่า​เชื่อถือ​ที่​สุด ต่าง​กับ​ฉบับ King James Version ปี 1611 ซึ่ง​อาศัย​ต้น​ฉบับ​ที่​อาจ​จะ​ถูก​ต้อง​หรือ​เก่า​แก่​ไม่​เท่า​กับ​ต้น​ฉบับ​ที่​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ใช้

 • ถูก​ต้อง ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ พยายาม​จะ​รักษา​ข้อ​ความ​เดิม​ของ​ต้น​ฉบับ​อย่าง​ถูก​ต้อง​ให้​ได้​มาก​ที่​สุด เพราะ​ข้อ​ความ​ใน​ต้น​ฉบับ​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า (2 ติโมเธียว 3:16) ฉบับ​แปล​อื่น ๆ หลาย​ฉบับ​ยอม​ให้​ธรรมเนียม​และ​ประเพณี​ของ​มนุษย์​มี​ผล​ต่อ​การ​แปล​ข้อ​ความ​ของ​พระเจ้า ตัว​อย่าง​เช่น มี​การ​ใส่​คำ​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​หรือ​พระเจ้า แทน​ชื่อ​เฉพาะ​ของ​พระเจ้า​คือ​พระ​ยะโฮวา

 • แปล​ตรง​ตาม​คำ​ที่​อยู่​ใน​ต้น​ฉบับ ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ แปล​ตรง​ตาม​คำ​ที่​อยู่​ใน​ต้น​ฉบับ​เสมอ​แต่​ถ้า​ข้อ​ความ​นั้น​ฟัง​ดู​แปลก​และ​ไม่​ชัดเจน ก็​จะ​แปล​แบบ​อาศัย​ความ​หมาย​ของ​ต้น​ฉบับ ดัง​นั้น ฉบับ​แปล​นี้​จึง​ไม่​เหมือน​ฉบับ​แปล​หลาย​ฉบับ​ที่​ใช้​การ​แปล​แบบ​ถอด​ความ​ที่​อาจ​ใส่​ความ​คิด​ของ​มนุษย์​หรือ​ตัด​ราย​ละเอียด​สำคัญ​บาง​อย่าง​ออก

ความ​แตกต่าง​ระหว่าง​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ กับ​ฉบับ​แปล​อื่น ๆ

หนังสือ​บาง​เล่ม​ที่​ไม่​มี​ใน​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ นิกาย​โรมัน​คาทอลิก​และ​นิกาย​อีสเทิร์น​ออร์โทด็อกซ์​เพิ่ม​หนังสือ​บาง​เล่ม​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ของ​พวก​เขา เรียก​ว่า​หนังสือ​อธิกธรรม แต่​หนังสือ​เหล่า​นี้​ไม่​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ใน​สารบบ​ของ​คน​ยิว เรา​ควร​สนใจ​เรื่อง​นี้​เพราะ​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “พวก​เขา​ได้​รับ​มอบหมาย​ให้​รักษา​พระ​ดำรัส​ของ​พระเจ้า” (โรม 3:1, 2, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย ) ดัง​นั้น ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ และ​ฉบับ​แปล​อีก​หลาย​ฉบับ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​คือ​ไม่​รวม​เอา​หนังสือ​อธิกธรรม​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล

บาง​ข้อ​ไม่​มี​ใน​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ฉบับ​แปล​บาง​ฉบับ​เพิ่ม​ข้อ​คัมภีร์​หรือ​วลี​ต่าง ๆ ที่​ไม่​ได้​อยู่​ใน​ต้น​ฉบับ​เก่า​แก่​ที่​สุด แต่​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ไม่​ได้​ใส่​ข้อ​ความ​เหล่า​นั้น​ลง​ไป ส่วน​ฉบับ​แปล​สมัย​ใหม่​อีก​หลาย​ฉบับ​ก็​ไม่​มี​เหมือน​กัน หรือ​อาจ​หมายเหตุ​ไว้​ว่า​ข้อ​เหล่า​นั้น​ไม่​ได้​อยู่​ใน​ต้น​ฉบับ​เก่า​แก่ *

