ข้ามไปยังเนื้อหา

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​คริสเตียน​ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​คริสเตียน​ไหม?

 ใช่ เรา​เป็น​คริสเตียน​ด้วย​เหตุ​ผล​ต่อ​ไป​นี้:

  •   เรา​พยายาม​ทำ​ตาม​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​และ​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​พระองค์​อย่าง​ใกล้​ชิด—1 เปโตร 2:21

  •   เรา​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​มี​บทบาท​สำคัญ​ใน​การ​ช่วย​ให้​มนุษย์​รอด และ​เชื่อ​ว่า “พระเจ้า​ไม่​ทรง​โปรด​ให้​มี​ผู้​อื่น​ท่ามกลาง​มนุษย์​ที่​อยู่​ใต้​ฟ้า​นี้​เพื่อ​ช่วย​พวก​เรา​ให้​รอด”—กิจการ 4:12

  •   เมื่อ​ผู้​คน​เข้า​มา​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา พวก​เขา​รับ​บัพติสมา​ใน​นาม​พระ​เยซู—มัดธาย 28:18, 19

  •   เรา​อธิษฐาน​ใน​พระ​นาม​พระ​เยซู—โยฮัน 15:16

  •   เรา​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​ประมุข หรือ​เป็น​ผู้​ที่​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​ให้​มี​อำนาจ​เหนือ​มนุษย์​ทั้ง​สิ้น—1 โครินท์ 11:3

 อย่าง​ไร​ก็​ตาม เรา​แตกต่าง​จาก​คริสเตียน​กลุ่ม​อื่น​ใน​หลาย​ทาง ตัว​อย่าง​เช่น เรา​เชื่อ​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระเจ้า ไม่​ใช่​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ตรีเอกานุภาพ (มาระโก 12:29) เรา​เชื่อ​ว่า​เมื่อ​คน​เรา​ตาย​ไม่​มี​ส่วน​ใด​ที่​ยัง​คง​อยู่​ต่อ​ไป เรา​เชื่อ​ว่า​พระ​คัมภีร์​ไม่​ได้​สอน​ว่า​พระเจ้า​ทรง​ทรมาน​มนุษย์​ใน​นรก​ตลอด​กาล เรา​เชื่อ​ว่า​ไม่​มี​ข้อ​ใด​ใน​พระ​คัมภีร์​ที่​สนับสนุน​ความ​คิด​ที่​ว่า​ผู้​ที่​นำ​หน้า​ใน​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา​ต้อง​มี​ตำแหน่ง​ที่​ทำ​ให้​พวก​เขา​เหนือ​กว่า​ผู้​อื่น—ท่าน​ผู้​ประกาศ 9:5; ยะเอศเคล 18:4; มัดธาย 23:8-10