ใช้​คำ​ที่​ต่าง​กัน บาง​ครั้ง การ​แปล​คำ​ต่อ​คำ​ก็​ทำ​ให้​เข้าใจ​ไม่​ชัดเจน​หรือ​อาจ​ทำ​ให้​เข้าใจ​ผิด ตัว​อย่าง​เช่น ใน​มัดธาย 5:3 บาง​ฉบับ​แปล​คำ​พูด​ของ​พระ​เยซู​ว่า “ผู้​มี​ใจ​ยาก​จน​ย่อม​เป็น​สุข​เพราะ​อาณาจักร​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา” (พระ​คัมภีร์​โดย​คณะ​กรรมการ​คาทอลิก​เพื่อ​พระ​คัมภีร์ ) หลาย​คน​ไม่​เข้าใจ​คำ​ว่า “ใจ​ยาก​จน” ส่วน​บาง​คน​คิด​ว่า​พระ​เยซู​กำลัง​เน้น​เรื่อง​ความ​ถ่อม​ใจ​และ​ความ​ยาก​จน แต่​จริง ๆ แล้ว ท่าน​กำลัง​เน้น​ว่า​ความ​สุข​แท้​มา​จาก​การ​สำนึก​ว่า​เรา​จำเป็น​ต้อง​ได้​รับ​การ​สอน​และ​การ​ชี้​แนะ​จาก​พระเจ้า ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ จึง​แปล​อย่าง​ถูก​ต้อง​ว่า “สำนึก​ถึง​ความ​จำเป็น​ต้อง​พึ่ง​พระเจ้า”—มัดธาย 5:3, เชิงอรรถ

ความ​เห็น​ที่​ดี​เกี่ยว​กับ​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ จาก​ผู้​เชี่ยวชาญ​ที่​ไม่​ใช่​พยาน​ฯ

 • ผู้​แปล​และ​ผู้​เชี่ยวชาญ​ที่​มี​ชื่อเสียง​ด้าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ชื่อ เอดการ์ เจ. กูดสปีด เขียน​ใน​จดหมาย​ลง​วัน​ที่ 8 ธันวาคม 1950 เกี่ยว​กับ​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ว่า “ผม​สนใจ​ใน​งาน​เผยแพร่​ศาสนา​ของ​พวก​คุณ และ​ขอบข่าย​ของ​งาน​นี้​ที่​ไป​ทั่ว​โลก และ​ชอบ​การ​แปล​ที่​เป็น​ธรรมชาติ ชัดเจน และ​มี​ชีวิต​ชีวา ผม​ยืน​ยัน​ได้​ว่า​ฉบับ​แปล​นี้​เป็น​ผล​มา​จาก​การ​ค้นคว้า​และ​ตรวจ​สอบ​อย่าง​ดี”

  เอดการ์ เจ. กูดสปีด

 • ศาสตราจารย์​แอลเลน วิคเกรน จาก​มหาวิทยาลัย​ชิคาโก​บอก​ว่า ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ เป็น​ตัว​อย่าง​ที่​ดี​ใน​การ​แปล​โดย​ใช้​ภาษา​สมัย​ใหม่ เป็น​ฉบับ​ที่​ไม่​ได้​รับ​อิทธิพล​จาก​ฉบับ​แปล​อื่น ๆ แต่ “เน้น​ที่​ข้อ​ความ​ใน​ต้น​ฉบับ​เก่า​แก่”—The Interpreter’s Bible เล่ม 1 หน้า 99

 • นัก​วิชาการ​ด้าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ชาว​อังกฤษ​ชื่อ​อะเล็กซานเดอร์ ทอมสัน ให้​ความ​เห็น​เกี่ยว​กับ​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ โดย​เขียน​ว่า “ผล​งาน​การ​แปล​นี้​ทำ​ให้​รู้​ว่า​ผู้​แปล​เป็น​คน​ที่​ชำนาญ​และ​ฉลาด ซึ่ง​พยายาม​แปล​ความ​หมาย​ให้​ใกล้​เคียง​กับ​ข้อ​ความ​ภาษา​กรีก​มาก​ที่​สุด​เท่า​ที่​ภาษา​อังกฤษ​สามารถ​สื่อ​ออก​มา​ได้”—The Differentiator เมษายน 1952 หน้า 52

 • แม้​โรเบิร์ต เอ็ม. แมกคอย จะ​รู้สึก​ว่า​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ มี​ทั้ง​สิ่ง​ที่​ยอด​เยี่ยม​และ​สิ่ง​ที่​เขา​คิด​ว่า​แปลก แต่​เขา​ก็​ยัง​บอก​ว่า “ฉบับ​แปล​ของ​พันธสัญญา​ใหม่​นี้​เป็น​หลักฐาน​ว่า มี​พยาน​พระ​ยะโฮวา​บาง​คน​ที่​มี​ความ​สามารถ​และ​รู้​วิธี​แก้​ปัญหา​อย่าง​ดี​เกี่ยว​กับ​การ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล”—Andover Newton Quarterly ฉบับ​มกราคม 1963 หน้า 31

 • แม้​ศาสตราจารย์​เอส. แมคลีน กิลเมอร์​ไม่​เห็น​ด้วย​กับ​บาง​อย่าง​ที่​แปล​ใน​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ แต่​เขา​ก็​ยัง​ยอม​รับ​ว่า​กลุ่ม​ผู้​แปล “เข้าใจ​ภาษา​กรีก​ได้​ดี​มาก”—Andover Newton Quarterly ฉบับ​กันยายน 1966 หน้า 26

 • ใน​หนังสือ Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures มี​ความ​เห็น​ของ​ผู้​ช่วย​ศาสตราจารย์​โทมัส เอ็น. วินเทอร์​เกี่ยว​กับ​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ เขา​บอก​ว่า “กลุ่ม​ผู้​แปล​ที่​ไม่​ประสงค์​ออก​นาม​ทำ​งาน​แปล​ฉบับ​นี้​โดย​ใช้​ภาษา​ปัจจุบัน​และ​แปล​ได้​อย่าง​ถูก​ต้อง”—The Classical Journal ฉบับ​เมษายน-พฤษภาคม 1974 หน้า 376

 • ศาสตราจารย์​เบนจามิน เคดาร์ ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​ภาษา​ฮีบรู​ใน​ประเทศ​อิสราเอล กล่าว​ไว้​เมื่อ​ปี 1989 ว่า “ใน​งาน​วิจัย​ด้าน​ภาษา​ศาสตร์​ของ​ผม​เกี่ยว​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​ฮีบรู​และ​ฉบับ​แปล​ต่าง ๆ ผม​มัก​จะ​อ้าง​ถึง​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ภาษา​อังกฤษ และ​ทุก​ครั้ง​ที่​ทำ​อย่าง​นั้น ผม​ก็​รู้สึก​มั่น​ใจ​ว่า​ฉบับ​แปล​นี้​สะท้อน​ให้​เห็น​ว่า​ผู้​แปล​พยายาม​อย่าง​จริงจัง​เพื่อ​จะ​เข้าใจ​ข้อ​ความ​ต้น​ฉบับ​อย่าง​ถูก​ต้อง​ให้​ได้​มาก​ที่​สุด​เท่า​ที่​จะ​เป็น​ไป​ได้”

 • จาก​ผล​การ​วิเคราะห์​ฉบับ​แปล​ภาษา​อังกฤษ​ซึ่ง​เป็น​ที่​รู้​จัก​อย่าง​กว้างขวาง 9 ฉบับ ผู้​ช่วย​ศาสตราจารย์​ด้าน​การ​ศึกษา​ศาสนา​ชื่อ​เจสัน เดวิด เบดุน​เขียน​ว่า “เมื่อ​เปรียบ​เทียบ​กับ​ฉบับ​แปล​อื่น ๆ ปรากฏ​ชัด​ว่า ล.ม. (ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ) เป็น​ฉบับ​แปล​ที่​ถูก​ต้อง​แม่นยำ​มาก​ที่​สุด” แม้​ว่า​ผู้​คน​ทั่ว​ไป​และ​ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​คัมภีร์​ไบเบิล​หลาย​คน​คิด​ว่า​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ แตกต่าง​จาก​ฉบับ​แปล​อื่น​เพราะ​ผู้​แปล​เปลี่ยน​ข้อ​ความ​ตาม​ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​ของ​ตัว​เอง แต่​เบดุน​ก็​ยัง​บอก​ว่า “ความ​แตกต่าง​ส่วน​ใหญ่​เป็น​เพราะ ล.ม. แปล​ข้อ​ความ​ของ​ผู้​เขียน​พันธสัญญา​ใหม่​ตรง​ตาม​คำ​ที่​อยู่​ใน​ต้น​ฉบับ จึง​มี​ความ​ถูก​ต้อง​มาก​กว่า”—Truth in Translation หน้า 163, 165

^ วรรค 2 ความ​เห็น​ที่​อยู่​ใน​บทความ​นี้​พูด​ถึง​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ภาษา​อังกฤษ​ก่อน​ฉบับ​ปรับ​ปรุง​ปี 2013

^ วรรค 8 ตัว​อย่าง​เช่น พระ​คัมภีร์​โดย​คณะ​กรรมการ​คาทอลิก​เพื่อ​พระ​คัมภีร์ และ​พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย และ​ข้อ​ที่​ไม่​ได้​มา​จาก​ต้น​ฉบับ​เดิม​คือ มัดธาย 17:21; 18:11; 23:14; มาระโก 7:16; 9:44, 46; 11:26; 15:28; ลูกา 17:36; 23:17; โยฮัน 5:4; กิจการ 8:37; 15:34; 24:7; 28:29 และ​โรม 16:24 นอก​จาก​นั้น ฉบับ​แปล King James Version และ Douay-Rheims Version เพิ่ม​ข้อ​ความ​ที่​เป็น​คำ​สอน​เกี่ยว​กับ​ตรีเอกานุภาพ​เข้า​ไป​ใน 1 โยฮัน 5:7, 8 ซึ่ง​ข้อ​ความ​ส่วน​นี้​ถูก​เพิ่ม​เข้า​ไป​หลาย​ร้อย​ปี​หลัง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​เขียน​เสร็จ​แล้ว